alt : header1.swfSat12142019

Posledná aktualizácia13:35:29

Zo slovenskej tlače - August - Sept. 2013 - Monitor

123SlTlaAko menili názvy obcí - „Minulosti sa nemáme báť, ale žiť z nej“ - Spolupráca samospráv zo Slovenska a Maďarska má novú úroveň - „Hlúpy Slovák je ako hlúpy Maďar“ - Slovensko chráni maďarský jazyk viac ako Maďarsko slovenský - Prečo nevymrel nacionalizmus? - Prípad svätého Štefana s Fideszom

Vybral a zostavil: Imrich Fuhl

Páči sa mi to: www.oslovma.hu

Tabule obcí slúžili maďarizácii aj poslovenčovaniu

4. septembra 2013 - (Dušan Mikušovič - sme.sk)

Územie Slovenska zažilo za posledných 150 rokov niekoľko období, počas ktorých obce vo veľkom menili svoje názvy. Historik Attila Simon z komárňanskej Univerzity Jána Selyeho vraví, že v minulosti sa úrady snažili uzákoniť názvy, ktoré podporovali národný charakter štátu. Maďarského aj slovenského. Na konci 19. storočia bolo premenovanie obcí jedným z prostriedkov, ktorým uhorská administratíva maďarizovala územie Slovenska. „Tak sa v roku 1899 stala z Dubnice Máriatölgyes a z Handlovej Nyitrabánya,“ vraví Simon. Tieto názvy sa však neudomácnili a po roku 1918 sa mestá vrátili k pôvodným menám. Za prvej republiky sa na juhu Slovenska používali dvojjazyčné názvy. Aj oficiálne pomenovania miest boli často slovenským prepisom ich historických názvov. Dnešné Štúrovo bolo vtedy Parkan, Tešedíkovo za sa prvej republiky volalo Pered. Zmena nastala po roku 1945. Spolu s deportáciou časti Maďarov či ich presídlením do českého pohraničia sa mali poslovenčiť aj obce na juhu. „V júni roku 1948 vyhláškou povereníka vnútra Daniela Okáliho premenovali zo dňa na deň viac ako 700 obcí,“ vysvetľuje historik. Niektorým dali mená po historických osobnostiach. Takto vznikli Hurbanovo, Štúrovo či Gabčíkovo. Ďalšie názvy nemali žiadny význam, tak sa stalo z Veľkého Medera Čalovo. Obce svoje názvy menili aj po roku 1990, keď sa ich obyvatelia snažili vrátiť k tradičným názvom. „Prejavovalo sa to aj tak, že pripevňovali doma vyrobené tabule s historickými názvami k značkám na začiatku a konci dediny,“ spomína historik Simon. V roku 1994 sa zákonom umožnilo obciam, kde menšina tvorila aspoň pätinu obyvateľov, používať aj dvojjazyčné názvy.

Názvy obcí - Ako ich menili

- koncom 19. storočia úrady mnohé obce pomaďarčili,

- za prvej republiky sa obce vrátili k tradičným názvom,

- v roku 1948 za jeden deň poslovenčili 700 obcí na juhu krajiny,

- po roku 1990 sa niektoré obce vrátili k svojim menám.

Prepísať históriu

4. septembra 2013 - (Peter Morvay - komentare.sme.sk)

„Maďarský názov nesmie byť oficiálnym názvom. Názov obce musí mať slovenský pôvod,“ odôvodnila „historička“ z Názvoslovnej subkomisie pri Terminologickej komisii Ministerstva vnútra SR, prečo Tešedíkovo na juhu Slovenska nesmie dostať späť svoj historický a väčšinou obyvateľov obce aj tak používaný názov Pered. A to aj napriek výsledku miestneho referenda, v ktorom ľudia jasne vyjadrili svoju vôľu, že sa namiesto názvu vnúteného im v roku 1948 chcú vrátiť k názvu pôvodnému. Od pádu komunistami nariadeného jediného správneho marxleninského výkladu dejín sa málokedy stáva, aby sa niekto, kto sám seba označuje za historika, tak otvorene priznal k snahe prepisovať dejiny podľa politických záujmov a ideologického kľúča. Problém s názvami typu Tešedíkovo či Štúrovo nie je len v tom, že sú prejavom svojvôle ignorujúcej názor samotných obyvateľov. Sú najmä prejavom koloniálnej mentality časti väčšinového národa, považujúcej juh Slovenska za obsadené územie, na ktorom treba stále a nasilu dokazovať, kto je tu pánom a čia verzia histórie je pre všetkých povinná. Aj za cenu vymazania ozajstných dejín a ich nahradenia niečím umelým. Historickej pravde totiž zodpovedá práve to, že majú mnohé zemepisné názvy na Slovensku, a nielen na juhu krajiny, neslovanský pôvod. Trvanie na opaku je pokusom prepísať dejiny, poprieť, že tu okrem Slovanov a Slovákov žili i Kelti, Germáni, Nemci či Maďari, že tiež hrali v dejinách tohto územia významnú úlohu a zanechali tu i svoje názvy, ktoré potom ostatní často prirodzene preberali. Historik, ktorý čo i len nepriamo presadzuje niečo iné, nie je len servilným služobníkom nacionálnej moci, ale popiera aj základné princípy vlastnej profesie.

László Surján: Ako vyriešiť náš problém?

Minulosti sa nemáme báť, ale žiť z nej - Viny sa môžeme zbaviť iba v prípade, ak ju vyslovíme a ak si ju priznáme. Každý za seba.

2. septembra 2013 - (László Surján - Týždeň)

http://chartaxxi.eu/?p=2263

Prvá viedenská arbitráž a znovupripojenie južných oblastí k Maďarsku enormne zaťažujú slovensko-maďarské vzťahy. Hoci Slováci radi hlásajú, že by sme sa nemali toľko zaoberať minulosťou, ale radšej hľadieť do budúcnosti, minulosť nás stále ovplyvňuje.

V piesni Internacionála je jedna známa pasáž, ktorá bola do maďarčiny preložená nasledovne: „Nadobro zmazať minulosť / Otroci, hor’ sa spolu s nami.” Pôvodný text sa nezaoberá minulosťou. Ale zmazanie minulosti je ešte aj dnes existujúcou zbraňou v rukách politikov, ovládaných strachom. Minulosť ako taká je však učiteľkou života a môže nás inšpirovať na myšlienky, ktoré by nám mohli pomôcť vyriešiť problémy súčasnosti.

Esterházyová proti prúdu

Podľa údajov sčítania obyvateľstva z roku 1910 žilo na Žitnom ostrove 121 500 Maďarov, 3 000 Nemcov a 500 Slovákov. Tak o tom píše Géza Jeszenszky v jednej svojej štúdii. Moja stará mama z matkinej strany už nepatrila do veľkého počtu týchto Maďarov, svoju rodnú zem opustila po tom, ako sa vydala. Znovupripojenia južných častí v roku 1938 sa už nedožila, umrela o päť rokov skôr. Prvá viedenská arbitráž a znovupripojenie južných oblastí k Maďarsku enormne zaťažujú slovensko-maďarské vzťahy. Hoci Slováci radi hlásajú, že by sme sa nemali toľko zaoberať minulosťou, ale hľadieť do budúcnosti. No práve zo strachu, že by sa viedenská arbitráž mohla zopakovať, sa v roku 1945 pustili do slovakizácie oblasti južného Slovenska, obývanej Maďarmi. Využili pri tom aj prostriedky, ako boli výmena obyvateľstva a odsúdenie na základe kolektívnej viny. Práve tento strach môže dnes spôsobiť obmedzovanie jazykových práv, problémy okolo písania názvov obcí a miest a reorganizáciu štátnej správy takým spôsobom, aby maďarská menšina nebola na regionálnej úrovni vo väčšine. Tento skrytý strach sťažuje život Maďarom na Slovensku ešte aj dnes. Bolo by dobré odľahčiť situáciu. Riešenie nemám, môžem spraviť iba toľko, že využijem slobodu prejavu a budem hovoriť o problémoch, dúfajúc, že aj to pomôže. Nečítal som úprimnejšiu spoveď o pripojení južných oblastí k Československu od tej, ktorú napísala Lujza Esterházyová. Práve preto sa nebudem trápiť s preformulovávaním jej viet, radšej budem citovať z jej knihy Srdcia proti prúdu, v ktorej opisuje svoje myšlienky počas ročného pobytu v bratislavskej väznici: „V bratislavskej väznici som prvýkrát v živote súvisle čítala evanjeliá. Predtým som si myslela, že nepriateľov nášho národa treba nenávidieť, bola som presvedčená, že ako kresťan musí človek viesť svätú vojnu proti komunistom a ich sympatizantom. Teraz, keď som čítala evanjelium, hlboko vo mne zarezonovalo poznanie, že Ježiš nikdy nekázal o svätej vojne, práve naopak. Otvoril svoju náruč a prosil svojich veriacich - a všetkých kresťanov - aby milovali svojich nepriateľov. Svetlo evanjelia mi ukázalo, že kresťan, učeník Krista, nesmie nenávidieť národy. Kristus poukázal na to, ako by sme mohli účinne prispieť k mieru: „Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im!“ (Lk 6, 31) Pravdivosť a múdrosť Božieho slova ma uchvátila a zaliala ma istota: práve toto je najdôležitejším pravidlom dobrých medziľudských vzťahov. Ježiš Kristus nevyslovil tieto slová len preto, aby sa zlepšili vzťahy medzi jednotlivcami, ale aby sa zblížili aj národy a spoločenské skupiny tvoriace národy. Po roku 1918 nič nenaznačovalo, že by Slováci, aj napriek nezhodám medzi Čechmi a Slovákmi, chceli opustiť československý štát v prospech Maďarska. Máme právo prinútiť slovenský národ pridať sa k vlasti Maďarov? Boli by sme na ich mieste radi, ak by sme sa dostali pod poručníctvo iného národa? Určite by sme chceli, aby sa k nám správali ako k dospelému národu a aby bol náš osud v našich rukách. Ak sa chcem správať ako učeník Krista, musím sa vzdať toho sna, aby Maďarsko znovu získalo stratené územia, hory a doliny, ktoré sú mi také blízke a ktoré boli tisíc rokov naše? Po trpkom a bolestivom boji som odpovedala: Áno. Trhalo mi srdce, že sa toho musím zriecť, ale začala som vnímať aj útechu; pochopila som, že nie je v záujme našej maďarskej vlasti, aby sa k nej vrátili Slováci, keď chcú žiť mimo hraníc našej krajiny. Ani by to neprinieslo nič pozitívne. Ich návrat by spôsobil v Maďarsku iba nepriateľstvo, ťažkosti a vnútornú krízu. Kto naozaj miluje svoju vlasť, nevystaví ju takýmto ťažkostiam a takej hrozbe.”

Zbavme sa viny

Ak by bola Lujza Esterházyová napísala iba toľko, mohli by sme usúdiť, že ani nie pol desaťročia po podpísaní Trianonskej mierovej zmluvy predbehla v zmýšľaní svojich súčasníkov, aj dobu. Ak by bola napísala iba toľko, veľa Maďarov by dnes usúdilo, že zradila svoj národ. Ak by bola napísala iba toľko, nebola by autentická a kriticky zmýšľajúci Slováci by jej ani neverili. Jej myšlienky však majú aj pokračovanie: „Ale ten istý viedenský diktát, ktorý vyslobodil slovenský národ spod maďarskej nadvlády, spôsobil, že sa pod slovenskú nadvládu dostalo maďarské obyvateľstvo. Bola to zjavná nespravodlivosť. Tým viac, že československý štát bolo možné vytvoriť aj bez čisto maďarských pohraničných území. Bola som naďalej presvedčená, že odpor voči tejto nespravodlivej zmluve je oprávnený, a preto je samozrejmé, ba čo viac, je našou morálnou povinnosťou, aby sme žiadali revíziu Trianonskej mierovej zmluvy. Revíziu, ktorej základ tvorí právo na sebaurčenie národov. Túto záležitosť som však chcela riešiť výlučne mierovou cestou, a nie prepadom, ako sa mi to zdalo správne v minulosti.” Slováci si pravdepodobne myslia, že Maďarsko si nenárokuje vrátenie území obývané Maďarmi z dôvodu, že na medzinárodnej úrovni by nezískalo žiadnu podporu. To je pravda, ale existuje aj oveľa dôležitejší dôvod. Od roku 1945 nastali také ďalekosiahle zmeny v národnostnom zložení južného Slovenska, počet Maďarov klesol tak dramaticky, že prípadné znovupripojenie týchto oblastí by odštartovalo takú vlnu problémov, ktorej riešenie by bolo vcelku nemožné. Aj pre toto územie platí vyhlásenie, ktoré sformulovala Lujza Esterházyová: Kto naozaj miluje svoju vlasť, nevystaví ju takýmto ťažkostiam a takej hrozbe. Riešením preto nie je usporiadanie územia, ale uplatňovanie ľudských práv jednotlivca a kolektívu - čo je tiež v záujme Slovákov. Budúcnosť ovplyvní aj to, či Slovensko uverí tomu, že základ zmýšľania Maďarov tvoria fakty. Maďarsko nie je ako mačka, ktorá čaká, kým môže zaútočiť. Maďarsko chce zabezpečiť takú úroveň spolužitia pre Maďarov a Slovákov, žijúcich v Karpatskej kotline, ktorá je humánna a odráža európske pomery. Toto je európska cesta, toto je zmýšľanie, ktoré sa k nám dostalo vďaka zjednoteniu Európy. O rozšírenie tohto spôsobu zmýšľania sa usiluje Hnutie Charta XXI, aby sa nezávisle od národnosti zblížili ľudia žijúci v údolí Dunaja. Túžba po zmierení však neznamená, že v záujme budúcnosti musíme zabudnúť na minulosť. Zbaviť sa viny môžeme iba v prípade, ak ju vyslovíme a ak si ju priznáme. Každý za seba.

Keď sa bijú poslanci - Hlina napadol Martvoňa v parlamente

http://www.sme.sk/c/6922698/hlina-napadol-martvona-v-parlamente.html

Samosprávne kraje sa nepremenujú na župy

„Existuje mnoho mylných názorov, že názov župa je prevzatý z maďarského jazyka. Nie je to pravda, keďže slovo župa v maďarčine ani neexistuje...“

http://www.webnoviny.sk/slovensko/samospravne-kraje-sa-nepremenuju-na-z/724991-clanok.html

Festival DonauFest spojí gastronómiu a kultúru krajín na Dunaji

http://www.hlavnespravy.sk/bratislava-festival-donaufest-spoji-gastronomiu-a-kulturu-krajin-na-dunaji/137868/

Kvôli svadbe Orbánovej dcéry údajne opravili cesty vo Fejérskej župe

6. septembra 2013 - (tasr)

Najstaršia dcéra maďarského premiéra Viktora Orbána Ráhel sa bude v sobotu 7. septembra vydávať. Maďarské médiá si v tejto súvislosti všimli, že cesty vedúce k usadlosti rodiny ženícha pri obci Csabdi, 40 kilometrov západne od Budapešti, kde sa bude konať svadobná hostina, po desiatkach rokov chátrania v týchto dňoch poopravovali cestári. Ako uviedol server Hvg.hu, na cestách v okolí Csabdi a Tükröspuszty vo Fejérskej župe miestni obchádzali výtlky desiatky rokov, ktoré však teraz rýchlo zlikvidovali. Podľa tamojších obyvateľov je dôvodom opráv jednoznačne svadba premiérovej dcéry. Orbánov hovorca Bertalan Havasi pre agentúru MTI poprel, že by opravy súviseli so svadbou. „Niektoré tlačové orgány sa neštítia rozširovať nepravdivé tvrdenia už ani v súvislosti so súkromnou rodinnou udalosťou - svadbou dcéry premiéra,” vyhlásil hovorca, ktorý tieto správy označil za súčasť politickej diskreditácie predsedu vlády a jeho rodiny. Sobášny obrad 24-ročnej Ráhel Orbánovej s 27-ročným ženíchom Istvánom Tiborczom sa bude konať v malom katolíckom kostole v Budapešti. Na svadbu s 300 hosťami mladý pár pozval aj prezidenta Jánosa Ádera, ktorý sa však podľa denníka Blikk ospravedlnil, v sobotu totiž pôjde na svadbu krstnej dcéry.

Maďarsko sa súdi pre osobitnú daň pre maloobchod

5. septembra 2013 - (sita)

Maďarska spoločnosť Hervis, ktorá patrí rakúskemu koncernu, považuje daň z určitých maloobchodných činností za nezlučiteľnú s právom EÚ, pretože je diskriminujúca pre zahraničné podniky a podala žalobu na maďarský súd. Generálna advokátka Súdneho dvora EÚ Juliane Kokottová však nepovažuje maďarskú osobitnú daň za diskriminačnú. Vyplýva to z informácií, ktoré zverejnil Súdny dvor EÚ. Maďarsko zaviedlo osobitnú daň pre maloobchod v roku 2010 pre hospodársku krízu, pričom progresívna sadzba dane sa mení v závislosti od výšky obratu spoločnosti a spodná hranica je 500 mil. maďarských forintov (HUF). Pri prepojených podnikoch sa sadzba dane neurčuje podľa ročného obratu jednotlivého podniku, ale všetkých prepojených podnikov spolu. Podľa správy súdneho dvora práve tento fakt považovala spoločnosť Hervis za diskriminačný. Podľa Kokottovej, maďarská osobitná daň nie je diskriminujúca, lebo nie je zjavné, že by v prevažnej väčšine prípadov mali vysoký obrat medzinárodné maloobchodné podniky a nízky obrat domáce podniky. Takisto podľa generálnej advokátky spomínaná daň neodporuje ani zákazu daňovej diskriminácie výrobkov, podľa ktorej členský štát EÚ nesmie zdaňovať výrobky z iných členských štátov inou daňou ako domáce výrobky. V tomto prípade totiž nie je zjavné, že by osobitnou daňou boli viac zaťažené výrobky z iných členských štátov ako domáce výrobky. Generálna advokátka však poukázala na skutočnosť, že maďarská osobitná daň je možno v rozpore so smernicou o dani z pridanej hodnoty. Podľa smernice sa členským štátom totiž zakazuje, aby vyberali dane, ktoré majú charakter dane z obratu. Maďarský súd teda musí preskúmať, či je osobitná daň zlučiteľná so smernicou o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty.

Prieskum - Slováci patria k tým, čo vedia aj niečo ušetriť

http://www.hlavnespravy.sk/prieskum-slovaci-patria-k-tym-co-vedia-aj-nieco-usetrit/138737/

Poliaci siahnu na druhý pilier, pred troma rokmi to urobil Orbán

http://ekonomika.sme.sk/c/6923659/poliaci-siahnu-na-druhy-pilier-pred-troma-rokmi-to-urobil-orban.html?utm_source=link&;utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Kompa na Dunaji prevezie prvých cestujúcich až v marci budúceho roka

http://www.hlavnespravy.sk/gabcikovo-kompa-na-dunaji-prevezie-prvych-cestujucich-az-v-marci-buduceho-roka/139482/

Nový most medzi Komáromom a Komárnom postavia do konca r. 2017

http://www.teraz.sk/ekonomika/madarsko-suzuki-komarom-most/57456-clanok.html

Cezhraničný projekt vytvoril Regionálnu sociálnu mapu

„V Maďarsku je situácia zložitejšia, pretože mnohí tamojší Rómovia už rómskym jazykom nehovoria...”

http://www.hlavnespravy.sk/ksk-cezhranicny-projekt-vytvoril-regionalnu-socialnu-mapu/139261/

9. ročník Medzinárodného rómskeho festivalu priniesol aj hudbu z Mexika

http://www.hlavnespravy.sk/mensiny-9-rocnik-medzinarodneho-romskeho-festivalu-priniesol-aj-hudbu-z-mexika/139901/

Program Slovenského inštitútu (September 2013)

Sídlo inštitútu: 1088 Budapešť, Rákóczi út 15. - Otváracia doba: pond.-štvrtok 10-18, piatok: 10-14 - Telefón: (+36 1) 327 4000, Fax: (+36 1) 327 4008 - www.mzv.sk/sibudapest - Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. - Stiahnite si: www.oslovma.hu/XXX/InstPpSk.pdf

Slovenské jazykové kurzy

Slovenský inštitút v Budapešti naďalej organizuje slovenské jazykové kurzy. Zimný semester sa začína 1. októbra 2013. Prihlásiť sa môžete osobne (1088 Budapest, Rákóczi út 15.), písomne: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. alebo na telefónnom čísle: 06 1 327 4000.

Slovensko na festivale Pozsonyi Piknik

Počas posledného augustového víkendu sa na Bratislavskej ceste (Pozsonyi út) už tradične konal festival dobrého susedstva a priateľstva pod názvom Pozsonyi Piknik. Ulice a námestia XIII. budapeštianskeho obvodu tak v sobotu 31. augusta privítali už po piatykrát multižánrový festival, ktorému dominoval bohatý kultúrny, spoločenský, ale aj kulinársky program. Slovensko sa už tradične prezentovalo na pikniku na Bratislavskej ceste, a to nielen hudobným programom, ale aj ocenením za najlepšie upečený bratislavský rožok. Slovenská formácia Fats Jazz Band sa tradičnými jazzovými skladbami z 30. a 40. rokov minulého storočia, ale aj „slovenskou“ jazzovou klasikou predstavila na oboch hlavných pódiách a zožala za svoj výkon dlhotrvajúci potlesk niekoľko tisícového publika v centre Budapešti. Námestníčka primátora Hlavného mesta Bratislava Petra Nagyová Džerengová odovzdala na hlavnom pódiu festivalu cenu za najlepší bratislavský rožok, tzv. pozsonyi kifli. Výherca, ktorý upiekol dezert na základe tradičnej receptúry, získal víkendový pobyt v Bratislave. Víťazovi súťaže, ako aj publiku, sa prihovoril aj veľvyslanec Slovenskej republiky v Maďarsku Peter Weiss. Slovensko sa na festivale, kde bolo približne 60 tisíc návštevníkov, zároveň celý deň prezentovalo ako zaujímavá turistická destinácia, a nechýbali ani slovenské gastronomické špeciality.

Komárno - Na Vínne korzo prišiel rekordný počet návštevníkov

http://www.hlavnespravy.sk/komarno-na-vinne-korzo-prisiel-rekordny-pocet-navstevnikov/139788/

Vysoké a Nízke Tatry zaznamenali v lete nárast návštevnosti

http://www.hlavnespravy.sk/turizmus-vysoke-a-nizke-tatry-zaznamenali-v-lete-narast-navstevnosti/139224/

Do maďarských základných škôl na Slovensku nastúpil hojný počet prváčikov

http://www.hlavnespravy.sk/skolstvo-do-madarskych-zakladnych-skol-nastupilo-viac-ako-3500-prvacikov/137894/

Stredoškoláci sa opäť môžu zapojiť do prekladateľskej súťaže EÚ

Súťaž je určená žiakom všetkých národností, ktorí sa narodili v roku 1996

http://www.hlavnespravy.sk/stredoskolaci-sa-opat-mozu-zapojit-do-prekladatelskej-sutaze-eu/137464/

Košický Kulturpark

http://www.webnoviny.sk/slovensko/v-pondelok-slavnostne-otvoria-kulturpar/723851-clanok.html

Na mieste bývalých kasární vzniklo nové umelecké a kultúrne námestie

http://www.hlavnespravy.sk/ehmk-na-mieste-byvalych-kasarni-vzniklo-nove-umelecke-a-kulturne-namestie/137559/

Asi stovka ľudí prišla pred Ústavný súd v Košiciach podporiť dvojaké občianstvo

Právna norma pripravila od 17. júla 2010 do 15. augusta 2013 o slovenský pas 591 ľudí...

http://www.hlavnespravy.sk/kosice-asi-stovka-ludi-prisla-pred-ustavny-sud-podporit-dvojake-obcianstvo/137047/

Ústavný súd by mal o dvojakom občianstve rozhodnúť v jesenných mesiacoch

http://www.hlavnespravy.sk/ustavny-sud-by-mal-o-dvojakom-obcianstve-rozhodnut-v-jesennych-mesiacoch/138850/

Multietnická krajina?

http://komentare.sme.sk/c/6917556/multietnicka-krajina.html

Operná megastar Edita Gruberová vystúpi v Košiciach ako Anna Bolena

Pod taktovkou ukrajinského dirigenta Andrija Jurkevyča, v sprievode Štátnej filharmónie Košice a filharmonického zboru z maďarského Debrecínu zaspievajú v ďalších postavách Elena Maxima z Ruska, Atala Shöck z Maďarska či slovenský top tenor Pavol Bršlík.

http://www.hlavnespravy.sk/kosice-operna-megastar-edita-gruberova-vystupi-ako-anna-bolena/137321/

Slovenská republika si pripomína svoj základný zákon

Pohľad na udalosti, ktoré viedli k schváleniu Ústavy SR

http://www.teraz.sk/slovensko/den-ustavy-sviatok/56850-clanok.html

ZMOS: Spolupráca samospráv zo Slovenska a Maďarska má novú úroveň

31. augusta 2013 - (tasr)

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) v spolupráci s Maďarským národným združením miestnych samospráv realizoval od septembra 2012 do konca augusta tohto roka v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007 - 2013 spoločný projekt. „Zameraný bol na vytvorenie siete medzi slovenskými a maďarskými obcami v prihraničných regiónoch, ako aj vytvorenie podmienok na nadviazanie nových partnerstiev, spoločných projektov a programov. Dôležitým prvkom bolo získavanie zručností a vedomostí ako na to, zmena postojov a vytváranie nových, na spolupráci a dobrých susedských vzťahoch založených kontaktoch. Konečným výstupom projektu je vytvorenie konkrétnych, fungujúcich, efektívnych partnerstiev, ako základu pre kvalitné projekty a programy v prihraničných regiónoch,“ informovala TASR hovorkyňa ZMOS Marta Bujňáková. Projekt sa skladal z niekoľkých aktivít, teoretickej a praktickej časti, dotazníkového prieskumu a aplikácie výsledkov a skúseností na snemoch Maďarského národného združenia miestnych samospráv spojeného s fórom o partnerstve v apríli tohto roka vo Veresegyház a na sneme ZMOS v Nitre v máji 2013. „Školenia - jedno Abasáre v Maďarsku a druhé vo Veľkom Mederi na Slovensku, boli zamerané na získavanie vedomostí o integrovanom strategickom plánovaní v podmienkach cezhraničnej spolupráce, o legislatívnom zakotvení cezhraničnej spolupráce, ale aj rozvíjaniu komunikačných zručnosti a schopnosti pri skvalitňovaní a posilňovaní spolupráce medzi slovenskými a maďarskými mestami i obcami v prihraničných regiónoch,“ doplnila Bujňáková s tým, že teoretické vedomosti si účastníci školení odskúšali v skupinovej práci pri tvorbe spoločných vízií a stratégií. Prieskum v 1673 prihraničných slovenských obciach prispel k zisteniu aktuálneho stavu partnerskej spolupráce a zosumarizoval prínosy a bariéry členstva v relatívnej novej štruktúre, akou je Európske zoskupenie územnej samosprávy (EZUS). Súčasťou projektu boli aj pracovné stretnutia výmenných skupín dvoch slovenských a dvoch maďarských miestnych samospráv. Zo Slovenska to boli Košice - Juh a Dvory nad Žitavou, z Maďarska Matraverebely a mestská časť Budapešť XIII. Cieľom bolo porovnanie poskytovania služieb vo vybranej oblasti a prediskutovanie najlepších príkladov z praxe. Tieto príklady dobrej praxe budú slúžiť nielen obciam zapojeným v projekte, ale všetkým obciam v prihraničných regiónoch. V dotazníku uvádzali respondenti ako prínosy cezhraničnej spolupráce vzájomné stretnutia obyvateľov obcí a ich zapájanie sa do diania, výmenu skúseností z oblasti riadenia a života samosprávy, riešenie spoločných záujmov a problémov v cezhraničnom regióne, spestrenie života v obci. „Aj vďaka tomuto projektu sa posunula spolupráca na kvalitatívne novú úroveň, pretože obce a mestá dostali nástroj na jej ďalšie, sofistikovanejšie rozvíjanie,“ uzavrela Bujňáková.

Krajiny lákajú zahraničných filmárov. Súboj sa vyostruje

Stimuly pre filmárov - Česko nemalo na výber - Bojujú aj ďalšie krajiny

30. augusta 2013 - (Hospodárske noviny)

Pred desiatimi rokmi predstavilo Maďarsko systém daňových úľav pre filmárov, ktorí sa u nich rozhodnú natáčať. Odvtedy maďarský filmový priemysel prekvitá. Od roku 2009 v krajine zahraniční filmári natočili 175 filmov. „Jedným z hlavných dôvodov, prečo k nám filmári prichádzajú, sú, samozrejme, daňové úľavy. Silnou stránkou Maďarska je však aj kvalifikovaná pracovná sila, know-how a lokácia. Budapešť je veľmi prispôsobivé mesto, ktoré často nahrádza množstvo iných miest,” vysvetľuje maďarský producent Daniel Kresmery. Tento rok je pritom pre našich južných susedov mimoriadne úspešný. Brád Pitt tu natáčal film Svetová vojna Z, Bruce Willis zase piaty diel Smrtonosnej pasce. Príchod zahraničných štábov rozhýbal aj tamojší filmový priemysel. V súčasnosti má totiž Budapešť až päť filmových štúdií vrátane najmodernejších Korda Studios a Origo Film Studios. Najväčším konkurentom pre Maďarsko je pritom Česká republika. Tá bola dlhodobo obľúbenou destináciou pre zahraničných filmárov. Po zavedení stimulov v Maďarsku však Česi o svoje výsostné postavenie prišli, čo následne pocítila aj štátna kasa. Kým v roku 2005 zahraničné filmové štáby minuli v Českej republike 311 miliónov eur, o päť rokov neskôr to bolo len necelých 40 miliónov. Aj česká vláda preto v roku 2010 zaviedla systém stimulov. „Producent má možnosť požiadať o vrátenie až 20 percent z peňazí preukázateľne minutých za české výrobky a služby a ďalších až 10 percent z prostriedkov vynaložených na časť platov filmového štábu,” vysvetľuje Aleš Borovan z portálu Borovan.cz. Tento krok rozhodne zabral. V tomto roku totiž filmári plánujú u našich západných susedov natočiť 20 filmov a minúť by mali viac ako 150 miliónov eur. Problémom je však limit štátnej pomoci. Česká republika má totiž v tomto roku pre filmárov k dispozícii len necelých 20 miliónov eur. Napriek tomu sa Praha na nedostatok záujmu zatiaľ nemôže sťažovať. Aktuálne tam producent Ridely Scott natáča film Child 44 a točí sa tu aj seriál Borgiovci. Do súboja o zahraničných filmárov sa pritom zapojili aj ďalšie európske krajiny. Vlani zaviedlo 20-per-centné stimuly Chorvátsko, vďaka čomu sa v krajine natáčal seriál Hra o tróny. Rumunsko chce svoju verziu filmárskych stimulov zaviesť koncom tohto roka. Výhodou tejto krajiny sú však nízke náklady, čo prilákalo Terryho Gilliama s jeho novým filmom The Zero Theorem.

Podiel detí do 15 rokov predstavuje takmer 40 percent rómskeho etnika

http://www.hlavnespravy.sk/mensiny-podiel-deti-do-15-rokov-predstavuje-takmer-40-percent-romskeho-etnika/138745/

Vyššie vzdelanie majú najmä príslušníci menších národnostných menšín

30. augusta 2013 - (tasr)

Spoločným rysom národnostných menšín v Slovenskej republike z hľadiska vzdelanostnej štruktúry je nadpriemerný podiel obyvateľov so základným vzdelaním. Najvyššie percentuálne zastúpenie ľudí s vysokoškolským vzdelaním je u príslušníkov menej početných národnostných menšín, najmä Rusov, Bulharov a Ukrajincov. Vyplýva to zo Správy o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za rok 2012. U najpočetnejšej, maďarskej národnostnej menšiny, prevažujú ľudia so základným (22%) učňovským (16,2%) a nižším odborným vzdelaním (10,5). Naopak, nižšie je zastúpenie občanov SR maďarskej národnosti s úplným stredným odborným vzdelaním s maturitou (17,5 %) a s vysokoškolským vzdelaním (6,6%). Najnižšiu kvalifikáciu medzi národnostnými menšinami majú Rómovia. Počet ľudí bez vzdelania dosahuje viac ako 40 percent, celoslovenský priemer vysoko prekračuje aj počet ľudí len so základným vzdelaním (42,7 %). Naopak, výrazne nižší ako celoslovenský priemer je podiel Rómov s maturitou a vysokoškolským vzdelaním. Kým stredné odborné vzdelanie s maturitou dosiahlo na Slovensku 20,2 % obyvateľov, u Rómov je to len 1,9 %. Vysokoškolské vzdelanie má iba 0,7 Rómov, čo je menej ako desatina celoslovenského priemeru (10,8%). Ide o značný negatívny fenomén, ktorému je potrebné venovať pozornosť, konštatuje Správa. Najlepšiu kvalifikačnú štruktúru z troch najpočetnejších národnostných menšín má rusínska komunita. Rusíni najviac prekračujú celoslovenský priemer v rámci obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (15,4 %), výrazne vyšší podiel ako v rámci celého Slovenska vychádza aj v prípade ľudí s úplným stredným odborným vzdelaním s maturitou (21,5 %). Príslušníci menej početných národnostných menšín vykazujú nadpriemerné údaje v prípade dosiahnutia vysokoškolského vzdelania. U Rusov je to 36,2 %, u Bulharov 26,2 %, u Ukrajincov 22,6% obyvateľov. Podiel občanov bez školského vzdelania je u všetkých menej početných národnostných menšín menší ako celoslovenský priemer, podobné je to aj v prípade občanov so základným vzdelaním. V tomto ukazovateli prekračujú celoslovenský priemer len občania SR poľskej národnosti.

Balla: Hlúpy Slovák je ako hlúpy Maďar

„Podľa mňa hlúpy Slovák nie je Maďar, podľa mňa hlúpy Slovák je ako hlúpy Maďar. Ešte stručnejšie: hlúpy je hlúpy. A slušný, umiernený, národnými rozpormi uštvaný človek je obeťou. Bez ohľadu na pôvod a identitu. V Nových Zámkoch našťastie Maďari so Slovákmi žijú vcelku bez konfliktov, a dokonca sa tu darí aj ľuďom, ktorí sa nehlásia k žiadnej národnosti, lebo takúto nálepku považujú za škodlivú a odpornú. Práve na národnostne zmiešanom území si ľahšie uvedomíme, že hlásiť sa k nejakému národu a tomu podriaďovať svoje názory na ľudí okolo seba je nebezpečné a skôr či neskôr to vedie ku katastrofe. Lenže inak založený človek si zasa na národnostne zmiešanom území z nejakých osobných pohnútok, na základe záhadných, nebodaj až genetických prednastavení, urobí zmysel života zo šovinizmu, neraz označovaného nevinným termínom ’vlastenectvo’.“

http://kultura.sme.sk/c/6916764/hlupy-slovak-je-ako-hlupy-madar.html?utm_source=link&;utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Balla (1967) žije v Nových Zámkoch. Vydal knihy Leptokaria, Outsideria, Gravidita, Tichý kút, Unglik, De la Cruz (aj po maďarsky, Cudzí, V mene otca (cena Anasoft litera 2012), Oko. Výbery z poviedok vyšli knižne v Slovinsku, Česku a Poľsku.

Objem poskytnutých úverov maďarským spoločnostiam klesol

http://ekonomika.sme.sk/c/6916765/objem-poskytnutych-uverov-madarskym-spolocnostiam-klesol.html?utm_source=link&;utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Forint klesol. Slovákov volá do Maďarska

Hitom Slovákov sú termálne vody. Ceny označujú za rozprávkové...

http://hnonline.sk/ekonomika/c1-60521370-forint-klesol-nasincov-vola-do-madarska

Najlepšie sa žije v Melbourne, najhoršie v Damasku

http://www.teraz.sk/magazin/mesta-rebricek-melbourne/56626-clanok.html

Režim slovenského štátu tvrdil, že za Viedenskú arbitráž môžu Židia

http://www.24hod.sk/rezim-slovenskeho-statu-tvrdil-ze-za-viedensku-arbitraz-mozu-zidia-cl242027.html

Rumunský prezident Băsescu na Slovensku

http://www.aktuality.sk/clanok/235268/na-slovensko-pride-rumunsky-prezident-b-sescu/

Slovensko a Rumunsko čoskoro spoja trhy s elektrinou

http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/291320-slovensko-a-rumunsko-coskoro-spoja-trhy-s-elektrinou/

Aspekty k hodnoteniu politiky Jánosa Esterházyho

Záverečná konferencia k projektu „Život a politické dielo Jánosa Esterházyho v zrkadle archívnych a tlačových prameňov”, podporovaného Vyšehradskou nadáciou - Fórum inštitút pre výskum menšín, Šamorín - 6. septembra 2013

www.oslovma.hu/XXX/KonfEstS.pdf

„Esterházy bol kontroverzná osoba, politici by mali byť opatrnejší“

http://www.sme.sk/c/6131381/historik-esterhazy-bol-kontroverzna-osoba-politici-by-mali-byt-opatrnejsi.html

Pokusy o rehabilitáciu J. Esterházyho neustávajú

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/nazory/160-nazory3-nazory3/1018-pokusy-o-rehabilitaciu-j-esterhazyho-neustavaju

Na festivale Muziky pod Poľanou vystúpi tucet hudieb z piatich krajín

Ľudové muziky zo Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska a Srbska budú predvádzať svoje umenie v nedeľu, 1. septembra v prírodnom amfiteátri pri kostole na Raticovom Vrchu v Hriňovej.

http://www.hlavnespravy.sk/hrinova-na-festivale-muziky-pod-polanou-vystupi-tucet-hudieb-z-piatich-krajin/135154/

Reštaurovanie a kozerváciu exponátov z Krásnej Hôrky ukončia v roku 2015

http://www.hlavnespravy.sk/restaurovanie-a-kozervaciu-exponatov-z-krasnej-horky-ukoncia-v-roku-2015/135141/

OTP chce podiel v družstevných sporiteľniach

http://ekonomika.sme.sk/c/6920963/otp-chce-podiel-v-madarskych-druzstevnych-sporitelniach.html?utm_source=link&;utm_medium=rss&utm_campaign=rss

V rodnom maďarskom jazyku - Dlhý rad hlučných Rómov pri OTP banke

27. augusta 2013 - (Marta Kanalová - gemerland.sk)

V súvislosti s príchodom nového školského roka aj v tomto roku pred rimavskosobotskou pobočkou OTP banky na Hlavnom námestí od pondelka vídať dlhočizný rad Rómov, čakajúcich na príspevky na vzdelávanie pre svoje deti. Banka totiž v týchto dňoch začala zabezpečovať vyplatenie podpory pre žiadateľov Nadácie Gábora Bethlena - príspevku na vzdelávanie žiakom učiacim sa v rodnom maďarskom jazyku na Slovensku. Výška príspevku je v tomto roku 55 eur, čo je približne o 20 eur menej ako v predchádzajúcich rokoch, a u vysokoškolákov 10 eur. Financie si možno vyzdvihnúť do 30. októbra. Denne je pred bankou vyše stovka Rómov. Neraz sa prekrikujú a sú hluční, čo patrí k ich mentalite. Na poriadok pri banke dohliadajú SBS-kári, ale aj mestskí policajti. Na mieste bola aj hliadka štátnej polície. Ako nás informoval náčelník mestskej polície Peter Berecz o zvýšený dohľad nad dodržiavaním verejného poriadku ich požiadalo vedenie banky. „ Situáciu každý deň monitorujeme aj prostredníctvom kamerového systému. Akonáhle by služba niečo zbadala, hliadka vyráža do terénu. Zatiaľ vážne problémy neboli. Rómovia sú však hlučnejší,” vyjadril sa P. Berecz. Ďalej uviedol, že darmo Rómom vysvetľujú, že nemusia čakať v dlhočiznom rade, lebo príspevok sa bude vyplácať vyše dvoch mesiacov, nedajú si povedať. Stávajú sa aj prípady, keď sa niektorí z čakajúcich z dôvodu otváracích hodín už na rad nedostanú a musia prísť na ďalší deň. Väčšinou ide o žiadateľov príspevku z obcí celého regiónu. Podobná situácia je aj pred pobočkami OTP banky v Tornali a vo Fiľakove.

Uvedenie arcibiskupa Oroscha na stolec:

Hanba, hanba! - kričali prívrženci Bezáka

http://www.cas.sk/trnava

V októbri sa v Bratislave stretnú predsedovia biskupských konferencií Európy

28. augusta 2013 - (tasr)

Plenárne zasadanie CCEE - Konferencie biskupských konferencií Európy - sa uskutoční v dňoch 3.-6. októbra 2013 v Bratislave. Jej členmi sú predsedovia jednotlivých biskupských konferencií na kontinente. Pracovné stretnutie CCEE sa koná každý rok v inej krajine. Témou tohtoročného bude „Boh a štát, Európa medzi laicitou a laicizmom“. Rokovanie bude viesť predseda CCEE kardinál Péter Erdő, predseda Konferencie biskupov Maďarska. Na zasadaní sa zúčastní tradičný hosť, prefekt Kongregácie pere biskupov, kardinál Marc Quellet, pozorovateľ Svätej Stolice pri Rade Európy Mons. Aldo Giordano ako aj iní odborníci a hostia zo Slovenska a Európy. Účastníci stretnutia navštívia okrem Bratislavy aj starobylú Nitru. Na záver, v nedeľu 6. októbra, budú celebrovať slávnostnú sv. omšu v bratislavskej Katedrále sv. Martina, informovala Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska (TK KBS) v Bratislave.

Najväčšími ateistami z národnostných menšín v SR sú Česi

Najreligióznejším národom medzi národnostnými menšinami žijúcimi na Slovensku sú Rusíni. Konštatuje sa to v Správe o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za rok 2012, ktorá je v súčasnosti v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

http://www.hlavnespravy.sk/mensiny-najvacsimi-ateistami-z-narodnostnych-mensin-v-sr-su-cesi/135107/

Správa o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za rok 2012

http://www.scribd.com/doc/161234216/Sprava-o-postaveni-a-pravach-prislu%C5%A1nikov-narodnostn%C3%BDch-men%C5%A1in-za-rok-2012

Slovensko chráni maďarský jazyk viac ako Maďarsko slovenský

23. augusta 2013 - (tasr)

Slovenská republika poskytuje vysoký stupeň ochrany jazykom národnostných menšín. Najvyššiu ochranu garantuje maďarskému jazyku. Maďarsko chráni slovenský jazyk menej ako Slovensko maďarský. - To sú niektoré závery zo Správy o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za rok 2012, ktorá je v pripomienkovom konaní. “Právna úprava používania jazykov národnostných menšín zabezpečuje dostatočnú úroveň ochrany príslušníkov národnostných menšín v mnohých oblastiach spoločenského života,” konštatuje sa v správe. Jej autori sa odvolávajú na porovnanie členských štátov Európskej únie vo vzťahu k plneniu záväzkov vyplývajúcich z Charty menšinových a regionálnych jazykov. Z porovnania napríklad vyplýva, že Česká republika chráni dva takéto jazyky, Maďarsko osem, Nemecko sedem, Poľsko pätnásť, Rakúsko šesť. V Luxembursku sa podľa Výboru expertov, ktorý kontroluje implementáciu charty, nepoužívajú žiadne regionálne alebo menšinové jazyky. Slovensko chráni deväť menšinových jazykov - bulharský, český, chorvátsky, maďarský, nemecký, poľský, rómsky, rusínsky a ukrajinský. Najvyššia úroveň ochrany je garantovaná pre maďarský jazyk. “Vo vzťahu k maďarskému jazyku je potrebné uviesť, že SR poskytuje výrazne vyššiu úroveň ochrany menšinového maďarského jazyka ako Maďarsko jazyku slovenskému,” píše sa v správe. Materiál tiež hovorí o aplikácii ustanovení zákona o jazykoch národnostných menšín orgánmi verejnej správy. Podľa neho neboli zaznamenané takmer žiadne problémy. “Hlavným problémom v tejto oblasti zostáva nedostatok finančných prostriedkov orgánov verejnej správy potrebných na zabezpečenie plnenia povinností, ktoré im vyplývajú zo zákona o jazykoch menšín,” uvádza sa v správe.

Milovníci humoru sa stretnú na Kremnických gagoch

V programe festivalu je vyše 60 predstavení v podaní zhruba tristo umelcov z Európy. - Prezidentom Akadémie humoru je tento rok maďarský herec János Bán, na Slovensku známy hlavne ako Otík z filmu Vesničko má středisková.

http://www.webnoviny.sk/slovensko/milovnici-humoru-sa-stretnu-na-kremnic/722261-clanok.html

Nezamestnanosť v Maďarsku klesla na 10,1 %

http://www.hlavnespravy.sk/socialne-nezamestnanost-v-madarsku-klesla-na-101/134485/

Kľúčový úrok v Maďarsku klesol na nové rekordné minimum 3,8 %

http://www.hlavnespravy.sk/financie-klucovy-urok-v-madarsku-klesol-na-nove-rekordne-minimum-38/134670/

V rómskom jazyku nevychádza na Slovensku žiadna periodická tlač

Z jazykov národnostných menšín je najviac maďarských vydaní

26. augusta 2013 - (tasr)

Najviac neperiodických publikácií vydávaných v menšinových jazykoch na Slovensku vychádzalo v rokoch 2009 až 2011 v jazyku najpočetnejšej menšiny - maďarskej. V danom období tento počet neklesol pod 270. Ide o údaje, ktoré malo vo februári tohto roka k dispozícii ministerstvo kultúry. V ďalších jazykoch sa neperiodické publikácie vydávajú v nízkych číslach. V rusínskom ich nie je ani 15 a v rómskom ani 10. Vo významnejšom počte sa objavujú v češtine a nemčine. Tieto informácie sa nachádzajú v správe o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za uplynulý rok, ktorá je v pripomienkovom konaní. Podľa údajov z konca februára bolo na Slovensku evidovaných 1802 titulov periodickej tlače. Z nich tvorilo vyše 79 percent titulov v slovenčine a v angličtine 3,5 percenta. Z jazykov národnostných menšín je najviac maďarských vydaní - 43, čo je 2,4 percenta, a slovensko-maďarských 61 (3,4 %). V rusínskom jazyku a poľskom sú tri, v ukrajinskom dva, nemeckom šesť a českom štyri. Žiadny nevychádza v rómčine. V kombinácii slovenského a rusínskeho jazyka sa vydávali tri tituly periodickej tlače a rovnaký počet v slovensko-rómskom. Denná tlač (Új Szó) vychádza iba pre príslušníkov maďarskej menšiny, mesačník pre nemeckú a poľskú menšinu. Aj v národnostnom vysielaní Rozhlasu a televízii Slovenska (RTVS) dominuje maďarčina. Z 5112 hodín odvysielaného programu pre menšiny v roku 2011 bolo 85,7 percenta v maďarskom jazyku. Nasledovalo ukrajinské (5,5 %) a rusínske (5,3 %) vysielanie. V rómčine to bolo 2,6 percenta. Podľa vyhodnotenia vysielania televíznych a rozhlasových programových služieb RTVS za rok 2011 je najväčším problémom v národnostno-etnickom vysielaní nedostatok dynamickosti, vynaliezavosti, nových typov programov. Rusínske a ukrajinské organizácie požadovali presunutie vysielacieho času z večerných na popoludňajšie hodiny. V maďarskom vysielaní podľa Rady RTVS treba riešiť kvalitu tvorivého zázemia. Srbská menšina žiadala o zapojenie ich príslušníkov do tvorby programu národnostného vysielania verejnoprávnej televízie. Chorváti zase navrhli zvážiť rakúsky model vysielania, kde väčšie národnostné menšiny majú pravidelné programové bloky v dĺžke 30 minút a prierezový magazín menej početné menšiny. Podľa posledného sčítania obyvateľov z roku 2011 žije na Slovensku 8,5 percenta maďarskej národnostnej menšiny, rómskej dve percentá, 0,6 % českej a rusínskej a po pol percente ukrajinskej, nemeckej a poľskej.

Balatonfüred - Štátni tajomníci MZV krajín V4 rokovali o predsedníctve Litvy v EÚ

http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-statni-tajomnici-mzv-krajin-v4-rokovali-o-predsednictve-litvy-v-eu/134263/

Levice - Stovky účinkujúcich sa predstavia na festivale Takí sme

http://www.hlavnespravy.sk/levice-stovky-ucinkujucich-sa-predstavia-na-festivale-taki-sme/134114/

Slovenský a poľský prezident hovorili na Červenom Kláštore o olympiáde a budovaní hraničných regiónov

http://www.hlavnespravy.sk/cerveny-klastor-prezidenti-hovorili-o-olympiade-a-budovani-hranicnych-regionov/134172/

Až 70 % úverov maďarských domácností je v cudzích menách

Vláda by mala uvažovať o predĺžení pomoci so splácaním hypoték

26. augusta 2013 - (tasr)

Maďarská vláda by mala uvažovať o tom, že predĺži program, v rámci ktorého môžu obyvatelia krajiny splácať hypotéky v zahraničných menách pri nižšom, ako trhovom kurze. Uviedol to vo svojej správe pre kabinet, z ktorej cituje agentúra Bloomberg, viceguvernér centrálnej banky Adam Balog. Mnohí Maďari si v minulosti, keď boli úvery v zahraničných menách lacnejšie ako domáce úvery, vzali hypotéky najčastejšie vo švajčiarskych frankoch. Keď sa však maďarská ekonomika dostala do problémov a hodnota forintu prudko klesla, Maďarom sa splácanie hypoték v cudzích menách výrazne predražilo. Odhaduje sa, že až 70 % úverov maďarských domácností je v cudzích menách. Vláda sa preto v roku 2011 rozhodla, že ľuďom pomôže a umožní im dočasne, po dobu päť rokov, splácať pôžičky pri výhodnejšom ako trhovom kurze na účet bánk, ktoré museli prevziať straty. Túto ponuku od júna 2012 využilo 37 % domácností. Balog teraz navrhuje postupné a úplne prevedenie hypoték na forinty, čím by sa eliminovali kurzové vplyvy. Podľa najnovších údajov centrálnej banky pomer nesplácaných úverov v cudzích menách k celkovému objemu poskytnutých pôžičiek dosiahol na konci júna 21 %. A štatistiky tiež ukázali, že až 257.600 ľudí v Maďarsku, ktorí dlhujú bankám za úvery v cudzích menách v prepočte 1,2 bilióna forintov (4,03 miliardy eur), sa do vládneho programu nezapojilo, pretože podľa nich prinášal iba určitý odklad riešenia problémov. Argumentovali, že po piatich rokoch im môžu splátky znova vyskočiť, a to aj o 10 %.

V. Orbán požaduje od bánk, aby zmenili podmienky devízových hypoték

http://www.hlavnespravy.sk/financie-orban-pozaduje-od-bank-aby-zmenili-podmienky-devizovych-hypotek/139276/

V. Orbán: Banky majú morálny záväzok pomôcť hypotekárnym dlžníkom

6. septembra 2013 - (sita)

Väčšinu nákladov úpravy podmienok hypotekárnych úverov v cudzej mene by mali v Maďarsku poniesť tamojšie banky. Uviedol to v piatok maďarský premiér Viktor Orbán. Forint, mena, Maďarsko Dobrovoľné prevzatie väčšiny strát je pre banky „morálnym záväzkom“, povedal Orbán pre verejnoprávny rozhlas. Banky majú podľa neho na dohodu s vládou čas do 1. novembra. Rozhovory pokračujú a vláda má svoju predstavu, uprednostňuje však, aby s riešením prišli samotné banky, dodal premiér. „Ak bude musieť vláda vyriešiť túto situáciu …, presadí riešenie, ktorým odstráni pôžičky v cudzej mene,“ zdôraznil Orbán. Riešenie má byť podľa neho spravodlivé, čo znamená, že majitelia pôžičiek v cudzej mene nemôžu byť zvýhodnení oproti klientom bánk, ktorí sa zadlžili v maďarských forintoch. Maďarské banky prezentovali svoj návrh riešenie problémov s pôžičkami v cudzej mene koncom augusta. Šéf maďarskej bankovej asociácie Mihály Patai uviedol, že podstatnú časť nákladov ponesú v Maďarsku tamojšie banky. Návrh podľa neho počíta s tým, že finančné ústavy odvedú počas niekoľkých rokov „stovky miliárd“ maďarských forintov (HUF). Iniciatíva podľa neho spĺňa kľúčovú požiadavku vlády, aby dlžníkom „dramaticky“ klesli mesačné splátky úverov. Maďarská centrálna banka predtým navrhla, aby sa majiteľom problémových hypoték znížila istina z existujúcich úverov. Návrh vychádza z existujúceho mechanizmu, ktorý umožňuje splatiť hypotekárne úvery pri zvýhodnenom výmennom kurze 180 HUF/CHF. Rozdiel medzi stanoveným a trhovým kurzom majú dlžníci vyplatiť po uplynutí päťročnej lehoty. Viceguvernér maďarskej centrálnej banky Adam Balog a jej výkonný riaditeľ Marton Nagy, ktorí patria medzi blízkych spolupracovníkov guvernéra banky Györgya Matolcsyho, navrhli, aby sa lehota na vyrovnanie kurzového rozdielu predlžila. Náklady programu jeho autori vyčíslili na 30 až 40 mld. HUF ročne.

V Maďarsku klesnú splátky hypoték v cudzej mene, zaplatia to banky

http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/291174-madarom-klesnu-splatky-hypotek-v-cudzej-mene-zaplatia-to-banky/

Maďarsko plánuje nové úľavy pre ľudí so zahraničnou hypotékou

26. augusta 2013 - (sita)

Nový plán maďarskej centrálnej banky na pomoc majiteľom hypoték v cudzej mene počíta s čiastočným znížením istiny z existujúcich úverov. Vyplýva to zo štúdie, ktorú zverejnila centrálna banka v pondelok. Návrh vychádza z existujúceho mechanizmu, ktorý umožňuje splatiť hypotekárne úvery pri zvýhodnenom výmennom kurze 180 HUF/CHF. Rozdiel medzi stanoveným a trhovým kurzom majú dlžníci vyplatiť po uplynutí päťročnej lehoty. Viceguvernér maďarskej centrálnej banky Adam Balog a jej výkonný riaditeľ Marton Nagy, ktorí patria medzi blízkych spolupracovníkov guvernéra banky Györgya Matolcsyho, navrhujú, aby sa lehota na vyrovnanie kurzového rozdielu predlžila. Autori štúdie nešpecifikovali, kto by mal niesť náklady programu, ktoré vyčíslili na 30 až 40 mld. HUF ročne.

Jobbik podporuje vypracovanie alternatívy pre existenciu Maďarska mimo EÚ

6. septembra - (tasr)

Ultrapravicové opozičné Hnutie za lepšie Maďarsko-Jobbik podporuje iniciatívy občianskej inteligencie, podľa ktorej je potrebné vypracovať alternatívu pre existenciu Maďarska mimo Európskej únie. Vyhlásil to dnes vo východomaďarskej Nyíregyháze predseda Jobbiku Gábor Vona. Podľa agentúry MTI Vona po výjazdovom rokovaní parlamentnej frakcie Jobbiku povedal, že o vystúpení z Únie by samozrejme musela rozhodnúť verejnosť. Predseda Jobbiku tiež konštatoval, že jeho strana sa zaoberá aj rómskou problematikou a považuje za dôležité prehodnotiť systém sociálnej podpory. „Bolo by potrebné usporiadať medzinárodnú diskusiu, pretože ide o východoeurópsky problém,” dodal Vona, podľa ktorého je nutné zosúladiť práva Rómov s ich povinnosťami.

Pripomenuli si šieste výročie založenia zakázanej Maďarskej gardy

25. augusta 2013 - (tasr)

Šieste výročie založenia právoplatne súdom zakázanej Maďarskej gardy si 25. augusta 2013 pripomenulo niekoľko stoviek ľudí na budapeštianskom Námestí hrdinov, informovala agentúra MTI, podľa ktorej pri tejto príležitosti zložilo prísahu zhruba 30 nových gardistov. Po Andrássyho triede sa popoludní vydalo na pochod k Námestiu hrdinov takmer 150 príslušníkov následníckych organizácií gardy. Sprevádzala ich polícia. Na čele sprievodu išli motocyklisti, ktorých nasledovali vlajkonosiči s národnou, arpádovskou a sikulskou vlajkou. Gardisti, oblečení do uniforiem jednotlivých organizácií, medzi ktorými boli aj rovnošaty podobné uniforme zakázanej Maďarskej gardy, sa na Námestí hrdinov zoradili do vojenského tvaru. Na námestí sa zhromaždilo aj niekoľko stoviek sympatizantov gardy. Bývalý poslanec parlamentu za ultrapravicovú stranu Jobbik Balázs Lenhardt, ktorý je v súčasnosti nezávislým poslancom, kritizoval, že Jobbik sa nezúčastnil spomienky na výročie založenia Maďarskej gardy. Zdôraznil, že terajší Jobbik už nie je tým, ktorým bol kedysi a ktorý pred šiestimi rokmi gardu zakladal. Zhromaždenie nesprevádzala žiadna protidemonštrácia, polícia voči jeho účastníkom nezasahovala. V závere sa uskutočnila prísaha zhruba 30 nových gardistov. Ultrapravicová Maďarská garda vznikla v júni 2007 z iniciatívy vtedajšej mimoparlamentnej extrémne pravicovej strany Jobbik. Prvých 56 gardistov zložilo prísahu v auguste 2007, neskôr sa počet členov gardy rozrástol na takmer 3000. Napriek tomu, že 2. júla 2009 spolok i hnutie Maďarská garda právoplatne zrušil Budapeštiansky odvolací súd a napokon definitívny zákaz ich existencie vyriekol v decembri 2009 aj Najvyšší súd Maďarska, gardisti sa v rôznej forme ďalej aktivizovali. Vlani 25. augusta oslávili na Námestí hrdinov v Budapešti piate výročie založenia Maďarskej gardy.

Kálmán Petőcz: Ešte raz o tej nešťastnej stratégii

http://kalmanpetocz.blog.sme.sk/c/336866/Este-raz-o-tej-nestastnej-strategii.html

Aj Matica slovenská žiada prepracovať stratégiu ľudských práv, ktorá smeruje k úpadku hodnotového systému

http://www.hlavnespravy.sk/aj-matica-slovenska-v-bratislave-ziada-prepracovat-strategiu-ludskych-prav/134238/

Matica slovenská a jej otvorený list ministrovi Lajčákovi ohľadom kontroverznej stratégie zavádzania nových ľudských práv do spoločnosti

http://www.hlavnespravy.sk/list-matice-slovenskej-ministrovi-lajcakovi/132286/

Učiteľom

28. augusta 2013 - (Pavol Žibrita - pavolzibrita.blog.sme.sk)

Možno mám iba šťastie a možno to ani nie je otázka šťastia... Prázdniny skončili. Opäť sa vraciam do Maďarska, a tak ako vždy pri mojom odchode, aj teraz sa stretávam s otázkou - prečo? Prečo tam zostávam, čo ma tam drží, kedy sa vrátim, a či vôbec... Tento raz, zrejme aj pod vplyvom predchádzajúceho článku, vynechávam „ryžu” - hroby predkov, spomienky z detstva, rodinu, termálne kúpalisko, čabianske klobásky, „pľac”, atď... - a uvediem iba jeden dôvod. Ten „skutočne skutočný”, pravdivý, pre mňa najdôležitejší... V Maďarsku, presnejšie v Slovenskej škole v Békešskej Čabe, som sa po dvadsiatich rokoch „učiteľovania” na Slovensku, po prvý raz stretol s tým, po čom túži každý učiteľ, každý človek. A tým je uznanie jeho práce, rešpektovanie jeho osobnosti, jeho „inakosti”, dôvera v jeho odborné znalosti, rodinná atmosféra celej inštitúcie, ľudský prístup zo strany vedenia a ukážkové riešenie konfliktných situácií, vzájomná úcta, a v neposlednom rade značná sloboda konania, ktorú tu má každý jednotlivec. Predstavte si, že toto všetko, tu skutočne takto funguje! Bodaj by som sa tu necítil dobre! A tak si na prahu nového školského roku želám, aby to takto zostalo aj naďalej, a všetkým učiteľom na Slovensku prajem, aby ich v tomto školskom roku postretlo také šťastie, ako mám ja, hoci si myslím, že to nie je len otázka šťastia...

V Maďarsku sa podľa Fideszu začína obdobie rastu miezd pedagógov

26. augusta 2013 - (tasr)

Prijatím návrhu zákona o raste miezd pedagógov, o ktorom rozhodnú poslanci maďarského parlamentu na utorkovom rokovaní zákonodarného zboru, sa začne v Maďarsku obdobie rastu miezd. Vyhlásil to dnes v úvodný deň mimoriadnej schôdze parlamentu predseda frakcie vládnej strany Fidesz Antal Rogán. Podľa agentúry MTI Rogán povedal, že v druhom štvrťroku 2013 stúpli reálne mzdy oproti druhému štvrťroku 2010 o 13,1 %. Parlament začal riešiť aj mzdy v zdravotníctve, dodal predseda, ktorý zdôraznil, že v prípade pedagógov nejde iba o zvýšenie platov, ale aj o zavedenie modelu pedagogickej životnej dráhy. V rámci uvedeného modelu mzdy učiteľov v nadchádzajúcich štyroch rokov stúpnu o 10 %, konštatoval Rogán. Plat 150.000 učiteľov v Maďarsku od 1. septembra stúpne v priemere o 34 percent, vyhlásil v júli šéf ministerstva ľudských zdrojov Zoltán Balog. Polovicu plánovaného rastu miezd dostanú pedagógovia od 1. septembra a druhú polovicu v roku 2014. V súčasnosti dostane začínajúci učiteľ 122.000 forintov (416 eur), po zavedení modelu životnej dráhy dosiahne jeho hrubý plat 176.400 forintov (602 eur). Učiteľ na základnej škole s 15 ročnou praxou zarobí v súčasnosti 144.600 forintov (494 eur), na gymnáziu 163.000 forintov (556 eur). Opozičné ultrapravicové Hnutie za lepšie Maďarsko-Jobbik v tejto súvislosti vyhlásilo, že na terajšej mimoriadnej schôdzi parlamentu je potrebné upraviť zákon o verejnom školstve preto, lebo vláda nedokáže splniť mieru zvyšovania platov určenú zákonom z roku 2011.

Maďarské deti už smú robiť deti

Sex medzi tínedžermi už nie je považovaný za pohlavné zneužitie

24. augusta 2013 - (Ivan Drábek - Pravda)

Začali spolu chodiť vlani na jar, ona mala trinásť, on štrnásť. Vzťah dvoch detí v západomaďarskom Zalaegerszegu nezostal bez následkov. Dievča oťarchavelo a keďže bolo ešte pod zákonom, lekár, ktorý to zistil, musel prípad nahlásiť polícii. Škandál v šesťdesiatti­sícovom župnom sídle vyústil v minulých dňoch do podania návrhu na vznesenie obžaloby zo spáchania trestného činu pohlavného zneužitia maloletej osoby. Á. B., ako pod iniciály skryli médiá totožnosť dnes už pätnásťročného „zvodcu“, sa však trestu báť nemusí. V čase, keď si užíva prázdniny po skončení základnej školy, v Maďarsku nadobudli platnosť zmeny v Trestnom zákonníku. A podľa nich sex medzi tínedžermi vo veku od 12 do 18 rokov už nie je považovaný za pohlavné zneužitie. Na Slovensku je sex s deťmi do 15 rokov trestaný ako zneužívanie. Zviesť dvanásť- či trinásťročné dieťa má v Maďarsku aj naďalej zostať pre plnoletých tabu. Dospelému páchateľovi tak ako dosiaľ za to hrozí jeden až päť rokov väzenia. A za pedofilný vzťah s dieťaťom, ktoré nemá ešte ani dvanásť rokov, trestná sadzba zostáva 5 až 10 rokov, pričom ani mladiství páchatelia od trestného stíhania nie sú oslobodení. O dekriminalizácii tínedžerského sexu sa v Maďarsku vedú vášnivé polemiky. Jej obhajcovia tvrdia, že zákon sa len prispôsobuje životu. Deti vraj dnes pohlavne dospievajú oveľa skôr, ako pred štyrmi desaťročiami, keď sa zrodila doterajšia právna norma. Reprezentatívny prieskum medzi ôsmakmi ukázal, že dvadsať percent chlapcov a sedem percent dievčat už má svoju prvú sexuálnu skúsenosť za sebou, pričom medzi tými, čo už začali pohlavne aktívne žiť, je priemerný vek straty panictva 13,56 roka a panenstva 13,97 roka, informoval portál Index. Samozrejme, sex s deťmi od 12 do 14 rokov je pre tínedžerov beztrestný len v prípade, keď s ním mladší partneri dobrovoľne súhlasia. A práve tu sa podľa kritikov novely skrýva jej slabý bod. „Zákon predpokladá, že dievčatá či chlapci vo veku dvanástich rokov sú už dostatočne zrelí, aby sa v takejto otázke rozhodli,“ pripomína expertka UNICEF pre detské práva Szilvia Gyurkóová. „Je to však veľký omyl,“ zdôrazňuje pre denník Népszabadság s tým, že prieskumy ukázali veľké medzery v pripravenosti tínedžerov na aktívny pohlavný život. „Nemajú často predstavu o možných dôsledkoch, sú ľahko ovplyvniteľní, mnohým chýba súdnosť,“ dodáva Gyurkóová. Ani sexuologička Erika Erősová s novelou zákona nesúhlasí. „Dvanásť- až štrnásťročné deti ešte v žiadnom prípade nie sú duševne zrelé na pohlavný život. Preto nie je logické im - ako isté vyzvanie do tanca - odobriť sex, hoci i len s rovesníkmi,“ povedala pre Népszabadság. „Pravda,“ dodala, „regulovať sa to dá ani nie tak zákonom, ako skôr výchovou.“

Prečo nevymrel nacionalizmus po roku 1993?

23. augusta 2013 - (Roman Holec - komentare.sme.sk)

Text je úryvkom z knihy Odkiaľ a Kam (20 rokov samostatnosti)

Robíme presne to isté, namiesto toho, aby sme sa poučili z nezmyselných mýtov našich južných susedov, ktorí nachádzajú Maďarov a „maďarstvo“ priam v praveku. Ak si po roku 1918 (a práve týmto rokom a podmienkami v lone ČSR) naštartovaný slovenský nacionalizmus vzal za svoju agendu autonómiu Slovenska, išlo o legitímnu inštrumentalizáciu legitímneho politického cieľa. Ak na jeho konci stál slovenský štát, nevdojak to len mohlo potvrdzovať tézu, že cieľom každého nacionalizmu bol a je vlastný štát. Skutočnosť, že jeho podiel na 15. marci 1939 bol minimálny a hlavným „tvorcom“ štátu bol Hitler a jeho geopolitické zámery, sa z rôznych dôvodov v niektorých našich politických či historických kruhoch radšej nespomína. Ak sa chce v dejinách vidieť istá logika, treba z nich vynechať Hitlera a skôr hovoriť o „odvekých túžbach“ a „naplnených snoch“.

Renesancia nacionalizmu

To isté sa opakuje v roku 1993. Rozdelenie štátu, upečené českými a slovenskými politickými elitami, pre ktoré to bolo jednoduchšie ako hľadať dohodu, prijala väčšina obyvateľstva s rozpakmi a obavami. Nadšenie silvestrovskej noci (ak nejaké bolo), sa zakrátko zmenilo na opicu po nej, nemalá časť verejnosti prijímala štát s rozpakmi a obavami, a trvalo dlhší čas, kým ho väčšina začala akceptovať ako realitu a vedela v ňom nájsť aj pozitíva. Na druhej strane politické elity (a v predklone za nimi konjunkturálna historiografia) znovu a znovu presviedčajú o logike dejín, o „odvekých túžbach“ a „naplnených snoch“. Akoby sa snaha po štátnych ambíciách dala porovnať s diaľnicou či priamočiarym útokom na súperovu bránku. Kto je tu súperom? Kolektívna historická pamäť? Zložitým vojnovým podmienkam a nepriaznivému zahraničnopolitickému kontextu, slovensko-maďarským animozitám, antisemitizmu a ďalším okolnostiam sa pripisuje skutočnosť, že nacionalizmus nezanikol ani po vzniku samostatného štátu v roku 1939. Situácia sa opakuje aj po roku 1993. Len akoby bez logiky. Štát je nespochybniteľnou realitou, okolo nezúri vojna, hranice nikto nespochybňuje, latentné ohrozenie visí nad krajinou skôr v podobe ekonomickej zraniteľnosti. Prečo však slovenský nacionalizmus, krátkozrako živený aj politickými elitami, prežíva stále akoby renesanciu? Prečo sa programovo začína vymýšľať krajšia, staršia a atraktívnejšia minulosť? Akoby sme najväčším nepriateľom samých seba boli len a len my. Zahniezdilo sa tu viac či menej sofistikované neoľudáctvo (existencia štátu ospravedlňuje všetko ostatné), Tiso, Vojtaššák, Ďurčanský a ďalší sa rehabilitujú (pričom to isté zo strany Maďarov v prípade Jánosa Esterházyho, Miklósa Horthyho, Józsefa Nyirőa a ďalších sa pomenúva úplne inak!). Keďže všetci uvedení boli nielen Slovákmi, ale čiastočne aj kňazmi, rozhodne však prívržencami slovenskej štátnosti, to je ich najkvalifikovanejším ospravedlnením, v ktorom stratené ľudské životy nehrajú vôbec žiadnu rolu.

Vymýšľanie mýtov

Objavujú sa „starí Slováci“, kráľ Svätopluk a pod., a to z úst a pera historikov, ktorí celý život tvrdili čosi iné. Bolo treba len politickú smernicu, a história ako najväčšia prostitútka medzi vedami ukázala svoje netušené možnosti. Vypustený džin z fľaše už potom žije vlastným životom a generuje ďalšieho kráľa, tentoraz Rastislava, a zo „starých Slovákov“ sú ešte starší, keď ich korene ležia 3000 rokov pred Kristom v dobe bronzovej, pričom Slovensko je kontinuálne osídlené slovanským etnikom už 5000 rokov. Dozvedáme sa o „slovenskom klaviristovi a komponistovi“ Františkovi Listovi (tak!), slovenským sa stáva Béla Bartók a ďalšie osobnosti, a dalo by sa pokračovať. Autori podobných nezmyslov sú stavaní istými kruhmi na piedestál, a historici, ktorí pri vymýšľaní vlastných dejín chcú zachovať isté medze, aby sa nezdiskreditovali úplne, sa zrazu musia hanbiť, že sú nevdojak v tíme s Cyrilom Hromníkom, Miroslavom Demkom a podobnými autormi. Kde nie sú argumenty, tam sa vymyslia, nasleduje voluntaristická interpretácia s ich zaradením do kontextu, postupným pretlačením do učebníc, najprv opatrným a postupne už nepripúšťajúcim žiadny iný výklad. Robíme presne to isté, namiesto toho, aby sme sa poučili z nezmyselných mýtov našich južných susedov, ktorí nachádzajú Maďarov a „maďarstvo“ priam v praveku, prisvojujú a pomaďarčujú si všetkých uhorských obyvateľov a János Esterházy je hagiografickou ikonou len preto, že bol Maďar a bojoval za maďarské záujmy. Alebo sa zdôrazní jeden fakt (ako pri našom Svätoplukovi) a dvadsať sa zamlčí. Na rozdiel od Maďarov sa u nás o podobných témach aspoň polemizuje.

Konštrukcia namiesto výskumu

Akoby bolo treba silou-mocou dokazovať floskulu z publikácie, ktorá svojho času legitimizovala naša štátoprávne ambície: „Starý národ, mladý štát.“ Nie, tu nejde len o komplexy zo zdanlivo „malých“ a málo slávnych dejín, ktoré treba skrášliť a upraviť, aby sa stali zdrojom ešte väčšej hrdosti. Tu sa opakuje staré známe orwellowské: kto ovláda prítomnosť, má v rukách minulosť, a kto ovláda minulosť, má v rukách i budúcnosť. Konštruovanie minulosti (namiesto výskumu) sa nazýva vlastenectvom, čo má ospravedlniť, že vlastivedným pseudoromantickým a nevedeckým konštruktom podliehajú aj rôzne vedecké (a pseudovedecké) štruktúry. Podobne sofistikovane znie aj zdôvodnenie takéhoto štátom dotovaného „vlastenectva“ z úst samotného premiéra: „Lebo práve všade tam, kde je nedostatok vlastenectva, vybuchuje extrémizmus. Tam, kde niet hlbokých koreňov k vlasti, k Slovensku, k domovine, tam mladých zvedú ľahko dostupné extrémne myšlienky.“ Primitívny nacionalizmus, ktorý sa nezastaví pred žiadnym susedom a vyznačuje sa nulovou toleranciou voči všetkej inakosti, má aj svoju ďalšiu, nie menej odvrátenú stránku. „My cudzie nechceme, svoje si nedáme,“ znel okrídlený slogan slotovskej SNS. A na korupcii, netransparentnosti a klientelizme sa predvádzalo, čo sa rozumie pod „naším“. Dokonca aj taká „ochrankyňa záujmov Slovákov“ ako Matica slovenská sa so svojím bývalým priam glorifikovaným predsedom úspešne zhostila rozkradnutia toho „najslovenskejšieho“: zozbieraného Národného pokladu.

Zahraniční Maďari by nemali mať právo voliť v Maďarku

23. augusta 2013 - (tasr)

Maďari žijúci v zahraničí by nemali mať právo na účasť v maďarských parlamentných voľbách, vyhlásil dnes predseda Demokratickej koalície (DK) a expremiér Ferenc Gyurcsány v maďarskej verejnoprávnej televízii. „Zodpovednosť za život v Maďarsku by mali niesť tí, ktorí znášajú následky svojej voľby,” povedal Gyurcsány pred rokovaním predsedníctva DK v juhomaďarskom Segedíne. Zahraniční Maďari by podľa jeho slov nemali zasahovať svojím hlasom do záležitostí Maďarska. „Skutočnosť, že niekoho predkovia žili na území niekdajšieho Maďarska (pozn. TASR: na území Uhorska), nie je podľa môjho názoru dostatočným právnym dôvodom, aby rozhodovali o tom, aký by mal byť školský či dôchodkový systém,” dodal predseda DK. Na parlamentné voľby 2014 v Maďarsku sa do centrálneho registra Národného volebného úradu (NVI) od 1. augusta postupne registrujú zahraniční Maďari. Držitelia maďarského občianstva v krajinách, kde je zakázané dvojaké občianstvo - ako napríklad aj na Slovensku - sa na voľby v Maďarsku budú registrovať prostredníctvom internetu tak, aby údaje o nich neboli verejné.

Havária autobusu s basketbalistkami z Győru si vyžiadala najmenej dve obete

http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-havaria-autobusu-s-basketbalistkami-si-vyziadala-najmenej-dve-obete/139943/

Visegrad Nations Cup v Győri: Slovenskí futsalisti zdolali Poľsko

http://sport.aktuality.sk/c/154661/visegrad-nations-cup-slovenski-futsalisti-zdolali-polsko/

Fantastický výsledok, futbalisti SR zdolali Bosnu a Hercegovinu

Slovenskí futbaloví reprezentanti zvíťazili v Zenici 1:0 nad domácim tímom Bosny a Hercegoviny v piatkovom stretnutí G-skupiny európskej časti kvalifikácie o postup na futbalové MS 2014 do Brazílie.

http://sportky.topky.sk/c/112944/fantasticky-vysledok-z-bosny-pecovsky-zamotal-postupovu-matematiku

Maďarskí fanúšikovia vyčíňali v Bukurešti

http://www.hlavnespravy.sk/futbal-ms-kval-madarski-fanusikovia-vycinali-v-bukuresti/139581/

Pri výtržnostiach v Bukurešti zatkli vyše 100 chuligánov

http://www.hlavnespravy.sk/futbal-pri-vytznostiach-v-bukuresti-zatkli-vyse-100-chuliganov/139823/

UEFA potrestala za rasizmus Honvéd, Lech Poznaň a Gliwice

http://www.hlavnespravy.sk/futbal-uefa-potrestala-za-rasizmus-honved-lech-poznan-a-gliwice/139507/

Protislovenské a protirumunské prejavy na maďarských štadiónoch

3. septembra 2013 - (tasr)

Disciplinárna komisia Maďarského futbalového zväzu udelila trom prvoligovým klubom finančné tresty za skandovanie protirumunských hesiel v hľadiskách ich štadiónov. Urobila tak dnes, iba tri dni pred piatkovým kvalifikačným futbalovým stretnutím o postup na MS 2014 v Brazílii medzi Rumunskom a Maďarskom v Bukurešti. Najvyššiu sumu - 600.000 forintov - musí podľa agentúry MTI zaplatiť momentálne vedúci tím maďarskej ligy Videoton FC zo Székesfehérváru, ktorého fanúšikovia skandovali tak protislovenské, ako aj protirumunské heslá. O 200.000 forintov menej musí uhradiť za protirumunské prejavy a isté organizačné nedostatky budapeštiansky Ferencváros. Pokutu 200.000 forintov udelili z rovnakých príčin aj prvoligovému klubu z Pécsu.

Provokovali Židov

Fanúšikovia FTC provokovali Židov na futbale. Uctili si Csatáryho pamiatku

http://www.pluska.sk/spravy/zo-zahranicia/fanusikovia-madarsku-provokovali-zidov-futbale-uctili-si-csataryho-pamiatku.html

Nové spovede o Csatáryho krutosti: Pri jeho zverstvách by sa červenali aj gestapáci

http://www.topky.sk/cl/10/1360496/Nove-spovede-o-Csataryho-krutosti--Pri-jeho-zverstvach-by-sa-cervenali-aj-gestapaci-

Počet samovrážd v Maďarsku už roky neustále klesá

http://www.hlavnespravy.sk/vilaggazdasag-pocet-samovrazd-v-madarsku-uz-roky-neustale-klesa/132690/

Priemerná hrubá mzda v Maďarsku v júni vzrástla

http://www.hlavnespravy.sk/financie-priemerna-hruba-mzda-v-madarsku-v-juni-vzrastla/132644/

Robert Fico na Agrokomplexe nepohrdol dobrotami

http://www.webnoviny.sk/slovensko/obrazom-zacal-sa-agrokomplex/720376-clanok.html

Obec Panyola je známa chutnými lekvármi aj kvalitnou ovocnou pálenkou

22. augusta 2013 - (tasr)

Obcou Panyola na východe Maďarska sa šíri v týchto dňoch vôňa slivkového lekváru, príprava ktorého zamestnáva gazdiné v takmer každej tamojšej domácnosti. Ovocie dopestované v tomto regióne má vzhľadom na jeho klimatické podmienky a zloženie pôdy tradične vysokú cukornatosť. Nie je preto náhodou, že sa v okolí Panyoly už po stáročia vyrábajú aj kvalitné ovocné destiláty. Na východe Maďarska sa v súčasnosti varí lekvár väčšinou moderným spôsobom. Netýka sa to len potravinárskych podnikov, ale aj miestnych domácností. Skupina mladých panyolských nadšencov sa však rozhodla, že sa podľa vzoru svojich starých mám vráti k vareniu sladkej pochutiny bez pomoci varičov, sporákov či praktických mixérov, bez ktorých sa dnes zaobíde už iba máloktorá gazdiná. „Ste tu v správnom čase, pretože môžete na vlastné oči zhliadnuť, ako sa vyrábali tradičné slivkové lekváre v tejto oblasti po stáročia,” približuje návštevníkom výrobných priestorov malej potravinárskej firmy v Panyole jej spoluzakladateľ Ambrus Barabás. Ukazuje im pritom šamotovo-hlinené pece vykurované klasickým drevom, nad ktorými si pokojne buble sladká zmes. Vedľa stojace kuchárky ju pravidelne miešajú veľkými varechami a následne v závere prípravy cedia cez sito nad drevenými vaničkami. Aj keď je táto práca sprevádzaná príjemnou vôňou ovocia, miestne ženy sa pri varení, rovnako ako kedysi ich staré mamy, riadne zapotia. „Pri peciach je dosť teplo, lekvár sa pritom zvykne variť nepretržite aj 24 hodín, čiže je nutné, aby sa kuchárky striedali,” vysvetľuje Barabás s tým, že nie sú to len slivky, z ktorých vyrábajú chutný lekvár. Varia ho tradičným spôsobom aj z jabĺk, čerešní alebo ríbezlí. Uvedené ovocie prevádzka produkuje aj v sušenom stave. Sušiareň, ktorú si tam pred časom postavili, je vytápaná palivovým drevom, rovnako ako v dávnych časoch. „Naša prevádzka nie je o biznise, ale o partnerstve ľudí z tohto regiónu, ktorí si zaumienili zachovávať miestne tradície. Sme jediní v tomto regióne, kto spracováva ovocie pôvodným ručným spôsobom bez pomoci plynu či elektriny,” podotkol Barabás. Lekváre, ktoré vyrobia, smerujú podľa jeho slov na lokálny trh, ale aj do iných regiónov Maďarska. „Dodávame ich napríklad do kulinárskych obchodov v Budapešti, dajú sa však zakúpiť aj prostredníctvom nášho e-shopu,” poznamenal s tým, že sú to práve obyvatelia väčších miest, ktorí sa začínajú v poslednom období čoraz väčšmi orientovať na zdravé potraviny bez konzervantov so stopercentným podielom ovocia. Obec Panyola v Sabolčsko-satmársko-berežskej župe na východe Maďarska je známa nielen chutnými lekvármi, ale aj výrobou kvalitných ovocných destilátov. Miestne slivky, ktoré sú rozmermi síce menšie, ale o to sladšie ako v iných regiónoch, sa okrem lekvárov výborne hodia aj na prípravu tradičnej pálenky. Miestne pálenice však nepreslávila iba slivovica, ale aj kvalitné destiláty vyrábané z jabĺk, marhúľ, čerešní a ďalších druhov miestneho ovocia. „História produkcie ovocnej pálenky v okolí Panyoly siaha do 18. storočia. Prvá písomná zmienka o miestnom liehovarníctve pochádza z roku 1752. Nazdávame sa však, že ide v tomto prípade iba o orientačné číslo, nachádzame sa totiž v oblasti, ktorá bola veľmi bohatá na ovocie aj v minulosti, takže je možné, že sa používalo na výrobu pálenky oveľa skôr,” konštatuje turistická sprievodkyňa Zsuzsanna Méhészová. A čo sa skrýva podľa jej slov za jedinečnou chuťou lekvárov a tradičnej pálenky, vďaka ktorým začínajú objavovať Panyolu priaznivci gastroturistiky? „Obec Panyola a jej okolie obkolesujú rieky Szamos a Tisa. Ovocné stromy tu získavajú dostatok vlhkosti z pôdy bohatej na minerály, ktorú tu zvyknú pomerne často zaplavovať rozvodnené rieky. Ovzdušie tohto regiónu je preto o niečo vlhkejšie ako, povedzme, v oblastiach vzdialených 30 kilometrov. Ak k tomu prirátame tradíciu a skúsenosti miestnych ľudí, výsledný produkt naozaj stojí zato.” Chutné ovocie, lekváre, kvalitné destiláty či miestne jedlá varené podľa starých receptúr nie sú podľa Méhészovej jediným turistickým lákadlom regiónu. Patrí k nim aj flóra a fauna tamojších riek, viacero múzeí a množstvo jedinečných sakrálnych pamiatok. Ide napríklad o kostol v obci Tákos, ktorý je len o niečo väčší ako dom sedliaka, avšak má bohato zdobenú drevenú klenbu a ďalšie časti interiéru. Za zmienku určite stojí aj 700-ročný kostol v neďalekej obci Csaroda s kvetinovou výzdobou stien. Stal sa známy hlavne vďaka svojim freskám, ktoré znázorňujú usmievajúcich sa svätcov.

25. augusta 2006 - Dvaja Slováci údajne zbili v Nitre slovenskú študentku maďarskej národnosti Hedvigu Malinovú. Útok a následné vyšetrovanie zhoršili vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom. Prípad, ktorý vyvoláva mnohé otázniky, nie je ešte vyriešený.

Kauzu obvinenej Hedvigy Ž. M. preskúma iný prokurátor

http://www.teraz.sk/slovensko/kauza-hedviga-malinova-sud/55945-clanok.html

Jánošík v Štrbe zanechal svoj odtlačok

http://www.pluska.sk/regiony/vychodne-slovensko/dalsi-dokaz-existencii-janosika-strbe-zanechal-svoj-odtlacok.html

Na Slovensku sa rodí tretia tlačová agentúra

http://medialne.etrend.sk/tlac-spravy/na-slovensku-sa-rodi-tretia-tlacova-agentura.html

Tlačová agentúra miest a obcí Slovenska - www.tamo.sk - Chce prinášať spravodajstvo samospráv, pre registrovaných novinárov bezplatne

RTVS s maďarským partnerom aj o národnostiach

22. augusta 2013 - (rtvs)

Verejnoprávni poskytovatelia mediálnych služieb Rozhlas a televízia Slovenska a maďarský Fond na podporu poskytovateľov mediálnych služieb a správy majetku, sa včera zaviazali k spolupráci za účelom vytvorenia a rozvíjania ich vzťahov. Predmetom dohody medzi Václavom Mikom a Istvánom Böröczom je okrem poskytovania materiálov z významných medzištátnych udalostí, výmeny programov z vlastnej tvorby, ktoré nie sú chránené autorskými právami, aj vzájomná podpora koprodukcií. Obe strany sa dohodli aj na spolupráci v oblasti rozširovania znalostí svojich zamestnancov v spojitosti s národnostným vysielaním recipročne na oboch stranách. „Po úspešnom spustení nadštandardnej spolupráce s Českou televíziou je maďarský partner ďalším významným prínosom v oblasti cezhraničnej spolupráce. RTVS rozširuje svoje obzory a posilňuje svoje postavenie v rámci verejnoprávnych poskytovateľov mediálnych služieb v Európe,” povedal generálny riaditeľ RTVS Václav Mika.

J. Martonyi: Japonsko je významným strategickým partnerom Maďarska

http://www.hlavnespravy.sk/martonyi-japonsko-je-vyznamnym-strategickym-partnerom-madarska/133110/

Fidesz ešte nemá vyhraté

6. septembra 2013 - (tasr)

Vo volebnom zápolení sa môže prihodiť čokoľvek, preto nemožno rátať s tým, že Fidesz už má budúcoročné voľby jasne vyhraté, vyhlásil dnes vo verejnoprávnom rozhlase maďarský premiér Viktor Orbán. V relácii 180 minút rozhlasovej stanice Kossuth Rádió predseda vlády zdôraznil, že ak priaznivci vládneho Fideszu považujú nadchádzajúce voľby za vyhraté a nepôjdu voliť, stane sa to, čo sa stalo v roku 2002, keď Fidesz z vládnej pozície prehral voľby. „Potom príde osem zlých rokov, ktoré sme pretrpeli v období 2002-2010,” dodal Orbán. Podľa prieskumov verejnej mienky sa podpora Fideszu pohybovala v uplynulých mesiacoch okolo 26 percent, opozičnú Maďarskú socialistickú stranu (MSZP) podporovalo približne 14 percent opýtaných voličov. Celková podpora MSZP s prípadnými volebnými spojencami nepresahovala v uvedenom období 22 percent. Podľa slov premiéra je Maďarsko v súčasnosti opäť fungujúcou krajinou, ktorá dosahuje dobré výsledky. Ako príklady zlepšenia situácie Maďarska počas jeho vlády uviedol ukončenie disciplinárneho konania Európskej komisie voči Maďarsku pre vysoký deficit štátneho rozpočtu, splatenie dlhu Medzinárodnému menovému fondu, rast reálnych miezd, „rozumnú úpravu” miezd v zdravotníctve a školstve, naštartovanie rastu ekonomiky, rekordne nízku infláciu či pokles nezamestnanosti. Orbán zdôraznil, že v procese znižovania režijných nákladov domácností budú pokračovať, na jeseň znížia ceny za dodávku tepla. Ceny elektriny a plynu znížili dodávatelia na podnet vlády začiatkom tohto roka o desať percent.

V. Orbán sa vo voľbách 2014 chystá na víťazstvo

5. septembra 2013 - (tasr)

Fidesz sa v parlamentných voľbách v roku 2014 pripravuje z vládnej pozície na víťazstvo: týmito slovami zhrnul nemenovaný zdroj z kruhov poslancov Fideszu prejav maďarského premiéra Viktora Orbána vo Visegráde, kde sa v stredu večer začala trojdňová schôdzka parlamentných frakcií vládnych strán Fidesz a Kresťanskodemokratická ľudová strana (KDNP). Podľa denníka Népszabadság úvodná schôdzka frakcií za účasti predsedov volebných obvodov uvedených strán sa konala za zatvorenými dverami a účastníkom pred podujatím údajne odobrali mobilné telefóny. Orbán mal podľa denníka v severomaďarskom Visegráde načrtnúť spôsob, ako vyhrať voľby. Predseda vlády údajne pripomenul, že Fidesz voľby v roku 2002, ktoré už zo sociologického hľadiska a podľa prieskumov verejnej mienky mali byť vyhraté, z vládnej pozície prehral. Premiér podľa servera Hvg.hu vyjadril nespokojnosť s činnosťou predsedov piatich volebných obvodov a prepustil ich. Na margo aktivít opozície Orbán vyhlásil, že socialistov a ľavicové strany nepovažuje za alternatívu či rivalov. Vývoj spolupráce predsedu Maďarskej socialistickej strany (MSZP) Attilu Mesterházyho s expremiérom Gordonom Bajnaim, ktorý je lídrom Spolu-PM, označil za nešikovný a reagoval na neho slovami: „To, čo sa deje medzi nimi, nám vyhovuje”. Podľa Népszabadságu kľúčovou témou kampane bude znižovanie režijných nákladov domácností, ktoré by malo pokračovať na jeseň znižovaním poplatkov za dodávky tepla, a riešenie situácie dlžníkov, ktorí si vzali úvery v devízach ešte v časoch priaznivejšieho kurzu forintu.

Századvég: Podpora Fideszu mierne stúpla, opozičná MSZP stagnuje

Podpora vládnych strán - Fideszu a Kresťanskodemokratickej ľudovej strany (KDNP) - stúpla v auguste oproti predchádzajúcim mesiacom o jedno percento na 27 percent. Preferencie Maďarskej socialistickej strany (MSZP), ktorá je najväčšou opozičnou stranou, stagnujú od mája na 13 percentách, vyplýva z dnes zverejnených výsledkov prieskumu inštitútu Századvég. Podľa agentúry MTI stagnuje aj podpora ďalších opozičných strán. Ultrapravicové Hnutie za lepšie Maďarsko-Jobbik by volilo sedem percent respondentov, mimoparlamentné zoskupenie Spolu-PM (Együtt-PM) expremiéra Gordona Bajnaiho dosiahlo podporu štyroch percent. Nezmenila sa ani podpora menších strán: ochranársku stranu Politika môže byť iná (LMP) a Demokratickú koalíciu (DK) preferuje v prieskume Századvég jedno percento voličov. Ochotu pristúpiť k volebným urnám v augustovom prieskume vykonanom na vzorke 1000 voličov deklarovalo 49 percent opýtaných, čo je mierny nárast oproti predchádzajúcim mesiacom.

MSZP a Spolu-PM iba zastierajú neúspech opozície, tvrdí Gyurcsány

29. augusta 2013 - (tasr)

Pokus opozície o zomknutie sa zatiaľ skrachoval, dnešná dohoda medzi Maďarskou socialistickou stranou (MSZP) a jej volebným spojencom Spolu-PM (Együtt-PM) expremiéra Gordona Bajnaiho je iba zastieraním neúspechu. Vyhlásil to dnes v Budapešti expremiér a predseda Demokratickej koalície (DK) Ferenc Gyurcsány. Podľa agentúry MTI Gyurcsány vyjadril názor, že dohoda o tom, že MSZP a Spolu-PM nepostavia spoločného kandidáta na post premiéra. ale ani spoločnú kandidačnú listinu, je dobrá iba na zastieranie pokusu o ucelené spojenectvo opozície. MSZP a Spolu-PM sa dnes dohodli, že v nadchádzajúcich parlamentných voľbách, v ktorých chcú zosadiť vládu Viktora Orbána, nebudú viesť kampaň proti sebe a zosúladia kandidačné listiny. Predseda MSZP Attila Mesterházy a šéf Spolu-PM Bajnai sa dohodli, že na rozdiel od pôvodných plánov nepostavia spoločného kandidáta na premiéra, ale v prípade víťazstva by premiérom bol líder kandidačnej listiny strany, ktorá bude mať lepší volebný výsledok. „Viktor Orbán sa snažil pretvorením volebného systému rozdeliť opozíciu, aby mohol v Maďarsku sám vládnuť. Tomu sme zabránili, dnešnou dohodou vzniklo opozičné spojenectvo,” zdôraznilo Spolu-PM vo vyhlásení zverejnenom na sociálnej sieti Facebook. Mesterházy predtým navrhol primárne voľby na spôsob volieb v USA. Podľa Bajnaiho by sa po kampani k primárkam malo o kandidátovi na post predsedu vlády rozhodnúť nie hlasovaním, ale prieskumom verejnej mienky. Opoziční lídri sa napokon nezhodli a hrozilo, že každý subjekt pôjde svojou cestou.

MSZP a Spolu-PM sa dohodli na spoločnom postupe do volieb

29. augusta 2013 - (tasr)

Maďarská socialistická strana (MSZP) a volebné spojenectvo Spolu-PM (Együtt-PM) expremiéra Gordona Bajnaiho sa dnes v Budapešti dohodli, že v nadchádzajúcich parlamentných voľbách, v ktorých chcú zosadiť vládu Viktora Orbána, nebudú viesť kampaň proti sebe a zosúladia spoločnú kandidačnú listinu. Podľa komerčnej televízie ATV sa predseda MSZP Attila Mesterházy a šéf Spolu-PM Bajnai dohodli, že na rozdiel od pôvodných plánov nepostavia spoločného kandidáta na premiéra, ale v prípade víťazstva by premiérom bol líder kandidačnej listiny tej strany, ktorá bude mať lepší volebný výsledok. „Viktor Orbán sa snažil pretvorením volebného systému rozdeliť opozíciu, aby mohol v Maďarsku sám vládnuť. Tomu sme zabránili, dnešnou dohodou vzniklo opozičné zomknutie,” zdôraznilo spojenectvo Spolu-PM vo vyhlásení zverejnenom na sociálnej sieti Facebook. Mesterházy predtým navrhol primárne voľby na spôsob volieb v USA. Podľa Bajnaiho by sa po kampani k primárkam malo o kandidátovi na post predsedu vlády rozhodnúť nie hlasovaním, ale prieskumom verejnej mienky. Opoziční lídri sa napokon nezhodli a hrozilo, že každý subjekt pôjde svojou cestou.

MSZP navrhuje predvoľby kandidáta opozície na premiéra

26. augusta 2013 - (tasr)

Maďarská socialistická strana (MSZP) v nadchádzajúcich dňoch predloží návrh volebného spojenectva expremiéra Gordona Bajnaiho Spolu-PM (Együtt-PM), aby prvýkrát v dejinách Maďarska sa o kandidátovi na post premiéra opozície do budúcoročných parlamentných volieb rozhodlo v predvoľbách. Pre dnešné vydanie maďarského ľavicového denníka Népszava to uviedol predseda MSZP Attila Mesterházy. Primárkami na spôsob volieb v USA by podľa návrhu socialistov postavili aj kandidátnu listinu opozície. Mesterházy návrh prezentoval minulý piatok s tým, že infraštruktúru a zdroje k primárkam by zabezpečila jeho strana a o náklady by sa podelili so Spolu-PM. Šéf Spolu-PM Bajnai v tejto súvislosti navrhol, aby po kampani primárnych volieb o kandidátovi na post predsedu vlády rozhodol prieskum verejnej mienky, Mesterházy by však voľbu kandidáta riešil riadnou voľbou. Ak by podľa slov Mesterházyho Bajnaiho organizácia odmietla návrh, MSZP začne oficiálne rokovať s inými stranami.

NZZ: Bajnaiho hviezda zhasína, k porážke Orbána potrebuje socialistov

21. augusta 2013 - (tasr)

Ľudia v Maďarsku sa síce prikláňajú k zmene vlády, 62 percent Maďarov však podľa prieskumov nie je spokojných s opozíciou, konštatoval v analýze švajčiarsky denník Neue Zürcher Zeitung (NZZ). Hviezda expremiéra Gordona Bajnaiho podľa NZZ uhasína. Vlani na jeseň, keď sa vrátil do politiky, ho považovali za nádej maďarskej opozície. Dosahoval vynikajúce výsledky v prieskumoch verejnej mienky, ale teraz k tomu, aby porazil premiéra Viktora Orbána, je odkázaný na socialistov. Maďarská socialistická strana (MSZP) stále trpí tým, že krajina sa počas jej vládnutia dostala do vážnej krízy. Na koaličných rokovaniach Bajnaiho strana Spolu-PM s MSZP zápasia s detailnými otázkami, píše NZZ, podľa ktorého zdá sa, že je ťažké nájsť spoločného menovateľa pre liberálnu Spolu-PM a MSZP, ktoré vedie klientelistickú politiku. K úspechu je v prvom rade potrebný spoločný kandidát na premiéra a zdá sa, že spoločná volebná listina bude prekážkou spolupráce. O post premiéra má záujem Bajnai, ale aj predseda socialistov Attila Mesterházy. NZZ cituje maďarského politológa Zoltána Kiszellyho, podľa ktorého v hre „kto z koho” čas nahráva v prospech Mesterházyho. Získanie moci nebude jednoduché, Orbán má totiž za sebou silnú a jednotnú stranu Fidesz a dobre fungujúcu volebnú mašinériu. K nej má aj upravený volebný zákon, upravené pravidlá financovania politických strán a aj médiá. Navyše podľa prieskumov Orbán jednoznačne vedie, uzatvára NZZ.

Vláda SR dostala k uplatňovaniu charty menšinových jazykov niekoľko odporúčaní

21. augusta 2013 - (tasr)

Najproblematickejšou otázkou na Slovensku zostáva zákonom stanovená požiadavka v oblasti verejnej správy, aby osoby hovoriace menšinovým jazykom predstavovali minimálne 20 percent populácie obce. Vyplýva to z tretej hodnotiacej správy Výboru expertov k uplatňovaniu Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov v SR. Výbor je nezávislý orgán pozostávajúci z odborníkov členských štátov Rady Európy. Konštatuje v nej niekoľko všeobecných a pretrvávajúcich otázok ešte z predchádzajúcich kôl monitoringu. Podľa jeho názoru ostáva ešte veľa urobiť v oblasti vzdelávania v menšinových jazykoch. S výnimkou maďarského existujúca ponuka v školskom systéme nezaručuje systematické vzdelávanie v menšinových jazykoch. Rovnako výbor poukazuje na vážne nedostatky v príprave učiteľov. Pri zvyšovaní povedomia pripomína potrebu razantnejšieho postupu pre zabezpečenie úcty väčšinovej populácie k menšinovým jazykom a kultúram. Podporiť by sa malo aj praktické používanie menšinových jazykov pred súdmi. Výbor ministrov Rady Európy na základe tejto správy dal Slovensku začiatkom roka niekoľko odporúčaní. Napríklad ide o prehodnotenie podmienky 20 % hranice pre obyvateľov hovoriacich menšinovými jazykmi v obci. Ďalšie sa týkajú vzdelávania detí a školení pedagógov v menšinových jazykoch. Vyzýva tiež na podporovanie vysielania verejnoprávneho rozhlasu a televízie v menšinových jazykoch. SR by mala zároveň prijať opatrenia na odstránenie neodôvodneného zaraďovania rómskych detí do oddelených škôl alebo tried a zaviesť vzdelávanie v rómskom jazyku. Európska charta regionálnych alebo menšinových jazykov je jedným z dohovorov Rady Európy. Doteraz ju ratifikovalo 25 štátov vrátane SR, ktorá je jej zmluvnou stranou od roku 2002. Vytvorená bola na ochranu a podporu týchto jazykov ako ohrozeného aspektu európskeho kultúrneho dedičstva. Nestanovuje individuálne či kolektívne práva ich užívateľov. Zmluvné strany pravidelne v trojročných intervaloch predkladajú generálnemu tajomníkovi Rady Európy správu o svojej politike a opatreniach uskutočnených na zabezpečenie vybraných ustanovení charty. Tú následne posudzuje Výbor expertov a Výbor ministrov. Každý monitorovací cyklus implementácie charty sa končí prijatím odporúčaní pre posudzovaný štát. Štvrtú správu o uplatňovaní charty by malo Slovensko predložiť vo februári 2015.

R. Fico: Nebyť okupácie v roku 1968, mohlo byť Slovensko úplne inde

http://www.teraz.sk/regiony/fico-okupacia-bratislava/55881-clanok.html

Brežnev použil silu namiesto rozumu, hovorí Pavol Dubček

„Otec plnil vôľu ľudí po zmenách a slušnejšom živote a vtedy národ držal spolu...“

http://www.webnoviny.sk/slovensko/breznev-pouzil-silu-namiesto-rozumu-h/719386-clanok.html

Okupácia ČSSR bola veľkou katastrofou, pripomenul A. Srholec

http://www.webnoviny.sk/slovensko/okupacia-csr-bola-velkou-katastrofou/719616-clanok.html

Redaktori rozhlasu museli v auguste 1968 upokojovať situáciu

http://www.webnoviny.sk/slovensko/redaktori-rozhlasu-museli-v-roku-1968-up/719751-clanok.html

Čo znamená 21. august 1968 dnes?

http://drotar.blog.sme.sk/c/335762/Co-znamena-21-August-1968-Dnes.html

Na oslavách štátneho sviatku v Budapešti sa zúčastnilo 100.000 ľudí

20. augusta 2013 - (tasr)

Na podujatiach ústredných osláv štátneho sviatku sv. Štefana a maďarskej ústavy, ktoré sa v utorok 20. augusta začali v Budapešti slávnostnou prísahou dôstojníkov maďarskej armády a vyvrcholili ohňostrojom na Dunaji, sa zúčastnilo dovedna takmer 100.000 ľudí, uviedla dnes agentúra MTI. Dozor nad priebehom štátneho sviatku, v rámci ktorého sa konalo po celom Maďarsku takmer 500 podujatí, malo ministerstvo pre verejnú správu a spravodlivosť (KIM). Podľa vyhlásenia KIM sa podujatia zaobišli bez mimoriadnej situácie. Na základe predpovede počasia zrušili ohňostroje na brehoch Balatonu pre silný nárazový vietor. Ohňostroj na Dunaji v hlavnom meste, ktorý sa začal o 21.03 h, sa uskutočnil podľa plánu. Záchranári počas sviatočného dňa ošetrili 23 ľudí, z ktorých desať hospitalizovali s ľahšími poraneniami, uviedlo ministerstvo.

Prípad svätého Štefana s Fideszom

4. septembra 2013 - (Péter Hunčík - komentare.sme.sk)

Podľa najnovších prieskumov už len 39 percent maďarského obyvateľstva podporuje členstvo krajiny v Európskej únii. Trojročná kampaň orbánovcov proti Únii priniesla svoje ovocie. Podľa politikov Fideszu je Únia zlá inštitúcia, lebo jej politici do všetkého pchajú nos a brzdia rozvinutie kreativity maďarských ľudí, vedome hatia rozvoj krajiny. Podľa týchto politikov ide o protimaďarské sprisahanie, ktorého podstatou je porušenie nezávislosti štátu. Preto Budapešť už tretí rok zvádza proti Bruselu „boj za slobodu“. Vláda má istú „civilnú“ nadáciu a títo „civili“ na demonštráciách v státisícovom dave skandujú na peštianskych uliciach, že Maďarsko nebude kolóniou Únie a Maďari sa pre Brusel nikdy nevzdajú svojich tradičných hodnôt a životného štýlu. Medzitým však tí istí politici okolo dvadsiateho augusta, pri príležitosti sviatku svätého Štefana, spomínajú aj slávne činy presláveného kráľa. To, že s konečnou platnosťou zastavil výboje maďarských kmeňov do západnej Európy, usadil maďarských nomádov, dal sa pokrstiť, zobral si bavorskú manželku a dal sa korunovať korunou pápeža Silvestra. Tých svojich príbuzných a spojencov, ktorí odmietali kresťanstvo a trvali na pohanskom štýle života, vyhubil ohňom a mečom. Potom zreorganizoval verejnú správu podľa európskeho vzoru, územie krajiny rozdelil na župy, dal postaviť kláštory a kostoly a dal raziť zlaté a strieborné mince. Čiže pre európsku integráciu sa vzdal všetkého z tradičného životného štýlu a v záujme budúcnosti krajiny sa vzdal aj časti nezávislosti, veď ako ostatní európski králi aj on prijal riadenie z Ríma. N. B. V tom čase kresťanstvo tvorilo základ európskeho právneho poriadku a hodnotového systému. A Rím sa miešal do politiky jednotlivých štátov oveľa drastickejšie ako dnes Únia. Lebo koho pápež preklial, tomu bolo amen. Štefan predsa uznal, že európska integrácia nemá alternatívu. Keby dnes žil, určite by nepolitizoval s Fideszom. Ľuďom z vládnych kruhov by sa oplatilo zamyslieť sa nad tým. Lebo naozaj nemožno chváliť Štefana a popritom ohovárať Európu a žmurkať na Východ!

Len 37 percent Slovákov bolo rasovo čistých

Podľa prieskumu, ktorý si počas druhej svetovej vojny nechali Nemci urobiť na Slovensku... - „V prípade víťazstva Nemecka vo vojne by sa ostatní Slováci postupne stali obeťou systému, ktorý vytvoril holokaust.“

http://www.aktuality.sk/clanok/235322/len-37-percent-slovakov-bolo-rasovo-cistych-tvrdi-prieskum/

Trnava bude mať opäť svojho arcibiskupa

http://www.aktuality.sk/clanok/235340/trnava-bude-mat-opat-svojho-arcibiskupa/

Jednojazyčné a dvojjazyčné slovenské základné školy v Maďarsku

http://oszo.slovaci.hu/sk/vseob-skoly.html

http://www.szlovak-bp.sulinet.hu/index.php?lang=sk

http://www.szlovak-bcs.sulinet.hu/szlovak/szindex.htm

http://www.szlovak-szarvas.sulinet.hu/

http://www.tkszlovakiskola.sulinet.hu/O%20nasej%20skole.htm

http://www.szlovak-sujhely.extra.hu/

Slovenské gymnáziá v Maďarsku

http://oszo.slovaci.hu/sk/gymn.html

Slováci v Poľnom Berinčoku

V r. 1880 tu žilo 4504 Slovákov, v r. 2001 sa k slovenskej národnosti prihlásilo iba 107 obyvateľov.

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/historia/164-historia1-historia1/964-slovaci-v-ponom-berinoku-290-vroie

Kultúra Slovákov v Chorvátsku si zaslúži obdiv i uznanie

http://www.uszz.sk/sk/stranka/2841/kultura-slovakov-v-chorvatsku-si-zasluzi-obdiv-i-uznanie

Letná škola slovenskej vlastivedy v Slovenskom dome na Jadrane

http://www.uszz.sk/sk/stranka/2840/letna-skola-slovenskej-vlastivedy-v-slovenskom-dome-na-jadrane

Francúzi sa kochajú jedinečnou výstavou slovenských umelcov žijúcich v zahraničí

http://www.uszz.sk/sk/stranka/2843/francuzi-sa-kochaju-jedinecnou-vystavou-slovenskych-umelcov-zijucich-v-zahranici

Dni slovenského zahraničia v Zakarpatsku

http://www.uszz.sk/sk/stranka/2842/dni-slovenskeho-zahranicia-v-zakarpatsku

Relikvia sv. Cyrila na slávnosti Slovákov v Toronte

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/397/relikvia-sv-cyrila-na-slavnosti-slovakov-v-toronte

Slovenské školy v Maďarsku? - Prečo klameme sami seba?

Rozhovor Imricha Fuhla so Štefanom Kraslánom z r. 2008 - Prečo sa oficiálne skrášľuje realita, prečo klameme sami seba a zároveň vyhlasujeme do sveta, že máme systém slovenských národnostných škôl? - Naše tzv. slovenské školy sú v skutočnosti v tom lepšom prípade dvojjazyčné, ba asi 90 percent z nich tvoria riadne maďarské školy, v ktorých týždenne štyrikrát vyučujú slovenčinu ako predmet.

www.oslovma.hu/XXX/KraslanS.rtf

Pred medzinárodnou konferenciou Slovenčina vo svete - súčasný stav a perspektívy

http://conference.eduabroad.sk/sk/

Slnečnice ako inšpirácia, energia i svetlo v duši Veroniky Novákovej

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/401/slnecnice-ako-inspiracia-energia-i-svetlo-v-dusi-veroniky-novakovej

„Nádherný neobjavený skvost“ - Film Š. Uhra v Londýne

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/393/slnko-v-sieti-film-rezisera-s-uhra-vyslo-v-londyne-na-dvd

Divadelnú Nitru otvorí Encyklopédia reči

http://www.hlavnespravy.sk/kultura-divadelnu-nitru-otvori-encyklopedia-reci/134529/

Košice - Nová kniha T. Ferka dokumentuje dejiny mesta a jeho divadla

Divadelné letopisy mesta Cassa, Caschau, Kassa, Košice, 1557-1945 v súvislostiach dejín

http://www.hlavnespravy.sk/kosice-nova-kniha-t-ferka-dokumentuje-dejiny-mesta-a-jeho-divadla/138918/

V jesenných voľbách do orgánov samosprávnych krajov môžu voliť aj cudzinci

http://www.aktuality.sk/clanok/235338/v-jesennych-volbach-mozu-volit-aj-cudzinci/

Vláda SR schválila Správu o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a poskytnutej štátnej podpore

Minulý rok získalo osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí 785 ľudí

21. augusta 2013 - (tasr)

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) udelil vlani vyše 1,12 milióna eur pre 430 žiadostí o dotáciu. Približne 76 percent všetkých predkladaných projektov a aj podporených je priamo alebo nepriamo súčasťou oblasti kultúry a kultúrneho života. Konštatuje sa to v správe o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a poskytnutej štátnej podpore, ktorú dnes schválila vláda SR. V minulom roku úrad disponoval pre potreby dotácií sumou 1.159.426 eur. Podporil napríklad investície späté s ochranou kultúrneho dedičstva. Týkalo sa to Múzea vojvodinských Slovákov v Srbsku (100.000 eur), opravy kostola v Iloku v Chorvátsku (5000 eur) a rekonštrukcie kostola v Laliti (9000 eur). Ďalšiu významnú oblasť finančnej podpory predstavuje školstvo, vzdelávanie, veda a výskum. Najviac peňazí, a to 387.698 eur, putovalo do Srbska, ďalej do Rumunska (129.500 eur), Česka (124.480 eur), Maďarska (93.066 eur), Chorvátska (49.345 eur) a Veľkej Británie (48.170 eur). Súčasťou výkonu štátnej politiky ku krajanom v cudzine je aj vydávanie osvedčení Slováka žijúceho v zahraničí. V roku 2012 prišlo 747 žiadostí, pričom ÚSŽZ vydal 785 osvedčení, do ktorých spadali aj priebežne vybavované z predchádzajúceho obdobia. Získali ich ľudia zo 14 štátov sveta. V porovnaní s rokom 2011, ako aj predošlým obdobím, prišlo menej žiadostí. Najväčší záujem mali hlavne krajania mimo krajín Európskej únie, teda zo Srbska a Ukrajiny. „Bolo to motivované skutočnosťou, že jeho držiteľ môže získať prechodný pobyt na Slovensku s možnosťou pracovať, získať občianstvo SR a cestovať aj do iných krajinách EÚ,“ vysvetľuje ÚSŽZ. Úrad pripomína fakt, že jeho rozpočet ma už tretí rok po sebe klesajúcu tendenciu. Na budúci rok preto požaduje navýšenie tých zdrojov, ktoré sú potrebné na podporu projektov slovenských národnostných menšín a krajanských komunít. „Ťažiskové úlohy štátnej politiky nie je možné plniť na požadovanej úrovni bez primeraného objemu finančných prostriedkov,“ upozorňuje v správe. Ku krajinám, ktoré sú tradične cieľom pracovnej migrácie, ako sú Nemecko, Francúzsko, Rakúsko a Švajčiarsko, pribudli nové destinácie - Írsko, Anglicko, čiastočne Taliansko. V zámorí zostávajú v centre záujmu USA, Kanada, čiastočne Austrália, pričom menšia komunita Slovákov sa utvorila aj na Novom Zélande.

Stiahnite si:

PDF - www.oslovma.hu/XXX/SprKra13.pdf

RTF - www.oslovma.hu/XXX/SprKra13.rtf

Štát dáva najviac peňazí zahraničným Slovákom v Srbsku

21. augusta 2013 - (sita)

Najviac peňazí dostávajú od štátu zahraniční Slováci žijúci v Srbsku. Vlani Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) rozdal krajanom dotácie za približne 1,12 milióna eur, Slovákom v Srbsku sa ušlo takmer 388-tisíc eur z tejto sumy. Vyplýva to zo správy o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí, ktorú v stredu schválila vláda. Takmer 130-tisíc eur dostali na svoje projekty krajania v Rumunsku, zhruba 124-tisíc eur Slováci v susednom Česku a krajanom v Maďarsku štát poskytol približne 93-tisíc eur. V Srbsku žije podľa odhadov krajanského úradu asi 52-tisíc Slovákov, v Rumunsku okolo 25-tisíc, v Českej republike približne od 350- do 400-tisíc a u nášho južného suseda zhruba 100-tisíc Slovákov. „Štátna podpora Slovákov žijúcich v zahraničí je zameraná na oblasť vzdelávania, vedy a výskumu, kultúry, informačnú a médií. Táto podpora rozvíja a upevňuje jazykovú, kultúrnu a národnú identitu Slovákov žijúcich v zahraničí v plnej šírke,“ píše sa v správe. Úrad pre zahraničných Slovákov vlani dotáciami podporil 311 projektov. Až 143 projektov bolo z oblasti kultúry, 79 projektov sa týkalo informačnej sféry a 45 projektov oblasti vzdelávania. „Je potrebné zdôrazniť, že v kategórii informácie sú zahrnuté aj knižné publikácie - beletria, básnická tvorba a preklady, ale aj periodická tlač a odborné publikácie z oblasti kultúry, umenia, etnografie a kulturológie,“ uvádza sa v správe. Krajanský úrad napríklad podporil Múzeum vojvodinských Slovákov v Srbsku sumou 100-tisíc eur, na opravu kostola v Iloku v Chorvátsku išlo 50-tisíc eur či 15-tisíc na opravu evanjelického kostola v Laliti v Srbsku. ÚSŽZ tiež pomáhal pri zriadení pamätného domu Martina Jonáša v Kovačici v Srbsku. Jonáš patril k najvýznamnejším maliarom a predstaviteľom Slovenskej kovačickej školy insitného výtvarného umenia, ktorá je zapísaná v Zozname svetového nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. „Táto skutočnosť dokumentuje, že celá slovenská národná kultúra aj vďaka Slovákom žijúcim a tvoriacim v zahraničí dosahuje parametre svetového významu,“ uzatvára správa.

Vzdelávací program pre potomkov Slovákov žijúcich v zahraničí

Mladí ľudia z Ukrajiny i Srbska sa budú v letnej škole učiť informatiku

26. augusta 2013 - (tasr)

Letná škola mladých informatikov sa dnes začína v priestoroch Centra ďalšieho vzdelávania v Bratislave. Vzdelávací program je určený pre potomkov Slovákov žijúcich v zahraničí. Slávnostné otvorenie letnej školy sa uskutoční dnes o 19.00 h v priestoroch Študijného a kongresového strediska v Modre. „Napriek tomu, že táto letná škola je novinkou, prejavila o ňu záujem štyridsiatka mladých ľudí pochádzajúcich z Ukrajiny, Rumunska, Srbska a Maďarska,” hovorí Janka Chládecká, riaditeľka Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského (CĎV UK), ktoré školu organizuje pod záštitou ministerstva školstva. Program je pre študentov vo veku 15 až 18 rokov, ktorí majú záujem zdokonaliť sa v práci na počítači. Oddnes do 30. augusta je pre nich pripravená výučba so zameraním na tvorbu multimédií, grafických úprav fotografií a filmov, tvorbu videoprezentácií, bezpečnosť na internete, sťahovanie súborov, autorské práva či verejne dostupné súbory. „Keďže reč počítačových odborníkov je pre bežného laika cudzia, študenti absolvujú aj niekoľko hodín výučby v anglickom jazyku,” doplnil Michal Jurina z Oddelenia vzťahov s verejnosťou UK. Výučba bude prebiehať v priestoroch Centra ďalšieho vzdelávania na Ulici odbojárov. Program doplnia športové hry, výlety na hrad Devín, prehliadka Bratislavy, Pezinka či Modry. „Aby toho nebolo málo, študenti budú v priebehu celého pobytu upevňovať svoje komunikačné zručnosti v slovenčine,” podotkol Jurina. Letnou školou mladých informatikov uzatvára CĎV UK letnú ponuku vzdelávacích programov pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Maďarská minorita na Slovensku, slovenská v Maďarsku a československo-maďarské vzťahy v prizme denníkov Pravda a Východoslovenská Pravda

http://www.watson.sk/index.php?option=com_content&;view=article&id=1145:eskoslovensko-maars..

Teror proti Slovákom v Maďarsku pokračuje - Pravda - 9. I. 1948

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=461272873971694&;set=a.165789530186698.33779.147596498672668&type=1&relevant_count=1

Starostlivosť o slovenské deti v Maďarsku - Východoslovenská Pravda - 22. V. 1948

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=461274257304889&;set=a.165789530186698.33779.147596498672668&type=1&relevant_count=1

Nacionálne práva Slovákov v Maďarsku - Pravda - 23. X. 1948

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=461275090638139&;set=a.165789530186698.33779.147596498672668&type=1&relevant_count=1

Rezolúcia Sväzu demokratických Slovákov. Za priateľstvo ČSR a Maďarska - Pravda - 22. XII. 1948

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=461275910638057&;set=a.165789530186698.33779.147596498672668&type=1&relevant_count=1

Slovenská škola v Békéščabe - Východoslovenská Pravda - 9. III. 1949

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=461276257304689&;set=a.165789530186698.33779.147596498672668&type=1&relevant_count=1

Rozvoj slovenského školstva v Maďarsku - Východoslovenská Pravda - 27. IV. 1950

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=461277133971268&;set=a.165789530186698.33779.147596498672668&type=1&relevant_count=1

Slovenské menšinové školstvo v Maďarsku - Východoslovenská Pravda - 12. VI. 1949

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=461276613971320&;set=a.165789530186698.33779.147596498672668&type=1&relevant_count=1

V rokoch 1946-1948 takmer tisícpäťsto slovenských detí z Maďarska sa rekreovalo na Slovensku

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/historia/164-historia1/875-1946-48-slovenske-deti-z-maarska-na-slovensku

Dar Matice slovenskej navráteným Slovákom - Východoslovenská Pravda - 11. III. 1949

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=461281423970839&;set=a.165789530186698.33779.147596498672668&type=1&relevant_count=1&ref=nf

Majetok vysídlených do rúk presídlencov - Pravda - 12. VIII. 1948

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=461281023970879&;set=a.165789530186698.33779.147596498672668&type=1&relevant_count=1

Osveta do rodín presídlencov - Východoslovenská Pravda - 1. IV. 1948

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=461279817304333&;set=a.165789530186698.33779.147596498672668&type=1&relevant_count=1

Presídlenci z Maďarska - vzorní hospodári vo vlasti - Pravda - 7. I. 1948

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=461279247304390&;set=a.165789530186698.33779.147596498672668&type=1&relevant_count=1

Dolnozemskí Slováci na Žitnom ostrove

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/855-dolnozemski-slovaci-na-itnom-ostrove

„Svetom, moje, svetom...“ - Vrátili sa spoza Ipľa

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/840-svetom-moje-svetom-vratili-sa-spoza-ipa

Čanádalbert dnes očami potomkov zo Slovenska

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/184-archiv-kultura-archiv-kultura/815-anadalbert-dnes-oami-potomkov-zo-slovenska

Slováci v Maďarsku a ich šance na prežitie

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/602-slovaci-v-maarsku-a-ich-ance-na-preitie

Pohľadnica z minulosti a prítomnosti Šamšonházu

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/603-pohadnica-z-minulosti-a-pritomnosti-amonhazu

Ľudové umenie Sloveniek spod Čerháta (na maďarskej strane Novohradu)

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/608-udove-umenie-sloveniek-spod-erhata

Prvenstvo Sloveniek na turnaji Balaton Cup 2013 v Maďarsku

http://www.profutbal.sk/clanok163138-Prvenstvo_Sloveniek_na_turnaji_Balaton_Cup_2013_v_Madarsku.htm?utm_source=rss

Maďarsko zvýšilo mýtne poplatky, ťažiť z toho budú Slováci

http://hnonline.sk/c1-60465260-madari-zmenili-mytne-slovaci-ziskaju-viac-prace

Jágerské hviezdy a všestranný samotár Géza Gárdonyi (Ziegler)

Jágerské hviezdy (Egri csillagok) je veľký historický román, ktorý pozná v Maďarsku každý...

http://madari.sk/magazin/kultura/autor-najslavnejsich-hviez-jagerskych-gardonyi-geza

Koľko Slovákov žilo v Maďarsku v čase vzniku Československa?

http://madari.sk/otazky-a-odpovede/slovaci-v-madarsku/kolko-slovakov-zilo-v-madarsku-v-case-vzniku-ceskoslovenska

Poznámky k demografii Slovákov v Maďarsku

„Pri určovaní skutočnej sily slovenského živlu v Maďarsku nemôžeme sa pridržiavať dát maďarskej národnostnej štatistiky, spoľahlivé informácie nám môžu poskytnúť jedine neúradné pramene.“

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/historia/166-historia3-historia3/573-ladislav-deak-poznamky-k-demografii-slovakov-v-maarsku

Podpory Verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku na rok 2013

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/dokumenty/176-dokumenty1-dokumenty1/1061-kuratorium-vpn-zsm-rozdelilo-tohorone-podpory - Na aktivity zamerané na zachovanie a rozvoj jazykovej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny žijúcej na území Maďarska. - Súčasť štátnej podpory Slovákov žijúcich v zahraničí na realizáciu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry z r. 2003. - 99.581,76 € - Škola v prírode + 105 podporených súbehov celkovou sumou 12 428 870 Ft (takmer 42 tisíc €) - Stiahnite si: www.oslovma.hu/XXX/VpnVys13.rtf

Kuratórium VPN ZSM rozdelilo tohoročné podpory

http://www.uszz.sk/sk/stranka/2844/kuratorium-vpn-zsm-rozdelilo-tohorocne-podpory

Historický kalendár

27. augusta 1999 - Dohodu v otázke výstavby mosta cez Dunaj medzi Štúrovom a Ostrihomom dosiahli na stretnutí v Blahovej pri Dunajskej Strede slovenský premiér Mikuláš Dzurinda a jeho maďarský partner Viktor Orbán. (Ilustr. snímka: fuhl / oslovma.hu)

29. augusta - Štátny sviatok SR - Výročie Slovenského národného povstania (1944)

http://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensk%C3%A9_n%C3%A1rodn%C3%A9_povstanie

Pred 69 rokmi sa začalo Slovenské národné povstanie

http://www.webnoviny.sk/slovensko/od-vypuknutia-povstania-uplynulo-69-roko/722901-clanok.html?from=panel_imgarticle

29. augusta 1749 - Zomrel v Bratislave polyhistor, organizátor vedeckého výskumu v Uhorsku, autor učebníc a encyklopedického diela o historicko-zemepisných poznatkoch celého Uhorska, rektor evanjelického gymnázia a kňaz evanjelickej cirkvi Matej Bel. Narodil sa 22.3.1684. - http://sk.wikipedia.org/wiki/Matej_Bel - Veľká ozdoba Uhorska - http://www.sme.sk/c/253970/velka-ozdoba-uhorska.html

Na kúpalisku v Sárospataku

„Osemdesiat percent našich zákazníkov tvoria Slováci a Poliaci. Veľmi sa im tu páči...“

http://www.cas.sk/clanok/259304/inspekcia-noveho-casu-na-kupalisku-v-sarospataku-parkovanie-zaplatite-len-vo-forintoch.html

Európski muži narástli za storočie v priemere o 11 centimetrov

http://www.teraz.sk/magazin/europska-muzi-vyska-narast/56922-clanok.html

Husacinári v Slovenskom Grobe pozývajú na špeciality

Pečenie husí a ich zákaznícky predaj s neodmysliteľnými lokšami, dusenou červenou kapustou, prípadne kyslou oblohou má v Slovenskom Grobe stáročnú tradíciu.

http://www.teraz.sk/regiony/slovensky-grob-husacina/56465-clanok.html

SR s Maďarskom do boja o získanie organizátorských práv MS 2019 hádzanárov

http://www.cas.sk/clanok/259266/slovensko-chce-organizovat-ms-2019-hadzanarov-uspech-je-realny-mame-silneho-spojenca.html

Tour de Československo II. - cez Tokaj po kúpele Byšta

http://fararik.blog.sme.sk/c/336533/Tour-de-Ceskoslovensko-II-cez-Tokaj-po-kupele-Bysta.html

Vysielačka na chrbte - V Egypte vypustili bociana Méneša, bol podozrivý zo špionáže

http://www.webnoviny.sk/svet/v-egypte-vypustili-bociana-menesa-bol/727046-clanok.html

Bocianí „špión“ z Egypta bol predtým aj na Slovensku

Bocian Méneš bol označený pri maďarskom meste Szécsény a na cestu do teplých krajín sa vydal v auguste, kedy zavítal aj na Slovensko v okolí obce Kováčovce.

http://www.teraz.sk/regiony/bociani-spion-egypta-slovensko/57390-clanok.html

Maďarsko je zhrozené: Vandali zničili a vykradli hrob futbalistu Miklósa Fehéra

http://www.cas.sk/clanok/259395/madarsko-je-zhrozene-vandali-znicili-a-vykradli-hrob-miklosa-fehera.html

Zlodej vykradol dom štátneho tajomníka ministerstva vnútra

http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-zlodej-vykradol-dom-statneho-tajomnika-ministerstva-vnutra/132656/

V Tate mohol lúpiť ozbrojený gang zo Slovenska

Lúpež ako z akčného filmu: Zbrane, dymovnice a útek na Slovensko

http://udalosti.noviny.sk/z-domova/07-09-2013/lupez-ako-z-akcneho-filmu-kukly-dymovnice-a-utek-na-slovensko.html

Maďarská polícia požiadala o pomoc pri pátraní po ozbrojených lupičoch

Pri obci Neszmély štvorica prenasledovaných podpálila vozidlo a motorovým člnom sa preplavila na slovenský breh Dunaja.

http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-policia-pomoc/57386-clanok.html

V Komáromsko-Ostrihomskej župe polícia pátra po ozbrojených lupičoch

http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-policia-prepad-lupici/57325-clanok.html

Lekári urobili chyby pri odbere krvi obvinenej Slovenky Evy V.

http://www.teraz.sk/zahranicie/eva-v-madarsko-nehoda-alkohol-lekari/57346-clanok.html

Proces so Slovenkou Evou V. bude pokračovať 13. septembra

http://www.teraz.sk/slovensko/proces-eva-budapest-sud-proces/57113-clanok.html

Boj o Rezešovej slobodu: Prominentný právnik vyťahuje jeden tromf za druhým

http://www.topky.sk/cl/100370/1360409/Boj-o-Rezesovej-slobodu--Prominentny-pravnik-vytahuje-jeden-tromf-za-druhym-

Varholíková má tlmočníka, aj keď po maďarsky rozumie

http://kosice.korzar.sme.sk/c/6924569/varholikova-ma-tlmocnika-aj-ked-po-madarsky-rozumie.html

Eve Varholíkovej odmietol súd žiadosť o domácu väzbu

http://www.aktuality.sk/clanok/235367/eve-varholikovej-odmietol-sud-ziadost-o-domacu-vazbu/

Eve Varholíkovej-Rezešovej hrozí 10 až 12 rokov väzenia

http://www.webnoviny.sk/slovensko/rezesovu-caka-dalsi-sud-je-pres/722896-clanok.html

V procese s Evou. V. vypovedali svedkovia

http://www.teraz.sk/zahranicie/proces-eva-rezes-nehoda-madarsko/56389-clanok.html

Rezešová odmietla vypovedať

Súdny proces so Slovenkou Evou V., ktorá je obvinená zo spôsobenia dopravnej nehody so štyrmi obeťami, sa dnes začal v budove Súdu pre okolie Budapešti.

http://www.teraz.sk/zahranicie/proces-eva-rezes-nehoda-madarsko/56389-clanok.html

Začína sa megaproces roka: Rezešová zoči-voči rodine uhorených obetí

http://www.topky.sk/cl/100370/1359741/Zacina-sa-megaproces-roka--Rezesova-zoci-voci-rodine-uhorenych-obeti-

Od tragickej nehody Evy V. prešiel rok

http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-varholikova-nehoda-vyrocie/55865-clanok.html

Šokujúci zvrat v Rezešovej prípade: Vinu chcú hodiť na uhoreného vodiča

http://www.topky.sk/cl/10/1359316/Sokujuci-zvrat-v-Rezesovej-pripade--Vinu-chcu-hodit-na-uhoreneho-vodica-

Rezešová vykopla svojho právnika štyri dni pred obávaným procesom

http://www.topky.sk/cl/100370/1359415/Rezesova-vykopla-svojho-pravnika-styri-dni-pred-obavanym-procesom

Čelná zrážka pri Tolne si vyžiadala šesť obetí

http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-celna-zrazka-pri-tolne-si-vyziadala-sest-obeti/132522/

Hromadná havária

Traja ľudia zomreli a 33 utrpeli zranenia v piatok pri hromadnej havárii na diaľnici M5 neďaleko Budapešti...

http://www.webnoviny.sk/svet/v-madarsku-sa-stala-hromadna-havaria/723256-clanok.html

Páči sa mi to
www.oslovma.hu