V07212024

Posledná aktualizáciaSze, 17 júl. 2024 10am

Otvorený list Mateja Šipického Jánovi Fuzikovi

sipfuzo1Zdá sa, že vedenie CSSM už nevníma VÚSM ako vedeckú inštitúciu celej slovenskej komunity, ale ako vlastnú, ktorá patrí len CSSM.Vedenie CSSM pri svojich rozhodovaniach o VÚSM čoraz častejšie zabúda konzultovať s kolektívom a Vedeckou radou ústavu, alebo jednoducho ignoruje ich názory.

Ján Fuzik
predseda
Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku
1114 Budapest
Fadrusz u. 11/a

                                                                                                           v Debrecíne, 06. 01. 2014

          Vážený pán predseda!
          Tento list Vám píšem ako jeden zo zakladateľov jediného výskumného ústavu slovenskej komunity v Maďarsku, ktorého znepokojuje nový prístup vedenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) k tejto vedeckej dielni.
          Ako je Vám určite známe, ústav sme založili pri Zväze Slovákov v Maďarsku (ZSM) ako vedeckú dielňu a vzdelávaciu inštitúciu. Naším cieľom bolo vytvoriť inštitúciu pre celú našu komunitu, preto sme ho neskôr premenovali na Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku (VÚSM). Fungovanie VÚSM zabezpečoval ZSM z vlastných štátnych dotácií. Po vzniku menšinového samosprávneho systému sa ústav ocitol v ťažkej finančnej situácii, lebo sa zmenil systém dotovania menšinových aktivít a značná časť dotácií, z ktorých mohol ZSM podporovať ústav, sa sipfuzo2presunula k Celoštátnej slovenskej samospráve. Jedinou cestou na zachránenie ústavu bolo prejsť tam, kam sa presunuli dotácie. Preto sa kolektív ústavu rozhodol pripojiť sa k CSS (v súčasnosti Celoštátnej slovenskej samospráve v Maďarsku), dúfajúc, že zmena prevádzkovateľa neovplyvní autonómiu pri plnení pôvodného poslania ústavu. Po tejto organizačnej zmene sa financovanie VÚSM čiastočne stabilizovalo.
          Vzťah VÚSM a CSS/CSSM nikdy nebol celkom bezproblémový, ale vedecký výskum mohol, aj napriek menším nedorozumeniam, pokračovať v duchu zakladajúcej listiny, podľa ktorej VÚSM má slúžiť celej slovenskej komunite. V poslednej dobe sa však začal meniť prístup prevádzkovateľa k ústavu. Vedenie CSSM začalo uplatňovať akési „majiteľské ambície“. Táto snaha sa prejavuje predovšetkým v tom, že vedenie CSSM pri svojich rozhodovaniach o VÚSM čoraz častejšie zabúda konzultovať s kolektívom a Vedeckou radou (VR) ústavu, alebo jednoducho ignoruje ich názory. V tejto súvislosti si dovoľujem poznamenať, že sa veľakrát potvrdilo: vedecký výskum je veľmi špeciálna činnosť, o ktorej by nemali rozhodovať laici, alebo ak je to nevyhnutné, tak potom len s prihliadnutím na názor kompetentných odborníkov. Ďalšie náznaky majiteľských ambícií sú snahy vedenia CSSM obmedziť spoluprácu VÚSM s inými domácimi slovenskými organizáciami (napríklad so ZSM, predošlým prevádzkovateľom) a nepodporovanie zaradenia niektorých odporúčaní do programu medzištátnej zmiešanej komisie (alebo ich udržania tam), ktoré by mohli uľahčiť prácu VÚSM.
          Zdá sa, že vedenie CSSM už nevníma VÚSM ako vedeckú inštitúciu celej slovenskej komunity, ale ako vlastnú, ktorá patrí len CSSM. Tento „majiteľský prístup“ sa prejavil aj v nedávnom modifikovaní názvu ústavu, pri ktorom sa totálne ignorovalo stanovisko tých, ktorých sa sipfuzo3zmena najviac týka. Vy, pán predseda, ste dali zmeniť názov „Výskumný ústav Slovákov“ na reštriktívnejší „Výskumný ústav Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku“, napriek nesúhlasu pracovníkov a VR. „Slovákov“ ste vymenili na „celoštátnu samosprávu Slovákov“. Riaditeľka ústavu v mene pracovného kolektívu a VR Vám poslala list, ktorý obsahoval hlavné odborné argumenty proti takejto zmene, Vy ste však o liste neinformovali Valné zhromaždenie CSSM, na rozhodnutie ktorého sa odvolávate, keď vysvetľujete dôvod zmeny. Zadržanie takejto dôležitej informácie by sa považovalo v organizáciách, v ktorých mávam funkcie, za zámerné pomýlenie rozhodujúceho zboru. Na riaditeľkin list ste neodpovedali, čo zasa odporuje základnej slušnosti.
          VR sa opäť zaoberala otázkou názvu na prvom svojom zasadnutí po schválení nového názvu (na základe Vami predloženého návrhu) Valným zhromaždením CSSM, a poverila ma ako predsedu, aby som sa obrátil na Vás s ďalším listom, v ktorom sme žiadali bližšie informácie o okolnostiach súvisiacich so zmenou názvu ústavu. Na tento list ste už reagovali.
          Nutnosť zmeniť názov ste odôvodňovali takto: motiváciou tohto kroku bolo jednak určité oprávnené zviditeľnenie prevádzkovateľa a zjednotenie pomenovaní jednotlivých inštitúcií kvôli celému radu praktických oblastí, napr. komunikácie, finančno-právnej a administratívnej sféry. Zviditeľniť aj za cenu, že pri tom použijete spôsoby, ktoré urážajú dôstojnosť ľudí a môžu vzbudiť pochybnosť o transparentnosti niektorých postupov v procese rozhodovania vo Vašej organizácii? Nechápem, načo („oprávnene“?) zviditeľniť CSSM, keď nemá súpera, keď nielen v Maďarsku, ale ani nikde vo svete neexistuje druhá celoštátna slovenská samospráva, s ktorou by ju mohli porovnávať prípadní neprajníci. Takisto neverím, že VÚSM nie je dobrý názov na „komunikáciu“. Skôr nový názov bude spôsobovať ťažkosti v komunikácii: budeme musieť sipfuzo4vysvetľovať všetkým partnerom doma i v zahraničí, že ústav je napriek novému názvu aj naďalej ústavom všetkých Slovákov v Maďarsku a nie len jednej ich organizácie, že nepracuje na objednávky CSSM, ale je aj naďalej autonómnou vedeckou dielňou a že môže spolupracovať aj s ľuďmi a organizáciami, s ktorými vedenie CSSM nemá bezproblémové vzťahy.
          S ľútosťou musím konštatovať, že na najzávažnejšie časti môjho listu, týkajúce sa vysvetlenia Vášho prístupu ešte pred schvaľovaním zmeny názvu Valným zhromaždením ste nereagovali.
          Pre ozrejmenie si dovoľujem zopakovať relevantné časti listu:
          „Riaditeľka ústavu Dr. Anna Kováčová v mene všetkých pracovníkov ústavu a s podporou členov jej Vedeckej rady v oficiálne zaslanom liste predsedovi CSSM zo dňa 12. 9. 2012 vyjadrila nesúhlas s plánovanou zmenou pomenovania ústavu a uviedla aj argumenty tohto nesúhlasu. Na uvedený list doteraz ústav nedostal vyjadrenie…” „Členovia Vedeckej rady VÚSM vyjadrujú znepokojenie nad uvedenou situáciou (potvrdzujú to aj svojím podpisom v priloženom liste) a prosia Vás o vysvetlenie a vyjasnenie danej situácie, ako aj stanovísk kompetentných orgánov k odborným argumentom uvedeným v spomenutom liste.”
          Pevne verím, že súhlasíte so mnou, že základom dobrého fungovania demokracie je transparentnosť. Verím, že ako demokraticky zvolený najvyšší funkcionár CSSM nenecháte si ujsť túto príležitosť na vyvrátenie pochybnosti o transparentnosti procesu rozhodovania vo vedení Vašej organizácie a podáte konkrétne, meritórne odpovede na citované konkrétne otázky.
          Používam výraz „Vaša organizácia“, lebo patrím k tej skupine občanov slovenskej národností, ktorí nemali právo zúčastniť sa na menšinových samosprávnych voľbách. Vysoko by som ocenil (by sme ocenili), keby tento ústav mohol byť inštitúciou aj tej časti domácej slovenskej komunity, ktorá sa nachádza mimo systému samospráv, a keby sa tento fakt odzrkadľoval aj v jeho názve.
          Tento list považujte za otvorený.

S pozdravom

Matej Šipický

Poznámka:
Predseda CSSM reagoval na môj list, ale nevyvrátil moje kritické poznámky, čo môže znamenať, že vlastne priznáva, že postupoval nesprávne.
Jeho list nemôžem priložiť, lebo nie je otvorený. - Matej Šipický