Szo07242021

Posledná aktualizáciaP, 09 júl. 2021 10am

CSSM pripravená na parlamentné voľby

cssmpa01Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku (CSSM) pripravená na tohtoročné parlamentné voľby / Volebný program / VZ CSSM na mimoriadnom zasadnutí schválilo kandidačnú listinu: 1. Anton Paulik, 2. Alžbeta Hollerová Račková, 3. Anna Komjáthiová, 4. Ondrej Kiszely, 5. Judita Lénártová Orliczká

Po vypísaní parlamentných volieb prezidentom Maďarska Jánosom Áderom Valné zhromaždenie Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku 16. januára 2018 usporiadalo svoje prvé tohtoročné zasadnutie. Na programe rokovania bolo schválenie volebného programu CSSM na volebné obdobie 2018-2022 a zostavenie kandidačnej listiny samosprávy. Právne predpisy upravujúce voľby sa nezmenili, takže nominačnou organizáciou národností, tak i slovenskej, sú aj v týchto voľbách celoštátne samosprávy. Kandidačnú listinu schvaľuje Valné zhromaždenie na základe návrhov svojich členov. Po
cssmpa03jednohlasnom schválení volebného programu CSSM členovia VZ rozhodli o tom, že – podobne ako v predchádzajúcich voľbách - CSSM zostaví 5-miestnu listinu. Poslanci, ktorí sa v národnostných voľbách v roku 2014 dostali do VZ z dvoch celoštátnych listín, navrhovali svojich kandidátov na jednotlivé miesta listiny. K navrhovaným kandidátom sa členovia VZ vyjadrovali tajným hlasovaním. Na základe výsledkov hlasovania vznikla nasledujúca listina: 1. Anton 
Paulik, 2. Alžbeta Hollerová Račková, 3. Anna Komjáthiová, 4. Ondrej Kiszely, 5. Judita Lénártová Orliczká. Listina nadobudne platnosť po jej oficiálnom predostrení a registrácii Národnou volebnou komisiou.

Volebný program CSSM na obdobie 2018-2022

Najdôležitejším cieľom Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku v nasledujúcom parlamentnom cykle je prostredníctvom parlamentného hovorcu slovenskej národnosti vyvíjať úsilie v záujme toho, aby právne a inštitucionálne prostredie Maďarska čo najvernejšie odrážalo národnostnú pestrosť krajiny s dôrazom na prítomnosť slovenskej komunity v našej vlasti. V záujme splnenia vyššie stanovených všeobecných cssmpa02cieľov považujeme za potrebné/ú:
- vyvíjať úsilie v záujme plnenia cieľov slovenských komunít na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni,
- modifikáciu národnostného zákona na základe návrhu Združenia celoštátnych národnostných samospráv,
- modifikáciu volebného zákona s ohľadom na spôsob voľby národnostných poslancov resp. hovorcov,
- preskúmanie relevantných zákonov (napr. školský zákon, vysokoškolský zákon, zákon o matrikách a osobných dokladoch, zákon o verejných službách, zákon o samosprávach atď.) a ich zosúladenie s národnostným zákonom,
- preskúmanie relevantných zákonov a vládnych nariadení z hľadiska ich súladu s prijatými medzinárodnými záväzkami Maďarska - Európska charta regionálnych alebo menšinových jazykov, Rámcová dohoda o ochrane národných a etnických menšín atď.,
- ďalšie zvyšovanie finančných zdrojov pre národnostné aktivity v záujme zlepšovania podmienok fungovania slovenských spolkov, samospráv a inštitúcií,
- zmenu spôsobu financovania národnostných samospráv v záujme zníženia administratívneho zaťaženia samospráv pri využívaní a vyúčtovaní zdrojov (normatívna podpora),
- aby v súlade s odporúčaniami niektorých menšinových zmiešaných komisií v organizačných zložkách ministerstiev relevantných pre národnosti (školstvo, národnostná politika, kultúra, rovnosť šancí) boli zabezpečené adekvátne personálne podmienky a bolo zamestnaných viac odborníkov pochádzajúcich z kruhov národností,
- preskúmanie základných dokumentov štátnych inštitúcií v oblasti školstva a kultúry z hľadiska zastúpenia problematiky národností v okruhu ich činnosti - zlepšenie finančného a personálneho postavenia národnostných redakcií verejnoprávnych médií,
- preskúmanie zákona o registroch hodnôt a jeho modifikáciu v záujme zviditeľnenia hodnôt, ktorými národností prispeli do bohatstva našej krajiny.

Kto je kto na listine CSSM?

Anton Paulik – absolvent odboru histórie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, zakladajúci predseda Organizácie slovenskej mládeže v Maďarsku, dlhoročný pracovník verejnej správy, expert pre národnostné záležitosti.

Alžbeta Hollerová Račková – absolventka odboru žurnalistiky Filozofickej fakulty univerzity Komenského v Bratislave, bývalá šéfredaktorka Ľudových novín, niekdajšia predsedníčka Kultúrneho výboru CSSM (1998-2006), súčasná predsedníčka CSSM.

Anna Komjáthiová – absolventka odboru slovakistiky Univerzity Loránda Eötvösa v Budapešti, dlhoročná členka umeleckých súborov Rozmarín vo Veňarci a Lipa v Budapešti, prvá predsedníčka slovenskej samosprávy XX. obvodu Budapešti, členka kuratória Verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku.

Ondrej Kiszely – absolvent odboru slovakistiky Univerzity Loránda Eötvösa v Budapešti, vonkajší člen Kultúrneho a mládežníckeho výboru CSSM, člen Čabianskej organizácie Slovákov, predseda Organizácie slovenskej mládeže v Maďarsku.

Judita Lénártová Orliczká – ekonómka, absolventka odboru lesníctva Technickej univerzity vo Zvolene, dlhoročná členka umeleckého súboru Veľká Bukovinka, členka Slovenskej samosprávy v Répášskej Hute a Finančného výboru CSSM.

http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-politika/25860-cssm-pripravena-na-parlamentne-vo-by

cssmpa04Az Országos Szlovák Önkormányzat elfogadta jelöltlistáját a 2018. évi országgyűlési választásokra

Áder János köztársasági elnök január elején kiírta a 2018. évi országgyűlési választásokat. A választásokra való felkészülés jegyében az Országos Szlovák Önkormányzat Közgyűlése 2018. január 16-án megtartotta idei első ülését. A Közgyűlés napirendjén az OSZÖ 2018-2022-es választási ciklusra szóló programjának elfogadása, valamint az önkormányzat jelöltlistájának összeállítása szerepelt. A választási eljárás jogi szabályozása nem változott, így a nemzetiségek - köztük a szlovákok - jelölő szervezetei a választásokon az országos önkormányzatok. A jelöltek listáját tagjainak javaslatai alapján a Közgyűlés hagyja jóvá. Az OSZÖ választási programjának egyhangú elfogadását követően a Közgyűlés tagjai arról döntöttek, hogy - ahogyan az előző választásokon - idén is 5 fős listát állítanak. A 2014-es nemzetiségi önkormányzati választásokon két listáról bekerült közgyűlési tagok a lista egyes helyeire tehettek javaslatot. A javaslatokról a Közgyűlés titkos szavazással döntött. E szavazások eredményeként a következő szlovák nemzetiségi lista került elfogadásra: Anton Paulik / Paulik Antal, Alžbeta Hollerová Račková / Hollerné Racskó Erzsébet, Anna Komjáthiová / Komjáthi Anna, Ondrej Kiszely / Kiszely András, Judita Lénártová Orliczká / Lénártné Orliczki Judit. A jelöltlista a Nemzeti Választási Bizottság részére történő hivatalos benyújtást, illetve az NVB általi regisztrációt követően válik hivatalossá.

(OSZÖ-sajtóközlemény)

Ki kicsoda az OSZÖ listáján?

Anton Paulik - a pozsonyi Komenský Egyetem történész szakán szerzett diplomát, a Magyarországi Szlovák Fiatalok Szervezetének alapító elnöke, a központi közigazgatás nemzetiségi területét felügyelő szerveinek két évtizeden át volt munkatársa, nemzetiségi szakértő.

Alžbeta Hollerová Račková - a pozsonyi Komenský Egyetem újságírás szakán végzett, a Ľudové noviny volt főszerkesztője, az OSZÖ Kulturális Bizottságának korábbi tagja (1998-2006), az OSZÖ jelenlegi elnöke.

Anna Komjáthiová - a budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem szlovakisztika szakán végzett, a több éven keresztül volt a vanyarci Rozmarín és a budapesti Lipa művészeti együttesek tagja, Budapest XX. kerülete szlovák nemzetiségi önkormányzatának első elnöke, a Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Alapítványának kurátora.

Ondrej Kiszely - a budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem szlovakisztika szakán végzett, az OSZÖ Kulturális és Ifjúsági Bizottságának külső tagja, a Csabai Szlovákok Szervezetének tagja, a Magyarországi Szlovák Fiatalok Szervezetének elnöke.

Judita Lénártová Orliczká - közgazdász, a zólyomi Műszaki Egyetem erdészet szakán végzett, hosszú éveken át volt a Veľká Bukovinka művészeti együttes tagja, jelenleg a répáshutai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat és az OSZÖ Pénzügyi Bizottságának tagja.