alt : header1.swfSun12152019

Posledná aktualizácia12:01:23

Monitor - Zo slovenskej tlače - Apríl (II.) 2014

1SlMoni2Uhorský kód - Hľadanie pravlasti - Orbánovi vyrástol štadión za domom - Viktorovo kráľovstvo - Maďarsko, jediná diktatúra v Európskej únii? - Jobbik chce Zakarpatsko - Nová kniha: Koceľ a Blatnohrad - Signály zbližovania - Pravica po maďarsky - Jobbik rastie. Klame telom? - Historický kalendár

Vybral a zostavil: Imrich Fuhl
http://www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ImroInfo/2014/ImrTSl07.rtf
Páči sa mi to - oslovma.hu - facebook.com/oslovma

Uhorský kód - Hľadanie pravlasti

Teória o Magna Hungaria

21. apríla 2014 - (Csaba Zahorán, István Kollai - Týždeň)

Každá národná pamäť má svoju prehistóriu, v odbornej terminológii „národnú etnogenézu”. Takéto odkazy na pôvod sa objavujú už v stredovekých kronikách, ktoré východný pôvod Maďarov (Uhrov) alebo príbuzenský vzťah medzi nimi a Hunmi uvádzajú ako fakt. Prudký rozvoj lingvistiky v 18. - 19. storočí priniesol zistenie, že maďarčina patrí pôvodne do ugrofínskej jazykovej rodiny a turkické výrazy do nej prenikli len počas dlhodobého putovania stepmi, na ktoré sa Maďari vydali zo svojej východnej pravlasti. Teóriu fínskej jazykovej rodiny dlho vnímali s pochybnosťami a nedôverou tí, pre ktorých bolo príbuzenstvo s chladnými severanmi menej slávne ako s bojovnými kočovnými národmi na východe. (Radikálno-nacionalistický Jobbik a subkultúra okolo neho dodnes považuje ugrofínsku teóriu za pozostatok jedného z „úkladov Habsburgovcov”.) Medzičasom sa dospelo ku konsenzu, že pravlasť ugrofínskych Maďarov sa nachádzala niekde pri Urale a neskôr ich počas putovania stepmi zasiahol silný turkický kultúrny vplyv. Pamiatka východnej pravlasti „Magna Hungaria” čiže „dávneho (vzdialeného) Maďarska”, sa uchovala v stredovekých kronikách aj v dobovom národnom povedomí. Táto pamiatka, ako aj teória „príbuzenstva” s východnými národmi, iniciovala početné cesty, expedície a vedecké bádania. Jedným z prvých bádateľov-objaviteľov bol dominikánsky mních Julianus, ktorý v tridsiatych rokoch 13. storočia podnikol dve dlhšie cesty po východoeurópskych stepiach. Na prvú z nich sa vydal so spoločníkom v roku 1235 a cez Čierne more a územie dnešného južného Ruska sa dostal aj do Magny Hungarie - domova východných Maďarov, ktorí zostali na východe. S tamojšími Maďarmi si porozumel a zo zážitkov, ktoré zaznamenal pre kráľa Belu IV. a pápeža, sa zachoval podrobný opis. Z neho vyplýva, že východní Maďari „vedia, že tamtí [západní] Maďari pochádzali od nich, ale to, kde [(teraz)] bývajú, nevedia”. Naďalej sa vedú spory o tom, či prvoradým cieľom Juliána bolo prebádať maďarskú pravlasť alebo získať informácie o Mongoloch. V roku 1237 sa pokúsil opäť dostať do Magny Hungarie, no útok Mongolov tento plán zmaril, dokonca po ňom chán Batu poslal list Belovi IV., v ktorom uhorského kráľa vyzval, aby sa mu poddal. Mongolský útok napokon zmietol spolu s inými stepnými kultúrami aj východných Maďarov. Východný pôvod a hľadanie pravlasti zamestnávali Maďarov aj neskôr. Začiatkom 19. storočia zamieril na východ, po predpokladaných stopách Maďarov, mladík Sándor Csoma Körösi, ktorý pochádzal z chudobnej sikulskej zemianskej rodiny. Mladý sedmohradský vedec, ktorý študoval orientalistiku a poznal mnohé jazyky, sa vydal na Východ v roku 1819. Prešiel cez Osmanskú ríšu a v prestrojení pokračoval v ceste cez Perziu a Strednú Áziu, kým neprišiel do Indie. V srdci Ázie hľadal dôkazy o hunskom pôvode - protipóle maďarsko-fínskeho príbuzenstva: „Veruže maďarský národ je Attilovým národom”. Hoci cieľ - Lhasu - nikdy nedosiahol (v roku 1842 podľahol malárii v Dárdžilingu), na základe výsledkov svojich kašmírskych, západotibetských a indických výskumov zostavil prvý tibetsko-anglický slovník a gramatiku. Jeho pamiatku si uctievajú aj v buddhistických svätyniach v Maďarsku; anglická Ázijská spoločnosť dala postaviť na jeho hrobe pamätný stĺp. V Strednej Ázii (tiež v spojitosti s ugrofínskym sporom) skúmal pôvod Maďarov Ármin Vámbéry, ktorý sa narodil v roku 1832 v chudobnej židovskej rodine vo Svätom Jure. Mladík, ktorý sa zaujímal o tureckú kultúru a jazyk, žil v rokoch 1857 - 1861 v Istanbule, následne sa s podporou Maďarskej akadémie vied vydal na Východ. Prezlečený za derviša sa dostal aj na miesta, kam noha Európana dovtedy nevkročila (Chiva, Buchara, Samarkand). Neskôr pôsobil na budapeštianskej univerzite ako učiteľ východných jazykov, a hoci naďalej šíril teóriu o tureckom pôvode Maďarov, ktorú Maďarská akadémia vied odmietala, táto ho s ohľadom na jeho výsledky v oblasti orientalistiky zvolila za riadneho člena. Jeho cesty a skúsenosti sa stretli s veľkým záujmom aj vo Veľkej Británii: Royal Geographical Society ho zvolila za čestného člena. Jeho cestopis vyšiel prvýkrát v angličtine. Ármin Vámbéry dostával vďaka východným kontaktom mnohé knihy a časopisy. Tie, ktoré ho nezaujímali, hádzal do veľkej vane a svojmu mladému študentovi dovolil, aby si z nej vytiahol zaujímavejšie kúsky. Tak sa dostal k literatúre vo východných jazykoch Gyula Germanus (1884 - 1979), ktorého život bol tiež veľmi dobrodružný. Jeho predkovia boli budapeštianski židia a Nemci, jeho starí otcovia sa ako honvédi zúčastnili na bojoch proti Habsburgovcom v rokoch 1848 - 1849. Začiatkom 20. storočia sa počas tureckých ciest zaplietol do politického hnutia Mladoturkov; pred šibenicou ho zachránil rakúsky konzul. Realizoval lingvistické výskumy, no počas prvej svetovej vojny sa vo farbách Červeného polmesiaca objavil aj na tureckých frontoch. Po vojne prevzali moc Mladoturci a do ministerských pozícií sa dostali viacerí jeho dávni priatelia, no prijal ho aj sultán a neskôr Mahátma Gándhí. Spomienky na roky v Indii zvečnila Germanova manželka Rózsa Hajnóczy, rodáčka z Levoče, v knihe Bengálsky oheň. Najpozoruhodnejším momentom Germanovho života je práve jeho rozvetvená sieť vzťahov: bol členom početných arabských akadémií, no medzi jeho študentov patril aj komunistický vodca povojnového Maďarska Mátyás Rákosi. Vďaka osobnému vzťahu s Rákosím sa mu podarilo dosiahnuť, aby ľudový súd po vojne neodsúdil za špionáž maďarského grófa Lászlóa Almásyho, o ktorom vznikol film Anglický pacient. Gróf zachránil Germánovi život počas jednej nevydarenej púštnej cesty a orientalista mu to oplatil. Spomínané životné cesty naznačujú, že hoci boli mýty o východnom pôvode maďarského národa sčasti vyvrátené, podnietili vznik celoživotných diel a mnohých vedeckých výsledkov - stredoveké legendy sa teda stali inšpiráciou pre vedu.

István Kollai a Csaba Zahorán - Maďarskí historici pôsobiaci na Slovensku. Kollai sa narodil v roku 1980 v Budapešti, vyštudoval históriu na univerzite Eötvös Loránda v Budapešti a ekonómiu na Budapešti Corvinus Egyetem. Pôsobí ako riaditeľ Maďarského inštitútu v Bratislave. Zahorán sa narodil v roku 1977 v Budapešti, históriu absolvoval rovnako na univerzite Eötvös Loránda v Budapešti, neskôr pracoval na Historickom ústave maďarskej akadémie vied, momentálne pôsobí na Maďarskom inštitúte v Bratislave. Autori patria k okruhu nadácie Terra Recognita, kde vyšlo viacero kníh venujúcich sa slovensko-maďarským vzťahom.

Brusel vyzýva Maďarsko na zmenu legislatívy

Maďarsko musí upraviť svoju legislatívu o zdaňovaní alkoholu a obchodovaní s tabakovými výrobkami, inak mu hrozia od EÚ sankcie. Budapešť zmeny neplánuje...

http://www.euractiv.sk/danova-politika/clanok/brusel-vyzyva-madarsko-na-zmenu-legislativy-022328

Maďarič kritizuje malých Maďarov - Slovíčka vedia, nejde im sloh

Ministerstvu kultúry sa nepáči slovenčina žiakov z juhu.

22. apríla 2014 - (Dušan Mikušovič - sme.sk)

V základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským v dedinke Baka práve zazvonilo na veľkú prestávku. Deti sa hrnú von z tried a vybiehajú na dvor. Slovenčinu nepočuť. Z tisícky miestnych sa viac ako deväťsto ľudí hlási k maďarskej národnosti, po slovensky teda nerozprávajú ani v rodinách. „Deti sa so štátnym jazykom často po prvý raz poriadne stretávajú až tu,“ hovorí riaditeľka základnej školy Anikó Makkyová. V triedach majú jednu hodinu slovenčiny v rozvrhu každý deň, tretiakom v týždni pridali ešte hodinu navyše. Slovenčina malých Maďarov sa nepáči Maďaričovmu ministerstvu kultúry. Kritizuje ju v novej správe o používaní štátneho jazyka. „Ich vedomosti a zručnosti nezodpovedajú požiadavkám vzdelávacieho štandardu,“ píšu s tým, že až na dvoch pätinách hodín slovenčiny sú maďarskí žiaci málo aktívni. Úradníci by preto chceli zlepšiť vzdelávanie učiteľov a deti „pravidelne konfrontovať so štátnym jazykom“. To znamená vodiť ich do divadiel či dokonca posielať do letných jazykových táborov. „Ak títo žiaci nemajú možnosť overiť si znalosť slovenského jazyka v prostredí, v ktorom žijú, nemôžu si zvýšiť úroveň svojho vzdelania,“ vysvetľuje hovorca ministerstva Jozef Bednár. Ministerstvo sa odvoláva aj na pilotné testovanie slovenčiny u štvrtákov. Zo všetkých zadaní si však pre svoju správu vybralo iba výsledky slohu na tému Život v škole, v ktorom boli žiaci najslabší. V ostatných úlohách, ktoré preverovali slovnú zásobu či čítanie s porozumením, pritom obstáli veľmi dobre. Deti robili test v máji minulého roka a dosiahli priemernú úspešnosť tesne pod sedemdesiat percent. Pri tomto type testov sa očakáva úspešnosť až o dvadsať percent nižšia. Riaditeľka Makkyová hovorí, že slovenčina malých Maďarov by mohla byť lepšia, ak by ju učili inak. Súčasné knihy podľa nej deti nútia bifľovať sa slovenské riekanky, básničky a rozprávky. Slovenčinu by radšej učili ako cudzí jazyk. S týmto návrhom v minulosti prišiel Most­-Híd. „Pri angličtine vás na začiatku učia komunikovať a až potom vám pomaličky vysvetľujú pravidlá,“ vraví predseda strany Béla Bugár. Teraz sú vraj deti príliš zaťažované rodmi a vzormi alebo sa venujú zbytočnostiam. „Najväčší problém v školách s maďarským jazykom je, že keď som ja bol malý, vedel som odrecitovať Marínu a Detvana, ale keby ma pustili do obchodu, nevypýtam si ani pol kila čierneho chleba,“ dodáva Bugár.

Orbánova cesta

21. apríla 2014 - (Zsolt Gál - Týždeň)

Štyri roky vládnutia Viktora Orbána sú definitívnym dôkazom toho, že z mladých liberálnych demokratov sa postupne stávajú zostarnutí boľševickí autokrati. Faktom je, že dnešná „maďarská pravica” vôbec nie je pravicová.

Na začiatku deväťdesiatych rokov názov strany, vyjadrený v skratke FIDESZ (Zväz mladých demokratov), ešte zodpovedal svojmu obsahu. V Orbánovej strane boli naozaj zväčša mladí demokrati a vyznávali liberálne hodnoty. No postupne sa strana menila - najprv na kultúrno konzervatívnu a potom ekonomicky na čoraz ľavicovejšiu a populistickejšiu stranu s autoritatívnym vodcom na čele. Posledné štyri roky vlády Viktora Orbána boli dovŕšením tohto procesu.

Otázkou je, či bol takýto vývoj nevyhnutný, a teda či sa dá počiatočné krátke koketovanie s liberalizmom a kapitalizmom chápať iba ako krátke vybočenie z normálu. Tomu nasvedčuje až prekvapivo silná personálna kontinuita s komunistickým režimom.

Veľká časť ľudí, ktorými sa Orbán v posledných rokoch obklopuje, nemusela ani prejsť dlhú cestu od liberalizmu ku krajnej ľavici, lebo už aj predtým boli v komunistickej strane. Ide teda len o návrat k osvedčeným myšlienkam a metódam. V druhej Orbánovej vláde bolo až päť členov, ktorí predtým boli v štátostrane: štyria štátni tajomníci a ekonomická pravá ruka premiéra, najprv minister národného hospodárstva a neskôr guvernér národnej banky György Matolcsy. Iní Orbánovi spolupracovníci síce neboli v strane, ale zastávali vysoké funkcie v Kádárovom režime. Ako bývalý prezident Pál Schmitt (odstúpil pre plagiátorskú aféru), ktorý bol šéfom olympijského výboru, podpredsedom telovýchovného a športového úradu, a tým aj zástupcom ministra. Alebo predseda parlamentu László Kövér, bývalý pracovník Spoločenskovedného ústavu, ktorý patril pod ústredný výbor strany. Tí mladší sa stihli etablovať len ako tajomníci v Komunistickom mládežníckom zväze, napríklad europoslanec Deutsch, minister hospodárstva Varga alebo sám Vi ktor Orbán.

A stranícku knižku malo veľa ľudí na vysokých funkciách, často členovia prvej Orbánovej vlády. Jednoducho, príliš dlhý zoznam na to, aby sme mohli označovať maďarskú vládu za pravicovú. Alebo inak povedané: viete si v roku 2010 predstaviť v ostatných krajinách V4 pravicovú vládu, v ktorej sedí až päť ministrov bývalých členov komunistickej strany?

A ešte aktuálna čerešnička na torte: iba pár dní pred aprílovými voľbami webnoviny Észak Online identifikovali len v Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej župe (na severovýchode Maďarska) štyroch poslancov Fideszu, ktorí predtým boli v štátostrane. Vo svojom životopise to, samozrejme, nikto z nich neuvádzal. Menší škandál sa začal, keď denník Népszabadság napísal, že jeden z nich - ten, ktorý sa vehementne púšťal do socialistov v parlamente - bol v komunistickej strane od roku 1983. Nebolo by od veci zistiť, koľko podobných ľudí bolo alebo ešte stále je v poslaneckej skupine „mladých a kresťanských demokratov” (význam skratky FIDESZ-KDNP).

A bolo by ešte zaujímavejšie vedieť, koľko je tam bývalých agentov komunistickej tajnej služby (tzv. oddelenie III/III Ministerstva vnútra). Dodnes však nebol zverejnený zoznam týchto agentov. Orbánova strana v parlamente za štyri roky prijala celkovo 859 zákonov, (321 nových a 538 noviel), a úplne prepísala ústavu, na zverejnenie zoznamu agentov však dvojtretinová väčšina nenašla čas ani odvahu. Núka sa jediné logické vysvetlenie: že vo Fidesze je príliš veľa funkcionárov, ktorých by sa zákon týkal.

Protitrhové opatrenia

Istá personálna kontinuita, samozrejme, nemusela automaticky viesť ku krajne ľavicovej a populistickej ekonomickej politike. Dokonca ani k väčšiemu populizmu a sociálnej demagógii v rétorike. Veď sám Orbán povedal, že nie je dôležité to, čo hovorí, ale to, čo robí. No aj letmý pohľad na jeho skutky ukazuje čoraz väčší odklon od pravice. Začalo sa to už počas prvej vlády Viktora Orbána (1998 - 2002), keď za dva roky zdvojnásobili minimálnu mzdu. Alebo zaviedli štedré hotovostné platby pre rodiny na kúpu/výstavbu nehnuteľností, ľudovo nazývané „soc-pol”, ktoré boli odstupňované podľa počtu detí v rodine. Už z opozície v roku 2004 podporili podpisovú akciu Robotníckej strany na (neúspešné) referendum proti privatizácii nemocníc. V roku 2008 už sám Fidesz inicioval úspešné referendum na zrušenie poplatkov v zdravotníctve a vo vysokom školstve.

Počas druhej Orbánovej vlády sa roztrhlo vrece s protitrhovými opatreniami. Vláda zrušila platby do druhého piliera a skonfiškovala drvivú väčšinu úspor v dôchodkových fondoch v objeme približne 10 miliárd eur. Minula okolo 3,5 miliardy eur na zoštátnenie mnohých firiem: 22,1 percenta akcií skupiny Mol, plynárenskú časť a zásobníky od nemeckého E.Onu, družstevné sporiteľne, strojárenský podnik Rába a ďalšie podniky v energetike a službách. Prevzala od samospráv a centralizovala regionálne školstvo a nemocnice. Vytvorila monopol na trhu učebníc s jediným zoštátneným vydavateľstvom. Zaviedla síce rovnú daň z príjmu pre fyzické osoby na úrovni 16 percent, no zdvihla hlavnú sadzbu DPH na 27 percent (najvyššia v celej EÚ) a zaviedla mimoriadne selektívne dane v rôznych oblastiach: banková daň, maloobchodná daň, telekomunikačná daň, teplárenská daň, kultúrna daň (na pornografické produkty), daň na poistenia, daň na peňažné transakcie a ľudovo zdravotná daň (na nezdravé potraviny a nápoje). Mnohé nové dane boli zavedené ako dočasné, na prekonanie krízy, potom sa však stali trvalou súčasťou daňového systému, aj keď niekedy v zmenenej podobe.

Napriek tomu, že vláda vždy zdôrazňuje, že namiesto ľudí dane platia veľké nadnárodné firmy, ktoré predtým mali „extra zisky”, v realite to väčšinou zaplatia aj tak ľudia. Napríklad pri výbere hotovosti z bankomatu, pri posielaní peňazí bankovým prevodom, alebo platbe šekom.

Ukážkovým príkladom voluntarizmu je trojnásobná vlna administratívne nanúteného znižovania režijných nákladov (plyn, elektrina, vodné, stočné). Tieto firmy musia dokonca uvádzať na účtoch pre spotrebiteľov, koľko peňazí vďaka vláde ľudia ušetrili. Nečudo, že zahraniční vlastníci uvažujú, či by nebolo výhodnejšie odísť z trhu a firmu predať vláde.

Lož ako pracovná metóda

Propagandistická mašinéria vlády v posledných rokoch vytvorila paralelný virtuálny svet, kde „Maďarsko podáva lepší výkon” a stále má veľké úspechy v ekonomickej oblasti, čo nezodpovedá realite. V skutočnosti výkon maďarskej ekonomiky ešte neprekonal predkrízovú úroveň a Maďarsko podáva aj horší výkon ako ostatné nové členské štáty EÚ. Maďarsko počas posledných štyroch rokov stagnovalo. Ukazovatele ako vývoj HDP, verejný dlh, zamestnanosť v súkromnom sektore, výstavba nových bytov, počet narodených detí sa prepadli na historické minimá. Benzín je drahší, kurz forintu slabší, ratingové hodnotenie horšie (v neinvestičnom pásme), než keď Orbán prevzal vládu v roku 2010. A tých málo úspechov, ako deficit pod troma percentami HDP, sa podarilo dosiahnuť vďaka škodlivým opatreniam (zrušenie druhého piliera).

V roku 2002 Fidesz v parlamente z opozície hlasoval za zavedenie trinástych dôchodkov a ďalších krokov populistického rozhadzovania, ktoré do roku 2008 priviedli Maďarsko na pokraj štátneho bankrotu. V kampani 2006 tvrdili, že „žijeme horšie než pred štyrmi rokmi” a sľubovali zavedenie štrnástych dôchodkov. V roku 2009, keď bol kabinet Gordona Bajnaia nútený zrušiť trináste dôchodky, Fidesz vyhlasoval, že ich opäť zavedie. Vo volebnom programe v roku 2010 však stálo už len to, že ochráni dôchodky, resp. ich kúpnu silu. Keď sa Fidesz dostal k moci, tak zrušil a skonfiškoval druhý pilier. Ľuďom pritom sľuboval, že peniaze z druhého piliera budú použité len na zníženie verejného dlhu a na dôchodky. Nestalo sa ani jedno, ani druhé. Skonfiškované peniaze minuli aj na iné veci. Čo bude ďalej? Fidesz tentoraz pre istotu nemal už ani volebný program, ale sľuboval, že naďalej ochráni dôchodcov, a varoval pred opozíciou, ktorá by podľa nich bola schopná dôchodky aj znížiť.

Systémová korupcia

Počas druhej Orbánovej vlády doviedli do dokonalosti korupciu na všetkých úrovniach. Keď v nejakom väčšom verejnom obstarávaní na výstavbu dopravnej infraštruktúry nevyhrá konzorcium s účasťou firmy Közgép, tak sa všetci čudujú. Táto firma (sama alebo ako súčasť konzorcia) vyhrala verejné zákazky v hodnote takmer 1,5 miliardy eur. Patrí do portfólia Lajosa Simicsku, bývalého spolužiaka Orbána, pokladníka Fideszu a šéfa daňového úradu, a Zsolta Nyergesa. Okrem toho ešte vlastnia polovicu reklamného trhu s bilbordmi a mediálne impérium (denník, týždenník, rádio, spravodajská televízia), do ktorého hojne tiekla vládna inzercia. V posledných rokoch im pribudli aj drobné aktivity v poľnohospodárstve (46-tisíc hektárov) a energetike.

Odmeňovanie vlastných z tretej ligy zas symbolizujú národné trafiky. Vláda pod zámienkou ochrany mladých nariadila, že tabakové výrobky sa môžu predávať len v špeciálnych obchodoch. Potom všetky povolenia na prevádzku týchto obchodov rozdala vlastnej klientele. Medzitým zvýšili povolenú maržu a rozšírili sortiment výrobkov, ktoré sa môžu predávať v nových národných trafikách -pravidlá hry sa menili počas hry. Po spustení projektu sa radikálne prepadol legálny predaj cigariet a pravdepodobne sa zvýšil predaj nelegálnych. Znížili sa teda príjmy štátu z DPH aj spotrebnej dane a mnohé menšie obchody bojujú o prežitie, lebo im chýbajú tržby z cigariet, v menších dedinách sa cigarety ani nedajú legálne kúpiť. Nové trafiky sú často prepadnuté a vyrabované (z ulice nevidno dovnútra obchodov pre špeciálne sklo - veď ochrana mladých). A ešte bonus na koniec: trafiky pri veľkých obchodných reťazcoch a čerpacích staniciach fungovali asi príliš dobre, preto boli tŕňom v oku ostatných prevádzkovateľov, ktorí dosiahli, že od mája sa musia zavrieť. Odkaz pre podnikateľskú sféru? Orbánova vláda zmenou legislatívy potopí aj časť vlastnej klientely, keď konkurencia lobuje šikovnejšie. To znamená, že ani blízki podnikatelia si nemôžu byť istí. Komu chcú zobrať trafiku, na koho chcú uvaliť špeciálnu daň, koho nabudúce odstavia s pomocou legislatívy, kto sa stane nepriateľom Maďarov vo vládnej propagande.

Všetko závisí od svojvôle vlády, a tak nečudo, že každý vyčkáva a investície sú najnižšie v regióne. Dôsledkom môže byť ďalšia ekonomická stagnácia. Orbán musí ustavične bojovať proti niekomu a pritom udržať podporu pre vlastných, čo sa pri stagnujúcom výkone ekonomiky dá dosiahnuť iba ďalším prerozdeľovaním existujúceho bohatstva. Tým sa dostáva do bludného kruhu, lebo každé ďalšie prerozdeľovanie zhoršuje efektivitu ekonomiky a ešte viac zneisťuje podnikateľov a investorov. Skôr či neskôr režim, ktorý Orbán vybudoval, skolabuje. Možný je aj miernejší scenár úpadku: dlhodobá stagnácia a pokles na úroveň Balkánu.

Orbánovi vyrástol štadión za domom

http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/315521-orbanovi-vyrastol-stadion-za-domom/

Orbán si otvoril štadión za domom, jeho rodina to už možno ľutuje

Zostane pamätníkom Orbánovej éry

21. apríla 2014 - (Peter Morvay - sme.sk)

Obec Felcsút si už zvykla na všeličo. Takú slávu ako v pondelok však ešte nezažila. V obci, v ktorej Viktor Orbán prežil časť svojho detstva, slávnostne otvorili najdiskutovanejšiu stavbu spojenú so staronovým maďarským premiérom. Futbalový štadión nazvaný Pancho Aréna určený pre 3800 divákov stojí v obci s 1800 obyvateľmi. A to tesne za domom, ktorý tu premiér vlastní. Pomenovali ho podľa prezývky známeho futbalistu Ferenca Puskása, ktorý hral aj v španielskom Reale Madrid. Po vysvätení štadióna a otváracom ceremoniáli nasledoval priateľský zápas medzi mládežníckym družstvom Realu Madrid a miestnou futbalovou akadémiou, ktorej je Orbán patrónom. Loptu na zápas priniesli parašutisti.

Výkvet vládnej strany

Na každej ulici boli policajti a príslušníci protiteroristickej centrály, opisovali maďarské médiá pondelkovú situáciu v obci. Na VIP tribúne sa nachádzal výkvet vládnej strany a jej blízkych od generálneho prokurátora, cez šéfa energetickej firmy MOL po najmenej dvoch biskupov. Na trávniku vystupovali dychovka maďarskej armády a celebrita z tamojšej verzie Superstar spolu s ľudovými tanečníkmi. Pozdrav poslal i šéf FIFA Joseph Blatter. Premiérova rodina však možno už začína ľutovať, že si postavila štadión rovno na konci vlastnej záhrady. Nielenže turisti spájajú obhliadku štadióna s fotením ich tunajšieho domu, premiérova manželka Anikó Lévaiová sa podľa týždenníka Magyar Narancs v nedeľu takmer nedostala domov. Okolie štadióna totiž bolo z bezpečnostných dôvodov uzavreté a službukonajúci strážnik chrániaci ulicu s domom Orbánovcov premiérovu manželku nespoznal. „Len tak išli telefonáty,“ vysvetľoval novinám kolega onoho horlivca, ako sa kauza nakoniec vyriešila.

Pamätník okupácie

Okrem štadióna vo Felcsúte rozvíril Orbán verejnú mienku u susedov aj ďalším pamätníkom. Len dva dni po vyhratých parlamentných voľbách začala vláda so stavbou pamätníka nemeckej okupácie Maďarska v roku 1944 v centre Budapešti. Pamätník mal byť pôvodne hotový do volieb, odložili ho však pre protesty, ktoré svojou koncepciou okamžite vyvolal. Kritici doma i v zahraničí mu vyčítajú, že sa snaží bagatelizovať maďarskú spoluvinu na druhej svetovej vojne a holokauste. Na protest proti začatiu stavby odstúpil predseda Zväzu židovských obcí v Maďarsku Gustáv Zoltai. Vláda podľa židovských organizácií porušila svoj sľub, že s nimi bude stavbu dopredu konzultovať. Po demonštráciách na mieste stavby boli práce opäť prerušené a nevie sa, kedy budú pokračovať.

V Maďarsku odovzdali tohtoročné ocenenia za zachovanie pamiatky holokaustu

http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-odovzdali-tohtorocne-ocenenia-za-zachovanie-pamiatky-holokaustu/254247

V Orbánistane teda vedia ľudí zabávať cez futbal a štátne peniaze!

http://luteranjaning.blog.pravda.sk/2014/04/22/v-orbanistane-teda-vedia-ludi-zabavat-cez-futbal-a-statne-peniaze/

Maďarský MOL kupuje v Česku sieť čerpacích staníc Agip

http://www.teraz.sk/ekonomika/cesko-madarsko-mol-agip-kupa/82007-clanok.html

Košice - Cesta do Miskolca sa zrýchli až v roku 2024

http://kosice.korzar.sme.sk/c/7177326/cesta-do-miskolca-sa-zrychli-az-v-roku-2024.html

Prokuratúra chce, aby sa proces so Slovenkou Evou V. začal odznova

http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-eva-varholikova-rezesova/81996-clanok.html

Kompa v Gabčíkove má po oprave začať premávať v sobotu

http://www.cas.sk/clanok/279284/kompa-v-gabcikove-ma-po-oprave-zacat-premavat-v-sobotu.html

Maďari zarábajú v priemere 736 eur v hrubom

http://profesia.pravda.sk/zamestnanie/clanok/315317-madari-zarabali-v-priemere-736-eur-v-hrubom/

Zomrel laureát Nobelovej ceny za literatúru Gabriel García Márquez

http://www.hlavnespravy.sk/zomrel-laureat-nobelovej-ceny-za-literaturu-gabriel-garcia-marquez/251691

Maďarsko si pripomenulo pamätný deň svojich obetí holokaustu

http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-si-pripomenulo-pamatny-den-svojich-obeti-holokaustu/250981

Mládež SNS protestuje proti šovinizmu mladých z SMK

http://www.teraz.sk/slovensko/pavlovic-mladez-sns-protest-smk/82029-clanok.html

Šéf mládežníkov SMK kandiduje v eurovoľbách za Fidesz

Keďže stratil slovenské občianstvo, nemá inú možnosť, ako kandidovať do europarlamentu v Maďarsku, tvrdí SMK.

15. apríla 2014 - (Ján Krempaský - sme.sk)

Šéf mládežníckej organizácie Strany maďarskej komunity Via Nova László Gubík kandiduje do europarlamentu za maďarskú vládnu stranu Fidesz. Informáciu z portálu bumm.sk v utorok SME potvrdila SMK. Gubík nedvíhal mobil ani neodpovedal na SMS. „Dostal ponuku kandidovať na symbolickom 21. mieste,“ povedala hovorkyňa SMK Helena Fialová. Maďarsko má dnes 22 europoslancov, 14 z nich je z Fideszu. Po voľbách budú mať 21 poslancov. Gubík v roku 2011 prijal maďarské občianstvo a tak stratil slovenské. „To znamená, že má len takúto možnosť kandidovať do Európskeho parlamentu,“ odpovedala na otázku, prečo kandiduje za Fidesz. Doteraz sa Gubík na Slovensku okrem prijatia maďarského občianstva zviditeľnil najmä vzťahmi s maďarskou extrémistickou stranou Jobbik. Jeho Via Nova bola podľa dôverného dokumentu, ktorý vlani zverejnila maďarská televízia ATV, partnerom Jobbiku. So stranou údajne spolupracovala pri oslovovaní výhľadových maďarských voličov Jobbiku na Slovensku. Gubík mal ešte v novembri 2012 prednášku pre mládežníkov strany, kde tvrdil, že Maďarsko a tamojší politici môžu tunajším Maďarom pomôcť najmä tým, že vybudujú ekonomicky silný štát, ktorý by dokázal svoj vplyv rozšíriť aj na juh Felvidéku - Hornej zeme. SMK, ktorej levickým šéfom je práve Gubík, má však blízke vzťahy aj so stranou Fidesz maďarského premiéra Viktora Orbána. Šéf SMK József Berényi bol napríklad na oslave volebného víťazstva Fideszu v parlamentných voľbách, ktoré sa v Maďarsku konali predminulú nedeľu. „Opätovné získanie dvojtretinovej väčšiny hodnotíme ako historický úspech. Veríme, že Fidesz, ktorý získal opäť silný mandát, a oslabený Smer nájdu spoločné riešenie pre otvorené otázky Maďarov na felvidéku, ako sú dvojaké občianstvo, prípad Hedvigy Malinovej či podpora zachovania a rozvoja Maďarov na Slovensku,“ napísal Berényi na stránke SMK, ale len v jej maďarskej verzii. Už po rozdelení niekdajšej Strany maďarskej koalície povedal v roku 2010 Béla Bugár, ktorý z nej odišiel a založil Most­Híd, že Fidesz si na Slovensku za partnera vybral SMK. V nedávnom rozhovore pre SME zasa Bugár vyjadril domnienku, že Fidesz SMK finančne podporuje. „Tušenie máme, že áno, ale dokázať sa to nedá,“ povedal. „Nie je to pravda,“ reagovala Fialová.

Maďari chystajú protest za Malinovú, hovoria o rokoch traumy

http://www.webnoviny.sk/slovensko/clanok/814791-madari-chystaju-protest-za-malinovu-hovoria-o-rokoch-traumy/

Lajčák: Je smutné spájať oslavy vstupu SR do EÚ s podporou Hedvigy M.

http://www.teraz.sk/slovensko/lajcak-oslavy-sr-eu-protest-hedviga-podp/82035-clanok.html

Okrúhly stôl Maďarov chce protestom podporiť H. Malinovú

http://www.teraz.sk/slovensko/tokar-osms-protest-podpora-malinova/81912-clanok.html

Košickí mešťania Máraiho sa vracajú do metropoly východného Slovenska

http://www.teraz.sk/kultura/kosicki-mestania-divadlo-kosice/81262-clanok.html

Sándor Márai: Košickí mešťania - premiéra v Divadle Thália

http://www.k13.sk/sandor-marai-kosicki-mestania-premiera-v-divadle-thalia/

Na Sziget prídu aj Outkast či Manic Street Preachers

http://www.24hod.sk/na-sziget-pridu-aj-outkast-ci-manic-street-preachers-cl281895.html

Maďarský ľavicový blok po voľbách na celoštátnej úrovni končí

http://www.sme.sk/c/7170908/madarsky-lavicovy-blok-po-volbach-na-celostatnej-urovni-konci.html

Končiaci poslanci maďarského parlamentu dostanú milióny forintov odstupné

215 odchádzajúcich poslancov má nárok na odstupné v celkovej výške 553 miliónov forintov.

http://www.hlavnespravy.sk/blikk-konciaci-poslanci-parlamentu-v-madarsku-dostanu-miliony-forintov-odstupne/249594

Maďari poslali Kiskovi otvorený list - Budúceho prezidenta prosia o pomoc

http://www.cas.sk/clanok/278877/madari-poslali-kiskovi-otvoreny-list-buduceho-prezidenta-prosia-o-pomoc.html

Depolitizovaná demokracia

14. apríla 2014 - (Juraj Marušiak - nazory.pravda.sk)

Parlamentné voľby v Maďarsku potvrdili dominanciu strany Fidesz. Hoci Viktor Orbán za svoj úspech vďačí do značnej miery ovládnutiu verejného priestoru pomocou štátnych orgánov a volebnému zákonu, pravda je, že ľavicová opozícia voličov nepresvedčila, že je voči predsedovi Fideszu alternatívou. Porážka ľavicovo-centristického opozičného bloku u našich južných susedov však len dokresľuje trend príznačný pre celú strednú Európu. S výnimkou Česka všetky krajiny visegrádskej štvorky inklinujú k vláde jednej dominantnej strany, ktorá postupne rozširuje svoju kontrolu nad štátnymi inštitúciami. Platí to pre Slovensko so stranou Smer - sociálna demokracia, ktorú nemusí v ďalších parlamentných voľbách ohroziť ani nedávne víťazstvo Andreja Kisku v zápase o kreslo prezidenta. Platí to aj pre Poľsko, kde už od roku 2007 v politike rozdáva karty liberálna Občianska platforma. Hoci podpora tejto strany klesá, zrejme aj po najbližších voľbách bude vzhľadom na mizivý koaličný potenciál svojho hlavného rivala, národno-konzervatívneho zoskupenia Právo a Spravodlivosť, rozhodovať o zložení budúcej vlády. Pritom v praktickej politike sa vládnuce strany v týchto troch štátoch čoraz menej odvolávajú na svoje programy a ideológie, o ktoré sa ich programy opierajú. Naopak, transformujú sa na výrazne personalizované zoskupenia na čele so straníckym lídrom. Zároveň sa zdá, že občania, unavení permanentnými reformami, krízou a postupným vyprázdňovaním obsahu demokracie v dôsledku korupčných praktík, ale najmä neoliberálnej depolitizácie správy vecí verejných, osobitne ekonomických a sociálnych otázok, takýto spôsob „stabilizácie“ v podobe depolitizovanej demokracie akceptujú. Na druhej strane Maďarsko aj Poľsko potvrdzujú postupnú marginalizáciu postkomunistickej ľavice. Na rozdiel od Slovenska, kde sa postkomunistická SDĽ po roku 2002 do parlamentu nedostala a z politickej scény sa vytratila, v oboch uvedených štátoch pretrvala ako politická sila. V Poľsku s ňou ešte časť elektorátu spájala nádeje na nábožensky neutrálny štát, v Maďarsku sa až do roku 2010 socialisti držali pri moci ako „menšie zlo“ v porovnaní s Orbánom. V oboch štátoch však napokon programová ľavica svoje postavenie stratila, pretože nedokázala splniť očakávania svojich voličov. Ani v predvečer integrácie visegrádskych štátov do EÚ, ale ani počas ekonomickej a finančnej krízy sa ľavicové sily nestali obhajcami záujmov tých, čo sa počas transformácie a v dôsledku krízy dostali na stranu porazených. Naopak, nezvládli rozpor medzi snahou byť zároveň establišmentovými, prosystémovými stranami a zoskupeniami, ktoré ponúkajú zmenu. Porážku ľavice v Maďarsku a jej permanentnú marginalizáciu v Poľsku spôsobili teda aj skúsenosti z obdobia, počas ktorého sa tieto krajiny nachádzali pod ich vládou, keď sa stali depolitizovanými a neideologickými „stranami moci“. Hoci Smer si môže byť (zatiaľ) relatívne istý svojím dominantným postavením na slovenskej politickej scéne v dôsledku rozštiepenosti opozície, ani on nie je imúnny voči procesu depolitizácie. Strana, hlásiaca sa k hodnotám sociálneho štátu, bola ochotná podporiť reštriktívny zákon o dávkach v hmotnej núdzi, podstatne radikálnejší ako doterajšie predstavy pravicových strán, ale zároveň podporuje novelu ústavy, ktorá inštitucionalizuje konzervatívne videnie usporiadania rodiny aj spoločnosti. Ak sa v tomto smere zdalo byť výnimkou Česko, tak vlaňajšie parlamentné voľby ukázali, že sociálni demokrati víťazstvo skôr „utrpeli“, ako získali. V ekonomickej a sociálnej oblasti budú môcť azda iba korigovať rozhodnutia Babišovho pravicového oligarchického ANO, v oblasti budovania nábožensky neutrálneho štátu budú musieť so zaťatými zubami pokračovať v realizácii programu cirkevných reštitúcií, keďže sa musia opierať o podporu kresťanskodemo­kratických ľudovcov. Na druhej strane pravica bola od začiatku 90. rokov tou silou v regióne, ktorá sa nielenže nebála prezentovať vlastný program, ale ho i do značnej miery úspešne realizovala. Paradoxne, pravicovo-autoritatívne sily dokázali uskutočniť aj časť postulátov, ktoré sú v stabilizovaných západoeurópskych demokraciách agendou ľavice. Orbán sa odvážil na štátne zásahy do ekonomiky, v dôsledku čoho obmedzil vplyv súkromných monopolov v energetike a vplyv bánk. Zníženie nákladov na energie pocítili domácnosti na vlastných peňaženkách. Bratia Kaczyńskí v Poľsku sa zas pustili do zneužívania práce na živnosť, ktoré v praxi prináša tiché odbúravanie akýchkoľvek záväzkov zamestnávateľov voči zamestnancom. Ľavica nielen nevie povedať, čo chce a ako to chce dosiahnuť, ale bojí sa i seriózne reflektovať to, čo si prajú jej potenciálni voliči. V konečnom dôsledku rast vplyvu Jobbiku v Maďarsku a výsledky krajských volieb v Banskej Bystrici poukazujú, že novým víťazom krízy politickej reprezentácie v strednej Európe sa stáva radikálna a autoritatívna pravica. Napokon, vzhľadom na úspech antipolitických síl v Česku nezabúdajme, že v medzivojnovom Francúzsku prichádzal fašizmus do verejného života práve cez formácie, ktoré odmietali politické straníctvo a parlamentarizmus.

Viktorovo kráľovstvo

Viktor znamená víťaz - Dvojaký meter - Žiadna veľká revolúcia - Orbán prehral - Prežijú socialisti? - Prečo rastie Jobbik

14. apríla 2014 - (J. Majchrák Jozef, J. Daniška - Týždeň)

Ani niekoľko dní po voľbách nebolo jasné, či Viktor Orbán a jeho Fidesz opäť získajú ústavnú väčšinu. Isté však bolo, že po štyroch rokoch vládnutia s prehľadom vyhrali voľby a budú ďalej meniť Maďarsko na svoj obraz. Prečo je Viktor Orbán stále taký silný a socialisti opäť prepadli? Aká je budúcnosť Jobbiku?

Je teplý podvečer, razľahlé historické centrum Székesfehérváru, alebo po slovensky tiež Stoličného Belehradu, je však napriek tomu vyľudnené. Osamelý umelec si pri fontáne brnká na gitare nostalgický šláger a skupina mužov v protiľahlej kaviarni mlčky popíja radler. Množstvo historických budov, sôch a kostolov pripomína, že Stoličný Belehrad bol kedysi slávnym mestom a centrom uhorského štátu. Od čias svätého Štefana tu korunovali aj pochovávali uhorských kráľov. V roku 1 543 mesto obsadili Turci, korunovačnú baziliku zničili a kráľovské hrobky vykradli. Stará sláva sa do mesta už nikdy nevrátila. Historické centrum počas rokov socializmu obkolesili panelákové sídliská, prišiel sem priemysel a dnes je stotisícový Stoličný Belehrad tak trochu ospalým župným sídlom. Tieň veľkých dejín mu však dodáva zvláštnu atmosféru. Určite ju musel vnímať aj Viktor Orbán, keď sa na konci sedemdesiatych rokov ako mladý stredoškolák prechádzal okolo ruín Kostola Panny Márie, kde pochovali svätého Štefana a svoju korunovačnú prísahu - „sľubujem pred tvárou Boha a anjelov...” - tu zložilo viac ako tridsať uhorských kráľov. O tom, ako tieto dotyky s dejinami Orbána ovplyvnili, sa dá iba špekulovať. Miestni si ho skôr pamätajú ako vášnivého a „hrozného” futbalistu. Nie preto, že by futbal nevedel hrať, ale vždy hral veľmi agresívne a za každú cenu chcel zvíťaziť. Tridsiatnička Katalin, ktorá na terase kaviarne Patria popíja s kamarátkou ružové víno, sa o politike príliš baviť nechce. „Volila som Fidesz. Koho iného som mala voliť? Veď v Maďarsku okrem Orbána žiadny iný skutočný politik nie je,” hovorí a dáva najavo, že jej rozhovor s novinármi nie je príliš po chuti. Podobne zrejme vidí politiku aj veľká časť miestnych. Vo volebnom obvode, ktorý zahŕňa takmer celé mesto, kandidát Fideszu so ziskom viac ako štyridsaťštyri percent bezpečne porazil politika opozičného ľavicovo-liberálneho bloku Zomknutie, ktorý pred voľbami vytvorili socialisti spolu s niekoľkými menšími stranami. V druhom volebnom obvode, ktorý okrem malej časti Stoličného Belehradu zahŕňa aj jeho širšie okolie, získal nominant Fideszu dokonca viac ako polovicu všetkých hlasov a druhý skončil kandidát Jobbiku.

Viktor znamená víťaz

Viktor Orbán nenechal nič na náhodu. Počas uplynulých štyroch rokov vďaka ústavnej väčšine pozmenil volebný systém tak, aby čo najlepšie vyhovoval jeho strane. Volebná reforma bola propagandistický vysvetľovaná znížením počtu poslancov z 386 na 199 a zákazom kumulovania mandátov (poslanec parlamentu nemôže byť starosta či primátor mesta). Dôležitejšie zmeny však boli úplne iné. Maďari majú tradične veľmi komplikovaný volebný systém (na univerzitnom odbore politológia sa mu venuje osobitná kapitola), približne polovica poslancov sa volí v jednomandátových volebných obvodoch a druhá polovica pomerne, s klasickým päťpercentným kvórom na vstup do parlamentu. Orbán znížil počet jednomandátových obvodov zo 176 na 106. Politici Fideszu nakreslili nové volebné obvody a tiež zrušili druhé kolo, do ktorého postupovali dvaja najsilnejší kandidáti. Po novom tak prípadné koalície musia vzniknúť ešte pred prvým kolom. Nie je to nič, čo by neexistovalo inde vo svete, až na to, že v tomto prípade bola zmena zameraná najmä proti Jobbiku (v jednomandátových okrskoch nezískali ani jeden mandát) a rozhádanej ľavicovo-liberálnej opozícii, ktorá musela vytvoriť predvolebnú koalíciu, s ktorou jednotliví lídri neboli stotožnení. A zmeny fungovali: Orbán získal 95 zo 106 jednomandátových obvodov (jeden budapeštiansky mandát ešte čaká na pripočítanie hlasov ľudí, ktorí nevolili v mieste trvalého bydliska). Búrlivé reakcie vyvolali aj niektoré novonakreslené volebné obvody, najmä v Budapešti a Szegede na juhu krajiny. Osemnásť okrskov v Budapešti bolo stanovených tak, aby čo najviac favorizovali kandidátov Fideszu (obvody nekopírovali historické časti mesta) a v Szegede, ktorý je považovaný za baštu ľavice, boli dva obvody rozdelené úplne umelo, len aby socialisti nezískali dva mandáty, ale iba jeden. Podarilo sa. V Budapešti Fidesz získal 9 mandátov, ľavicovo-liberálna koalícia 8 (ako sme uviedli vyššie, na spočítanie hlasov v jednom okrsku sa ešte čaká). Dvojaký meter predviedla Orbánova vláda aj pri hlasovaní zo zahraničia. V západných krajinách sa mohlo hlasovať iba na veľvyslanectvách a konzulátoch (napríklad v Nemecku na dvoch miestach - v Berlíne a Mníchove), za to zahraniční Maďari z Rumunska mohli hlasovať aj korešpondenčne. Orbán, skrátka, nenechal nič na náhodu - tak ako za každú cenu bojoval o jediný mandát v Szegede, rovnako potreboval odstrašiť vyše 400-tisíc liberálnejších Maďarov žijúcich na Západe a uľahčiť hlasovanie desiatkam tisícov konzervatívnejších Maďarov, žijúcich v Rumunsku. Výsledok hovorí sám za seba: spomínaný okrsok, v ktorom viedol kandidát Fideszu o 22 hlasov a v ktorom mali byť do uplynulej soboty, teda až po našej uzávierke, pripočítané hlasy ľudí, ktorí volili mimo trvalého bydliska, rozhodne o tom, či Fidesz získa ústavnú väčšinu. Táto lekcia sa zrejme stane novým príkladom takzvaného gerrymanderingu (manipulácie s volebnými obvodmi), ktorá sa dostane do učebníc politológie.

Žiadna veľká revolúcia

Nie všetci to však vidia až tak hrozivo. András Stumpf je novinár z týždenníka HetiVálasz, ktorého šéfredaktor je bývalým hovorcom Viktora Orbána a jeho týždenník je považovaný za blízky Fideszu. Sedíme v reštaurácii dvanásteho budapeštianskeho obvodu, kde dominujú dvojpodlažné vily a zeleň. Tridsiatnik Stumpf, skrytý za starším modelom zrkadlových okuliarov, hovorí, že Orbán žiadne veľké zmeny nerobil: „Mohol urobiť omnoho viac, istý čas vo Fidesze rozmýšľali o zavedení poloprezidentského režimu po vzore Francúzska. Orbána však napokon presvedčili, nech to nerobí, takže zavedené zmeny sú pomerne malé, Maďarsko je stále parlamentným systémom,” vysvetľuje Stumpf. Prečo podľa neho dopadli voľby takým víťazstvom pre Fidesz a Fiaskom pre ľavicovo-liberálnu opozíciu? „Ľavica je veľmi slabá a veľmi liberálna. Neponúka zaujímavé idey, nemá štruktúry, nemá lídra a mala hroznú kampaň. Takáto opozícia nemôže byť alternatívou,” dodáva Stumpf. Problémom nie je ani priveľmi konzervatívna agenda Fideszu. Maďarov nijako zvlášť neoslovuje, ani nestraší. Orbán síce zaviedol ústavnú definíciu manželstva, ale krajina má zákon o registrovaných partnerstvách a ten sa nijako nezmenil. A hoci sa do politiky vracajú náboženské vášne (najmä vďaka protestanským pastorom), maďarská spoločnosť je sekulárnejšia než všetky okolité krajiny. Napokon, počas Orbánovej vlády sa ďalej sekularizuje (počet nábožensky veriacich klesol pri poslednom sčítaní ľudu o tretinu).

Orbán prehral

„Podľa mňa Orbán tieto voľby prehral.” Týmito slovami nás v redakcii opozičného denníka Népszabadság víta zástupca šéfredaktora Gábor Horváth. Keď sa zatvárime prekvapene, začne vysvetľovať: „Prehral ich, pretože päťdesiatpäť percent voličov hlasovalo proti nemu. Samozrejme, volebný systém je natoľko deformovaný, že sa to dá vydávať za víťazstvo. Nič to však nemení na tom, že väčšina Maďarov je s premiérom nespokojná, len hlasy proti sa rozdelili medzi ľavicovo-liberálnu koalíciu a Jobbik. Oproti predchádzajúcim voľbám je to rozdiel, vtedy mohol Orbán tvrdiť, že za ním stojí väčšina Maďarska, teraz to nie je pravda.” Podľa Horvátha, ak by bola férová volebná kampaň a opozícia by mala rovnaké podmienky ako vládna strana, tak by Fidesz síce tiež vyhral, ale bol by odsúdený na koaličné vládnutie. Na podporu svojich tvrdení otvára Horváth aktuálne vydanie denníka. Na zverejnenej volebnej mape ukazuje, ako boli prekreslené jednotlivé volebné obvody. „Nikto to neprediskutoval s opozíciou, alebo regionálnymi autoritami. Niekoľko expertov z Fideszu si jednoducho zobralo počítače a nadizajnovali to tak, aby im to čo najviac vyhovovalo.” Vytvorenie spoločného opozičného bloku socialistov a dvoch menších liberálnych strán, ktorý vznikol aj pod tlakom zmien volebného systému, sa podľa Horvátha ukázalo ako chyba. „Šéf socialistov Mesterházy nenávidel bývalých premiérov Gyurcsánya a Gordona Bajnaiho, stojacich na čele dvoch menších strán, ktoré boli súčasťou predvolebného bloku Zomknutie. Platilo to obojstranne. Bajnai mal síce dobré vzťahy s Gyurcsányom, ale jeho poradcovia mu zase radili, aby sa ho snažil vytlačiť na okraj, pretože príliš mobilizuje pravicových voličov. Hádali sa medzi sebou a pôsobili nedôveryhodne.” Spojenie socialistov s liberálnejšími politikmi prekážalo aj mnohým tradičným voličom tejto strany na vidieku, ktorí nakoniec radšej hlasovali za Jobbik. Veľa Maďarov si tiež stále dobre pamätá, ako socialistické vlády premiérov Gyurcsánya a Bajnaiho dostali krajinu na pokraj bankrotu. Koalícia čelila aj masívnej antikampani. Krajina bola posiata bilbordmi, ktoré Gyurcsánya a Bajnaiho zobrazovali v spoločnosti odsúdených politikov a kriminálnikov. Objednalo si ich Fórum občianskej spolupatričnosti, organizácia s nejasným pozadím, ktorá na to podľa odhadov minula pol miliardy forintov. Teda takmer dva milióny eur.

Prežijú socialisti?

Socialistom sa nepodarilo uspieť ani v regiónoch na východe Maďarska, kde bývali v minulosti silní a kde sa obyvatelia podľa Horvátha dajú označiť za „porazených transformáciou”. Podľa Eurostatu žijú dnes v Maďarsku tri milióny ľudí pod hranicou chudoby, veľká Časť práve na východe krajiny. Je tu tiež najviac problémov, spojených so spolužitím s početnou rómskou menšinou. Dediny, kde je bez práce až osemdesiat percent ľudí, nie sú žiadnou výnimkou. Prečo však aj v týchto regiónoch s prehľadom zvíťazila strana, ktorá bola štyri roky vo vláde? „Fidesz pre týchto ľudí vymyslel kurzy, ktorými kamufloval reálnu nezamestnanosť, vulgárne povedané, učilo sa na nich počítať do dvadsať a za účasť dostávali ľudia 140 eur mesačne. To možno nie je veľa, je to polovica minimálnej mzdy, ale keď nemáte nič, tak ste vďační aj za to,” hovorí Horváth. Upozorňuje aj na to, že veľa ľudí z vidieka nemá prístup k nezávislým médiám a z väčšiny televízií a rádií, ktoré kontroluje Fidesz, počúvajú, že Maďarsku sa darí čoraz lepšie a lepšie. „Tak si povedia, že to možno iba ja mám smolu, ale Maďarsko je na tom dobre. Netreba tiež podceňovať silu miestnych autorít Fideszu. Napríklad v tejto krajine prevádzkovalo 20-tisíc rodín trafiky. Vláda ich zo dňa na deň zrušila a začala vydávať licencie na nové -národné tabakové obchody. Zoznamy ľudí, ktorí dostali licencie, zostavovali miestni lídri Fideszu. Podobne to fungovalo aj s dotáciami pre farmárov,” vysvetľuje Horváth. Socialisti však podľa neho majú stále šancu pokúsiť sa o reštart. Najbližšie už v komunálnych voľbách. V tých posledných uspeli z väčších miest len v Szegede a v jednej budapeštianskej mestskej časti. Aktuálne volebné výsledky podľa kolegu z Népszabadságu naznačujú, že by sa im mohlo podariť získať post primátora Budapešti a uspieť aj v troch ďalších veľkých mestách - Szegede, Miskolci a Nyíregyháze. „To by im poskytlo lokálnu bázu na to, aby opäť nabrali silu. Problém je, že sa im rozpadol tím poradcov a celé zázemie. Bez toho je ťažké budovať ideológiu a stratégiu strany. Fidesz bol schopný vybudovať si zázemie, think-tanky, médiá, ekonomické pozície aj počas opozície. Socialistom však takýto zabijacky inštinkt chýba,” myslí si Horváth.

Prečo rastie Jobbik

Ak existuje nejaké prekvapenie volieb, je to ďalší nárast Jobbiku. Pred štyrmi rokmi získali 16 percent, teraz vyše 20 percent. Dôvod? Tridsaťpäťročný Gábor Vona a jeho straníci vyzliekli uniformy a obliekli obleky, nehovoria len o Rómoch, ale najmä o problémoch mladých, snažia sa pôsobiť ako „sladkí trendy mládenci” so vzťahom k tradičným hodnotám. Podľa maďarských kuloárov Vona vedel, že ak strana získa menej ako 15 percent, príde o stoličku. V politike však ešte chce zostať, preto sa začal správať umiernenejšie. Daniel Róna je tridsaťročný akademik, pôsobiaci na budapeštianskej univerzite Mateja Korvína, kde sa venuje pravicovému extrémizmu. Pred pár mesiacmi spolu s Andrásom Bíró-Nagyom napísal veľmi diskutovaný článok o Jobbiku a téme sa venuje dodnes. Za úspechom Jobbiku treba vidieť viacero vecí, ale najdôležitejšie sú podľa Daniela Rónu tri: Jobbik je ešte viac antiestablišmentový ako doteraz, prezentuje sa ako neskorumpovaná tretia sila, ktorá ešte nevládla a má čistý štít. Navyše, najtvrdším kritikom Orbána je práve Gábor Vona. Orbán má podľa neho rétoriku Jobbiku, ale vládne ako socialista. A do tretice, Jobbik ukázal energiu a chuť vyhrať. Mal dobrú kampaň, prezentuje sa umiernene a v istom zmysle možno povedať, že najviac hovoril o programe, osobitne pre mladých ľudí. Ten je často komický - Vona chce napríklad dosiahnuť, aby mali Maďari a cudzinci v zahraničných firmách pôsobiacich v Maďarsku rovnaké platy. Naďalej hovorí aj o rómskej kriminalite, maďarskej suverenite - kritizuje EÚ a Medzinárodný menový fond - a žiada zavedenie trestu smrti. Jobbik zaostal za ľavicovo-liberálnou koalíciou Zomknutie iba o štyri percentá hlasov a v niekoľkých prípadoch mu iba tesne ušlo zvolenie v jednomandátovom obvode. Toto hnutie sa posilnilo aj geograficky: už viac nie je iba hlasom frustrovaného a zaostalého východného Maďarska, ale pozíciu tretej a v mnohých prípadoch druhej strany dosiahlo aj v centrálnom či západnom Maďarsku. Najslabšia je strana, pochopiteľne, v Budapešti. Úspech Jobbiku podľa Rónu netreba spájať iba s Orbánom, ale najmä s ľavicou: tá bola v rómskej téme príliš politicky korektná, fakticky nič nerobila a keďže je v takom biednom stave, voliči hľadajú k Fideszu alternatívu inde. Najmä ak politici Jobbiku pracujú často profesionálnejšie než konkurencia. „Jobbik organizuje hudobné festivaly, je prítomný na univerzitách, na facebooku, robia letné tábory, organizujú párty a diskusné fóra. A v porovnaní s ostatnými sú mladí a aj pôsobia mlado,” hovorí Róna. Jobbik programovo mieša doktríny podľa toho, aké sú populárne. Chcú zrušiť školné, presadzujú zľavy na internáty a rómske deti chcú povinne odobrať neprispôsobivým rodičom a umiestniť ich do špeciálnych internátnych škôl. Môže Jobbik ďalej rásť a stať sa stranou číslo dva? „Nie som veštec,” usmeje sa Daniel Róna.

Liečba Orbánom

14. apríla 2014 - (Peter Schutz - Týždeň)

Popri treťom premiérskom mandáte Viktora Orbána, ktorý je v rámci nových demokracii historický - Mečiar bol po voľbách premiérom iba dvakrát - poskytli maďarské voľby aj iné pozoruhodnosti. Víťazný Fidesz v nich získal menšiu podporu než pred štyrmi rokmi, kým porazených - druhú ľavicu a tretí Jobbik - naopak volilo viac ľudí než v roku 2010. Ale nebude im to nič platné, pretože aj „vďaka” volebným pravidlám, ktoré si Fidesz ušil na mieru, zostáva pomer mandátov približne po starom. Približne preto, lebo aj päť dní po zatvorení urien sa stále nevedelo, či Fidesz uhral, alebo neuhral ústavnú väčšinu. V princípe je to však takmer jedno, lebo napriek obrovskej polarizácii to bude pri sociálnych otázkach ľavica, a pri „národných” zase Jobbik, ktorí nebudú môcť - vzhľadom na očakávania svojich voličov - povedať „nie”. A keby predsa len došlo k „problému”, o schopnosti Orbána nakúpiť dva-tri hlasy nepochybuje žiadny peštiansky analytik. Vcelku je isté, že Orbán urobí zmeny vo vláde, a ešte istejšie, že žiadne nebudú v jeho politike. Najzásadnejšia otázka tak znie, či ďalšie štyri roky ekonomickej „neortodoxie”, zápasenia s Bruselom, etatizácie aj mimo hospodárskej sféry, odbúravania náležitostí demokratického poriadku a podobne ustojí Fidesz i bez otrasov, ktoré by jeho moc nalomili. Už bývalý cyklus zvládol Orbánov „režim národnej spolupráce” s veľkou porciou šťastia. Keby nebolo upokojenia v eurozóne, Maďarsko by patrilo bez diskusie medzi prvé ekonomiky, ktoré by skosili víchrice na finančných trhoch. Všetky „ratingovky” držia úverovú spoľahlivosť Maďarska v špekulatívnom pásme. Grécko (!!!) si požičalo minulý týždeň za nižší úrok, než aký sa účtuje Maďarsku a práve skutočnosť, že maďarské dlhopisy sa predávajú na úrovniach, ktoré sa u Talianska či Španielska vyhlasovali za neudržateľné, ilustruje najlepšie nielen závislosť vnútornej stability od vonkajšieho prostredia, ale najmä jej nevyhnutnú dočasnosť. Orbán je nesporne charizmatik s víziou a komunikačný fenomén, aký nemá v stredoeurópskej politike rovného. Model, o ktorom opätovne presvedčil 45 percent aktívnych voličov, je však ilúziou, za ktorú krvavo zaplatia tí, ktorí ho volili, aj tí, ktorí ho nevolili... Zvyšovaním roly štátu všade, kam oko pozrie, drží na uzde sociálne konflikty. Trebárs nezamestnanosť verejnými prácami. Drastickou reguláciou cien energií - čo bol hlavný ťahák Fideszu v kampani - či zvláštnymi daňami pre banky a celé ďalšie odvetvia však zakladá neudržateľné, doslova „antiinvestičné” prostredie. To dotvárajú nereformované veľké prerozdeľovacie systémy - zdravotníctvo či zoštátnené dôchodky, ktoré vláda utopila v znižovaní deficitu tak, že štátny dlh je presne taký, aký bol pri nástupe Orbána v roku 2010. Akurát o 10-15 rokov bude musieť maďarský štát „nájsť” 3 bilióny (!!!) forintov na vyplatenie „zoštátnených” dôchodcov... Tak tomuto dali maďarskí voliči zelenú na ďalšie štyri roky.

Maďarsko-rakúsky spisovateľ Paul Lendvai:

Zaslúžené fiasko maďarských socialistov

To, čo znepokojuje ľavicu, nezávislých liberálov a tiež veľa konzervatívcov je symbolický a vedomý návrat ku kultúrnej, vedeckej a mediálnej politike z Horthyho čias. - Orbánov vládny tím a jeho známa zmes remeselného diletantizmu a bezhraničného populizmu dostali výraznú pomoc od socialistickej opozície.

12. apríla 2014 - (Paul Lendvai - Sme / Der Standard)

Výsledok maďarských volieb je aj osobným triumfom pre päťdesiatročného premiéra Viktora Orbána a tiež zaslúženým fiaskom pre socialistickoliberálnu opozíciu. Vzostup protirómskej a antisemitskej radikálne pravicovej strany Jobbik, ktorá získala 21 percent hlasov, môže byť varovným signálom pre budúcnosť maďarskej demokracie, ktorú už teraz poznačil mocichtivý Orbán.

Hoci je strata ôsmich percent (z viac ako 52 na 44,64 percenta hlasov) veľká, symbolickým úspechom tohto talentovaného politika to neotrasie. Od svojho viac ako dvadsať rokov starého obratu doprava bol so svojím nacionalistickým, pravicovo-konzervatívnym a sociálno-populistickým kurzom v tejto z trianonskej traumy (v roku 1920 v Trianone potvrdili, že tri milióny Maďarov zostanú za novými hranicami) nikdy celkom nevyliečenej krajine výraznou postavou. V posledných štyroch rokoch Orbán zámerne úplne ignoroval oprávnené pripomienky bezzubej Európskej únie a cieľavedome budoval základy autoritatívneho systému. Neotrasiteľná dominancia pravicovej tlače a elektronických médií, posilnená tichom, ktoré vďaka príjmom z reklamy zaobstarajú súkromní vysielatelia, priama kontrola celej finančnej a úverovej politiky (vrátane národnej banky), ľahostajná diskriminácia západných investorov, personálne čistky v justícii, na vysokých školách a vo výskumných ústavoch a tiež zvyšujúci sa tlak v oblasti kultúrnej politiky sú pamätníkmi jeho éry.

To, čo znepokojuje ľavicu, nezávislých liberálov a tiež veľa konzervatívcov (tých však iba za zatvorenými dverami), je symbolický a vedomý návrat ku kultúrnej, vedeckej a mediálnej politike z Horthyho čias (1920 - 1944), ktoré priviedli krajinu ku katastrofe. K úspechom Jobbiku, najmä medzi mladou generáciou, prispeli rovnako významne ako nacionalistické, protirómske a antisemitské články vo fideszáckych médiách aj masívne kampane, ktoré spopularizovali fanatických antisemitských a xenofóbnych autorov z Horthyho éry. Treba však otvorene povedať, že neveľmi profesionálny vládny tím a jeho aj v zahraničí známa zmes remeselného diletantizmu a bezhraničného populizmu okorenená šikovne zakrytými korupčnými praktikami dostali výraznú pomoc od ľavice, menovite socialistickej opozície. Krátko pred voľbami vybuchol škandál s tajným účtom podpredsedu strany, ktorý socialistov úplne a natrvalo diskreditoval. Socialisti a ani v poslednej chvíli utvorené spojenectvo liberálov a ľavičiarov nedokázalo presvedčiť prostredníctvom dôveryhodného a zrozumiteľného programu mnohých Orbánom sklamaných voličov. Takto môže Orbán aj bez radikálnej obmeny tvárí a bez odstránenia skorumpovanej siete vnútri strany vládnuť nielen ďalšie štyri roky, ale tak dlho ako Vladimir Putin.

Ruský novinár Leonid Beršidskij:

Maďarsko, jediná diktatúra v Európskej únii?

Talentovaný rečník inšpiruje voličov tým, že v nich vzbudzuje pocit, aký pozitívny vplyv na ich každodenný život má jeho vládnutie. - To, čo odlišuje Orbána od Putina a Erdogana, je, že si udržiava svoju značku charizmatického kúzelníka priamo pod nosom bruselských byrokratov a podráždených politikov starej Európy.

12. apríla 2014 - (Leonid Beršidskij - Sme / Bloomberg)

Po ohromujúcom víťazstve v parlamentných voľbách nazval maďarský predseda vlády svoju krajinu „najjednotnejším národom v Európe”. V skutočnosti môže byť Maďarsko jedinou diktatúrou v Európskej únii. Orbán má veľa spoločného s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a s tureckým premiérom Recepom Tayyipom Erdoganom. Pretlačil parlamentom ústavné zmeny, ktoré znemožnili rovnakopohlavné manželstvá a kresťanstvu priznal dôležitú úlohu základného kameňa maďarskej štátnosti. Podporuje maďarský nacionalizmus, rozdávanie maďarských pasov etnickým Maďarom žijúcim v susedných krajinách, srbské a rumunské mestá nazýva ich maďarskými menami. Je štedrý k svojim priateľom z biznisu (maďarská opozícia ich rada vyšetruje) a je fanúšikom veľkých a čudných infraštruktúrnych projektov, akým je napríklad futbalový štadión budovaný v blízkosti jeho letného domu, ktorého kapacita dvojnásobne presahuje počet obyvateľov blízkej dediny. Neobyčajne talentovaný rečník inšpiruje voličov tým, že v nich vzbudzuje pocit, aký pozitívny vplyv na ich každodenný život má jeho vládnutie. Nie dlho pred voľbami znížil ceny energií a zaviedol rovnú 16-percentnú daň z príjmu, čo je jedna z najmenších sadzieb v EÚ. Budapešť, kde ho nemajú až tak radi ako vo zvyšku krajiny (podobne, ako nie je Moskva úplne na strane Putina a Istanbul je vždy pripravený demonštrovať proti Erdoganovi), dostala svoju štvrtú trať metra 28. marca, teda len niekoľko dní pred voľbami. To, čo odlišuje Orbána od Putina a Erdogana, je, že si udržiava svoju značku charizmatického kúzelníka priamo pod nosom bruselských byrokratov a podráždených politikov starej Európy. Je živým dôkazom, že členstvo v Únii nie je efektívnym sérom proti autoritarizmu. Minulý rok Peer Steinbrück, sociálnodemokratický kandidát na post nemeckého kancelára, navrhol, aby bolo Maďarsko vylúčené z EÚ, pretože už nie je demokratickým štátom. Kancelárka Angela Merkelová vtedy odpovedala, že hoci by sa Maďarsko malo vrátiť na cestu demokracie, nie je dôvod tam „posielať kavalériu”. Orbán odpovedal prímerom k nacistom, čo berlínskym politikom spoľahlivo zježí chlpy: „Nemci k nám už raz kavalériu v podobe tankov poslali. Naša požiadavka by bola, aby to už druhýkrát nerobili. Ani prvýkrát to nebol dobrý nápad, pretože nefungoval.” Zdá sa, že Orbána teší, keď Úniu podkopáva. Keď Brusel namietal proti ústavným zmenám, ktoré povoľovali volebnú kampaň len v štátom vlastnených médiách, pripojil k nim dodatok, že reklama môže byť aj v súkromných médiách - zadarmo. Keď EÚ protestovala proti „krízovým daniam”, ktoré Orbán zaviedol v roku 2010 najmä pre banky, telekomunikačných operátorov a obchody, vlastnené zahraničnými investormi, väčšinu z nich Maďarsko zrušilo - k roku 2013. Orbánov prístup k voľbám je fackou európskym ideálom spravodlivosti. Pred nedeľnými voľbami parlament, kde dominuje Orbánov Fidesz, zmenil volebné pravidlá tak, aby si zaistil, že jeho najväčší rival sociálni demokrati - nemôže vyhrať. Fidesz tiež účinne kontroloval vonkajšiu reklamu. Ale Európska únia nebude protestovať, pretože Orbán je štítom proti ešte horšej možnosti. Antisemitská a antiúniová strana Jobbik si oproti minulým voľbám polepšila z 15,9 na 20,5 percenta hlasov. Zoči-voči rastúcej vlne pravicového radikalizmu, ktorá sa zdvihla pred voľbami do Európskeho parlamentu, by mal byť Brusel vďačný charizmatickému umiernenému autoritárovi, akým je Orbán, za to, že sa drží vzadu. Nálada voličov naprieč európskym kontinentom sa mení zlovestným spôsobom a autoritatívny spôsob vlády sa stáva prijateľným.

Slovenské národné noviny:

Splietajú korbáč z olivových ratolestí

Exteritoriálna politika Maďarska voči susedom

http://www.snn.sk/index.php/publicistika/2135-splietaju-korbac-z-olivovych-ratolesti

Atómová svadba Budapešti s Moskvou

http://www.snn.sk/index.php/zahranicie-rubrika-menu/2021-atomova-svadba-budapesti-s-moskvou

Maďarsko nie je nijaká nevinná obeť

Falšovanie a politizovanie dejín

http://www.snn.sk/index.php/zahranicie-rubrika-menu/2030-madarsko-nie-je-nijaka-nevinna-obet

Obchádzaný holokaust maďarských Židov

http://www.snn.sk/index.php/reportaz/1917-obchadzany-holokaust-madarskych-zidov

Premiér Fico s americkým viceprezidentom o Ukrajine

http://www.hlavnespravy.sk/premier-fico-telefonoval-s-americkym-viceprezidentom-hovorili-o-ukrajine/251610

Jobbik chce Zakarpatsko. Krym by nechal Moskve

11. apríla 2014 - (ik - Pravda)

Rusko prišlo pre anexiu Krymu o právo hlasu v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy, môže sa však utešovať, že v Štrasburgu bez obhajcu nezostalo. V rozprave k jednej z najtvrdších sankcií, k akej 47-členná organizácia za 65 rokov svojej existencie pristúpila, sa na obranu Ruska postavil jediný predstaviteľ z krajín Európskej únie, poslanec maďarskej pravicovo extrémistickej strany Jobbik Tamás Gaudi-Nagy. Jobbik má za sebou úspešné voľby. Minulý víkend ho podporilo 20,5 percenta maďarských voličov, čím obhájil postavenie tretej najsilnejšej strany Maďarska. Možno aj to dodalo Gaudi-Nagyovi sebavedomie, keď sa v tričku s nápisom schvaľujúcim ruské nároky na Krym a maďarské na Zakarpatskú oblasť Ukrajiny jednoznačne postavil na stranu Moskvy. „Tým, že sa Krym vrátil k Rusku sa obnovil poriadok. Krymské referendum vychádza z práva na sebaurčenie, ktoré musí byť nadradené zásade územnej celistvosti,” citovala ho agentúra MTI. „Ukrajina je v skutočnosti umelý štátny útvar, ktorý nikdy nebol účastníckou stranou dohôd, ktoré krajiny tohto regiónu rozdelili. Ukrajina pozostáva len z niekdajších území iných štátov,” dodal a pripomenul „príkladné mierové spolunažívanie” milióna Rusínov a 150-tisíc podkarpatských Maďarov v časoch, keď táto oblasť patrila k Maďarsku. Maďarský poslanec vyzval Parlamentné zhromaždenie Rady Európy, aby iniciovalo zvolanie Bezpečnostnej rady. Tá by podľa neho mala rozhodnúť o vyslaní medzinárodných mierových síl a pozorovateľov do Zakarpatska, kde by pod ich dohľadom miestni Maďari a Rusíni v referende rozhodli o svojom sebaurčení. Prítomný poslanec ukrajinskej strany Vlasť expremiérky Júlie Tymošenkovej Volodymyr Ariev to na Facebooku komentoval ironickou poznámkou: „Predstaviteľ maďarskej nacistickej strany, ktorá sa ľubozvučné nazýva Jobbik, vyhlásil, že Krym je ruský a Zakarpatsko maďarské. Zožal za to aplauz ruskej delegácie a odsudzujúce výkriky civilizovaných poslancov. Fašisti všetkých krajín, spojte sa!” Pobúrenie netajil ani český poslanec Stanislav Polčák z opozičnej TOP 09. „Bolo to skutočne niečo neuveriteľné. Ten prejav bol hanbou Maďarska,” cituje ho portál Lidovky. Pre maďarské médiá škandálne vystúpenie Gaudi-Nagya nebolo veľkým prekvapením. Jobbik už minulý mesiac zorganizoval v Budapešti demonštráciu za pripojenie Zakarpatská k Maďarsku. Jeho politici na mítingu kritizovali maďarské ministerstvo zahraničných vecí, že neodpovedalo na list podpredsedu dolnej komory ruského parlamentu Vladimira Žirinovského, v ktorom navrhol Maďarsku, Poľsku a Rumunsku, aby si s Ruskom rozdelili územie Ukrajiny. Proruský kurz tvorí súčasť programu, s ktorým sa Jobbik pustil do kampane pred májovými voľbami do Európskeho parlamentu. V ňom by chcel získať viac ako doterajších troch zástupcov. Europoslanci Jobbiku však budú tvoriť iba časť medzinárodnej frakcie, na ktorú sa v Bruseli a Štrasburgu bude môcť Moskva spoľahnúť. Podľa prognózy budapeštianskeho ústavu Political Capital krajne pravicová proruská loby v Európskom parlamente môže mať po voľbách až 38 členov. „Vplyv, ktorý Rusko vyvíja na krajnú pravicu, je už dnes v celej Európe pozorovateľný jav, z čoho vzhľadom na nadchádzajúce voľby do Európskeho parlamentu vyplýva výrazné riziko pre euroatlantickú integráciu,” varuje Political Capital.

Košického podnikateľa korunovali za nového rómskeho kráľa

Bohatá hostina pre takmer osemsto hostí

http://kosice.korzar.sme.sk/c/7168639/kosickeho-podnikatela-korunovali-za-noveho-romskeho-krala.html

Alma

11. apríla 2014 - (Jana Shemesh - Sme)

Alma sa mi prihovorila pred vyše dvomi rokmi. Čakávala pred škôlkou na vnuka. Vraj rozumie tomu, o čom sa rozprávam s dcérou. Slovenčinu poznala od svojej pestúnky. Slovenky z Nadlaku, kde mal Almin otec statok. Spievala jej slovenské uspávanky a učila ju na zdesenie celej rodiny Otčenáš. Alma sa narodila v Budapešti, v Izraeli je od roku 1948, ale na slovenčinu sa stále pamätá. Aj na pestúnku Mariku. Alma má 84 rokov. Počas holokaustu prišla takmer o celú rodinu, zostala len sama s mamou. Mama neuniesla, čo sa stalo a pol roka po príchode do Izraela ju našli s podrezanými žilami. Lekár, ktorý ju obhliadal, do správy o úmrtí napísal, že jej telo bolo poznačené brutálnym mučením. Mama bola posledné mesiace vojny v Osvienčime. Z Budapešti si pamätá aj susedov. Na tých nespomína dobre. Odkedy začali prenasledovať Židov, dostávalo sa im od nich len ponižovania, pľuvancov a napokon ich pripravili o majetok. Napriek tomu mi Alma vždy spomínala, že je pyšná Maďarka. Pýtala sa ma, či viem, že geniálne sestry Polgárové sú z maďarskej židovskej rodiny a aká je tá slávna štatistika o maďarských nositeľoch nobeloviek. Dodnes varí podľa maďarskej kuchyne, hoci jej škodí na žlčník. Štyri dcéry naučila po maďarsky a trvá na tom, aby sa učili aj vnuci. Nevie síce, na čo im to bude, lebo si myslí, že v Maďarsku to pre nich nikdy nebude. Po víkendových voľbách v Maďarsku mi volala, že videla v správach zábery na ulicu, kde bývali. Potom mi rozplakaná povedala, že na tej ulici robili anketu, kde sa ľudia vyjadrovali, že volili Jobbik. Asi to bude len jej fantázia a možno aj nie, keď tvrdila, že ten mladý muž, čo tak velebil radikálov, bol vnukom tých jej susedov.

Ordinariát OS a OZ SR vydal knihu Koceľ a Blatnohrad

3. marca 2014 - (Mgr. Michaela Porubanová - www.mosr.sk)

„Koceľ a Blatnohrad“ - je názov najnovšej knihy, ktorú vydal Ordinariát OS a OZ SR. Kniha sa zrodila z inšpirácie 1150. výročia príchodu svätých Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, ktorá odhaľuje, na základe archeologických a pramenných materiálov, skutočnosti súvisiace s Blatnohradom, teda miestom prítomnosti a pôsobenia našich vierozvestcov. Nosnou časťou knihy je odborná a jedinečná štúdia publikovaná na Slovensku - od nemeckého bádateľa v oblasti histórie Hansa Dietera Tönsmeyera, ktorú kniha uvádza v slovenskom preklade ako aj v origináli. Prináša pohľad na málo známe osudy syna nitrianskeho kniežaťa Pribinu - Koceľa, ktorý v tom čase stál na čele Blatnohradského kniežactva. Autor podáva súhrn historických, politických, vojenských, náboženských, kultúrnych, jazykových, rodinných a etnických vzťahov, ktoré sa tvorili v oblasti ďalekosiahlej zahraničnej i domácej Koceľovej politiky. „Podnetom k tejto štúdii boli aj jeho osobné vzťahy k Slovensku a naše dlhoročné priateľstvo, ktoré potvrdil aj svojou veľkodušnou ochotou poskytnúť toto svoje dielo na zverejnenie v tejto publikácii, za čo mu úprimne ďakujem“ - sa prihovára vojenský ordinár OS a OZ Mons. František Rábek v úvode tejto knihy. Úvod do štúdie napísal prof. PhDr. Alexander T. Ruttkay, DrSc. a autorom doslovu je Doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD. Kniha obsahuje slovný a fotografický materiál z púti Ordinariátu po historických miestach pôvodného Blatnohradského kniežatstva.

Dejinná súvislosť Blatnohradu a starej Moravy

http://staramorava.euweb.cz/Blatnohrad.htm

Pamätník sv. Cyrila a Metoda v Blatnohrade

http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/952-pamatnik-sv-cyrila-a-metoda-v-blatnohrade

Dejiny kráľovstva uhorského od počiatku do časov Žigmundových

http://zaborsky.blogspot.sk/2007/06/obsah-rukopisu-dejiny-kralovstva.html

Živo, pútavo, hutne

http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/60364-dejiny-kralovstva-uhorskeho-od-pociatku-do-casov-zigmundovych-zivo-putavo-hutne/

Jonáš Záborský a jeho Dejiny kráľovstva Uhorského

http://www.snk.sk/swift_data/source/NbiU/Biograficke%20studie/8/Bio_stu-8_132_144.pdf

Hankook Tires - Naša strata je ziskom Maďarov

http://komentare.hnonline.sk/komentare-167/nasa-strata-je-ziskom-madarov-612499

V Maďarsku museli zlikvidovať za 2 týždne 500 ošípaných

Mimoriadnym rizikom bol africký mor

http://www.aktuality.sk/clanok/251267/v-madarsku-museli-zlikvidovat-za-2-tyzdne-500-osipanych-mimoriadnym-rizikom-bol-africky-mor/

Podmienky volieb vraj boli neférové

Oficiálne výsledky volieb: Fidesz má opäť dvojtretinovú väčšinu

13. apríla 2014 - (tasr)

Vládny blok Fidesz-KDNP získal v maďarských parlamentných voľbách 6. apríla 133 mandátov, čím v 199-člennom Národnom zhromaždení bude mať v novom volebnom cykle opäť dvojtretinovú väčšinu. Podľa agentúry MTI to vyplýva z oficiálnych výsledkov volieb, ktoré dnes zverejnila Národná volebná komisia (NVI). Posledné voličské lístky spracovala NVI v sobotu. Výsledky volieb zatiaľ nenadobudli právoplatnosť. Ľavicový blok Zomknutie obsadí 38, ultrapravicový Jobbik 23 a ochranárska strana Politika môže byť iná (LMP) päť poslaneckých kresiel. Ustanovujúca schôdza nového parlamentu bude v zmysle platných právnych noriem 6. mája. Organizácia na ochranu ľudských práv Inštitút Károlya Eötvösa (EKINT) podľa internetového vydania ľavicového denníka Népszava v tejto súvislosti upozornila, že Fidesz dosiahol od roku 1998 svoj najslabší volebný výsledok, vyhral s necelými 25 percentami hlasov oprávnených voličov. Z tohto hľadiska v danej situácii nemožno dvojtretinovú väčšinu víťaznej strany považovať za legitímnu, zdôraznila EKINT, podľa ktorej pravidlá a podmienky volieb boli mimoriadne neférové. Komunikačný riaditeľ Fideszu Máté Kocsis v reakcii na oficiálne výsledky volieb pred novinármi povedal, že ziskom dvoch tretín mandátov vládne strany Fidesz a KDNP dostali od voličov jednoznačné poverenie na to, aby pokračovali v načatej práci: „aby postavili Maďarsko na nohy”. Ako dodal, v Európe neexistuje precedens na to, aby blok strán získal po sebe dvakrát dvojtretinovú väčšinu. „Po tvrdej práci v uplynulých rokoch a množstve ťažkých rozhodnutí vo vládnutí znamená, že ľudia dôverujú vláde,” podotkol Kocsis.

V Maďarsku sa parlamentné strany nedohodli na vytvorení parlamentných výborov

http://www.hlavnespravy.sk/v-madarsku-sa-parlamentne-strany-nedohodli-na-vytvoreni-parlamentnych-vyborov/254080

Orbánovi zmizlo šesťstotisíc voličov

13. apríla 2014 - (János Széky - komentare.sme.sk)

Veľká časť maďarských voličov nemala koho voliť. Víťaz volieb pritom prišiel o najviac hlasov. Časť z nich získali extrémisti a časť nevolila nikoho. Ak sa lepšie pozrieme na výsledky maďarských volieb, vysvitne, že si oproti svojmu výsledku z roku 2010 dokázala polepšiť jediná strana: krajne pravicový Jobbik. Získal skoro milión hlasov, asi o 130-tisíc viac ako v roku 2010. Takzvané demokratické strany - čiže všetky významnejšie okrem vládneho Fideszu a Jobbiku - teraz nemali viac ani menej voličov než pred štyrmi rokmi: zhruba 1,5 milióna. V roku 2010 boli tri takéto strany: Maďarská socialistická strana (MSZP), zelená strana Politika môže byť iná (LMP), kritizujúca globalizáciu, a prokapitalistické konzervatívne Maďarské demokratické fórum (MDF). Posledná strana zanikla a LMP sa scvrkla (prekročila však päť percent a dostala sa do parlamentu). MSZP nahradila volebná koalícia Zmena vlády, ktorej najvýznamnejšími silami sú socialisti, od nich odtrhnuté Spolu 2014, ku ktorému sa pripojila skupina odídencov z LMP a Demokratická koalícia expremiéra Ferenca Gyurcsánya, ktorý je všeobecne nepopulárny, ale má aj veľa nadšených prívržencov. Najväčšiu stratu však utrpel ten, kto je absolútnym víťazom: vládny Fidesz.

Dvojakí občania volili Fidesz

Vďaka zdeformovanému volebnému systému síce i teraz získal takmer 67 percent parlamentných mandátov, v samotnom Maďarsku však dostal o 600-tisíc hlasov menej (na straníckej listine to znamená mínus deväť percent), než bolo tých 2,7 milióna v roku 2010. (Dvojakí občania, ktorí využili svoje volebné právo a správne vyplnili lístok, hlasovali skoro všetci pre Fidesz, čo mu prinieslo 129-tisíc hlasov navyše.) Možnosti opozície robiť si kampaň pritom boli veľmi obmedzené, verejnoprávne médiá a časť komerčných televízií vysielali nezakrytú vládnu propagandu a viedli negatívnu kampaň proti opozícii. Keď potom na začiatku roku 2013 popularita Fideszu začala rásť (po zavedení štátom nariadeného znižovania nákladov na energie), opozícia len rozpriahla ruky a povedala: „zdá sa, že ľudia sú hlúpi, nechajú sa kúpiť za pár eur mesačne a na to nemáme žiadny liek“. MSZP tejto predpokladanej duševnej úrovni prispôsobila svoj predvolebný program, ktorý následne prevzala celá Zmena vlády. Obsahoval položky ako „rozumné a udržateľné zníženie výdavkov na bývanie“ alebo 80 eur mesačne dôchodcom na lieky. Jedným zo zaujímavých poučení volieb následne bolo, že práve na mestských sídliskách, kde malo domácnostiam zníženie cien energií najviac pomôcť, ľavica porazila Fidesz. A vládny poverenec pre propagáciu zníženia cien na bývanie utrpel vo svojom jednomandátovom volebnom obvode porážku.

Kam odišli?

Otázkou teda je, kam zmizlo viac ako šesťstotisíc voličov Fideszu, ak z nich opozícia nič nemala, a nedokázala sa ani len priblížiť vládnej strane. Časť ich zrejme prešla k Jobbiku. Táto strana je v Európe neprijateľná pre otvorený antisemitizmus a protirómsky rasizmus niektorých svojich predstaviteľov i pre Maďarskú gardu, ktorá je s ňou spojená. Treba si však uvedomiť, že vo svojich predstavách o spoločnosti, národe a vo vzťahu k maďarským menšinám v susedných štátoch sa Jobbik od Fideszu podstatne nelíši. Z desiatich bodov volebného programu extrémistickej strany z roku 2010 ich Fidesz sedem uskutočnil, vrátane zníženia výdavkov na bývanie. Zdá sa, že veľkú časť politiky Fideszu Jobbik len predkladá úprimnejšie, radikálnejšie a tým pre mnohých i príťažlivejšie. Zostáva teda asi pol milióna ľudí, ktorí v roku 2010 dali svoj hlas Fideszu, lebo odmietali ľavicu, teraz však jednoducho nemali koho voliť.

Bez liberálov

Tohtoročné voľby priniesli niečo nové aj v tom, že po prvýkrát sa ich nezúčastnila liberálna ani stredopravá strana, malá ani veľká. Môžu za to dve špecificky maďarské, navzájom sa podporujúce okolnosti. Jednou z nich je, že v spoločnosti je tradične silné lipnutie na ľavicových hodnotách, akými sú dôvera v štát a nedôvera v slobodný trh. Druhou je politický systém. Jeden z jeho hlavných pilierov, volebný systém, už pred zmenou volebných pravidiel v rokoch 2012-13 preferoval veľké strany. Platí to najmä pri spoločenskej polarizácii, ktorá nastala po roku 2002. Voliči si myslia, že nie je užitočné dať hlas malej strane v jednomandátovom obvode, lebo sa stratí, čiže podporí „nepriateľa“. Takto v susedstve Fideszu zanikol jeho stredopravý spojenec MDF, a vedľa socialistov liberálny Zväz slobodných demokratov. Veľká strana však môže dúfať vo víťazstvo len vtedy, ak ponúkne to, čo sa páči väčšine - zjednodušene viac peňazí od štátu. To, samozrejme, znamená vyššie dane, čo síce nie je v záujme podnikateľov, toho množstva ľudí, čo žijú z trhu (len súkromných podnikateľov je v Maďarsku asi 400-tisíc). Oni sú však v menšine. Nie je možné zistiť, koľko ich presne je, spolu s rodinnými príslušníkmi, so zamestnancami, ktorí majú tiež záujem na úspechu podniku a s liberálne cítiacimi odborníkmi je ich však určite viac než ten polmilión, o ktorý teraz Fidesz prišiel. To znamená, že títo ľudia ani doteraz nemali svoju stranu, len dali hlas vždy tomu, koho považovali za menšie zlo. V roku 2010 pravdepodobne mnohí z nich volili Fidesz, jeho katastrofálna ekonomická politika však v ich očiach stranu vyradila spomedzi voliteľných. Dnes ich už nezastupuje nikto a mnohí „hlasujú nohami“ - odchádzajú z krajiny.

Maďarskí socialisti po prehratých voľbách: Ľavicové Zomknutie vzniklo neskoro

13. apríla 2014 - (tasr)

Ľavicový blok Zomknutie, ktorého súčasťou bola aj Maďarská socialistická strana (MSZP), vzniklo príliš neskoro. Zaznelo to v sobotu na zasadnutí Republikovej rady MSZP v Budapešti, na ktorom socialisti analyzovali volebnú prehru. Podľa agentúry MTI ľavicová strana, ktorá v rámci Zomknutia vo voľbách výrazne zaostala za vládnym blokom Fidesz-KDNP, zvolá zjazd s voľbou nového vedenia po jesenných samosprávnych voľbách. Predseda MSZP Attila Mesterházy novinárom po schôdzke povedal, že chybou bolo, že strana nebola prítomná v menších obciach, nedobudovala dostatočné štruktúry a chýbala aj účinnejšia aktivizácia. Šéf strany, ktorý pripustil osobnú zodpovednosť za mnohé nedostatky, zdôraznil, že je potrebné v MSZP zaviesť zásadné zmeny. Blok Zomknutie vytvorili MSZP a Spolu-PM (Együtt-PM) vlani v októbri. Tretí subjekt - Demokratickú koalíciu expremiéra Ferenca Gyurcsánya - pribrali až koncom januára. Členovia republikovej rady socialistov dnes kritizovali, že bol príliš krátky čas na volebné prípravy a namiesto jednotného vedenia predvolebnej kampane prebiehala iba „akási koordinácia”. Mesterházy za ďalšiu chybu označil aj skutočnosť, že MSZP nedokázalo zareagovať na znižovanie režijných nákladov domácností, na čom vládny Fidesz postavil svoju kampaň. Parlamentných volieb 6. apríla sa zúčastnilo 61,24 oprávnených voličov. Podľa predbežných údajov v novom zákonodarnom zbore zo 199 poslaneckých kresiel získal Fidesz-KDNP 133, ľavicový blok Zomknutie 38, ultrapravicový Jobbik 23 a ochranárska strana Politika môže byť iná (LMP) päť. Definitívny počet mandátov bude známy až po dnešnom spracovaní zvyšného poldruha percenta hlasovacích lístkov jednomandátových volebných obvodov.

Fidesz bude mať tak či tak dvojtretinovú väčšinu

Maďarskej vládnej strane zaistí dostatok mandátov nový volebný systém.

11. apríla 2014 - (Peter Morvay - sme.sk)

Maďarsko v piatok stále nepoznalo konečný a oficiálny výsledok nedeľných parlamentných volieb. Na internetovej stránke Celoštátnej volebnej komisie sa uvádzal len výsledok po sčítaní necelých 99 percent hlasov. Stále ešte nie sú spočítané všetky hlasy tých, čo hlasovali na maďarských ambasádach v zahraničí a hlasy ľudí, ktorí hlasovali inde, než mali hlasovať podľa svojho trvalého bydliska. Práve jeden sporný mandát z jediného zo 106 jednomandátových obvodov pritom oficiálne rozhoduje o tom, či bude mať vládny Fidesz v 199-člennom parlamente 133 poslancov. Presne toľko ich potrebuje, aby opäť získal dvojtretinovú ústavnú väčšinu. Niektorí analytici však upozorňujú na to, že podľa nového volebného systému bude mať Fidesz tesnú dvojtretinovú väčšinu tak či tak. Ak nezíska sporný mandát priamo z jednomandátového obvodu, získa ho inak. Nový volebný systém nahráva oveľa viac najsilnejšej strane i v tom, akým spôsobom sú hlasy odovzdané v jednomandátových obvodoch prepočítavané na parlamentné mandáty rozdeľované podľa celoštátnych straníckych kandidátok. Fidesz tak získa ústavnú väčšinu aj vďaka tomu, čo sa nazýva „kompenzáciou pre víťaza“ a čo taktiež patrí medzi právne sporné prvky nového systému. Strana Viktora Orbána si však môže byť pomerne istá i v prípade, že vypukne právny spor o výsledok volieb. Za svojej predchádzajúcej vlády obsadila Ústavný súd i volebnú komisiu vlastnými ľuďmi a práve oni by mali rozhodovať aj o prípadných žalobách na výsledky volieb.

Ústavná väčšina pre Fidesz

12. apríla 2014 - (gmp - rtvs)

Víťaz parlamentných volieb v Maďarsku, koalícia strán Fidesz a kresťanských demokratov, definitívne získava dvojtretinovú ústavnú väčšinu v parlamente. Doteraz to nebolo isté, pretože neboli spočítané hlasy zo zahraničia a hlasy odovzdané mimo trvalého bydliska voličov. V noci minulú nedeľu, keď už boli výsledky jasné, premiér Viktor Orbán hovoril pred oslavujúcim davom o európskom rekorde. Pretože strana Fidesz a Kresťanskodemokratická ľudová strana spomedzi európskych strán získali podporu v najvyššom pomere. V tom momente sa zdalo, že vládnuce strany opätovne získali až dve tretiny mandátov, dokopy 133 v 199-člennom parlamente. Neisté to bolo až do dnešného dňa preto, lebo do definitívneho výsledku ešte nemohli zarátať hlasy odovzdané na zahraničných zastupiteľstvách i doma, ale nie na trvalom bydlisku voličov. S napätím sa očakával rezultát z jedného budapeštianskeho obvodu, kde bol rozdiel medzi vládnym a opozičným ľavicovým kandidátom iba 22 hlasov. Po zrátaní všetkých hlasov sa tu rozdiel zvýšil na 38 v prospech Fideszu, takže 133-mandátová, teda dvojtretinová ústavná väčšina je zabezpečená. Hodno však pripomenúť, že aj v predchádzajúcom cykle mal Fidesz dvojtretinovú väčšinu v parlamente s niečo vyše 50 dvojpercentným pomerom hlasov odovzdaných vo voľbách. Teraz, po zmene volebného systému, stačilo na získanie ústavnej väčšiny iba 45 percent hlasov. Pre tento evidentný nepomer kritizujú maďarský volebný systém po celej Európe.

Orbán bude mať opäť ústavnú väčšinu

V budapeštianskom okrsku zvíťazil kandidát Fideszu len o šesťdesiat hlasov.

12. apríla 2014 - (sita)

Maďarskej vláde na čele s premiérom Viktorom Orbánom sa v minulotýždňových voľbách definitívne podarilo získať najtesnejšiu dvojtretinovú, ústavnú väčšinu. V parlamente by mala disponovať 133 zo 199 kresiel. V sobotu totiž spočítali sto percent hlasov vrátane tesného budapeštianskeho okrsku. V ňom kandidáta opozičného ľavicového bloku iba o 60 hlasov porazil kandidát Fideszu, čo potvrdila aj volebná komisia. Výsledky sú síce konečné, no stále nie oficiálne. Orbánova pravicovo-populistická strana Fidesz a koaliční kresťanskí demokrati získali dokopy 44,5 percenta hlasov, čo zodpovedá 37 kreslám obsadzovaným pomerným systémom, ako aj 96 zo 106 kresiel prislúchajúcim jednotlivým obvodom. Ako druhá sa v predbežných výsledkoch umiestnila ľavicová koalícia pod vedením socialistov, ktorá by mala mať v novom parlamente 48 poslancov. Významnejší podiel v podobe 23 kresiel si zabezpečilo aj ultranacionalistické Hnutie za lepšie Maďarsko - Jobbik. Voľby sa konali podľa novej ústavy z dielne Orbánovej vlády, čo na rozdiel od predošlých znamenalo iba jednokolové hlasovanie a zníženie celkového počtu kresiel z 386 na 199. Právo voliť mohli po novom využiť aj zahraniční Maďari. Voľby v roku 2010 jednoznačne ovládol Fidesz, keď získal ústavnú väčšinu.

Semjén ďakoval zahraničným Maďarom za to, že svoj hlas dali strane Fidesz-KDNP

http://aktualne.atlas.sk/semjen-dakoval-zahranicnym-madarom-za-to-ze-svoj-hlas-dali-strane-fidesz-kdnp/zahranicie/europa/

Takmer všetky hlasy zahraničných Maďarov dostal Fidesz

11. apríla 2014 - (tasr)

V závere spracovania hlasov odovzdaných v nedeľňajších parlamentných voľbách v Maďarsku je už zrejmé, že takmer všetky hlasy zahraničných Maďarov dostal vládny Fidesz, napísal dnes denník Népszava. Pozornosť sa podľa novín teraz sústreďuje na spočítanie hlasov tých, ktorí volili mimo svojho bydliska, a Maďarov, ktorí sa v čase volieb zdržiavali v zahraničí, pretože od nich závisí, či blok Fidesz-KDNP bude mať dvojtretinovú väčšinu. Fidesz získal 95,49 percenta hlasov zahraničných Maďarov - držiteľov maďarského občianstva, ktorí nemajú bydlisko v Maďarsku. Národný volebný úrad dostal od nich celkom 159.316 hlasov zaslaných listom, z ktorých však platných bolo iba 128.712. Znamená to, že iba 66,4 percenta registrovaných zahraničných Maďarov dokázalo správne vyplniť voličské dokumenty. Maďari s trvalým bydliskom v Maďarsku, ktorí sa v čase volieb zdržiavali v zahraničí, mohli voliť na 97 veľvyslanectvách a konzulátoch. Túto možnosť využilo 24.119 ľudí.

Snehulienku volá Hófehérke

http://cernek.blog.sme.sk/c/354218/Snehulienku-vola-Hofeherke.html

Výhra V. Orbána je prehrou všetkých občanov Maďarska

http://erikvarga.blog.sme.sk/c/353711/Vyhra-Viktora-Orbana-je-prehrou-vsetkych-obcanov-Madarska.html

Expremiér Bajnai po prehre ľavice odstupuje z postu šéfa Spolu-PM

http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-bajnai-odstupenie/80638-clanok.html

Oszkár Világi: Taktická symfónia Fideszu

Približne 25 percent hlasov oprávnených voličov pomohlo získať Fideszu v parlamente dvojtretinovú väčšinu, kým opozícii 25 percent zabezpečilo iba menšinu. Bolo to ako z veľkých manažérskych kníh, v správnom čase vytýčený cieľ, správne zvolené prostriedky a silný vedúci.

http://komentare.hnonline.sk/komentare-167/takticka-symfonia-fideszu-612507

Orbán prehral spor o pálenku

„Vláda nájde právne riešenie, aby ubránila cennú tradíciu a aby maďarskú pálenku bolo možné naďalej slobodne páliť.“

http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/314369-orban-prehral-spor-o-palenku/

Domáca výroba pálenky v Maďarsku je v rozpore s právom EÚ

http://www.teraz.sk/ekonomika/madarsko-palenka-eu-sudny-dvor/80714-clanok.html

Maďarsko poskytne Žákovej-Malinovej konzulárnu ochranu

http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-malinova-ochrana/80713-clanok.html

Ak Hedvigu Ž. M. odsúdia, Andrej Kiska jej dá milosť

http://www.teraz.sk/slovensko/sr-markiza-rozhovor-kiska-milost/80765-clanok.html

Odborník o milosti pre Malinovú: Kiska jej vypísal bianko šek

Hedviga Žáková-Malinová si Kiskovo gesto váži. Jej právnik však hovorí, že nikdy nebude odsúdená.

http://www.cas.sk/clanok/278474/odbornik-o-milosti-pre-malinovu-kiska-jej-vypisal-bianko-sek.html

Maďarsko je pripravené na dodávky plynu na Ukrajinu

http://www.teraz.sk/ekonomika/madarsko-dodavky-plyn-ukrajina/80778-clanok.html

Nerušenú dodávku plynu do Maďarska zaručujú zmluvy, tvrdí minister

http://www.teraz.sk/ekonomika/plyn-nerusenu-dodavku-plynu-do-mada/80861-clanok.html

Bartók a Drevený princ

http://junior.rtvs.sk/clanok/rubriky/udalosti/bartok-a-dreveny-princ

Audio: http://static-media.rtvs.sk/items/126/53317b5f6298d.mp3

Slovensko 2.0

http://www.slovensko20.sk

Desať režisérov prostredníctvom jedného filmu vytvoreného z desiatich 10-minútových snímok prináša osobný, politický, sociálny, humorný aj ironický pohľad na Slovensko.

http://www.teraz.sk/kultura/poviedkovy-film-slovensko-dokument/80737-clanok.html

Slovenský film sa pokúša o nové spôsoby distribúcie

Tip: Slovensko 2.0 - Nedeľa / Dvojka (20.00)

http://kultura.sme.sk/c/7168024/tipy-nadnes.html

Budapešť - Protestujúci proti pomníku obetiam okupácie Nemcami založia združenie

http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-protestujuci-proti-pomniku-obetiam-okupacie-nemcami-zalozia-zdruzenie/250184

Protest proti pomníku obetiam okupácie Nemcami v Budapešti

http://www.hlavnespravy.sk/v-madarsku-pokracoval-protest-proti-pomniku-obetiam-okupacie-nemcami/251940

V Budapešti rozobrali základy stavby pomníka obetiam okupácie Nemcov

Kritici pomníka, za ktorý sa zasadzuje Orbánova vláda, tvrdia, že potláča úlohu Maďarska v holokauste.

http://aktualne.atlas.sk/demonstranti-v-madarsku-rozobrali-zaklady-stavby-pomnika-obetiam-okupacie-nemcov/zahranicie/europa/

V Budapešti zbúrali zábrany pri pomníku obetiam nacistov

http://www.sme.sk/c/7166137/v-madarsku-zburali-zabrany-pri-pomniku-obetiam-nacistov.html

Maďari zúria kvôli pamätníku - Orbán chce sfalšovať dejiny

http://www.cas.sk/clanok/278303/madari-zuria-kvoli-pamatniku-na-namesti-v-budapesti-orban-chce-sfalsovat-dejiny.html

Maďarský židovský zväz: Stavbe pomníka obetí nemeckej okupácie treba zabrániť

http://www.hlavnespravy.sk/madarsky-zidovsky-zvaz-stavbe-pomnika-obeti-nemeckej-okupacie-treba-zabranit/247277

Radikálny Jobbik chce referendum o členstve v EÚ

http://www.webnoviny.sk/svet/clanok/811131-radikalny-jobbik-chce-v-madarsku-referendum-o-clenstve-v-eu/

Signály zbližovania

9. apríla 2014 - (Lukáš Krivošík - aktuality.sk)

Napriek tomu, že vláde strany Fidesz sú vyčítané nacionalistické tendencie, posledné roky existujú sľubné signály zlepšovania slovensko-maďarských vzťahov. - Výsledok volieb v Maďarsku vzájomným vzťahom zrejme neublíži. - Strana Viktora Orbána je za svoju vnútornú politiku silno kritizovaná. Vyčíta sa jej, že bezprecedentne koncentruje moc v štáte a valcuje svojich politických odporcov. Ekonomiku láta krátkozrakými opatreniami, ktoré však môžu Maďarsku priniesť veľmi negatívne dôsledky v dlhodobom horizonte (možno už do konca tohto nového volebného obdobia). A príliš sa zahráva s nacionálnou kartou, či historickými traumami. Občanom Maďarska nie je veľmi čo závidieť. Na strane druhej, cezhraničné vzťahy medzi Bratislavou a Budapešťou nie sú zlé. Snahy hromadnejšie udeľovať maďarské občianstvo občanom Slovenska maďarskej národnosti boli viac menej neutralizované našou úpravou o strate občianstva (na ktorú žiaľ doplatili aj mnohí Slováci, majúci záujem o druhé občianstvo úplne iných krajín ako je Maďarsko). Ak sa aj vláda Viktora Orbána chystala na nejaké diplomatické potýčky so Slovenskom, veľmi rýchlo od nich upustila. Maďarsko totiž čelilo sústredenej medzinárodnej kritike za svoju vnútornú politiku. Slovensko a ďalšie susedné krajiny sa múdro nepridali, začo bola Budapešť vďačná. Viktor Orbán nepatrí k politikom, ktorí by Slovákov podceňovali. „Slovensko je vážna krajina. Ste národ, máte štát, a to je niečo vážne, čo rešpektujeme“, povedal pred piatimi rokmi v rozhovore pre časopis.týždeň. Pred dvomi rokmi zase uznal, že Slovensko, ktoré kedysi za Maďarskom zaostávalo, medzičasom svojho južného suseda v ekonomickej výkonnosti predbehlo. Odkedy Smer vládne sám, má veľmi korektné vzťahy s Viktorom Orbánom aj Robert Fico. Samozrejme, môže to byť ich vzájomnou podobnosťou ako mocenských politikov s populistickými sklonmi. Každopádne, na vzťahy medzi Maďarskom a Slovenskom to nemá nepriaznivý vplyv. Porozumenie premiérov je dôležité. No objavujú sa aj určité sľubné signály, či iniciatívy, ktoré nesúvisia priamo s najvyššími vládnymi špičkami. Minulý rok rozvíril hladinu podpredseda Európskeho parlamentu a politik strany Fidesz, László Surján. Ospravedlnil sa totiž Slovákom s dosiaľ nevídanou pokorou, veľkorysosťou a empatiou za historické príkoria, ktoré im Maďari kedysi spôsobili. Autor tohto komentára sa s Lászlóm Surjánom stretol pred mesiacom na kongrese Európskej ľudovej strany v Dubline. Maďarský politik spomenul aj ďalšie nápady, ako postupne zlepšovať slovensko-maďarské vzťahy: od spoločnej kuchárskej knihy, až po lepšie prepojenie krajín V4 v oblasti energetiky, ktoré by posilnilo trhovú konkurenciu a súčasne aj energetickú bezpečnosť našich národov. Sú to veľmi konštruktívne úvahy, keďže dobré vzťahy medzi štátmi sa odvíjajú predovšetkým od spoločných záujmov. Hľadajme teda s Maďarmi spoločné záujmy. Iným pozoruhodným fenoménom je existencia malej skupiny mladých maďarských historikov, ktorí ovládajú slovenčinu a skúmajú slovenské historické témy. Jedným z nich je napríklad József Demmel (ročník 1982), ktorý pred tromi rokmi vydal zaujímavú knihu o Ľudovítovi Štúrovi. Z podobného súdka je aj kniha s názvom Rozštiepená minulosť a podtitulom Kapitoly z histórie Slovákov a Maďarov. Jedným z jej spoluautorov je už spomenutý József Demmel. Sú to veľmi poctivé pokusy vyrovnať sa s niektorými citlivými otázkami našich spoločných dejín. Žiadny šovinizmus. Osobitá perspektíva mladých maďarských historikov ukáže aj Slovákom niektoré ich osobnosti a udalosti v originálnom svetle. Nádej, že nezhody medzi Slovákmi a Maďarmi budú postupne prekonané, ponúkli aj posledné prezidentské voľby. Maďarská karta nehrala nijakú úlohu. Andrej Kiska jasne pomenoval svoju ambíciu byť občianskym prezidentom, kým Robert Fico dokonca v závere kampane chcel maďarských voličov osloviť aj bilbordmi s nápismi v maďarčine. Včera zase Béla Bugár privítal v radoch strany Most-Híd Luciu Žitňanskú. Verejnosť sa popri tom dozvedela, že skúsený politik chce posilniť slovenský pilier strany a viac ju profilovať ako občiansku, s celoštátnymi ambíciami. Badať teda posuny od etnického k občianskemu chápaniu politiky na oboch stranách. Samozrejme, popri týchto pozitívnych signáloch sa nájdu aj javy, ktoré vzájomné vzťahy naďalej zaťažujú. Napríklad vlečúci sa prípad Hedvigy Malinovej. No aj vnímanie tejto kauzy zo strany verejnosti o niečom svedčí. Mnohí Slováci, ktorí sympatizujú s Hedvigou, v nej nevidia v prvom rade Maďarku, ale proste človeka, ktorý je roky drvený štátnou mocou. Berú to tak, že niečo podobné sa môže stať každému... Či pozitívne trendy v slovensko-maďarských vzťahoch budú pokračovať a naozaj prevážia, sa ešte uvidí. No jedno sa javí istým: Výsledok volieb v Maďarsku vzájomným vzťahom zrejme neublíži.

Keď je Bugár zúfalý

9. apríla 2014 - (Peter Morvay - komentare.sme.sk)

Maďarov projekt Most sklamal, Bugár sa ho zúfalo snaží zachrániť. - Šéf Mosta-Hídu vyzval Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku, aby zorganizoval demonštráciu na podporu Hedvigy Malinovej. Jej kauza dospela k bodu, keď sa „celá naša komunita musí ozvať ako jeden muž“, píše Béla Bugár. Most vraj bude takúto iniciatívu podporovať. Pani Žáková-Malinová si podporu zaslúži, hoci aj formou demonštrácie. Ak však chce Most protest, má si ho organizovať sám. Ak úlohu hodí na iných, nejde o obavu, aby to nebola stranícka akcia. Len sa dopredu zbavil zodpovednosti, ak sa demonštrácia skončí podobne trápne, ako tá decembrová za menšinové školstvo. A ak Bugár žiada účastníkov slovenského politického života, aby sa k protestu pripojili, nemá list zverejniť len na maďarskojazyčnom webe Mosta. Bugárov list je najmä aktom zúfalstva. Most sa zrodil zo slušnej idey, ale s politikmi, ktorým poslúžil len na to, aby sa udržali v politike. Nenaplnili ho ozajstným obsahom, nehovoriac o serióznom programe a zásadovej politike. Nepomohli im ani slovenskí „partneri“, ktorých väčšinou zaujímali len hlasy od maďarských voličov, nie lepšie slovensko-maďarské súžitie. Maďarov projekt Most sklamal, môžu sa od neho kedykoľvek odvrátiť. Tým visí na vlásku aj osud Bugára a spol. Je dobre, že sa človek, ako je Lucia Žitňanská, zo slovenskej politiky nestratí. Jej prijatie do Mosta je však pre bugárovcov podobným predstieraním činnosti a prejavom zúfalstva ako výzva na demonštráciu. Alebo ako posilňovanie slovenského krídla. Aby bolo dôveryhodné, museli by na ňom vážne pracovať od vzniku strany. Nie len vtedy, keď už im príliš tečie do topánok.

Nový srbský premiér Alexander Vučič chce do vlády aj Maďarov

http://aktualne.atlas.sk/novy-srbsky-premier-alexander-vucic-chce-do-vlady-aj-madarov/zahranicie/europa/

Bratislavský Autosalón

http://www.bratislavskenoviny.sk/najnovsie-spravy-z-bratislavy/byvanie-sluzby/v-inchebe-sa-v-utorok-zacal-bratislavsky-autosalon.html?page_id=325603

Na slovenskom televíznom trhu pribudne nová televízia

Celoslovenská digitálna Televízia Z bude šírená všetkými bežnými spôsobmi, teda terestriálne, káblom aj cez satelit. - Spravodajstvo bude tvoriť 27 percent programu, publicistika 44 percent, dokumentárne programy 22 percent, hudobné programy dve percentá a náboženské programy päť percent vysielania...

http://www.teraz.sk/slovensko/slovensko-televizia-media/80509-clanok.html

Expert pre strednú Európu Dariusz Kalan o strane Jobbik

Nie je to len nejaký papierový tiger, Jobbik má veľmi silné vyhlásenia. Nielen protieurópske, ale aj antisemitské a protirómske.

http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/314189-madarski-extremisti-su-skutocna-hrozba-nie-papierovy-tiger/

Orbánomika Maďarsko nevylieči

8. apríla 2014 - (komentare.hnonline.sk)

Maďarsko má za sebou parlamentné voľby. V predvolebnej kampani sa často skloňovali ekonomické úspechy premiéra Viktora Orbána. Je to naozaj tak? Súčasná ekonomická politika Japonska má svoj špeciálny názov Abenomika. Za svoje špecifické opatrenia si aj Orbán zaslúži podobný prívlastok. Keď pred štyrmi rokmi nastupoval na post premiéra, hospodárstvo sa nachádzalo vo veľmi zlej situácii. Hospodárska kríza ekonomiku zastihla nepripravenú a zanechala vážne následky. Výraznou mierou k tomu prispelo aj nezodpovedné zadlžovanie obyvateľstva a podnikov v cudzích menách. Hrubý dlh vlády bol v roku 2010 viac ako 80 percent HDP a každoročné rozpočtové deficity situáciu zhoršovali. Nezamestnanosť dosahovala 11 percent a inflácia atakovala 5-percentnú hranicu. Namiesto potrebných reforiem však Orbán siahol po vlastnej ekonomickej politike, ktorú podporuje silný nacionalizmus. Keď sa pozrieme na aktuálne ekonomické ukazovatele Maďarska, Orbánova politika bola úspešná a výsledok po víkendových voľbách hovorí, že aj voliči sú s tým stotožnení. Ekonomika rastie, dlh vlády je stabilizovaný na úrovni spred štyroch rokov, deficit neprekračuje hranicu troch percent, nezamestnanosť klesla na 8,8 percenta a inflácia za rok 2013 sa nachádza mierne pod dvojpercentným cieľom centrálnej banky. Ak však začneme skúmať opatrenia, ktoré vláda použila na dosiahnutie želaného stavu, hospodárstvo už nevyzerá tak vábivo. Medzi hlavné opatrenia, ktoré pomohli Maďarsku krátkodobo stabilizovať verejné financie, patrilo jednorazové znárodnenie súkromných dôchodkových fondov vo výške až 10 percent HDP (asi 10 miliárd eur). Na takýto krok sa v budúcnosti vláda už nikdy nebude môcť spoľahnúť, lebo priestor na znárodnenie súkromných peňazí sa zúžil. Veľký podiel na ekonomickom oživení má aj tamojšia centrálna banka, ktorá za dva roky poslala základnú úrokovú sadzbu zo siedmich na súčasnú úroveň 2,6 percenta. Nízke sadzby a dotované úvery umožnili maďarským firmám splatiť nevýhodné úvery v cudzích menách, požičať si nanovo vo forintoch a zvýšiť kapitálové investície. Ďalším efektom opatrení centrálnej banky je oslabovanie sa forintu oproti euru. Za Orbánovej vlády sa forint znehodnotil až o 16 percent. Umelo znehodnotená mena je nepriamou podporou vlády a centrálnej banky pre maďarských exportérov. Predraženie dovozu a umelo držané nízke úrokové sadzby sa začnú už v tomto roku prejavovať v rýchlejšej inflácii a centrálna banka na to bude musieť reagovať reštriktívnymi opatreniami. To v konečnom dôsledku zoberie konkurenčnú výhodu maďarskému exportu. Ďalšie ekonomické rozhodnutia Orbánovej vlády sú už vyslovene systémovo zlé a populistické. Vládny boj proti zahraničným bankám a energetickým firmám sa Maďarsku v budúcnosti vypomstí. Orbán okrem toho plánuje znárodnenie energetických podnikov a ich transformáciu na neziskové spoločnosti. Na jednej strane mu tieto opatrenia zabezpečujú dominanciu na politickej scéne, na druhej strane však Maďarsku výrazne zhoršujú výhľad verejných financií do budúcnosti. Orbánove ekonomické opatrenia podporené dvojtretinovou väčšinou v parlamente pomohli krajine zlepšiť ekonomickú situáciu. No len krátkodobo. Boli (a sú) často len kozmetické, zhoršujú konkurencieschopnosť krajiny a nepodporujú udržateľný ekonomický rast v budúcnosti.

Orbánove plány s Maďarskom sa dajú iba hádať

8. apríla 2014 - (Peter Morvay - sme.sk)

Orbánova strana vyhrala voľby bez toho, aby zverejnila predvolebný program. Takže sa nevie, čo urobí. - Parlamentné voľby v Maďarsku a možno aj v modernej Európe po prvý raz vyhrala strana, ktorá nemala žiadny písaný a publikovaný predvolebný program. Sám premiér Viktor Orbán tvrdil, že volebný program Fideszu je možné zhrnúť do jediného slova: pokračujeme. Konkrétnymi sľubmi týkajúcimi sa celoštátnej politiky neoplývali ani predvolebné vystúpenia vládnych politikov. Maďarsko i zahraničie sa tak teraz na základe rôznych náznakov a v minulosti zverejnených nápadov z prostredia Fideszu snaží vyšpekulovať, čo to pokračovanie bude znamenať a aké ďalšie kroky staronová Orbánova vláda pripravuje.

Ekonomika bezo zmien

Západní analytici neočakávajú výrazné zmeny v ekonomickej politike. Podľa Mujtaba Rahmana z vplyvného Euroasia Group bude Fidesz pod tlakom extrémistického Jobbiku, aby pokračoval vo svojej politike oslovujúcej radikálov. Čiže aby aj naďalej hlásal boj proti nadnárodným firmám a bankám a vymedzoval sa aj proti Európskej únii. Je tak možné počítať s tým, že Fidesz zachová napríklad mimoriadne sektorové dane pre obchodné reťazce, telekomunikačné firmy a banky. Na rozdiel od Jobbiku síce Fidesz nebude hlásať odchod z Európskej únie, lebo ako v nedeľu večer vysvetlil aj Orbán s odkazom práve na Jobbik, vo voľbách „maďarskí voliči povedali nie na vystúpenie z Únie“. Zároveň však bude Úniu naďalej považovať za potenciálneho nepriateľa, ktorého potrebuje len ako zdroj peňazí.

Únia ako zdroj peňazí

Orbánov blízky priateľ a spolustraník, predseda maďarského parlamentu László Kövér vo verejnoprávnom rozhlase vysvetlil, že Únia nie je spoločenstvom hodnôt, ale len spoločenstvom materiálnych záujmov a Maďarsko v nej zostáva len preto, lebo od nej „získavalo a bude v ďalších siedmich rokoch získavať také významné rozvojové zdroje, bez ktorých by sa neudržalo na nohách“. Možno tiež očakávať, že Fidesz bude pokračovať v prevádzaní ekonomiky do rúk jemu blízkych podnikateľov. Potom, čo zakázal voľný predaj tabakových výrobkov a umožnil ho len v licencovaných trafikách, ktoré rozdal svojim prívržencom, plánuje podľa rôznych správ Fidesz podobne preorganizovať aj predaj alkoholu. Súkromné sporiteľne sa tiež majú skoncentrovať a podriadiť jednej banke vlastnenej skupinou podnikateľov blízkych Fideszu. Orbán svoje nedeľňajšie víťazstvo označil za dôkaz toho, že maďarským voličom vyhovuje politický a ústavný model, ktorý zaviedol. „Voliči skoncovali s diskusiami posledných štyroch rokov... Maďari sú najjednotnejším národom v Európe,“ povedal premiér pred jasajúcimi prívržencami.

Väčšia vláda

Nič tak nenasvedčuje tomu, že by došlo k demokratizácii pomerov v krajine, napríklad obnove mechanizmov slúžiacich na kontrolu moci a že by sa premiér bol ochotný vzdať aspoň časti moci, ktorú posledné štyri roky sústredil vo svojich rukách. O možnej novej vláde sa zatiaľ objavilo len toľko, že bude mať viac členov než doterajší kabinet. Podľa internetových novín Index pravdepodobne rozoberú niekoľko superministerstiev, do ktorých pred štyrmi rokmi zlúčili viacero tradičných rezortov. Mohli by tak opäť vzniknúť samostatné ministerstvá spravodlivosti, školstva a zdravotníctva.

Pravica po maďarsky

8. apríla 2014 - (Peter Morvay - komentare.sme.sk)

Paradoxom Maďarska je, že takzvaná ľavica je v mnohých otázkach vrátane ekonomických pravicovejšia než to, čo sa oficiálne nazýva pravicou a čo zastupuje Orbánov Fidesz. Maďarská ľavica je dosť neschopná a populistická, jej predvolebné sľuby neboli príliš reálne a volebnú porážku si zaslúžila. Ozajstným problémom Maďarska však je, že je táto ľavica stále zreteľne prozápadnejšia a je väčším prívržencom trhovej ekonomiky, súkromného majetku, slobodného podnikania i hospodárskej súťaže než to, čo sa u susedov nazýva pravicou. Na Slovensku je to ťažko pochopiteľné, ale maďarská ľavica je aj s množstvom chýb a čiastočne postkomunistickým pôvodom nielen väčším zástancom právneho štátu, demokracie či individuálnych slobôd, ona je v západoeurópskom ponímaní dokonca o niečo pravicovejšia aj v ekonomických otázkach. Tragédiou Maďarska je, že tam moderná európska pravica v západnom zmysle dlhodobo neexistuje, a keď už, má k tomuto modelu paradoxne „ľavica“ ešte stále o niečo bližšie. Maďarská „pravica“ je čiastočne pravicová, vlastne ultrakonzervatívna maximálne v kultúrnom zmysle, na taký ten východoeurópsky spôsob. Sníva o silnom národnom štáte, ktorý aktívne riadi a kontroluje ekonomiku i každodenný život a myslenie svojich občanov. To všetko zaliate omáčkou zo silného nacionalizmu, zahľadenosti do seba a zveličených historických tráum a krívd. Hlavnou úlohu tejto omáčky je, že má zdôvodniť a ospravedlniť práve silný štát a obmedzovanie demokracie a slobôd ako nástrojov v boji národa proti zlému svetu, ktorý chcel Maďarom vždy len ubližovať. Začiatkom deväťdesiatych rokov Fidesz opúšťal svoje radikálne liberálne korene a snažil sa ovládnuť národno-konzervatívny voličský tábor. Vtedy tu bola určitá nádej, že strana maďarskú pravicu zmodernizuje a priblíži západnému vzoru. Fidesz však nakoniec len prevzal voličov tradičnej „pravice“, prispôsobil sa im a aby si ich udržal, rozmnožil a zároveň zlikvidoval konkurenciu, začal tieto traumy, sebaklamy a až paranoické obavy časti maďarskej spoločnosti posilňovať a rozvíjať ešte viac. Krajne pravicový Jobbik naďalej nebude hrať v maďarskej politike rozhodujúcu úlohu už len preto, lebo v ňom vládny Fidesz právom vidí hlavného konkurenta. Obe strany sú si v mnohom až príliš blízke a vychádzajú z podobných predpokladov. Fidesz k nim len pristupuje oveľa pragmatickejšie. Viktor Orbán svoje kroky obhajuje aj tým, že nimi Jobbiku berie vietor z plachiet. Jobbik však za Orbánovej vlády zosilnel a je to logické. Ťažil práve z ovzdušia a očakávaní, ktoré Fidesz svojím sociálnym a nacionálnym populizmom vyvolal a legitimizoval, ale nemohol splniť. A aj keď Fidesz i Jobbik volili rôzni ľudia z rôznych dôvodov, znamená to, že dohromady je dnes až dvom tretinám maďarských voličov blízka alebo im aspoň neprekáža zmes vypätého nacionalizmu, sociálnej demagógie a pocitu ohrozenia, ktoré im obe strany predkladajú a ktoré sa v maďarskom prostredí označujú za pravicovú politiku. A kým táto politika štát nedovedie ku krachu, pravdepodobne z nej väčšina voličov ani nevytriezvie.

Jobbik rastie. Klame telom?

9. apríla 2014 - (Ivan Drábek - Pravda)

Keď Jobbik pred štyrmi rokmi vtrhol do maďarského parlamentu s podporou takmer 17 percent voličov, domáca i svetová verejnosť bola otrasená. - Strana, ktorú podľa nedávneho súdneho rozhodnutia možno označovať prívlastkom „neonacistická“, v nedeľňajších voľbách získala až 21,5 percenta hlasov. Rozruch je však tentoraz oveľa menší. Prečo? Zmenil sa Jobbik? Alebo Maďarsko? Či si len ľudia zvykli, že v krízových časoch extrémisti najlepšie ryžujú? Hrozbu nástupu krajnej pravice zľahčuje premiér Viktor Orbán i vládou kontrolované médiá. A sám Jobbik vysiela signály, že roku 2018, keď sa chystá voľby vyhrať, sa netreba báť. Na jar 2010 prišiel Gábor Vona, líder Jobbiku, na ustanovujúce zasadanie parlamentu v uniforme Maďarskej gardy, zakázaného polovojenského krídla svojej strany. Provokoval oblečením vyvolávajúcim v mnohých strach, lebo pripomína rovnošaty nacistických Šípových krížov, ktorých krutovláde padli za obeť státisíce maďarských Židov. Jobbik vtedy rasistickými a homofóbnymi heslami získal hlasy vyše 850-tisíc voličov. Teraz sa priblížil k hranici milióna hlasov. Základňu si dokázal rozšíriť tým, že zjemnil svoj tradične drsný štýl a verejnosti ukazoval prívetivejšiu tvár. „Viedli sladkú, priam cukríkovú kampaň,“ hovorí politológ Zoltán Kiszelly. „Vona pózoval so psíkmi, mačičkami i bábätkami, čo k obrazu strany rozhnevaných radikálov v minulosti nikdy nepatrilo,“ dodáva pre Pravdu. Práve pre zjemnenie imidžu si Jobbik vylepšil výsledky, nazdávajú sa analytici, podľa ktorých sa vďaka tomu zbavil aj prívlastku regionálnej strany. V minulosti bol totiž Jobbik silný v chudobných oblastiach severovýchodného Maďarska, kde sú tradične najnapätejšie vzťahy medzi väčšinovým obyvateľstvom a početnou rómskou menšinou. Tentoraz však bodoval aj v Zadunajsku, západnej polovici krajiny, ktorá lepšie prosperuje a medzietnické konflikty ju tak netrápia. Medzi voličmi Jobbiku vzrástlo aj zastúpenie starších ľudí a žien, medzi ktorými mal donedávna iba minimum stúpencov. V kampani sa Jobbik miernil. Vyhýbal sa extrémistickým prejavom i otvorenému štvaniu proti Rómom. Vona pred kamerou pomáhal pri práci rómskemu pomocnému robotníkovi, ktorého pochválil za usilovnosť. „Maďarská spoločnosť musí oceniť pracovitých Rómov,“ povedal politik, ktorý ešte minulý rok spôsobil škandál v parlamente, keď podotkol, že „v krajine sa rodí príliš veľa cigánskych detí“, pričom prirodzený prírastok tejto vyše polmiliónovej komunity označil za „neodôvodnený“. Vo volebnom programe Jobbiku mala kapitola týkajúca sa problémov najpočetnejšej etnickej menšiny zmierlivý názov Maďarsko-rómske spolužitie. A na 85 stranách dokumentu sa slovo Žid neobjavilo ani raz. Pričom ešte pred štyrmi rokmi jednou z hlavných tém predvolebnej kampane Jobbiku bolo to, ako sa údajne Izrael pomocou vkladania kapitálu pokúša kolonializovať Maďarsko. A pred pol druha rokom jeden z lídrov strany v parlamente navrhol, aby sa spísali zoznamy Židov, ktorí sú podľa neho národno-bezpečnostnou hrozbou pre krajinu. Vona v rozhovore pre portál Origo priznal, že táto zmena štýlu, podobná, akou prešla krajná pravica vo Francúzsku, je účelová. „Vytýčili sme si za cieľ vyhrať voľby. A vyhrať voľby dokáže iba ľudová strana. Preto som vlani na jeseň vyzval na zmenu štýlu, ale pri zachovaní obsahového radikalizmu,“ vyhlásil a sebavedome dodal, že „o desať rokov sa študenti politológie budú učiť, ako sa jedna démonizovaná strana dokázala premeniť na módnu, mladícku, sviežu a populárnu ľudovú stranu“. Viacerí súčasní politológovia však varujú, že Vonova strana zrejme iba klame telom. „Aj keď Jobbik zmiernil svoju rétoriku, stále je krajne pravicovou stranou, rovnako pre svoju ideológiu, ako aj vzťahy s extrémnou pravicou vrátane násilných hnutí, ako je Betyársereg či Nová maďarská garda,“ uviedol pre Pravdu Péter Krekó, šéfanalytik ústavu Political Capital. „Vodcovia strany zostali tí istí a základňu Jobbiku stále tvoria voliči, v zmýšľaní ktorých je rasizmus hlboko zakorenený,“ dodal. Na prvej povolebnej medzinárodnej tlačovej konferencii musel premiér Orbán čeliť viacerým otázkam zahraničných novinárov, znepokojených volebným úspechom Jobbiku. Podľa politológa Kiszellyho je tento rozruch pochopiteľný. „Vona výsledok označil za najlepší, aký v EÚ dosiahla radikálna národná a euroskeptická strana, a to svet musí zaujať. Obávam sa však, že už po májových voľbách do Európskeho parlamentu Maďarsko nemusí byť rekordérom. A to napriek tomu, že Jobbik má veľké šance získať viac ako doterajšie tri mandáty,“ predpovedá. Orbán sa otázkami o Jobbiku nenechal znepokojiť. Podľa neho politická váha Vonovej strany klesne. „Tá závisí od zastúpenia v parlamente, a to u spomínanej strany klesne, uvidíte sami,“ vyhlásil premiér, pričom dodal, že dvojtretinová väčšina, ktorú jeho Fidesz v zákonodarnom zbore získal, je „najlepšou obrannou líniou“ proti Jobbiku. Predseda vlády pri posudzovaní hrozby zo strany Jobbiku vychádza z jeho parlamentného zastúpenia, ktoré napriek o stotridsaťtisíc hlasov lepšiemu účinkovaniu krajnej pravici oproti predchádzajúcim voľbám skutočne klesne. Je to výsledok nových volebných pravidiel ušitých na mieru Fideszu, ktoré výrazne zvýhodňujú víťaza. Fidesz by však podľa viacerých politológov nemal byť taký pokojný. Jeho neortodoxná hospodárska politika síce zatiaľ relatívne funguje, ale je vystavená viacerým rizikovým faktorom a aj pod tlakom vonkajších vplyvov môže raz nečakane skolabovať. „Ak sa moc Orbána z akéhokoľvek dôvodu otrasie, ľahko sa môže stať, že po ňom príde Jobbik,“ varuje na sociálnej sieti politológ Zoltán Lekner.

RETRO SOCIALIZMUS

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.568326666599647.1073741891.147596498672668&;type=3

Národná slávnosť na Devíne 2014

Spoločné putovanie po stopách slovenskej histórie

http://www.vyveska.sk/narodna-slavnost-na-devine-3-5.html

SNK zdigitalizovala Hviezdoslavove Krvavé sonety

http://www.teraz.sk/kultura/snk-zdigitalizovala-hviezdoslavove-sonet/80488-clanok.html

Banská Štiavnica

http://sk.fotoalbum.eu/fuhl/a655615/slideshow

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=568380003260980&;set=a.165789530186698.33779.147596498672668&type=1&theater

V USA môžeme hovoriť o tisíckach slovenských profesionálov

So slovenským veľvyslancom v USA Petrom Kmecom o virtuálnom inkubátore Vision a jeho zámeroch...

http://www.science.sk/clanky-a-rozhovory/vedna-politika-2/4716-slovensky-velvyslanec-v-usa-v-spojenych-statoch-mozeme-hovorit-o-tisickach-slovenskych-profesionalov

Medzinárodný letný tábor Matice slovenskej

http://www.matica.sk/?id_menu=73374

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=567846599980987&;set=a.165789530186698.33779.147596498672668&type=1&relevant_count=1

Reverend Dušan Tóth o trvalých slovách z Toronta

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/654/reverend-dusan-toth-o-trvalych-slovach-z-toronta

Slovenské spievanky a veršovačky - Súťaž Zväzu Slovákov v Maďarsku

http://www.uszz.sk/sk/stranka/3094/slovenske-spievanky-a-versovacky---sutaz-zsm

Nárečová mapa Slovenska

http://slovake.eu/sk/intro/language/dialects

Profesionáli - Miki sa učí po slovensky

https://www.facebook.com/photo.php?v=2592933663286

Najkrajšie slovenské ľudové rozprávky

http://vydavatelstvo.goodboog.com/najkrajsie-slovenske-ludove-rozpravky/

Svedectvá krajanov podporia historické vedomie národa

November 1989

http://www.uszz.sk/sk/stranka/3108/svedectva-krajanov-podporia-historicke-vedomie-naroda

Za našim výnimočným aktivistom I. Tóthom

Za Imrichom Tóthom, našim výnimočným aktivistom

14. apríla 2014 naše rady navždy opustil horlivý slovenský aktivista v Dunaeďháze, jeden zo zakladateľov Zväzu Slovákov v Maďarsku. Imrich Tóth (1929-2014) sa zaslúžil o to, že v obci ešte žije slovenská reč, v materskej a základnej škole prebieha výučba našej materčiny a že osada si dodnes zachovala slovenský ráz. - Náš „Imre báči“ bol do konca života verný svojim ideám, jeho činy sprevádzala vždy láska...

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/155-kultura1-kultura1/1167-za-naim-vnimonm-aktivistom-imrichom-tothom

Veľká noc

http://www.teraz.sk/tag/velka-noc

Kuriózne poistné prípady počas Veľkej noci

http://www.teraz.sk/magazin/kuriozne-poistne-pripady-velka-noc/81083-clanok.html

Na Bielu sobotu katolíci slávia večer vigíliu

http://www.teraz.sk/slovensko/na-bielu-sobotu-katolici-slavia-vigiliu/81631-clanok.html

Veľká noc je najväčším kresťanským sviatkom

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/152-aktuality2-aktuality2/732-veka-noc-je-najvaim-kresanskm-sviatkom

Veľká noc v Békešskej Čabe

http://www.uszz.sk/sk/stranka/3104/velka-noc-v-bekesskej-cabe-klobasy-sunka-a-sladky-kolac

Klobásy, šunka a sladký koláč - Audio:

http://static-media.rtvs.sk/items/137/534fc1e9d686a.mp3

Zoltán Bárkányi Valkán: Veľkonočná oblievačka

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/literatura/162-literatura2-literatura2/988-zoltan-barkanyi-valkan-vekonona-oblievaka

Oblievačka

Mládenci v krojoch šibú a oblievajú dievčatá počas tradičnej veľkonočnej oblievačky 21. apríla 2014 v Trenčianskej Teplej. - Foto: Radovan Stoklasa (tasr)

Nadlacké veľkonočné „studenje“

Audio: http://static-media.rtvs.sk/items/137/534fc11bbfe84.mp3

Kresťania po celom svete dnes slávia vzkriesenie Ježiša Krista

http://www.teraz.sk/slovensko/krestania-velka-noc-vzkriesenie-pana/81711-clanok.html

Pápež vyzval katolíkov, aby znovu objavili korene svojej viery

http://www.teraz.sk/zahranicie/papez-vyzval-katolikov-aby-objavili-vier/81708-clanok.html

Urbi et orbi: Pápež vyzval na celosvetový mier a ukončenie všetkých vojen

http://www.hlavnespravy.sk/urbi-et-orbi-papez-vyzval-na-celosvetovy-mier-a-ukoncenie-vsetkych-vojen/252458

Slováci z rumunského Bihoru ožijú na fotografiách projektu VŠVU

http://www.uszz.sk/sk/stranka/3107/slovaci-z-rumunskeho-bihoru-oziju-na-fotografiach-projektu-vsvu

Slovenských učiteľov a školákov v Budapešti potešili knihy z ÚSŽZ

http://www.uszz.sk/sk/stranka/3099/slovenskych-ucitelov-a-skolakov-v-budapesti-potesili-knihy-z-uszz

Bratislavská výstava: Vojvodinskí Slováci v Kanade

Dom Matice slovenskej v Bratislave vás pozýva na výstavu Ondreja Miháľa „Vojvodinskí Slováci v Kanade“ do Jozefínskej knižnice Matice slovenskej (na Grösslingovej 23 v Bratislave do 15. mája 2014 v pracovných dňoch od 10.00 do 16.00 hod.).

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=570379119727735&;set=a.165789530186698.33779.147596498672668&type=1&relevant_count=1&ref=nf

Muž s víziami do budúcnosti

Rodák zo srbského Kysáča boduje na celosvetovej súťaži v dizajne v Číne. Pavel Surový sa prebojoval do finále so svojimi tromi prácami. Do súťaže sa prihlásilo až 1 145 dizajnérskych prác z viac ako 40 krajín sveta.

http://hl.rs/muz-s-viziami-do-buducnosti/

Spoločnými chodníkmi - Výstup na vrchol Pilíša

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/157-kultura3-kultura3/759-spolonmi-chodnikmi-vstup-na-vrchol-pilia

Dvojjazyčné vydanie diel Jána Palárika prezentovali v Budapešti

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/656/dvojjazycne-vydanie-diel-jana-palarika-prezentovali-v-budapesti

Kompletné dielo Jána Palárika

http://zlatyfond.sme.sk/autor/1/Jan-Palarik

Zo študentských rokov Jána Palárika

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/742-zo-tudentskch-rokov-jana-palarika

Palárikovu Rakovú okrášlia divadelníci z Báčskej Palanky

http://www.uszz.sk/sk/stranka/3015/palarikovu-rakovu-okraslia-divadelnici-z-bacskej-palanky

Galéria Babka prezentuje slovenskú insitu zo Srbska v Ríme

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/651/galeria-babka-prezentuje-slovensku-insitu-zo-srbska-v-rime

Galéria najkrajších fotografií malebného Slovenska

http://refresher.sk/13302-Vsade-dobre-doma-najlepsie-Galeria-najkrajsich-fotografii-melebneho-Slovenska

Súťaž fotografie a krátkej filmovej tvorby žiakov škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí 2014

www.oslovma.hu/XXX/SutFotBB.rtf

Slováci na Jarmoku kultúry v Budapešti

10.-13. apríla 2014 - Budapešť, Radničné námestie (Városház tér) - Jarmok kultúry (pri príležitosti dňa poézie). - 12. apríla od 15. hod.: Budapeštiansky slovenský spevácky zbor Ozvena, Folklórny spolok Lipa a kapela Kóborzengő.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=567333810032266&;set=a.165789530186698.33779.147596498672668&type=1&relevant_count=1

So Zoltánom Bárkányim Valkánom v Segedíne

14. apríla 2014 o 17.30. hodine v Dome národností

Slovenčina ľahko, rýchlo a úplne bezplatne - www.slovake.eu

(en) - Learn Slovak

(de) - Lernen Sie die Sprache

(cz) - Naučte se slovensky

(hu) - Tanuljon meg szlovákul

(pl) - Naucz się języka słowackiego

(ru) - Выучите язык

(eo) - Lernu la lingvon

(es) - Aprenda eslovaco

(fr) - Apprenez le slovaque

(lt) - Mokykitės kalbos

(sk) - Naučte sa po slovensky

Krásna a majestátna - Študent Matúš Lašan nakrútil video o Kráľovej holi

http://cestovanie.aktuality.sk/clanok/8802/krasna-a-majestatna-mlady-student-nakrutil-video-o-kralovej-holi/

Video: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&;v=d2R0ChRe9m0

Šaliansky Maťko deti stále láka

Súťaž detí organizovaná Maticou slovenskou má za sebou 21. ročník

12. apríla 2014 - (Dušan Mikolaj - Slovenské národné noviny)

Bola raz jedna malebná krajina - Slovensko sa zvala. V nej malé mestečko Šaľa. A tá Šaľa Šalianskeho Maťka Jozefa Cígera Hronského mala. Do toho mestečka detičky sa schádzať začali, aby si rozprávali, čo dobré je a čo zlé, koľko hrdinov poznajú, ako princov, chudobných synčekov, hlupáčikov, popolvárov a sedemhlavých drakov prekonávať majú. Stále vedia na pamäti mať, ako sa majú k rodičom, súrodencom, priateľom, zvieratkám a veciam okolo v pravú chvíľu správne zachovať, na dospelých sa hrať... Keď sa v Šali zrodila iniciatíva zorganizovať súťaž v prednese slovenských povestí, v kalendári bolo meno Matej. A tak predseda Miestneho odboru Matice slovenskej v Šali MUDr. Svetozár Hikkel nazval súťaž Šalianskym Maťkom. Všetky doterajšie ročníky okresných, neskôr obvodných a krajských škôl sa konali na pôde Domu Matice slovenskej v Nitre a súťažiacich z roka na rok pribúdalo. Kým v deväťdesiatych rokoch minulého storočia súťažilo v obvodných kolách asi tridsať žiakov v ostatných rokoch sa ich počet zdvojnásobil.

PREZIDENTSKÉ OCENENIE

Národná súťaž žiakov základných škôl v prednese ľudových a autorských povestí Šaliansky Maťko sa zrodila súbežne s našou novodobou štátnosťou. Posledný marcový piatok v okresnom sídelnom meste na juhu Slovenska vstúpila do svojho tretieho desaťročia a jej finálové kolo potvrdilo, že podujatie patrí medzi stálice matičných aktivít. Šaliansky Maťko sa od jeho začiatkov neodmysliteľne spája so sympatickou duchovnou a neúnavnou fyzickou účasťou predsedu organizačného výboru súťaže Svetozárom Hikkelom. V tomto roku jeho zásluhy verejne ocenil Ivan Gašparovič udelením Medaily prezidenta Slovenskej republiky. Prezident Gašparovič prišiel do Šale osobne a keďže jeho návšteva v oficiálnej štátnickej pozícii bola posledná, treba zdôrazniť, že v histórii podujatia, venovaného slovesnému odkazu J. C. Hronského, nebola ojedinelá. Organizátori, učitelia, rodičia a ich deti preto prijali ako úprimné prezidentovo poďakovanie všetkým, pre ktorých tradícia, umelecké slovo a vzťah k národným a regionálnym dejinám tvoria súčasť ich mnohorakých záujmov. Význam súťaže ako súčasti záujmového vzdelávania a osobitne vzťahu k národnej literatúre ocenil svojou prítomnosťou aj minister školstva, vedy, výskumu a športu Dušan Čaplovič. A o svoje profesionálne skúsenosti sa s mladými recitátormi, z ktorých mnohí majú neodškriepiteľný herecký talent, podelil Jozef Šimonovič, ktorý prišiel do Šale zároveň ako prvý podpredseda Matice slovenskej.

VZŤAH OD DETSTVA

Opakovane sa žiada pripomenúť, že Šaliansky Maťko od začiatku napĺňa základné poslanie súťaže: vyvolať záujem školopovinných detí po celom Slovensku o ľudovú slovesnosť, povesťovú históriu ako neodmysliteľnú súčasť dejín národa, o literatúru v jej mnohorakých jazykových podobách a interpretáciách. Práve v dnešných časoch, keď odborníci varovne zdvíhajú prst nad prudko klesajúcou schopnosťou našich detí interpretovať umelecký text, je podobná súťaž doslova životne dôležitá. Svetozár Hikkel poznamenal, že na školských, obvodných a krajských kolách sa zúčastnilo zo desaťtisíc žiakov. Oficiálni hostia zhodne dodali, že do spoločného úžitku prispeli podobnou mierou interpreti aj podnecovatelia. Osobitnú pochvalu vyslovili deťom slovenských rodičov, usadených v susedných štátoch. Tentoraz do Šale pricestovali žiaci z Ukrajiny a Maďarska, čo je mimoriadne dôležité pre pocit národnej súnaležitosti medzi našimi krajanmi a materskou krajinou, ktorou pre nich bolo, je a bude Slovensko.

VŠETCI SÚ VÍŤAZI

Šaliansky Maťko teda vstupuje do tretej desiatky rokov svojho trvania v plnej sile a s perspektívou stať sa doslova európskym fenoménom. Len keby si ho médiá, napríklad verejnoprávna RTVS, viac všímali... Dodajme, že v I. kategórii 21. ročníka Šalianskeho Maťka zvíťazil Martin Gabko zo ZŠ v Dolnej Maríkovej (2. miesto Jakub Sebastián Barjak zo ZŠ Zvolen, tretie Alexandra Hornáková zo ZS s MŠ Trnava). Víťazom y II. kategórii bol Alex Mihalík zo ZŠ v Nových Zámkoch (2. miesto Barbora Jurovčíková ZŠ Púchov, tretie Laura Zeleňáková ZŠ Košice). V kategórii najstarších žiakov obsadila 1. miesto Mária Bernátová zo ZŠ Bratislava (druhá bola Natália Laššáková ZŠ s MŠ Zákamenné, tretia Lucia Lengyelová ZŠ Partizánske). Môžeme však konštatovať, že všetci zúčastnení mladí interpreti povestí a rozprávok vyhrali. Vyhrali dobrý pocit, že patria k národu, ktorý už oddávna vytváral v ľudovej slovesnosti majstrovské diela plné krásy a poučenia.

Historický kalendár

BestOf-oSlovMa - www.facebook.com/oslovma

8. apríla 1873

V Banskej Bystrici začal vychádzať časopis Svornosť, hlásajúci asimiláciu Slovákov. Časopis vyvíjal kampaň v duchu uhorského vlastenectva v súlade s koncepciou uhorského (maďarského) politického národa. Redigoval ho Karol Kubáni.

8. apríla 1932

Narodil sa maďarský historik a politik József Antall, ktorý sa ako maďarský premiér podpísal spolu s hlavami štátov Václavom Havlom (ČSFR) a Lechom Walesom (Poľsko) pod vznik Vyšehradskej trojky 16. 2. 1991, ktorá sa po rozdelení ČSFR zmenila na Vyšehradskú štvorku. Zomrel 12. 12. 1993.

8. apríla 1912

Narodil sa v Poluvsí pri Žiline vojak, účastník protifašistického odboja, spoluúčastník atentátu na Reinharda Heydricha Jozef Gabčík. Zomrel (zastrelil sa pri prestrelke posledným nábojom) 18. 6. 1942.

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/779-atentat-spomienka-na-jozefa-gabika

9. apríla 1921

Narodil sa v Slovenskom Mederi (dnes Palárikovo) katolícky kňaz, básnik, prekladateľ a literárny kritik Karol Strmeň (vl. menom Karol Bekéni), spoluzakladateľ Slovenského inštitútu v Clevelande, ktorý patril do druhej vlny Katolíckej moderny. Zomrel 15. 10. 1994 (uvádza sa aj 16. a 21. október).

http://sk.wikipedia.org/wiki/Karol_Strme%C5%88

Mozaika z biografie Karola Strmeňa

http://www.snk.sk/swift_data/source/NbiU/Biograficke%20studie/28/bs28_101_106.pdf

10. apríla 1941

sa narodil pedagóg, básnik a publicista Alexander Kormoš patriaci do predvoja slovenskej literatúry v Maďarsku.

A. Kormoš ospevuje krásu pravdy a pravdu krásy

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/186-archiv-literatura-archiv-literatura/512-a-kormo-ospevuje-krasu-pravdy-a-pravdu-krasy

Písmo bez písma - Z básni Alexandra Kormoša

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/literatura/162-literatura2-literatura2/1037-pismo-bez-pisma-z-basni-alexandra-kormoa

Alexander Kormoš: Nad zaniknutým časopisom SME

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/487-alexander-kormo-nad-zaniknutm-asopisom-sme

14. apríla 1849

na Dobrej Vode zomrel katolícky kňaz, teológ, národný buditeľ, bernolákovský básnik a prekladateľ Ján Hollý. - Narodil sa 24. marca 1785 v Borskom Mikuláši.

http://www.osobnosti.sk/index.php?os=zivotopis&;ID=1722

http://zlatyfond.sme.sk/autor/97/Jan-Holly

23. apríla 1852

sa narodil v Beckove maliar Ladislav Medňanský (Mednyánszky).

Krajinár európskeho významu, ktorý mal ateliér aj na parížskom Montmartri a neskôr vo Viedni. Jeho krajinárske maľby sa vyznačujú melanchóliou či nostalgiou a majstrovským zachytením svetla (napr. Mesačná krajina s jazdcom, Riečna krajina s rybárom, Belianske Tatry). Zomrel 17. 4. 1919.

17. apríla 1919

zomrel vo Viedni maliar Ladislav Medňanský (Mednyánszky) - Najzáhadnejšia postava uhorského maliarstva - Z Beckova do veľkej Európy - Keď sú Strážky milšie ako Montmartre - S maliarskou paletou do svetovej vojny

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/755-najzahadnejia-postava-uhorskeho-maliarstva

18. apríla 2014

Veľký piatok je v kresťanskom kalendári piatok pred Veľkou nocou (Paschou). Tento deň je pripomienka smrti Ježiša Krista na kríži. Veľký piatok je jedným z dní prísneho pôstu. V rímskokatolíckej cirkvi súčasť Svätého týždňa a veľkonočného tridua. Rímskokatolícka liturgia obsahuje čítanie z Písma, Jánove pasie, často predvedené dramaticky alebo hudobne. Zvláštnou súčasťou liturgie sú dlhé príhovory (za cirkev, za pápeža, za služobníkov cirkvi a za všetkých veriacich...) Iba v tento deň je súčasťou liturgie uctievanie kríža a neoslavuje sa v ňom eucharistia, podáva sa však sväté prijímanie.

V gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi je Veľký piatok striktne aliturgický deň (neslúži sa liturgia ani sa neprijíma eucharistia). Má tri nosné bohoslužby:

- Utiereň s čítaním dvanástich evanjelií o utrpení Ježiša Krista, ktorá sa tradične nazýva Strasti. Strasti sa na Slovensku tradične slúžia na Veľký štvrtok večer.

- Kráľovské hodinky alebo tiež cárske časy. Na každej hodinke sa čítajú žalmy, proroctvo, apoštol a evanjelium, ktoré sa viažu k utrpeniu a smrti Ježiša Krista.

- Večiereň so sprievodom (procesiou) okolo chrámu a uložením pláštenice. Sprievod okolo chrámu symbolizuje pohrebný sprievod Ježiša Krista.

Zvláštne bohoslužby sa konajú aj v mnohých protestantských cirkvách.

20. apríla 2014

Veľká noc je pre kresťanov oslavou zmŕtvychvstania Ježiša Krista po jeho smrti na kríži.

http://sk.wikipedia.org/wiki/Ve%C4%BEk%C3%A1_noc

Čo viete o Veľkej noci? Otestujte sa!

http://webmagazin.teraz.sk/zivot/kviz-velka-noc-sviatok/2084-clanok.html

Veľká noc je najväčším kresťanským sviatkom

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/152-aktuality2-aktuality2/732-veka-noc-je-najvaim-kresanskm-sviatkom

18. apríla 2011

Maďarský parlament prijal novú ústavu, ktorá vyvoláva negatívne reakcie doma aj v zahraničí. V návrhu ústavy sa nachádza množstvo kontroverzných častí, z ktorých najnegatívnejší ohlas v zahraničí vyvolalo uzákonenie volebného práva pre zahraničných Maďarov. Kritici tiež argumentovali, že nová ústava posilní moc premiéra krajiny a jeho Maďarského občianskeho zväzu - Fidesz.

20. apríla 1742

Narodil sa v Alberti (Albertirsa, Maďarsko) spisovateľ, pokrokový pedagóg, osvietenský hospodársky reformátor, publicista a organizátor poľnohospodárskeho školstva v Uhorsku Samuel Tešedík, zakladateľ prvej poľnohospodárskej školy v Uhorsku (v Sarvaši). Zomrel 27. 12. 1820.

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/osobnost/218

Samuel Tešedík pretváral dobu a život roľníka

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/historia/164-historia1-historia1/737-samuel-teedik-pretvaral-dobu-a-ivot-ronika

21. apríla 2014

Veľkonočný pondelok alebo Svetlý pondelok alebo Pondelok Paschy je deň, ktorý nasleduje po nedeli Zmŕtvychvstania. Je to druhý deň Svetlého týždňa, resp. veľkonočnej oktávy. V ľudovej sfére je spojený s rôznymi tradíciami a zvykmi, ktoré sa zaraďujú medzi prechodové rituály končiacej sa zimy a nastávajúcej jari. Táto nekresťanská prax bola v priebehu dejín v rôznych kultúrach teologizovaná a zaradená do kresťanského rámca. - V Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku sa na Svetlý pondelok po liturgii svätého Jána Zlatoústeho a myrovaní koná slávnostný sprievod okolo chrámu, pri ktorom sa na štyri svetové strany čítajú evanjeliá od všetkých štyroch evanjelistov o vzkriesení Ježiša Krista, čo symbolizuje ohlasovanie radostnej zvesti (evanjelia) celému svetu. V Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku je Svetlý pondelok (Pondelok Paschy) prikázaným sviatkom.

21. apríla 1893

zomrel v Opatiji (Chorvátsko) Ľudovít Markušovský, rodák z tatranskej Štrby, lekár, univerzitný profesor, vynálezca nosného zrkadielka, autor mnohých publikácií, jeden z prvých organizátorov moderného zdravotníctva v strednej Európe, vládny radca pre zdravotníctvo. - Po celý život sa v neľahkom čase maďarizačného útlaku prejavoval ako hrdý a neoblomný Slovák, ctiaci si svoj pôvod

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/osobnost/220

Ľudovít Markušovský patrí aj Slovensku

http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/831-udovit-markuovsk-patri-aj-slovensku

Ondrej L. Áchim a Slováci

„Som dolnozemský sedliak, slovenský gazda. Nepopieram. Avšak... mojou zásadou je, ak by som žil vo Francúzsku a nemal francúzsky pôvod, snažil by som sa byť dobrým francúzskym vlastencom (...) Ale nakoľko bývam v Uhorsku, snažím sa byť prvý medzi tunajšími vlastencami.“ - Dedičstvo sedliackeho kráľa...

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/nazory/160-nazory3-nazory3/1020-michal-hrivnak-ondrej-l-achim-a-slovaci

Hanba! - V Budapešti poškodili podstavec busty Ondreja L. Áchima

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/151-aktuality3-aktuality3/1165-pokodili-podstavec-busty-ondreja-l-achima

V Budapešti poškodili podstavec busty Slováka Ondreja Likera Áchima

19. apríla 2014 - (tasr / www.oslovma.hu)

Neznámi páchatelia poškodili v Budapešti podstavec busty významnej osobnosti Slovákov v Maďarsku, Ondreja Likera Áchima (1871-1911), ktorý bol niekdajším poslancom Uhorského snemu. Informoval o tom 19. apríla 2014 spravodajský server Slovákov v Maďarsku Oslovma.hu. Bustu vodcu agrárno-socialistického hnutia v Uhorsku, rodáka z Békešskej Čaby, ktorú slávnostne odovzdali pred necelým mesiacom, poškodili pravdepodobne v noci z piatka na sobotu. Server pripomína, že v posledných dvoch-troch rokoch Slováci v Maďarsku neboli terčom prejavu intolerancie extrémistických skupín. Páchatelia preškrtli dvojjazyčný nápis na podstavci a napísali naň slovo „Hanba!” v maďarskom jazyku. Podstavec busty, na ktorý vandali prilepili krátky výňatok z maďarskej Wikipédie o Áchimovi, je pritom z oboch strán prasknutý. Podľa informácií servera maďarská polícia už pátra po páchateľoch. Hmotná škoda nie je veľká, o to väčší je však morálny dosah tohto prípadu, konštatoval Oslovma.hu. „Je to naozaj hanba, ide totiž jednoznačne o politickú provokáciu,” zdôraznil predseda Slovenskej národnostnej samosprávy XII. obvodu Budapešti Michal Hrivnák, ktorý inicioval umiestnenia busty Áchima v Mestskom sade v Budapešti, v priestore promenády sôch Maďarského poľnohospodárskeho múzea. „Touto provokáciou sa cítim dotknutý aj osobne. Nazdával som sa totiž, že osobnosť a aj busta Áchima bude zbližovať naše národy. Zdá sa, akoby sme dosiahli opak toho, i keď som presvedčený o tom, že s touto provokáciou môžu súhlasiť iba extrémisti, prevažná väčšina Maďarov má určite inú mienku,” dodal pre server Hrivnák. Podľa jeho slov Áchim pracoval v prospech oboch národov a má zaslúžené miesto medzi osobnosťami spoločnej slovensko-maďarskej histórie. Bustu postavili po viacročnom byrokratickom boji 26. marca 2014. Slávnostného aktu pri Maďarskom poľnohospodárskom múzeu v Budapešti sa zúčastnil aj podpredseda maďarského parlamentu István Jakab, veľvyslanec SR v Maďarsku Rastislav Káčer, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Igor Furdík a predseda Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Ján Fuzik. Podľa servera podobné incidenty sa odohrali v niektorých Slovákmi obývaných lokalitách Maďarska iba v období rokov 2001-11, keď neznámi páchatelia zničili slovenské názvy osád a poškodili slovenské tabule napríklad v pilíšskych slovenských obciach, Békešskej Čabe, Orosláni a Budapešti. Takéto útoky sa zintenzívnili najmä v čase, keď dôsledkom rôznych zinscenovaných provokácií došlo k vyostreniu maďarsko-slovenských medzištátnych vzťahov.

Fotosúťaž Moja dovolenka v Maďarsku

http://dromedar.topky.sk/cl/11161/1391367/FOTOSUTAZ-Moja-dovolenka-v-Madarsku---hladame-tie-naj-fotografie-

oSlovMa - Obľúbené

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.323434981088818.70178.147596498672668&;type=3

Színcsók NIE je „rýdzi bozk“

a Ádámcsókné NIE je „manželka Adamovho bozku“ - Ach, tie naše skomolené mená!

http://www.oslovma.hu/index.php/hu/nazory/159-nazory2/594-g-papuek-ach-tie-nae-skomolene-mena

Níreďháza - Mesto za Tisou založili Slováci

Trpiaci Tirpáci - Tu sa najviac asimilovalo slovenské obyvateľstvo - Gróf F. Károlyi v roku 1753 sľúbil prisťahovalcom, že budú na tri roky oslobodení od platenia daní, že im dá potrebné drevo, neskôr právo vystavať si kostol a držať svojho evanjelického farára.

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/992-nirehaza-mesto-za-tisou-zaloili-slovaci

„Svetom, moje, svetom...“ - Vrátili sa spoza Ipľa

Uvedomelí a aktívni aj medzi budapeštianskymi Slovákmi

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia/840-svetom-moje-svetom-vratili-sa-spoza-ipa

Z kolísky do Békešskej Čaby

Úteky novohradských poddaných na Dolnú zem - Novohrad kolískou sťahovania Slovákov

http://www.oslovma.hu/index.php/en/historia/166-historia3/954-jan-janovic-z-kolisky-do-bekeskej-aby

Liptovskí murári v Budapešti

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/897-stavebni-robotnici-zo-slovenska-v-budapeti

Insitná tvorba Kovačickej trojky

http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/596-insitna-tvorba-kovaickej-trojky

Uchováva históriu čabianskej ev. cirkvi

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/880-uchovava-historiu-abianskej-evanj-cirkvi

Slovenský jazyk očami vedúcich predstaviteľov našej národnosti

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/650-slovensk-jazyk-oami-veducich-predstaviteov-naej-narodnosti

Asimilácia v Bodoni dosahuje vrchol - Je tu ešte niečo slovenské?

http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/623-asimilacia-v-bodoni-je-tu-ete-nieo-slovenske

Krzysztof Varga: Guláš z turula

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/186-archiv-literatura-archiv-literatura/564-krzysztof-varga-gula-z-turula-turulporkolt

Szlovák Paradicsom, Magas-Tátra, Pienini

http://www.oslovma.hu/index.php/en/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/643-szlovak-paradicsom-magas-tatra-pienini

Jar v Pilíši

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.387104438055205.1073741825.147596498672668&;type=3

Slovníček a pomôcky pre našich aktivistov

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/188-archiv-dokumenty-archiv-dokumenty/624-slovniek-a-pomcky-pre-naich-aktivistov

oSlovMa-Knižnica

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.552107664888214.1073741889.147596498672668&;type=1

Gregor Martin Papucsek: Maďarský pomaranč

www.oslovma.hu/XXX/GMPpomar.pdf

Trochu kyslý, trochu smutný, trochu frustrovaný... Ale je náš.

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/946-gregor-martin-papucsek-maarsk-pomaran

Ako ďalej, Slováci?

http://www.kulpin.net/files/29.03.2014-publikacia.pdf

Michal Svoreň: Slaný chléb

Odysea socialistického námořníka

www.oslovma.hu/XXX/SvorenMi.pdf

Hrsť spomienok Michala Svoreňa z Kolárova

Exkurz do pamäti presídlenca z Maďarska

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/historia/165-historia2-historia2/1136-exkurz-do-pamati-presidlenca-z-maarska

Povojnové migrácie a výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom

www.oslovma.hu/XXX/VymeObyv.pdf

Kugler József: Lakosságcsere a Délkelet-Alföldön

http://www.mtaki.hu/docs/cd1/kugler/kugler.htm

Bárkányi Zoltán: Szlovák konyha

www.oslovma.hu/XXX/SzKonyha.rtf

Nagyszerű szlovák receptek - Ritka jó szakácskönyv

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/magyarul/171-magyarul2/1040-nagyszeru-receptek-ritka-jo-szakacskonyv

Naučte sa po slovensky online a zadarmo: www.slovake.eu/hu

Páči sa mi to - oslovma.hu - facebook.com/oslovma