Szo05082021

Posledná aktualizáciaSzo, 01 máj. 2021 10am

Korene a konáre - súťaž ZSM pre našich školákov

ZsmVyz01Zväz Slovákov v Maďarsku (ZSM) vyhlasuje celoštátnu výtvarno-národopisnú súťaž pre žiakov 5.-8. ročníkov slovenských národnostných škôl v Maďarsku. Cieľ: prehlbovať si citovú spolupatričnosť k slovenskému národu a Slovákom v Maďarsku, zdokonaľovať sa v slovenskom jazyku a v slovenskej vzdelanosti...

ZsmVyz02Zväz Slovákov v Maďarsku
vyhlasuje celoštátnu výtvarno-národopisnú súťaž
pre slovenské národnostné školy
Korene a konáre

Zväz Slovákov v Maďarsku vyhlasuje celoštátnu výtvarnú – národopisnú súťaž pre slovenské národnostné školy Korene a konáre. Jej cieľom je predstaviť slovenské národnostné kultúrne dedičstvo, cez umelecké vyjadrenie myšlienok rozvoj zručností a tvorivosti, zabezpečiť pre žiakov slovenských národnostných škôl možnosť prehlbovať si citovú spolupatričnosť k slovenskému národu a Slovákom v Maďarsku, zdokonaľovať sa v slovenskom jazyku a v slovenskej vzdelanosti, spoznávať históriu, kultúru a prírodné krásy Slovenska i Slovákmi osídlených miest a obcí v Maďarsku.

Do celoštátnej súťaže sa môžu zapojiť žiaci vyššieho stupňa zo všetkých slovenských národnostných typov a druhov škôl na území Maďarska. Súťažiť sa dá v dvoch formách: výtvarnej a vedomostnej – národopisnej. Jeden žiak sa môže zapojiť do oboch foriem.

I. FORMA

Súťažné práce na tému Ja a moja slovenskosť sa budú posudzovať v kategóriách:

  • v 1. kategórii výtvarné práce žiakov 5-6. ročníka;
  • v 2. kategórií výtvarné práce žiakov 7-8. ročníka;
  • v 3. kategórii fotografické práce žiakov 5-6. ročníka;
  • v 4. kategórii fotografické práce žiakov 7-8. ročníka.
  • v 5. kategórii krátke video práce žiakov 5-6. ročníka;
  • v 6. kategórii krátke video práce žiakov 7-8. ročníka.

ZsmVyz03Školy zodpovedajú za to, že zaslané práce sú prácami súťažiacich žiakov a neboli posudzované v iných súťažiach.

Formálne požiadavky:

Výtvarné práce môžu byť pripravené ľubovoľnou technikou vo formáte A4 alebo A3. Fotografické práce môžu byť pripravené ľubovoľnou technikou vo formáte jpg alebo jpeg.
Krátke video práce môže byť 3 až 6 minútové a pripravené ľubovoľnou technikou vo formáte mov, mp4, avi alebo wmv.

Prihlásenie

Do súťaže sa môžete prihlásiť vyplnením a odoslaním prihlášky (Príloha č.1). Každý súťažiaci sa môže zúčastniť súťaže iba s jednou prácou v jednej kategórii.
Termín prihlásenia sa do súťaže je 18. septembra 2020. Prihlášky treba zaslať elektronickou poštou na adresu: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Termín odoslania súťažných výtvarných prác je do 9. októbra 2020 na adresu Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola, 2098 Pilisszentkereszt, Rákóczi u. 12. Na obálku napíšte: Súťaž ZSM.
Termín odoslania súťažných fotografických prác je do 9. októbra 2020 na emailovú adresu  Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..
Termín odoslania súťažných video prác je do 9. októbra 2020 na emailovú adresu Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..
Doručené práce odborná porota posúdi 21. októbra 2020. Určí kandidátov na Hlavnú cenu, na cenu poroty a na Čestné uznanie. Môže udeliť aj Osobitnú cenu poroty. Osobitne môže oceniť učiteľov alebo školu podľa úrovne súťažných prác žiakov.

ZsmVyz04Hodnotiace kritériá:

- zobrazenie národnosti, obsahová celistvosť;
- tvorivosť;
- technika práce.

II. FORMA

Žiaci môžu súťažiť v dvoch kategóriách: I. kategória: základné školy, kde sa slovenčina vyučuje ako predmet, II. kategória: jedno- a dvojjazyčné školy. II. kolo celoštátnej výtvarno- národopisnej súťaže Korene a konáre prebieha online. Test zostavia vypisovatelia súťaže na základe platných rámcových osnov. Vyplnenie testu sa uskutoční elektronickou formou jednotne 14. októbra 2020 (streda) o 14:00 hodine v učebni informatiky danej školy. Otázky sú o národopise Slovákov v Maďarsku. Z 15 otázok je možné získať maximálne 50 bodov.
Zúčastnené školy celoštátnej výtvarno-národopisnej súťaže Korene a konáre dostanú do 16. októbra 2020 elektronickou poštou výsledky súťaže a zároveň pozvánku na slávnostné odovzdávanie cien.
Slávnostné vyhlásenie výhercov spojené s galaprogramom sa uskutoční na otvorení výstavy Korene a konáre.

Čakáme vaše práce a tešíme sa na vás!

Monika Szabová a Atila Rusnák

organizátori

Projekt finančne podporil Fond Gábora Bethlena pod č. NEMZ-TAB-20-0275.

Ilustračné fotografie: Imrich Fuhl

P r i h l á š k a

Meno a priezvisko žiaka:

Vek žiaka:

Trieda:

Súťažná kategória:

Názov súťažnej práce:

Meno a priezvisko učiteľa:

Emailová adresa učiteľa:

Presný názov a adresa školy:

Emailová adresa školy:

Súhlasím s uverejnením práce (správne podčiarknuť):           áno          nie

............................................................ (DOTKNUTÁ OSOBA), TÝMTO UDEĽUJE SÚHLAS NA SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV V RÁMCI SÚŤAŽE. ZVÄZU SLOVÁKOV V MAĎARSKU POSKYTNE NA DOBU NEURČITÚ OSOBNÉ ÚDAJE A VŠETKY AUTORSKÉ PRÁVA SÚŤAŽNÝCH PRÁC NA ARCHIVÁCIU, NA ICH ZVEREJNENIE NA DOMOVSKEJ STRÁNKE A NA SOCÁLNEJ SIETI ZVÄZU SLOVÁKOV V MAĎARSKU, AKO AJ V OSTATNÝCH MÉDIÁCH. UVEDOMUJE SI, ŽE ZASLANÉ MATERIÁLY SA NEVRACAJÚ!

MIESTO, DEŇ:

(ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA)