V07212024

Posledná aktualizáciaSze, 17 júl. 2024 10am

Zásady a hlavné body programu Koalície Spolu

koaspo01Namiesto diktátov treba hľadať kompromisyZnormalizovať, zdemokratizovať CSS, prehodnotiť určité prvky svojvoľného vedenia.Poslanci mini-parlamentu Slovákov v Maďarsku musia byť schopní čestne, otvorene, aktívne a priebojne politizovať, ochraňovať záujmy našej národnosti...

246 poslancov miestnych slovenských samospráv kandidujúcich vo farbách Zväzu Slovákov v Maďarsku, Združenia pilíšskych Slovákov, Dolnozemskej organizácie Slovákov, ako aj Slovenského speváckeho zboru Ozvena a Klubu slovenských dôchodcov (Budapešť) sa 9. januára 2011 zúčastnilo volieb do CSS a teritoriálnych zborov spolu. Naše nominačné organizácie - tvoriace Koalíciu Spolu a dosahujúce spolu nadpolovičnú väčšinu počtu slovenských poslancov - zostavili spoločnú celoštátnu kandidátku, päť župných listín a aj budapeštiansku.

Čestne, demokraticky, priebojne a otvorene

koaspo02Poslanci CSS, najvyššieho voleného zboru, mini-parlamentu Slovákov v Maďarsku musia byť schopní čestne, otvorene, aktívne a priebojne politizovať, ochraňovať záujmy našej národnosti a prispievať k posilneniu našich školských a kultúrnych inštitúcií. Čaká na nich neľahká úloha znormalizovať, zdemokratizovať CSS, prehodnotiť určité prvky svojvoľného vedenia vychádzajúc zo zásady, že nie samospráva má svoju národnosť a nie predseda CSS má svoje Valné zhromaždenie, ale naopak. Treba slúžiť (a to nie iba nám sympatickejšej polovičke) a nie panovať, namiesto diktátov treba hľadať kompromisy a namiesto obsadzovania všetkých dôležitých postov CSS jedným zoskupením v znamení hesla „víťaz berie všetko“ rešpektovať práva opozície. Rôznorodosť predstáv, spôsobov a ciest vôbec nevylučuje úspešnú vzájomnú spoluprácu.

Obnovená CSS musí venovať zvýšenú pozornosť organizačnému životu Slovákov v Maďarsku, vnútropolitickým a medzinárodným stykom; kontaktom s domácimi štátnymi orgánmi a s vládnymi a mimovládnymi orgánmi a organizáciami našej materskej krajiny, najmä morálna podpora ktorej je pre nás prepotrebná, bytostne dôležitá.

Ťažisko dennodennej činnosti CSS - popri prevádzkovaní a posilňovaní vlastných inštitúcií - spočíva v práci odborných výborov, do ktorých treba ako vonkajších členov zapojiť expertov, všeobecne uznávané osobnosti Slovákov v Maďarsku.

Starostlivosť o našu slovenskú mládež je jedna z hlavných záruk obrody a pretrvania našej národnosti. Musíme sa snažiť rozšíriť aktívne používanie slovenského jazyka v kruhu žiakov (samozrejme, aj pedagógov). Dôveru rodičov a žiakov voči slovenskej národnostnej výučbe treba získať nielen presviedčaním, ale najmä zabezpečením všetkých podmienok k jej skvalitneniu. Základným školám, v ktorých sa vyučuje slovenčina ako predmet, musí koaspoxxCSS venovať oveľa väčšiu pozornosť než v uplynulom období.

V podporovaní speváckych kolektívov a ubúdajúcich tanečných súborov musíme klásť dôraz na aktívne používanie a propagovanie slovenčiny a pestovanie kultúry v materinskom jazyku. Vzhľadom na stále vyššiu mieru straty jazyka našich Slovákov, ako aj na známu skutočnosť, že nielen národ, ale aj národnosť žije vo svojom jazyku, do centra pozornosti a aj podporovania kultúrnych aktivít treba postaviť činnosť napomáhajúcu zachovanie nášho materinského jazyka.

Treba podnecovať, ďalej oživovať a rozvíjať naše divadelníctvo, muzeologickú a knihovnícku činnosť, ako aj činnosť v umeleckej a vedeckovýskumnej oblasti a starostlivosť o naše historické a staviteľské pamiatky.

Na zachovávaní duchovného dedičstva našich predkov sa v nemalej miere podieľajú aj naši veriaci, preto treba systematicky spolupracovať so všetkými Slovákmi rôznych vierovyznaní, ktorým leží na srdci osud našej menšiny, aby mohli žiť plnohodnotný národnostný a zároveň náboženský život.

Právny poradca samosprávy by mal vykonávať aj systematickú právnu poradenskú službu, aby naši Slováci dokázali maximálne využiť svoje zákonmi zabezpečené práva, mal by sledovať a pozitívne ovplyvňovať prípravu nových právnych predpisov.

Tlač, rozhlas, televízia, internet a vydavateľská činnosť môžu a aj musia vo zvýšenej miere upevňovať a prehlbovať národnostné sebapoznanie. Vážne úlohy čakajú na samosprávu v zabezpečení dostatočného financovania našich novín a elektronických médií, ako aj ich propagovaní. Zamestnaním hovorcu CSS treba ako v Maďarsku, tak aj na Slovensku zviditeľňovať činnosť najvyššieho voleného zboru našej Slovače, jeho orgánov a inštitúcií, resp. teritoriálnych a miestnych slovenských samospráv a napomáhať, aby sa aj našej občianskej sfére dostalo patričnej pozornosti zo strany médií.

Čestne, demokraticky, priebojne a otvorene ochraňovať záujmy Slovákov v Maďarsku, navzájom sa ctiť a slúžiť celej našej národnosti - spolu to dokážeme...

Imrich Fuhl
vedúci celoštátnej listiny Koalície Spolu (2010)


Zásady a hlavné body programu Koalície Zväz-Pilíš-Novohrad

koaspo03Na základe výsledkov volieb do menšinových samospráv v októbri 2006 a v zmysle uznesenia Celoštátnej volebnej komisie slovenskí elektori - poslanci koalície, ktorú tvoria Zväz Slovákov v Maďarsku, Združenie a regionálne kultúrne stredisko pilíšskych Slovákov a Spolok a regionálne kultúrne stredisko novohradských a hevešských Slovákov (so skráteným názvom Zväz - Pilíš - Novohrad), sa 4. marca 2007 zúčastnia volieb do celoštátnych a teritoriálnych menšinových samospráv. Tieto tri slovenské nominačné organizácie spoločne zostavili jednu celoštátnu a štyri župné listiny. Kandidáti našej koalície pokladajú v nasledujúcom volebnom cykle za dôležité, aby CSS vo svojej práci zohľadnila nasledujúce zásady a priority a aby prostredníctvom svojich orgánov a inštitúcií, resp. pomocou miestnych a teritoriálnych slovenských samospráv a partnerských občianskych organizácií venovala zvýšenú pozornosť nasledujúcim otázkam.

Poslanie CSS, kultúrna autonómia

Demokratické fungovanie CSS vzájomným rešpektovaním všetkých zainteresovaných ponúka jedinečnú šancu na zomknutie síl v záujme obrody našej národnosti. Najvyšší volený zbor, (v istom zmysle slova) parlament Slovákov v Maďarsku má nielen právo, ale aj povinnosť v rámci platných právnych predpisov samostatne a zodpovedne rozhodovať v každej dôležitej otázke, týkajúcej sa našej národnosti. CSS v nastávajúcom období musí klásť ešte väčší dôraz na aktívnejšie zastupovanie nárokov a na vyhovenie potrebám našej národnosti ako doteraz. Poslanci CSS celú svoju činnosť musia podriadiť skutočným záujmom našej Slovače, musia byť schopní aktívne, otvorene a priebojne politizovať a prispieť k posilneniu základných školských a kultúrnych inštitúcií našej menšiny.

Našou prvoradou úlohou je zastupovať záujmy a ochraňovať práva Slovákov v Maďarsku ako na celoštátnej, tak aj na regionálnej a miestnej úrovni. Bez dotvorenia a postupného rozvíjania našich základných inštitúcií nemôže existovať kultúrna autonómia v Maďarsku žijúcich Slovákov. Od krajiny, v ktorej sme doma a ktorú už niekoľko storočí zveľaďujeme spolu s príslušníkmi väčšinového maďarského národa a ostatných národností, môžeme právom očakávať, aby nám garantovala rovnaké šance na pestovanie nášho materinského jazyka a svojráznej kultúry a podobné možnosti jazykovej a kultúrnej koaspo04sebarealizácie ako našim maďarským spoluobčanom.

Naplnenie deklarovaných práv a možností si od CSS vyžaduje nový, demokratickejší a pluralistickejší prístup v riešení našich problémov. Politická reprezentácia Slovákov v Maďarsku musí byť schopná vyhovieť zvýšeným nárokom a novým úlohám, vrátane odborných kritérií. Poslanci CSS v národnostnej činnosti v žiadnom prípade nemôžu vidieť iba možnosť, ako zlepšiť svoje vlastné postavenie. Ďalšia činnosť samosprávy je nepredstaviteľná bez zužitkovania bohatých skúseností úprimne uvažujúcich a cítiacich slovenských národnostných aktivistov, ktorí aj v minulosti odmietali pochybné riešenia formalizmu národnostnej politiky, resp. javu známeho ako etnobiznis.

Ako národnosť sa nemôžeme podriaďovať vlastným osobným záujmom, resp. záujmom úzkeho kruhu sebeckých či nezodpovedných ľudí. Vyhnúť sa negatívnym javom a tendenciám môžeme predovšetkým zomknutím všetkých našich progresívnych síl, a to pri rešpektovaní názorovej rôznorodosti. Nehľadajme za každú cenu to, čo nás rozdeľuje, ale stavajme na tom, čo nás spája, teda na našej slovenskosti, našom slovenskom pôvode, kultúre a jazyku našich predkov. Ak nedokážeme potlačiť všetko vedľajšie, prepasieme šancu vytvoriť novú, autentickú jednotu príslušníkov našej národnosti. Najdôležitejšie je vedieť prijať fakt, že každý z nás je iný, že každý má právo na svoj názor a obhajovanie svojich postojov. V našom záujme, teda v záujme Slovákov v Maďarsku je nevyhnutné naučiť sa rešpektovať toto najzákladnejšie právo. Len tak môžeme totiž korektne spolupracovať, neznevažovať sa, len tak môžeme (spoločne!) dosiahnuť maximum pre Slovákov v Maďarsku.

K dovŕšeniu skutočnej menšinovej samosprávnosti by značne mohla prispieť rázna prestavba systému financovania. Je nutné, aby základ nového systému rozdeľovania tzv. národnostných peňazí tvorili, samozrejme, popri uplatňovaní zásady spravodlivosti, najmä spoločenské pozadie zastupovanej pospolitosti a v skutočnosti vykonaná práca v záujme zachovania identity (inak povedané: výkon). Teda zásadu podpory v podobe kvóty na hlavu s charakterom normatívy by bolo treba harmonizovať so systémom financovania plánovaných a splnených úloh.

koaspo05Odborné výbory CSS

Podstata činnosti CSS (popri prevádzkovaní a posilňovaní vlastných inštitúcií) má spočívať v práci štyroch odborných výborov: I. Školský a mládežnícky, II. Kultúrny, osvetový a náboženský, III. Masovokomunikačný a vydavateľský, IV. Finančno-kontrolný a právny. Plnú zodpovednosť za prácu jednotlivých výborov majú niesť ich predsedovia, ktorí spolu so šiestimi regionálnymi radcami, dvoma podpredsedami a predsedom by mali tvoriť užšie vedenie CSS. Namiesto doterajšieho Predsedníctva CSS by teda mal pôsobiť vrcholný poradný orgán (kabinet), pozostávajúci zo spomínaných členov. Predsedov odborných výborov a regionálnych radcov má zvoliť Valné zhromaždenie CSS, pričom regionálnymi radcami by zásadne mali byť predsedovia teritoriálnych slovenských samospráv (v Budapešti, Békešskej, Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej, Komárňansko-Ostrihomskej, Novohradskej a Peštianskej župe). V prípade, že niektorý predseda slovenského teritoriálneho voleného zboru sa nestane poslancom CSS, v obnovených Stanovách treba umožniť, aby za regionálneho radcu mohol byť zvolený ako vonkajší člen CSS.

Organizačné členenie samosprávy s hlavným zreteľom na spomenuté odborné výbory a navrhované zmeny sa má odzrkadliť aj v zložení Úradu CSS a pri voľbách funkcionárov samosprávy. V nových Stanovách samosprávy treba zohľadniť skutočnosti vyplývajúce z nového systému volieb členov Valného zhromaždenia CSS, vrátane vytvorenia viacerých zoskupení (frakcií). Schválenie nových Stanov, resp. Štatútu CSS a vytvorenie novej organizačnej štruktúry samosprávy je nepredstaviteľné bez dosiahnutia konsenzu dvoch volebných zoskupení alebo aspoň uplatnením zásady tzv. dvojtretinového hlasovania o najzávažnejších otázkach.

Školstvo

Starostlivosť o našu slovenskú mládež je jedna z hlavných záruk obrody a pretrvania našej národnosti; bez slovenskej mládeže totiž nemôžeme mať istú budúcnosť. Musíme sa snažiť rozšíriť aktívne používanie slovenského jazyka v kruhu žiakov (samozrejme, aj pedagógov). Dôveru rodičov a žiakov voči slovenskej národnostnej výučbe treba získať nielen presviedčaním, ale najmä zabezpečením všetkých podmienok k jej skvalitneniu a výrazným zefektívnením a skvalitnením školského systému pre Slovákov v Maďarsku. CSS s kompetentnými štátnymi orgánmi musí prispieť aj k riešeniu takých závažných problémov, akými sú napríklad zásobovanie škôl kvalitnými slovenskými učebnicami a učebnými pomôckami, vypracovanie adekvátnych odborných programov, doškoľovanie pedagógov a hodnotenie účinnosti národnostnej výučby (podobne ako tomu bolo v časoch fungovania inšpektorského systému). Proces preberania slovenských škôl CSS ako prevádzkovateľa v nastávajúcom volebnom cykle by mal byť dovŕšený, podmienky národnostnej výučby v týchto inštitúciách musia byť neustále zlepšované aj zo strany samosprávy. Musíme mať na zreteli, že slovenské školstvo nekončí gymnáziom, ale naša národnosť potrebuje aj inteligenciu v podobe budúcich učiteľov a iných absolventov vysokých škôl. Výchova novej generácie učiteľov je morálnou povinnosťou CSS.

koaspo06Kultúra, náboženstvo

V kultúrnej, osvetovej a náboženskej činnosti musíme mať na zreteli, že materinský jazyk a svojrázna menšinová kultúra sú najdôležitejšími nositeľmi národnostného bytia. V takomto zmysle treba podnecovať, ďalej oživovať a rozvíjať naše divadelníctvo, muzeologickú a knihovnícku činnosť, ako aj činnosť v umeleckej a vedeckovýskumnej oblasti a starostlivosť o naše historické a staviteľské pamiatky.

V podporovaní speváckych kolektívov a ubúdajúcich tanečných súborov musíme klásť dôraz na aktívne používanie a propagovanie slovenčiny a pestovanie kultúry v materinskom jazyku. Vzhľadom na stále vyššiu mieru straty jazyka našich Slovákov, ako aj na známu skutočnosť, že nielen národ, ale aj národnosť žije vo svojom jazyku, do centra pozornosti a aj podporovania kultúrnych aktivít treba postaviť činnosť napomáhajúcu zachovanie nášho materinského jazyka.

Na zachovávaní duchovného dedičstva našich predkov sa v nemalej miere podieľajú aj slovenskí evanjelici a katolíci; preto treba systematicky spolupracovať so všetkými veriacimi Slovákmi, ktorým leží na srdci osud našej menšiny, aby mohli žiť plnohodnotný národnostný a zároveň náboženský život. Treba efektívnejšie napomáhať pastoráciu a náboženskú výučbu v slovenčine všade tam, kde sa o ne prejavuje záujem, o ich /znovu/prebudenie sa tiež treba snažiť o. i. poskytnutím patričnej náboženskej literatúry v materinskom jazyku.

Tlač, rozhlas, televízia, internet a vydavateľská činnosť môžu a aj musia vo zvýšenej miere upevňovať a prehlbovať národnostné sebapoznanie. Z menšinového zákona vyplývajúcou zodpovednou úlohou CSS v tejto oblasti je rozhodovanie o zásadách a spôsobe použitia rozhlasových a televíznych programov v našom materinskom jazyku. (Je ťažko pochopiteľné, prečo uplynulé tri volebné cykly nestačili CSS na zvládnutie tejto nie príliš komplikovanej úlohy.) Samospráva v prípade potreby môže zriadiť slovenské vydavateľstvo (buď samostatne alebo spolu s ďalšími menšinami), ktoré by okrem novín, odborných časopisov a iných periodík malo vydávať aj knižné publikácie (literárne, národopisné a vedecké), vrátane učebníc. Ďalšou dôležitou úlohou CSS bude zabezpečenie vhodného rozširovania slovenských publikácií, ale aj riešenie príjmu a rozširovania televíznych signálov zo Slovenska a v neposlednom rade napomáhanie činnosti miestnych štúdií, vysielajúcich aj v našom materinskom jazyku. Vážne úlohy čakajú na samosprávu v zabezpečení dostatočného financovania našich novín a elektronických médií, ako aj ich propagovaní. Zamestnaním hovorcu CSS treba ako v Maďarsku, tak aj na Slovensku zviditeľňovať činnosť najvyššieho voleného zboru našej Slovače, jeho orgánov a inštitúcií, resp. teritoriálnych a miestnych slovenských samospráv a napomáhať, aby sa aj našej občianskej sfére dostalo patričnej pozornosti zo strany médií.

Majetok CSS

koaspo07Finančno-kontrolný a právny výbor CSS by sa mal zaoberať všetkými finančnými a hospodárskymi otázkami samosprávy, vrátane čo najefektívnejšieho a úsporného zveľaďovania majetku CSS a prípadných podnikateľských aktivít. Naša samospráva má prispievať k prehlbovaniu obchodných stykov medzi domácimi podnikateľmi slovenského pôvodu, ako aj slovensko-maďarských obchodných stykov. Členovia výboru a právny poradca samosprávy by však zároveň mali vykonávať aj prepotrebnú systematickú právnu poradenskú službu, aby naši Slováci dokázali maximálne využiť svoje zákonmi zabezpečené práva a v neposlednom rade by mali sledovať a pozitívne ovplyvňovať prípravu nových právnych predpisov na celoštátnej a regionálnej úrovni.

Spolupráca so slovenskými organizáciami

Naša celoštátna samospráva musí venovať zvýšenú pozornosť organizačnému životu Slovákov v Maďarsku, vnútropolitickým a medzinárodným stykom; najmä kontaktom s domácimi štátnymi orgánmi, slovenskými občianskymi organizáciami, miestnymi a teritoriálnymi slovenskými samosprávami a s vládnymi a mimovládnymi orgánmi a organizáciami našej materskej krajiny. Slovenské celoštátne a miestne organizácie treba všemožne podporovať; vychádzajúc z poznania, že občianska sféra je jedným zo základných pilierov spoločnosti, je to forma samoorganizovania, ktorá spája ľudí na základe spoločných záujmov, cieľov a úloh. Slovenské samosprávy práve v úzkej spolupráci s našimi občianskymi organizáciami dokážu najúčinnejšie združovať, aktivizovať, motivovať, koordinovať, informovať, chrániť a presadzovať záujmy slovenskej národnosti v Maďarsku. Vo svete konkurzov a súbehov treba nájsť miesto aj pre Slovákov v Maďarsku. Stále doučovanie pisateľov konkurzov a využívanie možností súbehov Európskej únie sú prvoradou úlohou pre prežitie našich podujatí a pre využívanie možnosti zbližovania sa. Naša občianska sféra predstavuje naše stabilné spoločenské zázemie, robí všetko za to, aby bolo koho obhajovať, koho záujmy presadzovať a za koho bojovať.

Z poverenia elektorov členských organizácií
Imrich Fuhl
vedúci celoštátnej listiny Koalície Zväz - Pilíš - Novohrad
(2006)