V07212024

Posledná aktualizáciaSze, 17 júl. 2024 10am

Podporia vznik historicko-vedného časopisu

zmiesko1Desať nových odporúčaní menšinovej zmiešanej komisie - Slovensko a Maďarsko majú podporiť založenie a vydávanie maďarsko-slovenského historicko-vedného odborného časopisu. Také je jedno zo spoločných odporúčaní ostatného rokovania zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre záležitosti menšín.

Vláda SR si vypočula správu o 11. rokovaní zmiešanej
slovensko-maďarskej komisie pre záležitosti menšín

Obe strany komisie sa zišli 7. novembra 2012, správou o rokovaní sa 6. februára 2013 zaoberala Vláda SR. Komisia prijala 10 nových odporúčaní - štyri sú určené pre obe strany, tri pre slovenskú stranu a tri odporúčania sú určené maďarskej strane. Okrem už spomenutého odporúčania majú obe strany zabezpečiť výkon platných zákonov, upravujúcich používanie menšinových jazykov a odstrániť prekážky vyskytujúce sa pri aplikácii zákonov v praxi. Preskúmajú, aké dodatočné náklady prinesie používanie menšinových jazykov v úradnom styku, osobitne pre miestne samosprávy, a budú hľadať zdroje na tieto náklady vo svojich rozpočtoch. Obe strany zabezpečia potrebné odborné, metodické a finančné podmienky na používanie menšinových jazykov v úradnom styku a na vytvorenie potrebnej odbornej terminológie.

Maďarská strana má zabezpečiť vzhľadom na rozhodujúcu reformu fungovania a udržiavania jej verejného vzdelávacieho systému, aby v Centre pre udržiavanie inštitúcií K. Klebelsberga a v jeho sieti bol zamestnaný odborník zodpovedný za národnostné verejné vzdelávanie. Vo vysokoškolskom prijímacom systéme má uskutočniť kroky smerujúce k zrušeniu praxe znevýhodňovania tzv. malých odborných špecializácií, medzi nimi aj špecializácie na slovenský jazyk. Komisia jej odporučila zabezpečiť financie pre inštitúciu Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, ktorou je Slovenské osvetové centrum. Má sa tak docieliť, aby Maďarsko na území regionálnych centier celoštátne účinne podporovalo možnosť pravidelných náboženských obradov v slovenskom materinskom jazyku.

Slovensku komisia odporúča, aby hľadalo možnosti optimálneho personálneho zabezpečenia odborných útvarov ministerstva školstva a priamo riadených organizácií pre oblasť výchovy a vzdelávania príslušníkov maďarskej národnostnej menšiny. Slovenská strana preskúma možnosti zabezpečenia materiálnych podmienok pre fungovanie Csemadoku - kultúrnej organizácie s najväčšou tradíciou v maďarskej národnej komunite. Podľa ďalšieho odporúčania slovenská strana pracuje na tom, aby v zmysle odporúčania Benátskej komisie našla spôsob kompenzácie v súvislosti so zabezpečením slovenskej jazykovej verzie v televíznom vysielaní v menšinových jazykoch. (sita)

Zápisnica z 11. zasadnutia zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre záležitosti menšín
https://lt.justice.gov.sk/Attachment/priloha_zapisnica+delegacie.rtf?instEID=1066&;attEID=50897&docEID=286290&matEID=5777&langEID=1&tStamp=20121207152131903

A Magyar-Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság XI. ülése
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/36444-lezajlott-a-xi-magyar-szlovak-kisebbsegi-vegyes-bizottsagi-ules

Jegyzőkönyv: Magyar-Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság XI. ülése
http://www.scribd.com/doc/113717677/Magyar-Szlovak-KVB-XI-ulese-jegyz%C5%91konyv

Dokument
Správa o priebehu a výsledkoch XI. zasadnutia
Zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre záležitosti menšín
Budapešť 7. 11. 2012

zmiesko2Základné údaje o činnosti zmiešanej komisie

Zmiešaná slovensko-maďarská komisia pre záležitosti menšín bola zriadená v zmysle Protokolu medzi Ministerstvom zahraničných vecí SR a Ministerstvom zahraničných vecí MR zo dňa 24. novembra 1998 ako jeden z jedenástich (dnes dvanástich) orgánov slúžiacich napomáhaniu plnenia Zmluvy o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou z roku 1995 (v ďalšom texte “základná zmluva”). Podľa čl. 15 ods. 6 základnej zmluvy má zmiešaná komisia právo predkladať odporúčania vládam Slovenskej republiky a Maďarskej republiky.

Doteraz sa uskutočnilo jedenásť zasadnutí zmiešanej komisie. (Ustanovujúce zasadnutie - 8. február 1999, Budapešť; II. zasadnutie - 29. september 1999, Bratislava; III. zasadnutie - 23. február 2000, Budapešť; IV. zasadnutie - 5. jún 2003, Bratislava; V. zasadnutie - 15. november 2005, Budapešť; VI. zasadnutie - 22. september 2006, Bratislava; VII. zasadnutie - 18. september 2007, Budapešť; VIII. zasadnutie - 10. jún 2008, Bratislava; IX. zasadnutie - 17. júl 2009, Budapešť; X. zasadnutie - 2. február 2010, Bratislava; XI. zasadnutie - 7. november 2012, Budapešť.) Na uvedených zasadnutiach boli prijaté zápisnice, ktoré obsahujú odporúčania adresované vládam oboch štátov. Zápisnice obsahujú aj stručné zhodnotenie plnenia vybraných odporúčaní z predchádzajúcich zasadnutí komisie, resp. postoje štátov ku kľúčovým otázkam týkajúcich sa otázky národnostných menšín.

Počnúc V. zasadnutím zmiešaná komisia tiež posudzuje vykonávanie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry z 12. decembra 2003.

Po zasadnutí schvaľuje vláda Slovenskej republiky uznesenie vzťahujúce sa na príslušné zasadnutie zmiešanej komisie. (Uznesenie č. 321/99 zo dňa 28. apríla 1999 k správe z ustanovujúceho zasadnutia, uznesenie č. 79/2000 zo dňa 9. februára 2000 k správe z II. zasadnutia, uznesenie č. 631/2001 zo dňa 3. júla 2001 k správe z III. zasadnutia, uznesenie č. 72/2004 zo dňa 28. januára 2004 k správe zo IV. zasadnutia, uznesenie č. 414/2006 zo dňa 10. mája 2006 k správe z V. zasadnutia, uznesenie č. 1059/2006 zo dňa 13. decembra 2006 k správe zo VI. zasadnutia, uznesenie č. 1061/2007 zo dňa 12. decembra 2007 k správe zo VII. zasadnutia, uznesenie č. 753/2008 zo dňa 22. októbra 2008 k správe z VIII. zasadnutia, uznesenie č. 647/2009 zo dňa 23. septembra 2009 k správe z IX. zasadnutia a uznesenie č. 424/2011 z 29. júna 2011 k správe z X. zasadnutia.)

Príprava XI. zasadnutia zmiešanej komisie

Proces prípravy XI. zasadnutia zmiešanej komisie bol výrazne ovplyvnený skutočnosťou, že došlo k jednostrannému porušeniu bilaterálnej dohody o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry. Kontrolou vykonávania dohody je poverená zmiešaná komisia.

Krátko po konaní X. zasadnutia zmiešanej komisie (2.2.2011) došlo zo strany Maďarska k porušeniu Dohody o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry (máj 2011). SR okamžite reagovala a diplomatickou cestou požadovala vysvetlenie. Maďarská strana odporučila, aby sa problémom zaoberala zmiešaná komisia, s čím SR súhlasila a žiadala o jej urýchlené zvolanie maďarskou stranou. Napriek dohode spolupredsedov, zasadnutie komisie sa neuskutočnilo ešte na jeseň 2011. Počas stretnutia ministrov zahraničných vecí SR a Maďarska 1. júna 2012 bolo dohodnuté urýchlené zvolanie komisie s dôrazom na potrebu riešenia problému porušenia bilaterálnej zmluvy.

Po ďalšom stretnutí spolupredsedov komisie v auguste 2012 bol stanovený termín stretnutia na 15. októbra 2012, ktorý bol maďarskou stranou neskôr preložený na 7. novembra 2012.

zmiesko3XI. zasadnutie zmiešanej komisie

XI. zasadnutie sa uskutočnilo dňa 7. novembra 2012 v Budapešti, v priestoroch Ministerstva pre verejnú správu a spravodlivosť Maďarska. Rokovanie viedli spolupredsedovia zmiešanej komisie, za slovenskú stranu veľvyslanec Miroslav Mojžita, za maďarskú stranu zástupkyňa štátneho tajomníka pre národnú politiku Zsuzsanna Répás. Zoznam členov slovenskej a maďarskej časti komisie je prílohou Zápisnice z XI. zasadnutia Zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre záležitosti menšín.

Strany konštatovali, že pravidelné zasadnutia zmiešanej komisie pre záležitosti menšín raz ročne a prípadné ďalšie odborné stretnutia na aktuálne témy, ktoré doprevádzajú život menšín, sú veľmi dôležitou a nezameniteľnou súčasťou realizácie Zmluvy o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou, ako aj medzivládnej dohody o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry.

Hoci diskusia potvrdila rozdielne prístupy strán k menšinovej problematike, celá príprava, priebeh 10 hodinového zasadnutia a jeho výsledky potvrdili záujem oboch strán o to, aby tento segment vzájomných vzťahov nebol prekážkou pozitívneho trendu, ktorý je vo vzájomnej relácii v poslednom období zaznamenaný a prejavil sa aj v komunikácii na najvyššej vládnej úrovni.

Náročné rokovanie zmiešanej komisie sa ukončilo podpísaním zápisnice spolupredsedami zmiešanej komisie.

Stav realizácie odporúčaní z predchádzajúcich zasadnutí zmiešanej komisie a prijaté nové odporúčania

Zmiešaná komisia ponechala štruktúru zápisnice zachovanú. V úvodnej, preambulárnej časti II. boli osobitne vyzdvihnuté kľúčové oblasti záujmu oboch strán. A to v prípadoch, kde dochádza k názorovej zhode, ako aj v prípadoch, kde sa názory rozchádzajú. Tomu zodpovedajú i príslušné formulácie.

Strany prediskutovali aj otázky, v ktorých sa vyskytujú názorové nezhody. V súvislosti s jazykovou legislatívou v SR maďarská strana trvá na názore, že v súlade s odporúčaniami medzinárodných organizácií je potrebné uskutočniť ďalšie kroky v záujme toho, aby sa vytvorila rovnováha medzi ochranou štátneho jazyka a ochranou práv na používanie jazykov národnostných menšín. Maďarská strana požadovala ponechanie dikcie z ostatného zasadnutia zmiešanej komisie z februára 2011. Slovenská strana doplnila, že od tohto zasadnutia došlo k zásadnej zmene, ktorá bola docielená zmenou oboch právnych predpisov (zákona o štátnom jazyku a zákona o používaní jazykov národnostných menšín). Uvedenú pozitívnu zmenu požiadala zaprotokolovať do textu zmiesko4zápisnice.

V tejto časti zápisnice sú tiež odseky venované Univerzite J. Selyeho a parlamentnému zastúpeniu menšín v maďarskom parlamente.

Osobitné postavenie v štruktúre zápisnice opäť zaujíma hodnotenie plnenia Dohody medzi vládou SR a vládou MR o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry (časť III. zápisnice.)

Zmiešaná komisia v súlade s článkom 6 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky uzavretej 12. decembra 2003 o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry prerokovala plnenie tejto dohody. V tejto otázke prevládal zásadný rozpor stanovísk. Kým slovenská strana vyhodnocuje maďarské kroky od mája 2011 ako flagrantné porušenie účelu a spôsobu vykonávania zmluvy, maďarská strana je presvedčená, že zmluvu neporušuje a zmenený spôsob výkonu zmluvy vysvetľuje zmenou okolností (najmä vstupom do EÚ). Za účelom hľadania riešenia sa strany dohodli na zvolaní expertného stretnutia.

Všetky platné odporúčania sú rozdelené podľa strán zodpovedných za ich plnenie - časť IV. zápisnice (odporúčania pre obe strany, pre slovenskú stranu a pre maďarskú stranu).

Zmiešaná komisia sa zhodla, že je naďalej potrebné venovať osobitnú pozornosť plneniu 39 odporúčaní z predchádzajúcich zasadnutí zmiešanej komisie - 10 pre obidve strany, 19 pre slovenskú stranu a 10 pre maďarskú stranu.

Strany sa vzájomne informovali o realizácii odporúčaní prijatých na predchádzajúcich zasadnutiach zmiešanej komisie. Konštatovali, že odporúčania sa realizujú, s tým, že ich veľká časť nie je formulovaná ako jednorazová úloha, ale predpokladá pravidelné a priebežné plnenie. Slovenská strana v záujme zamedzenia duplicity navrhovala, aby boli vypustené tie odporúčania, ktoré sú predmetom pozornosti iných zmiešaných komisií, resp. ktoré sú zapísané v zápisniciach z týchto komisií. Maďarská strana naopak požadovala ponechanie odporúčaní aj v zápisnici z komisie pre záležitosti menšín, nakoľko odporúčania sa týkajú otázok menšín a ich ponechanie maďarská strana považuje aj za dodatočný stimul pre ich realizáciu. Strany preto konštatovali, že medzi odporúčaniami sa nachádzajúc i také, ktoré sú priebežne riadne plnené. Z tohto dôvodu maďarská strana akceptovala návrh slovenskej strany zmeniť úvodnú vetu bodu IV. zápisnice, ktorá znie: „Strany sa dohodli na aktuálnosti a trvaní nasledujúcich odporúčaní“.

Slovenská strana upozornila, že pri viacerých odporúčaniach nenastal, za dlhšie obdobie žiaden relevantný pokrok. Odporúčania zostávajú v platnosti.

Vybrané odporúčania boli modifikované podľa stavu ich plnenia, možností ich realizácie alebo aktuálnych problémov v danej oblasti. Obe strany sa zároveň dohodli na tom, že časť novoformulovaných odporúčaní (týkajúce sa napr. možnosti vzájomného používania cudzojazyčných učebníc) dajú do pozornosti iných vecne príslušných komisií, ktoré by mali preskúmať možnosť ich prevzatia pod vlastnú gesciu.

Komisia prijala 10 nových odporúčaní. Štyri odporúčania sú určené pre obe strany, tri pre slovenskú stranu a tri odporúčania sú určené maďarskej strane.

Strany v procese prípravy zápisnice i počas samotného rokovania požadovali prijatie väčšieho počtu nových odporúčaní pre druhú stranu. Osobitne slovenská strana navrhovala viacero odporúčaní týkajúcich sa skvalitnenia školského systému a vyučovania v slovenskom jazyku, ako aj volebného systému. Maďarská strana apelovala na trpezlivosť, problematiku má riešiť nová legislatíva, ktorá nadobudne platnosť v roku 2013, resp. 2014. Slovenská strana nakoniec nenaliehala na zaprotokolovanie týchto odporúčaní, zdôraznila, že uvedeným témam venuje zvýšenú pozornosť a vráti sa k nim pri najbližšej príležitosti.

Znenie všetkých odporúčaní starostlivo zvážili a odsúhlasili členovia slovenskej časti komisie ako zástupcovia vecne príslušných inštitúcií.

Prehľad nových odporúčaní prijatých na XI. zasadnutí zmiešanej komisie s určením kompetentných subjektov ich realizácie

zmiesko5Pre obidve strany:

Odporúčanie č. 1 z XI. zasadnutia:

Strany podporujú založenie a vydávanie maďarsko-slovenského historicko-vedného odborného časopisu.

Do pozornosti: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Úrad vlády SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny

Odporúčanie č. 2 z XI. zasadnutia:

Strany zabezpečia výkon platných zákonov upravujúcich používanie menšinových jazykov a odstránia prekážky vyskytujúce sa pri aplikácii zákonov v praxi.

V kompetencii: Úrad vlády SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo financií SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Odporúčanie č. 3 z XI. zasadnutia:

Strany preskúmajú, aké dodatočné náklady prinesie používanie menšinových jazykov v úradnom styku, osobitne pre miestne samosprávy, a budú hľadať zdroje na tieto náklady vo svojich rozpočtoch.

V kompetencii: Úrad vlády SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo financií SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Odporúčanie č. 4 z XI. zasadnutia:

Strany zabezpečia potrebné odborné, metodické a finančné podmienky na používanie menšinových jazykov v úradnom styku a na vytvorenie potrebnej odbornej terminológie.

V kompetencii: Úrad vlády SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo financií SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Pre slovenskú stranu:

Odporúčanie č. 5 z XI. zasadnutia:

Slovenská strana bude hľadať možnosti optimálneho personálneho zabezpečenia odborných útvarov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a priamo riadených organizácií pre oblasť výchovy a vzdelávania príslušníkov maďarskej národnostnej menšiny.

V kompetencii: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Odporúčanie č. 6 z XI. zasadnutia:

Slovenská strana preskúma možnosti zabezpečenia materiálnych podmienok pre fungovanie Csemadoku, kultúrnej organizácie s najväčšou tradíciou v maďarskej národnej komunite.

V kompetencii: Úrad vlády SR, Úrad splnomocnenca vlády pre národnostné menšiny

Odporúčanie č. 7 z XI. zasadnutia:

Slovenská strana pracuje na tom, aby v zmysle odporúčania Benátskej komisie našla spôsob na kompenzáciu v súvislosti so zabezpečením slovenskej jazykovej verzie v televíznom vysielaní v menšinových jazykoch.

V kompetencii: Úrad vlády SR, Úrad splnomocnenca vlády pre národnostné menšiny, Ministerstvo kultúry SR

Pre maďarskú stranu:

Odporúčanie č. 8 z XI. zasadnutia:

Vzhľadom na rozhodujúcu reformu fungovania a udržiavania maďarského verejného vzdelávacieho systému má maďarská strana zabezpečiť, aby v Centre pre Udržiavanie inštitúcií Klebelsberg a v jeho sieti bol zamestnaný odborník zodpovedný za národnostné verejné vzdelávanie.

Odporúčanie č. 9 z XI. zasadnutia:

Maďarská strana má vykonať kroky vo vysokoškolskom prijímacom systéme smerujúce k zrušeniu praxe znevýhodňovania tzv. malých odborných špecializácií, medzi nimi aj špecializácie na slovenský jazyk.

Odporúčanie č. 10 z XI. zasadnutia:

Maďarská strana má zabezpečiť finančný zdroj pre inštitúciu Celoštátnej slovenskej samosprávy, ktorou je Slovenské osvetové centrum, v záujme toho, aby na území regionálnych centier celoštátne účinne podporovali možnosť pravidelného praktizovania náboženských obradov v slovenskom materinskom jazyku.

Prehľad odporúčaní z predchádzajúcich zasadnutí zmiešanej komisie, ktorým je potrebné v najbližšom období venovať osobitnú pozornosť:

Určenie kompetentných subjektov pri odporúčaniach pre obidve strany a odporúčaní určených výlučne pre slovenskú stranu vychádza z uznesenia vlády SR k správe z príslušného zasadnutia zmiešanej komisie.

zmiesko6Pre obidve strany:

Odporúčanie č. 5 zo IV. zasadania:

Strany považujú za dôležité, aby aj naďalej pokračovala finančná podpora vybudovania a fungovania siete slovenských regionálnych kultúrnych centier v Maďarsku a maďarských regionálnych kultúrnych centier na Slovensku.

V kompetencii: Úrad vlády SR

Odporúčanie č. 6 zo IV. zasadania:

Spoločným úsilím napomáhať vykonávanie religiózneho života veriacich hlásiacich sa k slovenskej národnostnej menšine v Maďarsku a maďarskej národnostnej menšine v Slovenskej republike v materinskom jazyku vrátane výuky a prípravy nových kňazov.

V kompetencii: Ministerstvo kultúry SR, Úrad vlády SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Odporúčanie č. 7 zo IV. zasadania v upravenej forme:

Strany podporujú pokračovanie rekonštrukcie súboru budov kaštieľa Rákócziovcov v Borši v záujme jeho spoločného využívania a budú podporovať hľadanie podporných možností potrebných pre financovanie prác, resp. sprístupnenie zdrojov Európskej únie v rámci cezhraničných programov.

V kompetencii: Ministerstvo kultúry SR

Odporúčanie č. 8 zo IV. zasadania v upravenej forme:

V rámci realizácie projektu rozšírenia Domu slovenskej kultúry v Békešskej Čabe preskúmať možnosti jeho finančného zabezpečenia s osobitným dôrazom na financovanie zo zdrojov EÚ.

V kompetencii: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Odporúčanie č. 11 zo IV. zasadania v upravenej forme:

Strany budú naďalej usilovať o rozvoj knižníc s knižničným fondom v slovenskom jazyku v Maďarsku a knižníc s knižničným fondom v maďarskom jazyku v Slovenskej republike. Strany preskúmajú možnosť podporovania knižníc, ktoré poskytujú knižnično-informačné služby občanom SR maďarskej národnosti a občanom Maďarska slovenskej národnosti.

V kompetencii: Ministerstvo kultúry SR, Úrad vlády SR

Odporúčanie č. 2 z V. zasadania:

Strany budú aj naďalej podporovať činnosť mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti rozvoja jazykovej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny v Maďarsku a maďarskej národnostnej menšiny v Slovenskej republike.

V kompetencii: Úrad vlády SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Odporúčanie č. 6 z V. zasadania:

Zmiešaná komisia podporuje uzavretie slovensko-maďarskej dohody o starostlivosti o vojnové hroby.

Do pozornosti Ministerstva vnútra SR

Odporúčanie č. 1 zo VII. zasadnutia v upravenej forme:

Strany aj v ďalšom období Operačného programu Európskej územnej spolupráce Maďarsko - Slovensko 2014-2020 budú podporovať rozvoj kultúrneho turizmu založený na architektonickom dedičstve, ako aj uskutočniť kultúrne podujatia, so zvláštnym zreteľom na pamätné miesta I. Madácha a K. Mikszátha nachádzajúce sa v Maďarsku a na Slovensku. Popritom, strany spoločne preskúmajú možnosť toho, aby podporili zriadenie výstavy Madácha v Dolnej Strehovej.

V kompetencii: Ministerstvo kultúry SR, Úrad vlády SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny

Odporúčanie č. 4 zo VII. zasadnutia:

Strany uskutočnia kroky k vzniku maďarského osvetového inštitútu na Slovensku, ktorý budú financovať spoločne obidve krajiny. Odporúčajú, aby sa vytvárajúci inštitút napojil na infraštruktúru osvetového inštitútu Csemadok (Dunajská Streda).

V kompetencii: Úrad vlády SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny

Odporúčanie č. 2 z IX. zasadnutia v upravenej forme:

Strany (ako zmluvné strany Dohovoru UNESCO o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva podpísaného 17. októbra 2003 v Paríži) odporúčajú zmiešanej komisii pre kultúru, médiá a tlač, aby navrhovala štátnym orgánom zodpovedným v oboch krajinách za implementáciu uvedeného dohovoru spolupracovať pri vyhľadávaní a ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva nachádzajúceho sa na ich území s osobitným dôrazom na slovenské nehmotné kultúrne dedičstvo nachádzajúce sa na území Maďarska a maďarské kultúrne dedičstvo nachádzajúce sa na území Slovenska.

V kompetencii: Ministerstvo kultúry SR

zmiesko7Pre slovenskú stranu:

Odporúčanie č. 2 z III. zasadania v upravenej forme:

V rámci usporiadania vzťahov medzi štátom a cirkvami viesť ďalšie rokovania s Reformovanou kresťanskou cirkvou na Slovensku.

V kompetencii: Ministerstvo kultúry SR, Úrad vlády SR

Odporúčanie č. 24 z III. zasadania v upravenej forme:

Podporovať kontinuálne vzdelávanie v Slovenskej republike v oblasti osvety pre odborníkov slovenskej národnosti z Maďarska, resp. vysielanie osvetových pracovníkov pre potreby regionálnych kultúrnych centier Slovákov v Maďarsku, v prvom rade v Békešskej Čabe v Dome slovenskej kultúry a pre potreby Slovenského domu v Mlynkoch.

V kompetencii: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Ministerstvo kultúry SR

Odporúčanie č. 13 zo IV. zasadnutia v upravenej forme:

Slovenská strana preskúma nové formy spolupráce so vzdelávacou inštitúciou, ktorá prijíma na základe výsledkov konkurzu slovenského pedagóga, ktorý bude učiť v Maďarsku.

V kompetencii: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Odporúčanie č. 14 zo IV. zasadania v upravenej forme:

Slovenská strana pripraví zákon o ochrane, podpore, zachovaní a rozvoji kultúr národnostných menšín.

V kompetencii: Úrad vlády SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny

Odporúčanie č. 17 zo IV. zasadania v upravenej forme:

Slovenská strana v súlade s praxou realizovanou v predchádzajúcich rokoch preskúma možnosti absolvovania jednosemestrálnych bezplatných kurzov jazykovej a odbornej prípravy na vysokoškolské štúdium v Slovenskej republike pre končiacich slovenských stredoškolákov v Maďarsku.

V kompetencii: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Odporúčanie č. 5 z V. zasadania v upravenej forme:

Slovenská strana bude aj naďalej zabezpečovať finančné a odborné predpoklady na zachovanie, respektíve efektívnejšiu činnosť maďarských málotriednych škôl, materských škôl, škôl a internátov na Slovensku. Bude sa usilovať o to, aby sa miera štátnej podpory podľa možnosti neznížila.

V kompetencii: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Odporúčanie č. 7 z V. zasadania v upravenej forme:

Slovenská strana sa bude usilovať o zabezpečenie satelitného vysielania programu Slovenskej televízie alebo jej špeciálneho denného vysielania programových relácií vyhotovených vo vlastnej tvorbe pre tento účel a voľného prístupu k nim pre Slovákov žijúcich v zahraničí, medzi nimi aj pre Slovákov žijúcich v Maďarsku.

V kompetencii: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Do pozornosti generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska

Odporúčanie č. 8 z V. zasadania v upravenej forme:

Slovenská strana bude finančne podporovať spoluprácu kultúrnych, vedeckých a školských inštitúcií Celoštátnej slovenskej samosprávy s príslušnými štátnymi inštitúciami Slovenskej republiky (napr. Slovenská akadémia vied, Slovenské národné múzeum, Štátny archív SR, Slovenský filmový ústav, Národné osvetové centrum, Divadelný ústav Ministerstva kultúry, Metodické centrum Ministerstva školstva).

V kompetencii: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo vnútra SR

Odporúčanie č. 9 z V. zasadania v upravenej forme:

Slovenská strana bude naďalej zabezpečovať náležité materiálne predpoklady fungovania a rozvoja Univerzity J. Selyeho v Komárne.

V kompetencii: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Odporúčanie č. 10 z V. zasadania v upravenej forme:

Slovenská strana bude aj naďalej zabezpečovať potrebnú podporu pre činnosť odbornej organizácie vykonávajúcej výskum v oblasti regionálneho školstva a pomáhajúcej tým v odbornej, metodickej a pedagogickej práci regionálneho školstva v maďarskom jazyku v Slovenskej republike - Zväz maďarských pedagógov na Slovensku.

V kompetencii: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Odporúčanie č. 11 z V. zasadnutia v upravenej forme:

Slovenská strana bude napomáhať tomu, aby maďarské kultúrne inštitúcie v pôsobnosti VÚC mali aj naďalej vytvorené vhodné materiálne podmienky na garantovanie úplnej a efektívnej činnosti. V prípade Jókaiho divadla v Komárne a divadla Thália v Košiciach bude výraznejšie podporovať ich divadelné vystúpenia mimo hraníc VÚC, do ktorého pôsobnosti patria.

V kompetencii: Úrad vlády SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny

Odporúčanie č. 6 zo VII. zasadnutia v upravenej forme:

Slovenská strana bude pokračovať v zabezpečovaní finančných a technických podmienok vysielania Rádia Patria a televízneho vysielania Rozhlasu a televízie Slovenska pre národnostné menšiny.

V kompetencii: Úrad vlády SR

Do pozornosti generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska

Odporúčanie č. 1 z VIII. zasadnutia v upravenej forme:

Slovenská strana zabezpečí podporu na fungovanie Spoločnosti maďarských spisovateľov na Slovensku.

V kompetencii: Úrad vlády SR

Odporúčanie č. 3 z VIII. zasadnutia v upravenej forme:

Slovenská strana preskúma možnosť jednorazovej podpory pre rekonštrukciu nehnuteľností Csemadoku v Bratislave, Košiciach, Senci a v Štóse.

V kompetencii: Úrad vlády SR

Odporúčanie č. I z IX. zasadnutia v upravenej forme:

Slovenská strana obdobne s praxou maďarskej strany preskúma možnosti uznania a započítania ďalšieho vzdelávania uskutočneného v materinskom jazyku v Maďarsku do plnenia ďalšieho povinného vzdelávania pedagógov vo vlastnej krajine.

V kompetencii: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Odporúčanie č. 1 z X. zasadnutia

Slovenská strana preskúma možnosti jednorazovej podpory na rekonštrukciu budovy tanečného divadla Ifjú Szivek.

V kompetencii: Úrad vlády SR

Odporúčanie č. 2 z X. zasadnutia:

Slovenská strana vynaloží úsilie v prípade maďarských učebníc a učebných materiálov možnosť výberu; pre jeden učebný predmet mať k dispozícií viac alternatívnych učebníc a učebných materiálov. Vynaloží tiež úsilie v záujme toho, aby namiesto prekladov bolo možné učiť z učebníc a učebných materiálov písaných odborníkmi z radov slovenských Maďarov. Slovenská strana vynaloží úsilie, aby školy s vyučovacím jazykom maďarským mali možnosť používať učebnice a učebné materiály zodpovedajúce obsahovej prestavbe.

V kompetencii: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Odporúčanie č. 3 z X. zasadnutia v upravenej forme:

Slovenská strana garantuje ďalšiu činnosť detašovaného pracoviska Metodicko-pedagogického centra v Komárne a zváži možnosť jeho rozšírenia pôsobnosti a personálneho obsadenia.

V kompetencii: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Odporúčanie č. 4 z X. zasadnutia:

Slovenská strana zaručí školám s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny možnosť dvojjazyčného vedenia pedagogickej dokumentácie a zároveň možnosť vedenia vybranej ďalšej dokumentácie v jazyku menšiny. V súlade s príslušnými zákonnými predpismi určí okruh tých dokumentov, pri ktorých je postačujúce, aby boli vedené v jazyku menšiny.

V kompetencii: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo kultúry SR

zmiesko8Pre maďarskú stranu:

Odporúčanie č. 19 zo IV. zasadania v upravenej forme:

Maďarská strana bude aj naďalej zabezpečovať finančné a odborné predpoklady na zachovanie, respektíve efektívnejšiu činnosť najmä málotriednych slovenských škôl, škôl a internátov v Maďarsku. Bude sa usilovať o to, aby sa miera štátnej podpory podľa možnosti neznížila.

Odporúčanie č. 21 zo IV. zasadania v upravenej forme:

Maďarská strana sa bude usilovať o to, aby rekonštrukcia komplexu slovenskej školy v Békešskej Čabe bola do roku 2013-2014 ukončená a postará sa o vytvorenie podmienok pre rekonštrukcie škôl v Slovenskom Komlóši, Lucine a v Novom Meste pod Šiatrom a ich financovania.

Odporúčanie č. 26 zo IV. zasadania v upravenej forme:

Preskúmať na základe návrhu Budapeštianskej slovenskej samosprávy možnosť prípravy realizačnej štúdie na vytvorenie kultúrneho centra pre národnostné menšiny vo vhodnom objekte v Budapešti.

Odporúčanie č. 12 z V. zasadania v upravenej forme:

Maďarská strana finančne zabezpečí podmienky na skvalitnenie obsahovej stránky výučby slovenského jazyka a výučby v slovenskom jazyku vrátane všeobecnovzdelávacích predmetov.

Odporúčanie č. 14 z V. zasadania v upravenej forme:

Maďarská strana bude podnecovať u MTVA (Maďarský fond pre zabezpečovanie programov a správu majetku médií) vhodnejšie vysielacie termíny slovenských národnostných relácií a ich repríz v maďarskej verejnoprávnej televízii, ako aj vytvorenie podmienok potrebných na prípravu a vysielanie slovenských národnostných programov v maďarskom verejnoprávnom rozhlase vrátane udržania súčasnej početnosti personálneho zabezpečenia obsadenia redakcií.

Odporúčanie č. 7 zo VII. zasadnutia v upravenej forme:

Maďarská strana nástrojmi stanovenými v zákone o štátnom rozpočte naďalej zabezpečí výdavky pre činnosť verejných vzdelávacích inštitúcií prevzatých Celoštátnou slovenskou samosprávou /Békešská Čaba, Nové Mesto pod Šiatrom, Sarvaš, prípadne ďalšie/. Zmiešaná komisia upozorňuje príslušné maďarské orgány, aby pri vytváraní pravidiel zohľadnili požiadavky na financovanie týchto inštitúcií.

Odporúčanie č. 4 z IX. zasadnutia v upravenej forme:

Maďarská strana opätovne požiada Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, aby urobil výpočet kultúrnych a historických pamätných miest, pamiatok a múzejných zbierok týkajúcich sa Slovákov v Maďarsku, ktoré si vyžadujú obnovu. Náklady výpočtu zabezpečí maďarská strana.

Odporúčanie č. 5 z IX. zasadnutia:

Maďarská strana preskúma možnosť združenia ďalších málotriednych škôl vyučujúcich slovenský jazyk so vzdelávacími inštitúciami prevádzkovanými Celoštátnou slovenskou samosprávou takým spôsobom, že rozšíri systém podmienok právnej a materiálnej podpory v zmluve o verejnom vzdelávaní uzavretej s ministrom zodpovedným za školstvo aj na tieto združenia.

Odporúčanie č. 5 z X. zasadnutia:

Maďarská strana zabezpečí finančnú podporu pre internetové vydanie Ľudových novín www.luno.hu.

Odporúčanie č. 7 z X. zasadnutia v upravenej forme:

Maďarská strana preskúma možnosti, aby Celoštátna slovenská samospráva mohla prevziať do svojej kompetencie aj zriaďovacie právo týkajúce sa miestnych národnostných vzdelávacích inštitúcií na základe dohody o verejnom školstve uzatvorenej s príslušným odborným ministrom.

(lt.justice.gov.sk)