V07212024

Posledná aktualizáciaSze, 17 júl. 2024 10am

Podpora zo Slovenska - Dotácie z rozpočtu ÚSŽZ

schvam01Medzi základné kritériá hodnotenia žiadostí o dotáciu v roku 2013 patrili: - účel projektu, - opodstatnenosť navrhovaného rozpočtu projektu, - účinok projektu, - cieľová skupina projektu, - význam a dôležitosť projektu v kultúrno-spoločenskom kontexte, - prínos projektu pre šírenie dobrého mena Slovenskej republiky.

Štátna podpora Slovákov žijúcich v zahraničí, ako súčasť štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí, je aj v roku 2013 zameraná na podporu národného povedomia a kultúrnej identity Slovákov žijúcich v zahraničí, na podporu ich inštitúcií zriadených na dosiahnutie tohto účelu a na podporu vzťahov medzi Slovenskou republikou a Slovákmi žijúcimi v zahraničí. Prioritou v pôsobnosti úradu je najmä podpora informatizácie s cieľom vytvoriť lepšie predpoklady pre komunikáciu a spoluprácu medzi úradom a krajanmi, ako aj medzi krajanmi po celom svete tak, aby táto spolupráca bola efektívnejšia než doteraz. Ďalšou nemenej významnou prioritou je podpora zvyšovania úrovne vzdelávania detí a mládeže. Všeobecne boli preferované projekty s dlhodobejším účinkom.
Hodnotené boli len včas predložené a úplné žiadosti. Na základe posúdenia kvality projektov boli žiadostiam o dotácie prideľované bodové ohodnotenia, ktorých súčet stanovil poradie žiadostí v každej oblasti. Úspešné boli len tie žiadosti, ktoré dosiahli najmenej 50 % bodov z limitu, ktorým bol súčin počtu kritérií a hornej hranice bodového rozpätia. Dotačná komisia navrhla jednotlivým projektom výšku finančnej dotácie, ako aj oprávnené účelové položky dotácie. Poskytnutie dotácie a výšku finančnej podpory schvaľoval predseda úradu na základe odporúčaní dotačnej komisie. (uszz.sk)


Zoznam schválených žiadostí o dotáciu ÚSŽZ v roku 2013
www.uszz.sk/data/files/Schvalene-ziadosti-o-dotaciu-2013.pdf

Zoznam zamietnutých žiadostí
www.uszz.sk/data/files/Zamietnute-ziadosti-o-dotaciu-2013.pdf

Zoznam vyradených žiadostí
www.uszz.sk/data/files/Vyradene-ziadosti-o-dotaciu-2013.pdf


Zoznam schválených žiadostí o dotáciu
Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v roku 2013
M A Ď A R S K O

Názov žiadateľa  -  Názov projektu  -  Schválená suma (€)  -  Odporúčané položky

schvam02Oroslánska slovenská samospráva
Intenzívny jazykový seminár na Slovensku
450,00
ubytovanie

Oroslánska slovenská samospráva
Letná škola detských tancov na Slovensku
800,00
ubytovanie a strava

Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku
Medzinárodný interdisciplinárny vedecký výskumný tábor vo Veňarci
1 500,00
ubytovanie, strava, honorár prednášateľov, organizátorov, cestovné výdavky

Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku
Študentsko-vedecká súťaž - Dejiny mojej rodiny
1 600,00
ubytovanie, cestovné, poukážky na odmeny pre študentov

Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku
Slovenský jazyk a kultúra v menšinovom prostredí zborník z konferencie 15-16. nov. 2012 v Békešskej Čabe pod totožným názvom
1 000,00
tlačiarenské výdavky

Čabianska organizácia Slovákov
Slovenské ľudové remeselníctvo - tábor pre deti z Dolnej zeme
1 000,00
ubytovanie, materiály a vstupné

schvam03Čabianska organizácia Slovákov
Seminár slovenských dolnozemských pedagógov
1 000,00
ubytovanie, prenájom priestorov

Slovenské divadlo Vertigo
20. divadelný tábor pre žiakov ZŠ
2 000,00
ubytovanie, cestovné

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku
Konferencia na tému:10 rokov inštitúcií Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku
500,00
preprava osôb, písacie a kancelárske potreby, pozvánka, propaganda

Spolok segedínskych Slovákov
Tradičný letný vlastivedný tábor Spolku v materskej krajine
2 000,00
ubytovanie, bankové poplatky

Nezisková verejnoprospešná s.r.o. Legatum
XIII. celoštátna konferencia vedúcich slovenských ľudových pamätných domov
600,00
odborná publikácia pre účastníkov, pozvánky

Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku
Výskum slovenských priezvisk v Maďarsku
1 000,00
honoráre pre externých a interných výskumníkov, cestovné a ubytovanie

Slovenská samospráva 13 obv. Budapešti
Škola v prírode - v Mojmírovciach
1 500,00
ubytovanie s plnou penziou, cestovné.

schvam04Šárišápska slovenská samospráva
Jazykový tábor na Slovensku
1 500,00
ubytovanie

Slovenské divadlo Vertigo
Divadelná dielňa pre študentov gymnázií a VŠ
1 300,00
ubytovanie, cestovné náklady

Nezisková verejnoprospešná s.r.o. Legatum
Zakúpenie kníh pre detských účastníkov súťaže Ľudových novín
300,00
zakúpenie kníh a DVD

Slovenská samospráva 13 obv. Budapešti
Súťaž v prednese poézie a prózy
800,00
diplomy, pozvánky, réžia, nákup kníh na Slovensku

Slovenská samospráva 13 obv. Budapešti
Národnostný deň v 13. obv. Budapešti
1 000,00
réžia, hudby, umelcov, dekorácia, kvety, ubytovanie súboru

Budapeštiansky slovenský spevácky zbor - Ozvena
Medzinárodný festival speváckych zborov
2 000,00
ubytovanie

Folklórny spevácky spolok Horenka
Rodí sa tradícia - Folklórny festival v Kétšoproni
500,00
Náklady za ubytovanie, Pamiatkové darčeky, Bankové poplatky

Slovenská samospráva Budapešti
Slávnostné verejné zasadnutie Budapeštianskych Slovákov
700,00
nájomné, tlačiarenské, dekorácia, réžia

schvam05Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku
Deň Slovákov v Maďarsku
1 500,00
preprava účinkujúcich, ozvučenie, upomienkové predmety, pozvánky, výzdoba, propaganda

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku
Celoštátne adventné stretnutie detí
600,00
Strava, cestovné náklady

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku
XI. Ekumenické stretnutie slovenských cirkevných spevokolov
750,00
preprava osôb

Slovenské divadlo Vertigo
20. ročník prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Deti deťom
1 300,00
cestovné náklady, prenájom sály v Sarvaši, honoráre lektorovi, darčeky deťom, učiteľom, propaganda (pozvánky, plagáty), strava

Slovenské divadlo Vertigo
V. ročník medzinárodnej prehliadky slovenských divadelných súborov Spolu na javisku (i mimo neho)
1 600,00
ubytovanie, prenájom sály,

Spolok segedínskych Slovákov
Obrazy dávno a dnes
500,00
ubytovanie, prenájom divadelnej sály

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku
Biblický ekumenický tábor pre žiakov základných a stredných škôl
1 500,00
ubytovanie a strava

schvam06Zväz Slovákov v Maďarsku
Celoštátny folklórny festival Slovákov v Maďarsku
2 000,00
ubytovanie, cestovné, archivovanie, ozvučenie, prenájom, propagačný materiál

Zväz Slovákov v Maďarsku
65. výročie založenia organizácie ZSM
1 500,00
ubytovanie, cestovné (3 autobusy), technika, ozvučenie, prenájom miestnosti, letáky, pozvánky

Základná škola Františka Rákócziho II.,
ako jednotka právneho orgánu Centra K. Klebelsberga na prevádzkovanie inštitúcií
Detské divadelné predstavenie
1 200,00
dekorácie, kulisy a propaganda ÚSŽZ, reflektory, projektor, notebook, mikrofóny, plátno k projektoru, stojan na projektor

Slovenská národnostná samospráva v Níži
Slovenský majáles
1 000,00
živá hudba, ušitie ľudového kroja, ozvučenie, prenájom priestoru, propagácia (tlač pozvánok, plagátov, brožúry)

Slovenská samospráva Budapešti
Pamätník sv. Cyrilovi a Metodovi v Zalavári
25 000,00
zabezpečenie pamätníka, preprava a usadenie pamätníka

Folklórna verejná nadácia v Sarvaši - Tanečný súbor Tešedíka
Príprava novej choreografie na celoštátnu kvalifikačnú súťaž Vo víre tanca 2013
1 200,00
autorský honorár, náklady nacvičovania, šitie krojov, honorár muzikantom, bankové poplatky

Slovenské osvetové centrum
Celoštátna kvalifikačná prehliadka slovenských folklórnych skupín a tanečných súborov v Maďarsku - Vo víre tanca 2013
3 000,00
cestovné náklady, prenájom sály, cestovné náklady hosťujúceho súboru

Slovenské osvetové centrum
Delegovanie účastníkov na Južnoslovenské detské a mládežnícke folklórne slávnosti v Dulovciach
1 000,00
honorár muzikantom, cestovné náklady

schvam07Zväz Slovákov v Maďarsku
Ako ďalej Slováci v Maďarsku III.
2 500,00
ubytovanie, cestovné, technické zariadenie, ozvučenie, tlačiarenské výdavky

Zväz Slovákov v Maďarsku
Slovenská gazdinka
1500,00
cestovné, stravovanie, darčeky, vecné výdavky/servítky, tácky, kvety, ozdoba/, archivovanie

Zväz Slovákov v Maďarsku
Slovenské spievanky a veršovačky - celoštátna súťaž
2 500,00
cestovné, stravovanie, diplomy, darčeky, ceny, marketing, zvukové nahrávky, fotoslužba.

Novohradská župná slovenská národnostná samospráva
47. Novohradské národnostné stretnutie v Banke (Bánk)
1 500,00
cestovné, propagačné materiály, prenájom, honoráre, ozvučenie, archivovanie

Slovenská národnostná samospráva v Šalgótarjáne
9. Slovenské a folklórne dni v Šalgótarjáne
1 000,00
prenájom, cestovanie, ozvučenie, propagácia, vecné náklady, archivovanie

Tanečný spolok Komlóš
Tanečné vystúpenie v krajine svojich predkov
1 000,00
Cestovné

Slovenská samospráva 8. obv. Budapešti
Pamätná tabuľa Jozefovi Viktorinovi vo Vyšehrade (Visegrád) - Usadenie pamätnej tabule
500,00
pamätná tabuľa, prenájom autobusu, honorár účinkujúcich

Slovenský evanjelický cirkevný zbor v Budapešti
Ekumenický biblický tábor pre deti
676,00
cestovné, ubytovanie a stravovanie

Zväz Slovákov v Maďarsku
Oslavy Mlynského a Blatňanského spevokolu
1 800,00
cestovné, ubytovanie, darčeky,

Čabianska organizácia Slovákov
Propagácia slovenských motívov Dolnej zeme a niektorých regiónov Slovenska
1 500,00
strava, ubytovanie, trovy súvisiace s materiálom, cestovné, poplatky použitia komunálnych prostriedkov

Nadácia za slovenskú národnostnú vzdelanosť
 pokolenia na pokolenie - Dni slovenskej kultúry
1 500,00
darčeky pre výhercov - sl. Knihy, CD, pamätná tabuľa, nástenný kalendár

Kultúrny spolok Pre Mlynky (skrátka: KspM)
Po stopách našich vierozvedcov, solúnskych bratov, sv. Cyrila a Metoda / „Piesne moje, piesne“
- II. Celoštátna prehliadka a folkLOVE festival autentických ľudových piesní i chrámovej hudby
/ Deň oslavy slovenských ľudových a sakrálnych piesní v Maďarsku
1 500,00
tlačiarenské výdavky, nákup ľudových krojov pre členov súboru, resp. CD pre hostí, preprava, platby za odborné služby, masmediálna a fotografická dokumentácia podujatia, grafický návrh plagátov a pozvánok, honorár živého hudobného sprievodu, bankové poplatky, výdavky na propagáciu ÚSŽZ

Evanjelický cirkevný zbor a. v. v Slovenskom Komlóši
VI. Letný tábor pre mládež cirkevného zboru
1 000,00
ubytovanie, strava

Kultúrny spolok Pre Mlynky (skrátka: KspM)
Dvojitý jubilejný festival pri príležitosti 5. výročia založenia KspM a 35. výročia založenia Folklórneho súboru Pilíš v Mlynkoch, pôsobiaceho pod záštitou KspM z Maďarska
2 000,00
tlačiarenské výdavky, nákup ľudových krojov pre členov súboru, resp. CD pre hostí, preprava, platby za odborné služby, masmediálna a fotografická dokumentácia podujatia, grafický návrh plagátov a pozvánok, honorár živého hudobného sprievodu, bankové poplatky, výdavky na propagáciu ÚSZŽ

Evanjelický cirkevný zbor a. v. v Slovenskom Komlóši
Rozprávky pri peci 2013
300,00
materiálne zabezpečenie

Folklórna verejná nadácia v Sarvaši - Tanečný súbor Tešedíka
Účasť na Cassovia Folkfest (Košický folklórny festival)
1 200,00
cestovné náklady, honorár muzikantom, bankové poplatky

Slovenská samospráva Budapešti
Vydávanie časopisu Budapeštiansky Slovák
6 200,00
tlačiarenské, nákup počítača,

Molnár Tibor
Žiť, či nežiť?
1 000,00
tlač

Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku
Vydanie časopisu Kor(r)idor, slovensko-maďarský historický časopis
864,00
webová stránka, honorár redakcie - ročne

Čabianska organizácia Slovákov
Čabiansky kalendár 2014
2 000,00
sadzba a tlačiarenské vrátane predtlačovej prípravy, redakčný a jazyková spolupráca

Čabianska organizácia Slovákov
Čísla mesačníka Čabän 2013
1 500,00
sadzba a tlačiarenské vrátane predtlačovej prípravy, prípravné práce, redigovanie

Čabianska organizácia Slovákov
Reprint informačného leporela z r. 2003 a znovuvydanie z r. 2005
500,00
sadzba a tlačiarenské, aktualizačná redakčná práca

Rudo Fraňo
Slováci v Pilíši (nástenný kalendár)
500,00
príprava na tlač, tlač

Rudo Fraňo
Rudo Fraňo: Slovenské osudy (príbehy Pilíšanov, ktoré písal život)
700,00
príprava na tlač, tlač

Nezisková verejnoprospešná s.r.o. Legatum
Vydanie ročenky Slovákov v Maďarsku: Náš kalendár 2014
1 000,00
príprava do tlače, tlač

Pedagogické metodické centrum Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku
Slovenčinár - metodický časopis
1 000,00
korektúra textov, grafická úprava, náklady na tlač

Základná škola Františka Rákócziho II.,
ako jednotka právneho orgánu Centra K. Klebelsberga na prevádzkovanie inštitúcií
Včera a dnes - 50 rokov slúžiac slovenskej národnosti
1 500,00
tlač kníh a propagácia ÚSZŽ, ubytovanie hostí

Slovenská národnostná samospráva 12. obvodu Budapešti
Vydanie publikácie Michala Hrivnáka „Áchim a Slováci“
750,00
tlačiareň

Slovenské dokumentačné centrum
Vytvorenie technických predpokladov využívania fondu audiovizuálnych dokumentov SDC
1 500,00
projektor, plátno na premietanie, reproduktory

Slovenské dokumentačné centrum
Publikovanie nástenného kalendára
1 000,00
tlačiarenské náklady, grafická úprava

Slovenské osvetové centrum
Kultúrne dedičstvo Baňačky
1 000,00
tlačiarenské náklady, bankové poplatky

Slovenské osvetové centrum
Slováci v Bakoni (bulletin)
850,00
technická príprava do tlače, tlačiarenské náklady, bankové poplatky

Nezisková verejnoprospešná s.r.o. Legatum
Tlačiarenské náklady Ľudových novín
5 000,00
tlačiarenské náklady

Slovenské osvetové centrum
Príprava odbornej monografie zameranej na kultúrne dedičstvo obce Kestúc
1 000,00
nahrávanie piesní, elektronický prepis nôt, prepisy nárečia, lektorovanie textu, cestovné náklady

Imrich Fuhl
Vytvorenie maďarskej verzie stránky slovake.eu
3 000,00
preklad normostrán, plus texty, ktoré sa budú pridávať počas tohto roka, reklama v médiách, technické práce (aktualizácia obsahu webu)

Imrich Fuhl
Tvorba portálu oslovma.hu - Slovák v Maďarsku
2 500,00
platba za odborné služby

Imrich Fuhl
Účasť na tvorbe portálov uszz.sk a slovenskezahranicie.sk
800,00
platba za odborné služby

Zväz Slovákov v Maďarsku
Santovský cintorín
1 000,00
grafika, redigovanie, zalomenie, korektúra, tlač, viazanie

Organizácia komlóšskych Slovákov
Brožúrka o Slovenskom Komlóši
500,00
úprava textu, redigovanie, tlač, zakúpenie mapy

Slovenské osvetové centrum
Dolo našim valalom - Zemplínske ľudové piesne
1 000,00
technická príprava do tlače, tlačiarenské náklady, bankové poplatky

Slovenská národnostná samospráva - mesto Rétšág
Vydanie CD platne a jej prezentácia v slovenských osadách v Maďarsku
1 000,00
Prenájom a práca v štúdii, Náklady na CD, cestovné

schvam08