alt : header1.swfSun12152019

Posledná aktualizácia11:55:44

Národná politika a jej dopad na južné Slovensko

JuznSlo1Dvadsať rokov rozvoja - Maďarská národnostná menšina - Dôsledky - Žijeme, ale nedýchame - Slovensko v súvislosti so vstupom do Európskej únie povinne a slepo obetovalo národné práva Slovákov s obrovským rizikom ich dopadu na niekoľko nasledujúcich generácií.

Žijeme, ale nedýchame

Prijaté vládne nariadenia, ktorým sa vydáva zoznam obcí a vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o používaní jazykov národnostných menšín bol jediným trestom pod vianočný stromček a posledným iredentistickým darom pre Slovákov v roku 2011. Výkon trestu budú musieť Slováci absolvovať najmä v obciach, kde tvoria väčšinu alebo polovicu obyvateľstva. Na území, kde sú v menšine si Slováci už trest dlhodobo odpykávajú aj bez nariadenia zákona. Až tak dlho, že už nasledujúce tresty nebude komu udeľovať. Príslušníci maďarskej menšiny v skutočnosti nikdy neprijali nové pomenovania obcí podľa slovenských národovcov, prakticky ani duchovne sa nikdy nevzdali používania svojich názvov v maďarskom jazyku. Čoraz viac ich v sebe živili a živia, umelo, či nasilu, aj za cenu ignorovania zákonov. Ale iba odvtedy, odkedy im Slovensko umožnilo vlastný rozvoj a vznik vlastných politických strán.

JuznSlo2Dvadsať rokov rozvoja

Na južnom Slovensku sme sa nikdy nestotožnili s európsku definíciu o multikulturalizme, príliš dobre poznáme život na národnostne zmiešanom území južného Slovenska a ak sa teraz hovorí o jeho zlyhaní, nie je to nič nové. Podmienky národnostne zmiešaných území v Európe môžeme porovnávať len v rámci vlastnej krajiny - podmienky väčšinového národa, tam, kde tvorí menšinu s podmienkami príslušníkov národnostnej menšiny. Ku každej národnostnej menšine by mal štát pristupovať osobitne a tento prístup kompenzovať podľa záujmov národnej politiky a daných podmienok. Nasledujúce porovnania uvádzajú najvýraznejšie legislatívne kroky Slovenska pre ochranu a národný rozvoj Slovákov a maďarskej menšiny na južnom Slovensku za posledné desiatky rokov.

Slováci na južnom Slovensku

1. zákon o štátnom jazyku (novelizácia 1995) - zachovával práva Slovákov na južnom Slovensku (používanie slovenského jazyka ako jediného úradného jazyka, zavedenie sankcií, neskôr sankcie zrušené, pretrvával protiprávny stav, (novelizácia 2009) - jediný kľúčový paragraf v prospech národnoštátnych záujmov (opätovné zavedenie sankcií, zrušené 2011), povinnosť prioritného uvádzania štátneho jazyka v menej dôležitých oblastiach (povinnosť vysielania v miestnom rozhlase aj v štátnom jazyku, povinnosť uvádzania nápisov na pamätníkoch aj v štátnom jazyku), pretrvával protiprávny stav

2. zákon o štátnom občianstve (novelizácia 2010), ochrana národnoštátnych záujmov, pretrváva protiprávny stav
3. zákon o územnom a správnom usporiadaní SR (1996), vertikálne členenie krajov v prospech národnoštátnych záujmov
JuznSlo34. zákon o výchove a vzdelávaní, tzv. školský zákon - čiastočná ochrana národnoštátnych záujmov (učebnice schvaľované ministerstvom)
5. zákon o štátnych symboloch, tzv. vlastenecký zákon (novelizácia 2010) - ochrana národnoštátnych záujmov, pretrváva protiprávny stav
6. zákon o označovaní obcí v jazyku národnostných menšín (1994) - obce pomenované podľa slovenských národovcov nemohli používať maďarské názvy, pretrvával protiprávny stav, zrušený 2011
Z hľadiska národnej regionálnej politiky sa za posledné roky udiali dva pozitívne precedensy v Nitrianskom kraji: vznik Veľkej slovenskej koalície, zníženie počtu maďarských poslancov v kraji zmenou volebných obvodov, vznik ďalšej slovenskej koalície vo volebnom obvode Nové Zámky s efektívnym výsledkom.

Maďarská národnostná menšina

1. zákon o štátnom jazyku (novelizácia 2009) - rozšírenie používania jazykov národnostných menšín v strategických oblastiach v úradnom a verejnom styku, (novelizácia 2011) - možnosť minimálneho sankcionovania, dva precedensy v prospech menšiny - ďalšie rozšírenie používania maďarského jazyka v strategických oblastiach, v štátnej správe a v obciach, kde maďarská menšina netvorí väčšinu a používanie jazyka menšiny v služobnom styku v obecnej polícii ako prvej zložky štátnej správy, kde sa môže používať v služobnom styku maďarský jazyk
2. zákon o používaní jazykov národnostných menšín - umožnil zákonné používanie jazyka národnostných menšín v úradnom styku na úkor štátneho jazyka, zrušenie sankcií za neuvádzanie štátneho jazyka, novelizácia - rozšírenie používania jazykov národnostných menšín v strategických oblastiach, v úradnom a verejnom styku najmä v obciach, kde tvoria menšinu, precedens v prospech menšiny - zavedenie možnosti sankcionovania za neuvádzanie maďarského jazyka, zrušenie tzv. tabuľového zákona 2011
3. nariadenie vlády, ktorým sa vydáva zoznam obcí - zavedenie zákonnej možnosti používania názvov v maďarskom jazyku aj v prípade obcí pomenovaných podľa slovenských národovcoch
4. nariadenie vlády, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o použ. jaz. nár. menšín - precedens v prospech menšiny - prikazuje povinnosť informovať o práve používania jazyka menšín
JuznSlo45. zákon o voľbách do samospráv obcí, novelizácie - väčšinový volebný systém zvýhodňuje maďarskú menšinu v obciach, kde tvoria väčšinu v neprospech slovenského obyvateľstva
6. zákon o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, tzv. kompetenčný zákon, novelizácie - postupné prenesené štátne kompetencie na samosprávy, autonomizácia samospráv, ktoré ovláda maďarská menšina v neprospech slovenského obyvateľstva
7. zákon o mene a priezvisku, novelizácie - zavedenie a posilnenie ďalších práv príslušníkov menšín pre používanie svojich mien v materinskom jazyku
8. zákon o matrikách, novelizácie - zavedenie a posilnenie ďalších práv príslušníkov menšín v oblasti osobných údajov
9. zákon o výchove a vzdelávaní, tzv. školský zákon, novelizácie - mierny posun v status quo maďarskej menšiny (štátni inšpektori ovládajúci maďarský jazyk)
10. zriaďovanie vysokoškolských katedier a možností štúdia maďarského jazyka a kultúry s geografickým dosahom na celé južné Slovensko
11. zriadenie Univerzity J. Sellyeho
12. zriadenie Ústavu pre výskum maďarského jazyka a kultúry na Prešovskej univerzite v Prešove
13. zriadenie sekcie menšinových a regionálnych kultúr MK SR
14. zriadenie odboru vzdelávania národnostných menšín MŠ SR
JuznSlo515. zriadenie sekcie ľudských práv a menšín Úradu vlády SR
16. zriadenie Rady vlády SR pre národnostné menšiny a etnické skupiny
17. zriadenie funkcie podpredsedu vlády SR pre ľudské práva a menšiny
18. zriadenie Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny

Ďalšie dôsledky

Ďalšie právne akty štátu s Maďarskom, ratifikácia viacerých európskych dohovorov a zmlúv, činnosť zmiešaných slovensko-maďarských komisií, ale aj presah maďarských zákonov na Slovensko len pomáhali zanikať suverénnemu postaveniu Slovákov na južnom Slovensku. A my sme prijímali európske „tresty“ ako výsady a mlčky sa dívali ako nám z domova robia väzenie. JuznSlo6Vládna koalícia s dvomi maďarskými politickými stranami, štruktúra systematickej maďarskej regionálnej politiky, privlastňovanie si pozemkov a vodných zdrojov na južnom Slovensku, pričlenenie Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku k maďarskej, efektívna štátna podpora pre menšinovú kultúru, ale aj nečinnosť a stagnovanie orgánov a inštitúcií zodpovedných za rozvoj národného života a zlyhanie Matice slovenskej, aj to sú autori nášho rozsudku. A my sme opäť iba súhlasili, aby nás odsúdili za to, čo sme nespáchali. Štát nemá efektívnu národnú politiku, ak ju vôbec má, zákony sa novelizujú len ako reakcia na daný stav, tretí sektor na južnom Slovensku nie je vôbec vyplnený, regionálna národná politika neexistuje, aspoň nie taká výrazná, aby k nám prenikla. Neexistuje taký prínos, podpora, či zákon v prospech maďarskej menšiny, ktorý by negatívne neovplyvnil slovenské obyvateľstvo. Reakcia na zákony ochraňujúce národné záujmy štátu je ich porušovanie príslušníkmi menšiny. A to, čo platí na mentalitu tohto etnika - sankcie a efektívny dohľad - boli zrušené. Pomery na južnom Slovensku sa natoľko zhoršili, že podľa neoficiálneho mapovania situácie z hľadiska národnej politiky v jednom z miest na južnom Slovensku, v ktorom Slováci tvoria menšinu, sa Slováci na vedení štátnych subjektov vo vzdelávacej, pedagogickej, kultúrnej, mediálnej a informačnej oblasti nepodieľajú ani jedným percentom, celkovo sa na riadení samosprávy podieľajú iba štyrmi percentami, pre svoje národné aktivity dostávajú z mestských fondov na jedného Slováka 0,09 Eur, príslušníkom maďarskej menšiny prispejú 0,40 Eur na hlavu. Dodnes v maďarskom etniku pretrvávajú pozostatky pôvodného prírodného kmeňa a aj keď si osvojí prvky civilizovanej kultúry, tak len preto, aby ich použilo na dosiahnutie vlastného kultúrneho absolutizmu. A my sa stále dívame na vlastnú šibenicu ako na svoj domov. Lebo my dokážeme aj národne umierať mierumilovne. Tak sa teda ďalej dívajme ako tu, na juhu žijeme, ale nedýchame, chodíme, ale bez nôh, rozprávame, ale slová nepočuť.

Daniela Devínska
(Extra plus)
Ilustračné snímky: autorka