alt : header1.swfMon12092019

Posledná aktualizácia02:51:18

Zo slovenskej tlače - Marec (IV.) 2012

amonit05Benátska komisia: Nezaujatá kritika Maďarska - Orbán v horiacom hrade - Menšiny vo vláde presúvajú - Druhá šanca pre slovenského stredoľavého lídra - EK žaluje Maďarsko pre telekomunikačnú daň - Problém v maďarskej ústave vidí aj RE - Orbán novým svetským svätcom? - D. Čaplovič chce, aby Maďari vedeli po slovensky

Vybral a zostavil: Imrich Fuhl

Benátska komisia: Nezaujatá kritika Maďarska

26. marca 2012 - (Francoise Pons - EurActiv.com)

Benátska komisia, orgán Rady Európy, je vzácnym nástrojom pre nezaujaté zhodnotenie kontroverzných maďarských zákonov. Tvrdí to Francoise Pons z Club Grande Europe. „Žiadna iná krajina Európy, okrem Rakúska v roku 2000, nebola cieľom takej systematickej kritiky ako Maďarsko Vo vysoko politickej, a teda aj zaujatej debaty, je nutné zaoberať sa faktami a nie názormi. Jediná záruka spravodlivého prístupu voči Maďarsku je urobiť racionálnu analýzu, ktorá berie do úvahy maďarské tradície a zvyky. Základným nástrojom na dosiahnutie takejto racionálnej analýzy je Európska komisia pre demokraciu prostredníctvom práva (známa aj ako Benátska komisia), poradný orgán Rady Európy, ktorý skúma ústavné zákony v snahe zabezpečil ich súlad s demokratickými princípmi. [Benátska komisia] vznikla v roku 1990 s cieľom dodať rýchle odpovede na proces tranzície z komunizmu na demokraciu vo východnej Európe. Verejnosť o tom síce nevie, ale v informovaných kruhoch je [Benátska komisia] považovaná za „kráľovský klenot“ Rady Európy. Maďarská vláda predložila Benátskej komisii na preskúmanie dva zákony - o nezávislosti súdnictva a o náboženských slobodách, ktoré boli skúmané na plenárnom zasadnutí 15. a ž 17. marca. Navyše, na požiadanie Parlamentného zhromaždenia Rady Európy, bude komisia v tomto prípade skúmať ďalších päť zákonov. Ich názor na tieto zákony bude prijatý počas ďalšieho plenárneho zasadnutia v júni. Všetky pochybnosti, ktoré sa maďarská vláda možno snažila ukryť, sa však potvrdili: reforma súdneho systému ohrozuje nezávislosť súdnictva. Kritika Benátskej komisie je prísna: „Základné elementy reformy odporujú európskym štandardom organizácie súdnictva. Sú problematické aj vzhľadom na právo na spravodlivý proces.“ Zmeny, ktoré do Benátok priniesol maďarský minister spravodlivosti Róbert Répássy, spravodajcov nepresvedčili. Napriek tomu poľská podpredsedníčka komisie a jedna zo spravodajcov Hanna Suchocka, zdôraznila, že „fakt, že Maďarsko je jedinou európskou krajinou, ktorá koncentruje právomoc nad súdnou mocou do rúk jednej osoby, do rúk predsedu Národného súdneho úradu (NSÚ), je súčasťou maďarskej tradície, a teda apriori nepredstavuje problém sám o sebe. Tradície každej krajiny je treba rešpektovať. Cieľom je zabezpečiť nezávislosť súdneho systému. Benátska komisia nezaznamenala žiadne politické zasahovanie vlády do činnosti súdneho systému. Nekritizovala ani odborný a morálny postoj terajšieho predsedu NSÚ, ktorý si je blízky s premiérom Viktorom Orbánom. V prípade zákona o náboženských slobodách je procedúra výberu organizácii označených ako „cirkvi“ predmetom tvrdej kritiky z dôvodu, že politický proces selekcie sa uskutočňuje prostredníctvom hlasovania v parlamente, vyžadujúci si dvojtretinovú väčšinu, a bez možnosti pre náboženské asociácie využiť právne kroky v prípade zamietavého výsledku hlasovania. „Rozsah požiadaviek je nadmerný a založený na svojvoľných kritériách,“ tvrdí Benátska komisia. „Zrušenie registrácie pre stovky predtým zákonných cirkví je možné len veľmi ťažko považovať za v súlade s medzinárodnými štandardmi.“ Predošlý zákon prijatý v roku 1990 umožňoval získať status „cirkev“ veľkému množstvu náboženských organizácii (ak mali aspoň 100 členov). V roku 2010 malo Maďarsko 360 cirkví. Spravodajcovia nevytvorili presný zoznam, spoločností, ktoré štedrý status ´cirkev´ zneužívali. Navyše náboženský charakter mnohých z nich je otázny (napríklad: psychologická podpora pre automobilové závody). Napriek tomu, že je to v Maďarsku sporná záležitosť, stanovila Benátska komisia ich počet na približne 60. Avšak Benátska komisia zdôrazňuje, že „z celkového hľadiska ustanovuje tento zákon liberálny a štedrý systém pre náboženskú slobodu ako takú. Maďarsko si môže určiť svoju vlastnú náboženskú politiku - aj reštriktívnu - pod podmienkou, že zostane v línii s demokratickými pravidlami. Bolo by zaujímavé porovnať ho s ostatnými európskymi zákonmi. Keď niekto číta názor komisie, nemusí si byť vedomý, že aj keď dnes Maďarsko uznáva ´iba´ 32 cirkví, je maďarský zákon ešte stále najliberálnejší v Európe. Keď sa Benátska komisia zaoberá právomocami ústavného súdu, bolo by veľmi zaujímavé vedieť aké je postavenie maďarského súdu v porovnaní s ostatnými ústavnými súdmi v EÚ. „Určiť Benátky ako miesto pre naše plenárne zasadnutie, ďaleko od zmätku vo svete, nám veľmi pomohlo v snahe priviesť niektoré krajiny spať na cestu demokracie,“ povedal jeden z účastníkov. Keďže Benátska komisia nemá právomoc uvaľovať sankcie, musí túto slabosť kompenzovať snahou presvedčiť. Vzhľadom na tento fakt predseda Benátskej komisie Gianni Buquicchiou, ktorý sa vyznačuje pevným a zároveň taktným prístupom, neustále povzbudzoval maďarskú delegáciu, ktorá sem prišla z donútenia. Neustále opakoval, že „cieľom tohto cvičenia nie je konfrontácia ale spolupráca.“ Nevyhnutná vlastnosť v tak citlivej záležitosti.”

Orbán v horiacom hrade

22. marca 2012 - (Peter Morvay - Sme)

Záhada, ako sa v prejave premiéra Orbána 15. marca ocitla aj horiaca Krásna Hôrka, má prosté vysvetlenie. Orbán vníma Maďarsko ako obliehaný hrad a sám seba ako hrdinského kapitána stojaceho rozkročmo na boriacich sa hradbách, odrážajúceho hordy besniacich útočníkov. Alebo o tom chce aspoň presvedčiť svojich voličov vychovaných na romantických veľkofilmoch z čias protitureckých bojov. Na udržanie upadajúcej morálky v obliehanom hrade však potrebuje ilúziu spriateleného vojska prichádzajúceho na pomoc obrancom. Preto je už mesiac povinnou súčasťou každého jeho prejavu poďakovanie bratským národom Poliakov, Čechov a Litovčanov, ktorí sa vraj postavili za Maďarov v ich krutom boji s Osmanskou ríšou, teda prepáčte, s Európskou úniou. Dôkazom majú byť stovky poľských pútnikov, čo si minulý týždeň prišli Orbána vypočuť až do Pešti. Je to však podobné ako s Orbánovým tvrdením, že za ním stojí celý maďarský národ. Podľa vlastného pojatia má pravdu, keďže za súčasť národa považuje len tých, čo s ním vo všetkom súhlasia. Tak môže za názor poľského národa vydávať mienku prívržencov opozičného lídra Kaczyňského, proti ktorému v posledných voľbách hlasovali dve tretiny poľských voličov. A za postoj celého českého národa názor ľudí okolo prezidenta Klausa a premiéra Nečasa, z ktorých druhý Orbána podporuje skôr ako spojenca proti Bruselu, než že by súhlasil s jeho politikou. Nič to, v horiacom hrade je najdôležitejšia nádej. Aspoň do času, než vás pochovajú jeho trosky.

Vyhlásenie k 70. výročiu prvého transportu židovských žien a dievčat

24. marca 2012 - (Marián Tkáč, predseda MS / matica.sk)

Ľudskosť, tolerancia voči iným a úcta k pravde patria do hodnotového vybavenia Matice slovenskej, našej najstaršej kultúrnej a vlasteneckej ustanovizne, aj v 21. storočí. Tieto princípy a naša zviazanosť s činmi našich predkov vedú nás v podvečer 70. výročia začiatku transportov našich židovských sestier a bratov za krutým osudom k tomu, aby sme sa s pokorou v srdci ospravedlnili v mene všetkých vinných i nevinných matičiarov i nematičiarov. Matica slovenská, pátrajúca po pravde v našich dejinách, považuje prenasledovanie nevinných spoluobčanov z akýchkoľvek dôvodov za neprípustné a poľutovania hodné. Na zmiernenie bolesti obetí a ich potomkov, ktorá sa časom nijako nezmenšuje, chceme zároveň vzdať úctu všetkým tým príslušníkom nášho národa, ktorí prenasledovaným spoluobčanom pomáhali a zachraňovali im holé životy osobitne po auguste 1944, kedy neľudské zaobchádzanie s nevinnými obeťami rasových represálií na našom území vyvrcholilo. Našim zámerom je nezabúdať, a tak za nijakú cenu nepripustiť opakovanie zločinov, a zároveň dôstojným spôsobom zvečniť mená záchrancov, ktorí reprezentujú pravú tvár nášho národa, a ku ktorým sa hlásime.

Vypravili spomienkový vlak k 70. výročiu prvého transportu Židov

Sedemdesiat rokov uplynie v nedeľu 25. marca od vypravenia prvého transportu židovských žien zo Železničnej stanice Poprad do koncentračného tábora Osvienčim a ďalších. Pri tejto príležitosti práve z tejto stanice dnes po 6. hodine vyštartoval spomienkový vlak do Osvienčimu.

Gróf Csáky: Dostať naspäť majetok? Načo by mi bol?

Vyrastal v zámku, v ktorom hovorili troma rečami. Keď museli zo Slovenska utiecť, prišli o všetko. Dnes tvrdí, že človek nemá len jednu identitu, tú národnú, ale viacnásobnú.

Ekonomiku naštartujú len nižšie dane

Čiže akákoľvek diskusia o rušení rovnej dane a o zdaňovaní „bohatých” je v podstate kontraproduktívna. Jeden z najlepších hospodárskych rastov medzi krajinami Európskej únie zabezpečila Slovensku práve tá povestná rovná daň. Tá prilákala množstvo investorov do krajiny, čím stúpli aj daňové príjmy.

Boj proti anglicizmom, alebo lexikálna obroda slovenčiny

V ostatných rokoch je slovenčina neustále bombardovaná novými cudzími slovami, predovšetkým z angličtiny. Mnohé anglicizmy ani len gramaticky nezapadajú do štruktúry nášho jazyka. Ako by ste napríklad vyskloňovali slovo talkshow? Alebo vytvorte množné číslo tohto anglicizmu. Asi by ste sa veľmi natrápili a napokon aj výsledný tvar by asi neznel bohvieako.

Slovenské národné povstanie v amerických a britských archívoch

Tento príspevok sa vzhľadom na priestorové možnosti zaoberá výlučne vojenskou pomocou západných spojencov slovenskému odboju, pričom sa zameriava na postup čs. vlády v exile, ktorá ju zabezpečovala. Predkladám v ňom niektoré z predbežných výsledkov hĺbkového pramenného výskumu v amerických a britských archívoch.

Nacionalizmus - jav pozitívny

„Je žalostné, pokiaľ si niekto myslí, že keď som dobrým vlastencom, tak sa musím stať odporcom ostatných.“ (Voltaire) - Používanie termínu nacionalizmus, nacionalisti má svoj slovenský ekvivalent národovectvo, národniari, národovci, ktorý je vhodnejší. Niektorým však slovenská verzia nevyhovuje, pretože nevyznieva tak drsne a čitateľ by ju vnímal prijateľne. A to nie všetkým vonia.

Veľkovýroba maďarského štatistického národa v Uhorsku

Pôvodne vysoké početné zastúpenie slovanských obyvateľov v Uhorsku a nízky podiel po maďarsky hovoriacich „Uhrov“ bol pre maďarské politické špičky dôvodom na spustenie procesu maďarizácie nemaďarského väčšinového obyvateľstva štátu. Programovo sa uskutočňovalo rušenie nemaďarských škôl, zavádzanie maďarčiny už do materských škôlok, rušenie nemaďarských spolkov a združení, zavádzanie vládnych pomaďarčovacích spolkov a falšovanie štatistík i výsledkov sčítaní ľudu.

Pred 73 rokmi maďarské jednotky zaútočili na Slovensko

23. marca 2012 - (sita)

Pred 73 rokmi začala Malá vojna, teda maďarské vojská napadli východ Slovenska. O udalosti sa rozprávame s historikom Martinom Lackom.

- Práve pred 73 rokmi, 23. marca 1939, maďarské jednotky zaútočili na východné Slovensko. Pre túto udalosť sa vžil názov Malá vojna. Od roku 1919 to bol už tretí vstup jednotiek maďarského štátu na územie Slovenska. O čo išlo?

- Obnova hraníc tzv. veľkého Uhorska bola hlavným cieľom všetkých maďarských vlád, bez ohľadu na ich charakter. Tieto snahy mali nádej na úspech vždy, keď sa narušil mocenský status quo vytvorený víťaznými mocnosťami 1. sv. vojny. Treba povedať, že maďarská politika nevynechala jedinú príležitosť, aby dala Slovákom najavo, že patria pod zvrchovanosť Budapešti.

- Čo Malej vojne predchádzalo?

- O prvý pokus sa Maďari pokúsili v roku 1919 na vlnách boľševickej revolúcie. Väčším úspechom pre nich bol 2. november 1938, keď v tzv. Viedenskej arbitráži z dielne fašistického Talianska a nacistického Nemecka získalo Maďarsko 20 % územia Slovenska. Ani tento zisk však Budapešť nepokladala za uspokojivý. Keď v polovici marca 1939 došlo k zániku 2. ČSR a vytvoreniu Slovenského štátu, so súhlasom Hitlera Maďari okupovali celé územie Podkarpatskej Rusi. Vytvorením spoločnej maďarsko-poľskej hranice sa Slovensko ocitlo v priamom ohrození svojimi susedmi, ktorí sa netajili snahou o jeho parceláciu. Práve z územia Podkarpatskej Rusi sa Maďarom naskytol nový možný smer útoku proti Slovenska, s ktorým československá, ani slovenská armáda nikdy nekalkulovala.

- Bolo Slovensko na útok pripravené?

- Minister obrany podplukovník F. Čatloš mal k dispozícii len chabé a nekompletné jednotky v štádiu budovania. Okrem toho, po plnom diplomatickom uznaní Slovenského štátu Maďarskom hneď 15. marca 1939, azda nik z vládnych činiteľov neveril v možnosť útoku. Na rozdiel od slovenského podcenenia situácie bol maďarský útok dôkladne pripravený a precízne načasový: konal sa na druhý deň po odchode posledného transportu českých dôstojníkov a vojakov, ako aj deň po ukončení práce slovensko-maďarskej rozhraničovacej komisie, ktorá definitívne potvrdila platnosť existujúcich hraníc...

- Čo sa teda stalo pred 73 rokmi?

- 23. marca v skorých ranných hodinách približne 40 tisíc maďarských vojakov obsadilo územie okresov Sobrance a Snina. Ich prienik bol uľahčený aj tým, že postupovali s bielymi zástavami či v ukoristených uniformách čsl. armády. V prvom dni tak bránili dotknuté územia len slovenskí letci. Nasledujúceho dňa, 24. marca, sa rodiaca armáda a letectvo pokúsili o spätné vybojovanie územia, no neúspešne. Ďalšie pokusy o protiútok už v zárodku udusil Hitlerov príkaz z večera 24. marca ukončiť konflikt medzi „spojencami“. Napriek tomu, že Nemecko v čerstvo podpísanej Ochrannej zmluve z 23. marca 1939 garantovalo ochranu celistvosti slovenského územia, v skutočnosti donútilo Slovákov k ďalším územným ústupkom v prospech Budapešti. Do bojov sa tak nemohli zapojiť ani tisíce dobrovoľníkov, ktorí sa medzitým zo všetkých kútov Slovenska hrnuli na východ. V ten istý deň, 24. marca, maďarské letectvo bombardovalo Spišskú Novú Ves, ležiacu 150 km za frontom, keďže tamojšie letisko sa stalo ohniskom slovenskej vzdušnej obrany. Mesto bombardovalo celkovo 9 maďarských lietadiel Junkers 86, ktoré na letisko a mesto zhodili vyše 500 zápalných či trhacích bômb. Tie poškodili či zničili 7 lietadiel a vyžiadali si 13 životov.

- Slovenská diplomacia na útok nereagovala?

- Zaujímavú reflexiu našiel konflikt na poli diplomacie. Keď slovenské MZV adresovalo do Budapešti 23. marca 1939 protestnú nótu a ultimátum na stiahnutie vojsk, z Budapešti odpovedali, že ich armáda nevykonáva na východom Slovensku žiadnu operáciu, došlo vraj len k „omylom pri korektúre hraníc“. Neskôr svoj postup Budapešť zdôvodnila potrebou „zjednotenia“ rusínskeho obyvateľstva.

http://www.youtube.com/watch?v=1OHZh-Fu3Mk

http://www.youtube.com/watch?v=tpbEJqbJtbE

http://www.youtube.com/watch?v=UhwP7FQ8lNA

Kontroverzia na Facebooku:

Česi žiadajú pripojenie Slovenska k Maďarsku

18. marca 2012 - (topky.sk)

O vlnu emócií, najmä tých negatívnych, sa postarala stránka na Facebooku, ktorá si dala názov „Jsme pro připojení Slovenska k Maďarsku”. Otvorene vyzýva k obnoveniu Veľkého Maďarska, oblasti, ktorej skutočný názov bol Uhorsko. Toto veru väčšinu Slovákov určite nepoteší. Skupinka Čechov totiž na najpopulárnejšej sociálnej sieti založila stránku, ktorá krajine pod Tatrami príliš nelichotí. Je plná vtipov a arogantných poznámok, ktoré zosmiešňujú slovenských občanov. „Jediné, za čo môžeme byť Slovákom vďační, sú luxusné slovenské prostitútky, teda pokiaľ nehovoria. Občas aj kradnú, ale to bude národnou povahou,” znie jedna z nich. Stránka nazýva Slovensko „Hornouhorskou provinciou”, ktorá speje bez maďarských bratov do záhuby. Vyzýva k urýchlenému spojeniu národa, ktorý je rozdelený riekou Dunaj. O Slovenskej republike hovorí ako o „fašistickom štáte” a „polonárode zlých nacistov”. „Slovensko je vymyslený pseudoštát, ktorý neexistoval a ani dlho existovať nebude.” Zaoberá sa aj Trianonskou zmluvou, ktorá bola podľa nej nespravodlivá a okradla Maďarsko o časť ich vlastného územia. Nechýbajú ani odkazy na podobne zamerané stránky. Napríklad portál Necyklopedie.wikia.com sa o Slovensku vyjadruje ako o „Slotakii”, v ktorej Slováci tvoria „najväčšiu národnostnú menšinu”. Pár odhodlaných českých bratov si zrejme myslí, že bojuje za správnu vec, ktorá našej krajine v konečnom dôsledku pomôže. Či sú takéto slová neškodné, alebo naopak, ešte viac vystupňujú nacionalistické vášne na strane oboch národov (slovenského a maďarského), nechávame na uváženie každého z vás.

Menšiny vo vláde presúvajú

24. marca 2012 - (Ján Glovičko - Sme)

Post vicepremiéra pre ľudské práva a menšiny zostáva neobsadený. Hoci nikto z predstaviteľov Smeru oficiálne nechce potvrdiť, že funkcia končí, zdroje z vnútra strany hovoria, že človeka na ňu nehľadajú. „Počkajte si na oficiálne stanovisko. Alternatív je veľa, ale nebudem komentovať, či menšiny prejdú na ministerstvo kultúry. Ešte sme o tejto otázke nehovorili,” povedal podpredseda Smeru Dušan Čaplovič, vicepremiér v prvej vláde Roberta Fica. V druhej bude zrejme ministrom školstva. O zachovanie úradu podpredsedu vlády požiadali Roberta Fica v otvorenej výzve mimovládne organizácie z Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, ktorá patrí pod vicepremiéra. „Očakávame, že v duchu programu vašej strany a ideí sociálnej demokracie budete pokračovať v systémovom prístupe k ochrane a podpore ľudských práv na Slovensku, ktorý bol v uplynulom období úspešne naštartovaný na Úrade vlády,” píše niekoľko desiatok signatárov. „Tragická história” podľa nich ukázala, že na dodržiavanie ľudských práv treba dbať práve v čase ekonomickej recesie. Za zachovanie úradu je aj bývalý šéf SMK Pál Csáky, vicepremiér pre menšiny z oboch vlád Mikuláša Dzurindu. Agenda menšín podľa neho nepatrí pod ministra kultúry, zle by to podľa neho vnímali aj v zahraničí. „Takáto široká agenda sa nedá zvládať a vykonávať s ďalšou agendou iného ministerstva. Navyše, ak to bude Marek Madarič, nevidím ani osobné kvalitatívne predpoklady na modernú politiku v tejto téme,” povedal Csáky. S odchádzajúcim vicepremiérom Rudolfom Chmelom z Mosta-Hídu sa SME včera nepodarilo spojiť.

Mimovládky žiadajú R. Fica, aby nerušil post vicepremiéra pre ľudské práva

22. marca 2012 - (tasr)

Zástupcovia ľudskoprávnych mimovládnych organizácií (MVO) vyzývajú budúceho premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby sa vo svojom vládnom programe zasadil za zachovanie postu podpredsedu vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny a rady vlády pre ľudské práva. Podľa medializovaných informácií Smer-SD plánuje zlúčiť niektoré ministerstvá či zrušiť post vicepremiéra pre ľudské práva. „Práve v čase hospodárskej recesie je tendencia odsúvať bokom agendy, ktoré sa z ekonomickej perspektívy zdajú nedôležité. Tragická história nás však učí, že práve v čase ekonomickej recesie musíme ešte viac dbať o dodržiavanie základných demokratických a ľudskoprávnych princípov, ktorými sa podľa Ústavy SR a našich medzinárodných záväzkov má naša krajina riadiť,” napísala vo výzve v mene všetkých signatárov členka Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť Adriana Mesochoritisová. Ľudskoprávni aktivisti tvrdia, že v uplynulých dvadsiatich rokoch sa Slovensku možno podarilo priblížiť vyspelým demokratickým krajinám výzorom obchodných centier či administratívnych budov. „Výrazne však zaostávame vo vzájomnom rešpekte. Skutočný stav našej spoločnosti sa skrýva za zamrežovanými oknami spustnutých škôl 'určených' pre rómske deti, v oddelených inštitúciách pre ľudí so zdravotným znevýhodnením, za bránami domov, kde sú ženy a deti vystavované každodennému násiliu či na tvárach starých ľudí, ktorí sú pre nás neviditeľní a nepotrební,” zdôraznili signatári. Pod gesciou podpredsedu vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny sa podľa nich začal v slovenských podmienkach prelomový proces, ktorý má potenciál vytvoriť ucelený prístup k ochrane a podpore ľudských práv na Slovensku. Dodávajú, že za krátke obdobie svojho fungovania dokázala rada vlády pre ľudské práva nastoliť novú kvalitu diskusie a spolupráce medzi vládou a všetkými ostatnými zainteresovanými subjektmi, ktorá mala viesť až k prijatiu prvej vládnej stratégie na podporu a ochranu ľudských práv. „Diskontinuita v tejto oblasti nás totiž už stála mnoho, okrem iného napríklad niekoľko generácií rómskych detí a detí so zdravotným postihnutím, ktoré sú odsúdené na život na okraji spoločnosti, ale aj životy žien zavraždených násilnými partnermi a možnosti mnohých ďalších skupín žiť dôstojný život hodný ľudských bytostí,” píše sa vo výzve. Výzvu Robertovi Ficovi podpísali napríklad zástupcovia Nadácie Milana Šimečku, Nadácie otvorenej spoločnosti, Centra pre filantropiu a mnohých ďalších organizácií i odborníci.

Robert Fico vstupuje do džungle

Druhá šanca pre slovenského stredoľavého lídra

22. marca 2012 - (The Economist)

Zdrvená európska ľavica má nového šampióna. V parlamentných voľbách na Slovensku, ktoré sa konali 10. marca, získala sociálnodemokratická strana Roberta Fica Smer 83 zo 150 miest. Po prvý raz v celej postkomunistickej histórii Slovenska dosiahla jedna strana sama väčšinu. Vo svojej kancelárii R. Fico hrdo ukazuje na elektrickú gitaru podpísanú americkou rockovou kapelou Guns N' Roses. Ich skladba Welcome to the Jungle (Vitajte v džungli) vystihuje úlohu, pred ktorou nový premiér stojí. Slováci sú podráždení. R. Fico dosiahol obrovské víťazstvo sčasti vďaka rozhorčeniu nad „Gorilou”, spravodajským spisom, ktorý na verejnosť prenikol v decembri. Naznačuje, že stredopraví politici z predchádzajúcej vlády si mohli dávať do vrecka provízie z privatizácie a verejného obstarávania. Mnohí z týchto ľudí boli uznávaní za transformáciu Slovenska z lenivca a oneskorenca na jeden z motorov rastu v strednej Európe. Ťažké váhy, napríklad bývalý predseda vlády Mikuláš Dzurinda z SDKÚ-DS, sa tešili priazni Bruselu i Washingtonu. V deň volieb sa sotva dostali do parlamentu. (Hoci po voľbách M. Dzurinda oznámil odchod z postu predsedu strany, akékoľvek previnenie v kauze Gorila popiera.) Prvé obdobie R. Fica vo funkcii, od roku 2006 do roku 2010, bolo poznamenané nepotizmom a spojenectvom s odpudivou partiou xenofóbov. Niektorí sa obávajú, že jeho druhé funkčné obdobie sa bude podobať populizmu maďarského premiéra Viktora Orbána. No vyzerá to nepravdepodobne. Zdá sa, že R. Fico sa chce zbaviť svojej predošlej reputácie a nasmerovať Slovensko na cestu k hospodárskej reforme. Tú krajina rozhodne potrebuje. Rastové vyhliadky na rok 2012 sú slabé a nezamestnanosť sa pohybuje nad priemerom EÚ. R. Fico bude pracovať v drsných podmienkach: podľa nových pravidiel eurozóny musí rozpočtový deficit klesnúť z minuloročných piatich percent HDP pod tri percentá do roku 2013. To znamená nájsť úspory vo výške 1,85 miliardy eur. Ako to docieliť? Vlajkovú loď predchádzajúcich stredopravých vlád, 19-percentnú rovnú daň z príjmu fyzických a právnických osôb, čaká takmer isto zánik. Napriek tomu je nepravdepodobné, že R. Fico urobí ostrú zákrutu doľava. Horná daňová sadzba zrejme nestúpne nad 25 percent. Firemné dane sa zdvihnú na 22 alebo 23 percent. Uvažuje sa o ďalšom zdaňovaní bánk a o PPP projektoch. Tieto opatrenia však len málo prispejú k zúženiu fiškálnej medzery. Ekonómovia sa v dokumente Ako zakopať rozpočtovú sekeru domnievajú, že R. Fico môže získať 1,1 miliardy eur zvýšením rovnej dane na 21 percent, zdvihnutím daní z nehnuteľnosti a energií a spotrebnej dane na alkohol a ďalší tovar. Možno bude ochotný počúvať, najmä ak bude chcieť zachovať nedotknuté dôchodky a sociálne dávky. Odstupujúca premiérka Iveta Radičová hovorí, že jej nástupca má „skutočnú sociálnu empatiu”. R. Fico používa rétoriku o začlenení. Hovorí, že do debaty o úsporných opatreniach chce zapojiť každého. Hoci získal väčšinu, chcel ísť do koalície s partnerom, ak by nejakého našiel. Uisťuje voličov, ktorí majú po krk korupcie, že bude pokračovať v záväzku predchádzajúcej vlády k transparentnosti (aj keď nemá žiadne plány riešiť to, čo niektorí vidia ako spolitizované súdnictvo). Výborne zvládol umenie opozície. Otázkou je, ako dobre zmanažuje reformu.

Na Szigete budú aj LMFAO, Paolo Nutini, Anna Calvi a The xx

22. marca 2012 - (szigetfestival.sk / sita)

Na zoznam účinkujúcich 20. ročníka maďarského festivalu Sziget pribudlo v stredu ďalších 9 interpretov. Na podujatí, ktoré sa bude konať 6. až 13. augusta v Budapešti, vystúpi americká dvojica LMFAO, anglická indie-popová formácia The xx, škótsky pesničkár Paolo Nutini alebo anglická muzikantka Anna Calvi. Na festivale sa v lete predstavia aj The Ting Tings, Glasvegas, Katzenjammer, Flying Lotus a Fink. Redfoo a SkyBlu alias LMFAO zaujali už prvým albumom Party Rock (2009), no skutočný prelom zaznamenali až s jeho nasledovníkom s názvom Sorry for Party Rocking (2011), ktorý obsahuje hity Party Rock Anthem a Sexy and I Know It. Londýnska kapela The xx ukázala svoj potenciál v roku 2009, keď vydala svoj eponymný debutový album. Formácia zaň získala prestížnu cenu Mercury Prize. V súčasnosti hudobníci pracujú na druhej štúdiovke, ktorá by mala vyjsť ešte tento rok. Dvadsaťpäťročný Paolo Nutini má talianske korene - ako to vyplýva už z jeho mena - ale žije a pôsobí v Škótsku. Je jedným z najtalentovanejších pesničkárov a špičkou na folk-bluesovej scéne. V roku 2006 vydal debutový album These Streets, ktorý ho vyniesol na vrchol britského rebríčka. Jeho druhý album vyšiel v roku 2009 pod názvom Sunny Side Up. Anna Calvi patrí medzi ďalšieho inšpiratívneho zástupcu britskej hudobnej scény, čo dokazujú jej nominácie na ocenenie Mercury Prize a Brit Award. Rodáčka z Londýna na Szigete predstaví svoju debutovú eponymnú nahrávku, ktorá vyšla vlani v januári. Už skôr organizátori oznámili, že na jedno z najväčších európskych hudobných podujatí zavítajú The Stone Roses, Placebo, Hurts, The Horrors, Friendly Fires, Noah And The Whale, The Subways, Crystal Fighters, Mando Diao, Korn, Magnetic Man, The Vaccines, dEUS, Two Door Cinema Club, Steve Aoki, Axwell, Beatsteaks, Ministry, Bebel Gilberto a Caro Emerald. Sziget festival navštívilo vlani v súčte siedmich dní 380-tisíc ľudí z desiatok krajín sveta. Týždňová permanentka s kempingom na 20. ročník festivalu stojí v predpredaji 195 eur. Od 1. mája sa cena zvýši na 225 eur. Päťdňová permanentka bez kempingu sa dá kúpiť za 165 eur, po 1. máji za 195 eur. Jednodňovú vstupenku si záujemcovia môžu zakúpiť už za 40 eur, po 1. máji za 45 eur. Predpredaj na Slovensku zabezpečuje napríklad stránka www.tixy.sk. Pre návštevníkov Szigetu zo Slovenska je výhodou, že Budapešť je pomerne prístupná a to autom, vlakom i autobusom. Cesta z Bratislavy až k areálu Szigetu trvá autom dve hodiny, z Košíc sa dá do maďarskej metropoly dostať pohodlne za tri hodiny.

Kniha o Novohrade

19. marca 2012 - (Novohradské noviny)

Minulý mesiac vyšla zaujímavá knižná novinka vo vydavateľstve Matice slovenskej v Martine s názvom Z Novohradských vrchov a dolín od Jána Jančovica. Ide o monotematickú publikáciu vlastivedno-historického charakteru. Pán Jančovic sa desiatky rokov zaoberá históriou Novohradu, je autorom niekoľkých monografií o svojej rodnej obci Pôtor. Špecializuje sa aj na život krajanov v Dolnej zemi, ktorí tam odišli z Novohradu. O ich živote napísal už tri knihy. Ako skúsený publicista dokázal nájsť a spracovať príťažlivé témy zo svojho kraja. Novú publikáciu tvorí 74 príspevkov, ktoré autor rozdelil do jednotlivých častí pod názvami: Faktografia z našich koreňov, Osobnosti Novohradu, Pohľad do minulosti a prítomnosti obcí.

Recenzia - Z novohradských vrchov a dolín

Trstené pri Hornáde a maďarský Kéked spojí nová cesta

21. marca 2012 - (sita)

Slovenskú obec Trstené pri Hornáde, okres Košice - okolie, a severomaďarskú obec Kéked spojí do leta nová komunikácia. Ako informovala hovorkyňa Košického samosprávneho kraja Zuzana Bobríková, výstavbu takmer sedemkilometrového úseku cesty realizujú prostredníctvom Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013. Ukončenie prác je naplánované na jún tohto roka. Celkový rozpočet projektu je 2 095 068 eur, pričom Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF) prispel 1 735 397 eur. Vedúcim partnerom projektu je Nemzeti Infrastruktura Fejlesztő Zrt. (NIF), cezhraničným partnerom Košický samosprávny kraj. Projekt rieši rekonštrukciu cesty III triedy v úseku Ždaňa - Trstené pri Hornáde - štátna hranica v smere na Kéked. Stavebné úpravy cesty vyriešia nevyhovujúci stav konštrukcie vozovky. Časté poruchy krytu boli zapríčinené najmä degradáciou povrchu vplyvom počasia a času. „Naším cieľom je vytvoriť kvalitnú spojnicu medzi obcami a partnerskými župami, pretože cestná infraštruktúra je jedným z pilierov rozvoja ekonomiky. Nová cesta zlepší kvalitu a bezpečnosť premávky, ale aj medzinárodnú a cezhraničnú dostupnosť. Môže zlepšiť životné a pracovné podmienky, zamestnanosť, poskytnúť priestor pre spoluprácu v cestovnom ruchu a kultúre. Nová cesta skráti čas jazdy napríklad z mesta a do mesta Sárospatak, obyvateľom maďarských obcí zasa do Košíc. Obojstranne pocítia miestni obyvatelia lepšiu dostupnosť,“ zdôraznil predseda Košického samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa. „V rámci slovenskej časti projektu zrekonštruujeme približne päťkilometrový úsek cesty začínajúcej v obci Ždaňa a končiacej na slovensko-maďarskej hranici za obcou Trstené pri Hornáde,“ uviedol Miroslav Reiff zo spoločnosti Skanska SK, ktorá je zhotoviteľom projektu. Na tento úsek cesty sa napojí 1,7 km úsek cestného prepojenia na maďarskej strane od štátnej hranice po obec Kéked. Počas prác bude na nevyhnutných úsekoch premávka riadená svetelnou signalizáciou a zvislým dopravným značením. Obec Kéked leží dva kilometre od slovenských hraníc, Felsőkéked približne jeden kilometer. Cestujúci prichádzajúci od Košíc museli doteraz pri ich návšteve absolvovať 30 km dlhú obchádzku. Do Kékedu pritom vedie pôvodná, v stopách ešte existujúca cesta z Trsteného pri Hornáde (v maďarčine Abaújnádasd). Na maďarskej strane má charakter poľnej cesty. Maďarské obce Kéked, Pányok a Abaújvár majú veľký záujem o skrátenie vzdialenosti medzi obcami a Košicami. Nová cesta skráti čas jazdy zo Slovenska aj do mesta Sárospatak. Obyvatelia prihraničného regiónu získajú rýchlejšie spojenie aj na medzinárodné letisko, vlakový a autobusový uzol v Košiciach, dostupnejšie budú aj stredné a vysoké školy. Košický samosprávny kraj v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013 realizuje okrem cestného prepojenia Trstené pri Hornáde - Kéked aj cestné prepojenie Streda nad Bodrogom - Karos, kde sa okrem spojovacej cesty vybuduje aj nový kruhový objazd v centre Stredy nad Bodrogom a zrekonštruujú sa priľahlé verejné priestranstvá. Z rovnakého programu bol v minulom roku ukončený projekt Hollóháza - Skároš, zrekonštruovali sa cesty až po križovatku v Ždani. Práve tu sa v lete spoja obe cesty: Trstené - Kéked a Hollóháza - Skároš.

Komárnu pribudli nezamestnaní. Z maďarskej Nokie

21. marca 2012 - (Matúš Kollár - hnonline.sk)

Slováci, ktorí pracovali v Maďarsku, sa vracajú naspäť. No rovno na úrady práce. Kvôli prepúšťaniu fínskeho výrobcu mobilných telefónov Nokia v maďarskom Komárome už prišlo o prácu vyše 200 Slovákov. Tu ich však ružová budúcnosť nečaká. „Bude to veľmi ťažké. Veľa voľných pracovných miest tu nemáme,“ tvrdí Edita Fékésházyová z Úradu práce v Komárne. Na to, aby si zarobili na svoje živobytie, tak budú musieť znovu cestovať. Na južnom Slovensku si totiž nové zamestnanie nájdu ťažko. V samotnom Komárne sa miera nezamestnanosti vo februári už vyšplhala nad hranicu 18 percent. „V Maďarsku je oveľa viac pracovných príležitostí než v našom regióne. Mohli by skúsiť pracovať napríklad v Győri, kde automobilka Audi ide rozširovať výrobu,“ navrhol hovorca komárňanského mestského úradu Róbert Králik. Mesto im len ťažko nájde prácu. Podľa neho, ak by vláda v minulom roku neodsunula výstavbu priemyselného parku v blízkom Chotíne, príležitostí by bolo v tomto regióne viac. „Také benefity, ktoré dáva vláda, mesto ponúknuť nemôže. Vždy je to na štáte, čo dokáže potenciálnym investorom ponúknuť, mesto môže dať len priestor,“ dodal Králik. Aj na najväčšom slovenskom pracovnom portáli Profesia je pracovných ponúk z komárňanského regiónu len minimum. Z vyše 7 600 ponúk na tomto portáli sú z Komárna len štyri desiatky. Podľa riaditeľa Inštitútu zamestnanosti Michala Páleníka vychádza celý nitriansky región ako jeden z najmenej perspektívnych. Hoci nezamestnanosť v tomto kraji sa pohybuje tesne pod slovenským priemerom, nemá vyhliadky na pozitívny vývoj. „Je to infraštruktúrne zanedbaný región. Nikdy tam nebola žiadna veľká investícia a napriek tomu, že je to rovina, diaľnice sa tam takmer nestavajú,“ tvrdí Páleník. Flintu do žita by však podľa neho noví nezamestnaní hádzať nemuseli. Majú totiž jednu veľkú výhodu, keďže v posledných rokoch boli zamestnaní. „Kvôli tomu majú oveľa lepšiu šancu sa zamestnať ako tí, ktorí zopár rokov nepracovali,“ poznamenal Páleník. To si myslí aj organizačná riaditeľka personálnej agentúry Index Nosluš Darina Mokraňová. Podľa nej majú takíto uchádzači šancu nájsť si novú prácu v Šali či Galante. Ten región ťahá najmä Samsung a jeho dodávateľské firmy. „Tam je tých príležitostí nadviazaných na Samsung oveľa viac.“ Problém by nemal byť ani so samotnou dopravou za prácou. „Z tohto regiónu dochádza veľa ľudí, a tie spoločnosti to vedia. Väčšinou chodia týmto smerom aj autobusy, ktoré pracovníkov zvážajú,“ dodala Mokraňová. Na Úrad práce v Komárne však môžu pribudnúť ďalšie stovky nezamestnaných. Výpoveďami pre 350 ľudí totiž hrozia Slovenské lodenice Komárno pre nedostatok zákaziek. Nezamestnaných však pribúda na celom Slovensku. Podľa údajov Ústredia práce sa miera evidovanej nezamestnanosti za február vyšplhala takmer na 13,8 percenta.

Komárnu hrozí hladová dolina

22. marca 2012 - (Branislav Toma - Pravda)

V meste na južnom Slovensku je bez práce viac ako desaťtisíc ľudí. Ďalší môžu pribudnúť pre hromadné prepúšťanie maďarského závodu Nokie a zániku Slovenských lodeníc, upozorňuje Róbert Králik z Mestského úradu Komárno.

- Čo by mohlo pomôcť riešiť súčasnú zlú situáciu v Komárne?

- V našom meste chýba priemyselný park, a to napriek tomu, že máme pre investorov pripravený veľký areál s vybudovanými inžinierskymi sieťami. K rozvoju parku by pomohlo najmä skoršie vybudovanie nákladného mosta pre kamióny, ktorý má byť postavený až v roku 2016. Najbližší most pre nákladnú dopravu je vo Veľkom Mederi, a tak sa firmy orientované na export do Maďarska usádzajú priamo tam či v Dunajskej Strede. Na maďarskej strane Komárna je veľký priemyselný areál a priame spojenie s ním by motivovalo viaceré firmy presunúť sa i na slovenskú stranu.

- Aká je nálada medzi ľuďmi?

- Najviac sa vyprázdnilo centrum, keďže ľudia teraz nemajú peniaze na zbytočné míňanie. Veľa ľudí sa bojí straty zamestnania, keďže Maďarsko má veľké ekonomické problémy a prepúšťajú tam i ďalšie podniky.

- Koľko ľudí môže prísť v Komárne v najbližších týždňoch o svoje zamestnanie?

- Pri hromadnom prepúšťaní firmy Nokia príde o prácu dvetisíctristo zamestnancov a ďalších päťsto ľudí stratí prácu u subdodávateľov. Približne dve tretiny z tohto počtu sú ľudia žijúci v komárňanskom regióne. V Slovenských lodeniciach zas bez poskytnutia úveru od Eximbanky príde o prácu ďalších približne tristo ľudí a približne rovnaký počet stratí zamestnanie u subdodávateľov. V najhoršom prípade sa tak miera nezamestnanosti v okrese môže zvýšiť o sedem percent a bez práce by tak bol každý štvrtý človek.

- Aká je šanca prepustených ľudí nájsť si nové zamestnanie?

- Našťastie vďaka spolupráci s maďarským úradom práce existuje pre ľudí možnosť rekvalifikácie a získanie práce v priemyselnom parku nachádzajúcom sa na maďarskej strane. Nových zamestnancov prijíma aj závod Audi v meste Győr. Maďarskí zamestnanci majú samozrejme pri nových náboroch prednosť a ľudia zo Slovenska pracujú väčšinou cez personálne agentúry. Novú prácu v automobilke tak môžu hocikedy stratiť.

Priemerné hrubé mzdy v Maďarsku vzrástli

20. marca 2012 - (sita)

Hrubá priemerná mzda v Maďarsku v januári medziročne vzrástla o 4,3 % po to, ako v decembri stúpla o 10,1 %. Informoval o tom v utorok štatistický úrad krajiny KSH. Hrubé priemerné zárobky v súkromných podnikoch sa v januári oproti rovnakému mesiacu vlaňajška zvýšili o 5,2 % po decembrovom raste o 9,5 %. Hrubé priemerné platy vo verejnom sektore v januári stúpli o 1,4 % po tom, ako sa v decembri medziročne zväčšili o 10,7 %. Mzdy v súkromných firmách bez zarátania odmien v januári medziročne vzrástli o 9,6 %. V decembri sa zvýšili o 5,1 %. Čisté januárové zárobky bez zohľadnenia rodinných daňových úľav sa v Maďarsku v medziročnom porovnaní zväčšili o 1,4 %. Nominálny priemerný čistý januárový plat bez zohľadnenia rodinných daňových úľav bol na úrovni 141 600 forintov (HUF).

Maďarsko čaká súd pre telekomunikačnú daň

Súdny dvor EÚ bude rozhodovať, či Budapešti vymeria pokutu

22. marca 2012 - (čtk)

Európska komisia poslala Maďarsko pred Súdny dvor EÚ. Sťažuje sa tam na jednorazové zdanenie telekomunikačných spoločností, ktoré Budapešť zaviedla. Podľa komisie je takýto prístup v rozpore s európskym právom. Nejde pritom o prvý spor, ktorý EÚ v poslednom období vedie s Maďarskom. Relatívne čerstvý je spor o ústavné zmeny, vrátane zmeny zákona o maďarskej centrálnej banke. Maďarsko zaviedlo daň v roku 2010 v snahe výrazne znížiť rozpočtový deficit, a dostať sa tak s ním do pásma, ktoré vyžaduje Brusel. Budapešť špeciálnou daňou zaťažila aj niektoré ďalšie odvetvia vrátane bánk. Od samotných telekomunikačných firiem si chce Maďarsko v priebehu trojročného obdobia v prepočte zabezpečiť viac ako 600 miliónov eur. Európska komisia, ktorá plní funkciu európskej exekutívy, Maďarsko dvakrát varovala, že mimoriadne zdanenie vybraných odvetví nie je v súlade s právom únie. Budapešť však na výzvy nereagovala a legislatívne zmeny ponechala v platnosti. Najvyšší súd EÚ tak bude rozhodovať, či vymeria Maďarsku pokutu. „Komisia považuje daň za nezákonnú, pretože zákon o telekomunikáciách v EÚ mimoriadne zdanenie tohto odvetvia pripúšťa len v prípadoch, keď je nutné pokryť mimoriadne náklady spojené s reguláciou odvetvia, nie v prípadoch, keď sa zdanením generujú dodatočné príjmy pre štátny rozpočet,“ uviedla komisia. Maďarsko však nie je jedinou členskou krajinou, ktorú EÚ z rovnakých dôvodov postavila pred súd. Pre porušenie zákona o telekomunikáciách Brusel podal sťažnosť aj na Francúzsko a Španielsko. Aj tieto štáty chceli od operátorov, aby platili mimoriadnu daň. „Zvýšenie finančnej záťaže telekomunikačných spoločností by mohlo ovplyvniť výšku účtov, ktoré platia spotrebitelia, poškodiť konkurenčné prostredie a zároveň spomaliť investície v odvetví, od ktorého sa očakáva, že bude motorom hospodárskeho rastu,“ píše sa v stanovisku komisie. Mimoriadna daň sa v Maďarsku týka spoločnosti Magyar Telekom, ktorá patrí do skupiny Deutsche Telekom, a ďalej firiem Telenor a Vodafone.

Komisia žaluje Maďarsko pre telekomunikačnú daň

22. marca 2012 - (EurActiv / Reuters)

Európska komisia podáva návrh na Súdny dvor EÚ proti Maďarsku. Dôvodom je zavedenie špeciálnej telekomunikačnej dani, čo ešte viac vyhrocuje vzťahy medzi Budapešťou a Bruselom. Maďarsko zaviedlo nové opatrenie v roku 2010 v snahe znížiť svoj rozpočtový deficit. Dokumenty, ktoré má k dispozícii agentúra Reuters ukazujú, že v rámci Komisia podá návrh na začatie konania na Európsky súdny dvor. Maďarsko už dvakrát nereagovalo na výzvy, aby upravila svoju daňovú legislatívu podľa princípov EÚ. V prípade odsúdenia hrozia Budapešti prísne pokuty. EK už podniká iné kroky voči Maďarsku, keďže neupravilo zákony o nezávislosti centrálnej banky, o úrade pre ochranu osobných údajov a dôchodkovom veku sudcov. Navyše, EK navrhla od budúceho januára zrušiť tretinu štrukturálnych fondov vyčlenených pre Maďarsko v hodnote viac než 495 miliónov eur. Tento postup nie je zvyčajným spôsob ako sankcionovať krajinu za jej rozpočtový deficit. Maďarsko v snahe dostať sa na úroveň deficitu menej ako 3 % HDP zaviedlo špeciálne zmeny, ako napríklad neočakávané dane v maloobchode, energetike a finančnom sektore. EK v roku 2011 požiadala Maďarsko, aby zrušilo osobitnú daň z obratu pre telekomunikačných operátorov, ktorú zaviedlo rok predtým. Táto daň sa pohybovala v rozmedzí od 0% do 6.5%, na základe hrubých výnosov (bez DPH). Telekomunikačná daň, ktorá by mala do štátnej pokladnice v priebehu troch rokov priniesť okolo 600 miliónov eur, je však podľa Bruselu v rozpore s európskou legislatívou. Komisia viackrát varovala Maďarsko, že pokiaľ problémový zákon nezmení, podá návrh žaloby na Súdny dvor EÚ. Medzinárodný menový fond taktiež považuje maďarskú daňovú a ekonomickú politiku za neortodoxnú. To oslabuje pozíciu a dôveru v stredo-pravicovú vládu. Voči prijatým hospodárskym opatreniam majú výhrady aj ostatné členské štáty. EK v marci minulého roka vyjadrila obavy ohľadom telekomunikačnej dane. Podľa pravidiel EÚ musia špecifické poplatky pre telekomunikačných operátorov priamo súvisieť s pokrytím nákladov na reguláciu sektora. Podnet na Súdny dvor z dôvodu podobných jednorazových daní podala Komisia aj voči Francúzsku a Španielsku. Telekomunikační operátori, ktorých sa predmetná daň týka sú Magyar Telekom, ktorá je dcérskou spoločnosťou Deutsche Telekom, firiem Telenor a Vodafone.

Pozadie

Maďarsko bolo ťažko zasiahnuté globálnou finančnou krízou a stalo sa prvou krajinou EÚ, ktorá v roku 2008 získala pomoc od EU a MMF v hodnote 20 miliárd eur. Vláda pod vedením socialistov zaplatila za krízu vysokú cenu.

V parlamentných voľbách, ktoré sa uskutočnili v apríli roku 2010, získala stredo-pravicová strana Fidesz spolu s jej sesterskou frakciou KDNP absolútnu väčšinu. Toto im umožnilo presadiť kontroverznú novú ústavu, znárodniť časť penzijného fondu a uvaliť „špeciálne dane“, ktoré zasiahli aj zahraničných investorov.

Maloobchodný predaj v Maďarsku sa zvýšil medziročne o 0,6 %

26. marca 2012 - (tasr / rttnews)

Maloobchodný predaj v Maďarsku sa v úvode tohto roka zvýšil o viac, ako ekonómovia očakávali. Ale oproti predchádzajúcemu mesiacu sa tempo jeho rastu spomalilo. Z najnovších štatistík vyplýva, že po očistení od sezónnych a kalendárnych vplyvov sa objem maloobchodného predaja v Maďarsku v januári 2012 zvýšil medziročne o 0,6 %. To je viac ako 0,1-% rast predaja, ktorý očakávali analytici. Na druhej strane, v porovnaní s decembrom 2011, kedy maďarským obchodníkom stúpli tržby medziročne o 1,6 %, je januárové tempo ich rastu oveľa pomalšie. V medzimesačnom porovnaní maloobchodný predaj v Maďarsku v januári dokonca klesol o 0,2 %, zatiaľ čo v decembri sa oproti novembru ešte mierne zvýšil, konkrétne o 0,1 %. Čo sa týka jednotlivých položiek, odbyt potravín, nápojov a tabakových výrobkov v prvom mesiaci 2011 stúpol medziročne o 1,1 %, predaj nepotravinárskych produktov v sledovanom období vzrástol o 2,2 % a predaj oblečenia a obuvi sa dokonca zvýšil o 8,4 %, zatiaľ čo predaj pohonných hmôt klesol o 2,2 %.

V maďarských lekárňach chýbajú lieky

26. marca 2012 - (tasr)

Farmaceutické firmy od začiatku tohto roka prestali dodávať do Maďarska niektoré druhy liekov. Medzi nimi sú nielen výživové doplnky, ale napríklad aj prípravky na liečenie ochorení prostaty, či lieky na reguláciu cukru v krvi, uviedol dnes maďarský denník Világgazdaság. Dôvodom týchto krokov je, že vláda prinútila výrobcov znížiť ceny liekov, čím v tomto roku klesnú výdavky zdravotnej poisťovne na lieky. Podľa Világgazdaságu po nútenom znížení cien je možné síce dostať napríklad lacné lieky na zníženie cholesterolu, ich ceny sú však natoľko nízke, že pre niektorých výrobcov bude predaj ich produktov na maďarskom trhu stratový. Tajomníčka Celoštátneho združenia výrobcov liekov v Maďarsku Lívia Ilkuová pre denník uviedla, že nemožno vylúčiť, že viaceré farmaceutické spoločnosti prestanú dodávať svoje ďalšie produkty na maďarský trh. Nové pravidlá tvorby cien liekov v Maďarsku začali platiť od 1. októbra. Zmeny sa dotkli 2 220 druhov farmaceutických výrobkov. V novom systéme, ktorý aplikovali po prvýkrát, poisťovňa rôznymi podpornými technikami prinútila farmaceutické spoločnosti, aby sami navrhli zníženie cien prípravkov spôsobom, pri ktorom nemohli spoznať ponuky iných výrobcov.

EÚ vyčíta Slovensku nedodržanie právnych predpisov vo sfére životného prostredia

22. marca 2012 - (tasr)

Európska komisia (EK) dnes na odporúčanie komisára pre životné prostredie Janeza Potočnika zaslala Slovenskej republike dve odôvodnené stanoviská k jej environmentálnym právnym predpisom. Ak EK nedostane z Bratislavy do dvoch mesiacov uspokojivú odpoveď, môže túto vec postúpiť Súdnemu dvoru EÚ v Luxemburgu. Prvé odôvodnené stanovisko sa týka posudzovania vplyvu, keďže EK sa domnieva, že možné environmentálne účinky programu budovania ciest v rokoch 2007-2010 na Slovensku neboli posúdené v súlade s požiadavkami práva EÚ. Druhé stanovisko sa týka nezaradenia právnych predpisov o obaloch a odpadoch z obalov do národnej legislatívy. Slovensko v prípade svojho Programu prípravy a výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá v rokoch 2007- 2010 neuskutočnilo posúdenie záťaže na životné prostredie, ktoré sa vyžaduje podľa príslušnej smernice. EK ešte 25. novembra 2010 zaslala Slovensku formálnu výzvu. Slovensko vyhlásilo, že uvedený program má charakter finančného alebo rozpočtového programu, preto sa naň uvedená smernica nevzťahuje. Z posúdenia, ktoré EK vykonala, vyplýva, že hoci uvedený program obsahuje finančné a rozpočtové prvky, obsahuje aj opatrenia, ktoré majú zreteľný účinok na životné prostredie. Komisia preto zasiela Slovensku odôvodnené stanovisko a poskytuje mu dva mesiace na odpoveď. Cieľom smernice 94/62 ES je znižovať objem obalov a odpadu z obalov. Podľa informácií, ktoré má EK k dispozícii, Slovensko doteraz správne neaplikovalo niekoľko ustanovení smernice. Slovenské právne predpisy v dostatočnej miere nepodporujú recykláciu a používanie recyklovaných materiálov, ani neuprednostňujú spätné získavanie energie v prípade, že by to z ekologických a nákladovo-príjmových dôvodov bolo vhodnejšie ako recyklácia materiálu. Okrem toho slovenské právo obsahuje niekoľko ustanovení, ktorými sa obmedzuje hospodárska súťaž, pokiaľ ide o obaly a odpad z obalov. EK zaslala 25. novembra 2010 Slovensku formálnu výzvu. Slovensko súhlasilo so zmenou a doplnením svojich vnútroštátnych právnych predpisov, ale EK je znepokojená tempom tejto zmeny, preto zasiela odôvodnené stanovisko.

Karol Wlachovský: Slovenskej literatúry sa prekladá do maďarčiny menej, než naopak

22. marca 2012 - (tasr)

Slovenská literatúra sa do maďarčiny prekladá menej, než maďarská literatúra do slovenského jazyka. Maďari majú vo všeobecnosti tradične väčší záujem o literatúru, na knihy minú takmer päťnásobok toho, čo Slováci, povedal pre TASR v Budapešti prekladateľ, vysokoškolský pedagóg a bývalý riaditeľ Slovenského inštitútu v Budapešti Karol Wlachovský. „Slovenská literatúra sa do maďarčiny prekladá, prirodzene nie v takej miere, ako by to bolo náležité. Má to viacero dôvodov. Hoci už vyrástla jedna nová generácia mladých talentovaných prekladateľov, jednak na Slovensku, ale aj v Maďarsku, na druhej strane treba brať do úvahy fakt, že sa so slovenskou literatúrou nezaoberajú médiá, aby sa tieto preložené diela dostali do širšieho povedomia. Zostáva to v jednom uzavretom prostredí,” konštatoval. Ako ďalej podotkol, Slováci v Maďarsku po slovensky vlastne čítajú veľmi málo. Ak niečo čítajú, tak čítajú po maďarsky. Na druhej strane ubúda aj študentov na univerzitách a vysokých školách, ktorí by sa učili po slovensky a tým sa stále zužuje aj priestor, v ktorom sa slovenská literatúra môže rozširovať. „Na Slovensku je situácia celkom iná, pretože maďarskú literatúru v slovenských prekladoch sleduje predovšetkým určitá vrstva vzdelancov a inteligencie, ktorým táto literatúra určite prináša umelecké zážitky a nové informácie. V Maďarsku preklady slovenskej literatúry do maďarčiny túto funkciu vlastne nateraz nie sú schopné splniť a perspektíva tiež nie je veľmi ružová, pretože postupne zaniká výchova inteligencie slovenskej národnosti a ubúda aj tých záujemcov o slovenský jazyk, ktorí by sa perspektívne mohli o túto slovenskú literatúru zaujímať,” povedal. V Maďarsku je podľa neho ale vo všeobecnosti o knihy tradične väčší záujem, ako na Slovensku, čo sa prejavuje aj vo vyšších tržbách, ktoré sa dosahujú v priemere v Maďarsku. „Podľa posledných údajov to bolo asi 65 miliárd forintov (223 miliónov eur), ktoré ľudia ročne vydali na knihy. Je to myslím si bezmála päťkrát viac, ako vydávajú ľudia na knihy na Slovensku. Treba povedať aj to, že v Maďarsku sú knihy v porovnaní k príjmom obyvateľstva trošku lacnejšie ako na Slovensku,” zdôraznil K. Wlachovský.

Wlachovský 70

Endre Ady na stole slovenských prekladateľov

Maďarská karta platí

Uhorské / maďarské reálie v slovenskom texte

Takmer visegrádsky Mikszáth?

Rekviem za slovenskou literatúrou v Maďarsku?

Čo si počneme so slovami...

V Maďarsku zanikajú školy vyučujúce slovenčinu

21. marca 2012 - (tasr)

Pred 20 rokmi bolo v Maďarsku 80 škôl, kde sa vyučovala slovenčina, teraz ich je 37. Slovenské národnostné školstvo v Maďarsku je ohrozené, povedala 21. marca pre TASR predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku (ZSM) Ruženka Egyedová Baráneková na margo nových zákonov v Maďarsku, ktoré situáciu ďalej zhoršujú. O otázkach vplyvu nových a zmenených právnych predpisov na postavenie slovenskej menšiny v Maďarsku v Budapešti diskutovali slovenskí národnostní aktivisti Maďarska. Predstavitelia občianskej sféry Slovákov žijúcich v Maďarsku sa zaoberali vplyvmi najmä novej ústavy, zákona o národnostiach, zákona o školstve a zákona o samosprávach. Predsedníčka ZSM poukázala na skutočnosť, že oblasť školstva je mimoriadne dôležitá, od toho totiž závisí existencia národnosti. „Máme vážne problémy na základných školách, v škôlkach a na vysokých školách. To znamená, že treba urobiť veľmi rýchlo také opatrenia, ktoré oživia naše národnostné školstvo. Je tu potreba pomoci zo strany Slovenska, zo strany slovenských pedagógov a potom vyvinúť tlak na to, aby slovenské národnostné školy neboli sústreďované do veľkých maďarských škôl, jednoducho aby bola zachovaná autonómia slovenského národnostného školstva,” zdôraznila Ruženka Egyedová Baráneková a dodala, že ak sa budú včleňovať do veľkých maďarských prostredí, je to otázka dvoch-troch rokov, keď už slovenské národnostné školstvo nebude existovať. Ako dodala, problémy majú aj v oblasti metodiky, učebných pomôcok a učebníc. Situáciu v slovenskom národnostnom školstve v Maďarsku označila za mimoriadne kritickú. Podľa predsedníčky ZSM slovenské školy ťažko vyhrávajú boj s národným povedomím, ktoré vštepujú deťom na maďarských školách. Aj to je jeden z negatívnych vplyvov. Ďalej problémom je aj výchova mladých pedagógov. „Nemáme študentov na vysokých školách, to znamená, že nebude slovenská národnostná inteligencia, ktorá tie deti bude ďalej viesť. Musíme hovoriť o tom, či sa budú vzdelávať na Slovensku,” konštatovala. „Podľa nových zákonov hrozí, že budú zriaďované strediskové obce a môže sa stať, že slovenskú školu z ekonomických dôvodov presunú napríklad zo Santova do Pilisvörösváru, kde povedzme nikto nevie po slovensky ani slovo a tam je to nebezpečenstvo, lebo tam ide iba o ekonomický, a nie národnostný pohľad. A keď sa Slováci dostanú do cudzieho jazykového prostredia, je to otázka niekoľkých rokov, kedy sa tá škola a slovenčina zruší,” podčiarkla.

Genetik a krajanský aktivista Matej Šipický, ktorý je aj bývalým predsedom ZSM, poukázal na nepriaznivý vplyv novej maďarskej ústavy na život slovenskej menšiny. Účastníci stretnutia kritizovali, že nová ústava, ktorá bola prijatá vlani a vstúpila do platnosti 1. januára 2012, je založená nie na občianskom, ale na národnom princípe. Zhodli sa v tom, že základný zákon nemaďarských spoluobčanov diskriminuje a tým vlastne rozdeľuje spoločnosť. Zaznelo, že ústava síce zaručuje práva národnostiam, ale zákon o školstve, či zákon o samosprávach nie je s ním harmonizovaný. „V ústave sa píše, že máme právo na to, aby sme sa vzdelávali v materskom jazyku, lenže chýba tá garancia. Ústava neposkytuje garanciu, že štát zabezpečí aj podmienky,” povedal pre TASR bývalý predseda ZSM. „Musíme sa spojiť, nielen Slováci, ale aj ostatné menšiny v Maďarsku a spolu vypracovať nejakú stratégiu, aby sme presvedčili parlament, presvedčili politickú väčšinu, že musia venovať viac pozornosti zachovaniu materskej reči, zachovaniu menšinovej národnostnej identity. Tak, ako napríklad za hranicami sa to darí zahraničným etnickým Maďarom,” načrtol možné riešenie Matej Šipický.

Problém v maďarskej ústave vidí aj Rada Európy

21. marca 2012 - (tasr / mti)

Špecializovaný orgán pre ústavné veci našiel „viaceré problematické body“ v zákonoch, ktoré upravujú maďarský súdny systém a odporúča aj zmenu ústavy. Tento vývoj pravdepodobne zohrá dôležitú úlohu v rozhodnutí Európskej komisie, ktorá hodnotí, či spustí procedúru pre porušenie zmluvy voči Maďarsku práve pre otázku súdnictva. Dve nezávislé delegácie Opens external link in new windowBenátskej komisie, čo je odborne vysoko rešpektovaný orgán Rady Európy špecializovaný na ústavné veci členských štátov, navštívili Budapešť v dňoch 20. a 21. februára 2012. Jedna z nich mala za úlohu preskúmať novú legislatívu z pohľadu právneho postavenia a odmeny sudcov ako aj zákon o organizácii a administrácii súdov. Druhá delegácia sa venovala nedávno prijatému zákonu o náboženských slobodách. Experti na ústavné právo sa zhodli, že prijatie zákon týkajúcich sa súdnictva priniesli do tohto systému v Maďarsku radikálnu zmenu. „Aj keď sa v rámci maďarskej ústavnej tradície možno dajú ospravedlniť niektoré z novozavedených elementov, reforma ako celok ohrozuje nezávislosť súdnictva. Zavádza unikátny systém súdnej administratívy, ktorá neexistuje v žiadnej inej európskej krajine“, uvádza Benátska komisia. Inštitúcia so sídlom v Štrasburgu vymenovala dlhší zoznam vecí, ktoré sú podľa nej zdrojom pre obavy. Prvá z nich je voľba predsedu národného súdneho úradu na deväťročné obdobie (ktoré môže byť neobmedzene predlžované blokujúcou menšinou 1/3 členov Parlamentu. Veľmi extenzívny je podľa komisie aj zoznam právomocí predsedu tohto úradu, jeho silný vplyv na menovanie predsedov súdov a ďalších služobne starších sudcov, právomoc preradiť sudcov proti ich vôli a uvaliť sankcie v prípade neuposlúchnutia, rozhodovanie o predčasnom dôchodku pre sudcov a podobne. „(Benátska) Komisia dospela k záveru, že hlavné elementy reformy - k zostanú nezmenené - sú nielen že v rozpore s európskymi štandardami pre organizáciu súdnictva, najmä pokiaľ ide o jeho nezávislosť, ale sú problematické aj z hľadiska práva na spravodlivý proces podľa článku 6. Európskeho dohovoru o ľudských právach.“ Benátska komisia je toho názoru, že nová maďarská ústava by mala myť „tam kde je to potrebné“ upravená. Doteraz maďarské úrady vykazovali istú dávku flexibility pri úprave niektorých zákonov, no nie ústavy. „Komisia zotrváva pri názore, že základy nezávislosti súdnictva vrátane silného systému bŕzd a protiváh by mali byť regulované v samotnej ústave a preto by mal byť Opens external link in new windowZákladný zákon (ako sa maďarská ústava nazýva) zmenený“, uviedla Benátska komisia. Vláda v Budapešti má do 7. apríla čas na to, aby odpovedala na dve odôvodnené stanoviská a dva obyčajné listy Európskej komisie.

Srbsko - Ne/starostlivosť o kultúru menšín

21. marca 2012 - (Katarína Pucovská - kulpin.net)

Ministerstvo kultúry, informovania a informačnej spoločnosti Srbska zverejnilo Rozhodnutie o pridelení prostriedkov na spolufinancovanie projektov z oblasti kultúrnych činností národnostných spoločenstiev. Súbeh bol vypísaný v októbri 2011 a slovenská národnostná menšina úhrne z neho dostane 550 000 dinárov - čiže asi 5 000 eur (!!!). Za takúto ne/starostlivosť o kultúru menšín netreba však obviňovať iba Ministerstvo kultúry, lebo je celkove kultúra v Srbsku dovedená na žobrácku palicu, lež sa treba hlboko zamýšľať nad štátnou politikou, ktorá kreuje takýto náš život. Z celkovej sumy určenej Slovákom najviac dostane Festival slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč Selenča 2012 - 300.000 dinárov. Na vydávanie časopisu pre literatúru a kultúru Nový život je schválených 100.000 dinárov. S 50.000 dinárov bude podporená Matica slovenská v Srbsku - účelovo na Slovenské národné slávnosti, 42. folklórny festival Tancuj, tancuj a 13. pokrajinský detský festival populárnej hudby Letí pieseň, letí. Ministerstvo kultúry Srbska na súbehu úhrne rozdelilo 8 miliónov dinárov, čiže asi 72 000 euro a to takto: Bošniaci 1 800 000, Rómovia 1 250 000, Maďari 1 100 000, Bulhari 550 000, Slováci 550 000, Albánci 500 00, Chorváti 500 000...

Rozhlasová galéria dýcha farbami Slovákov zo Srbska

Výtvarné umenie Slovákov žijúcich v srbskej Vojvodine je v ponímaní laickej verejnosti spájané najmä s výnimočnosťou insitnej maľby a zvučnými menami Martina Jonáša, Zuzany Chalupovej a ďalšími reprezentantmi tohto výtvarného námetového, výrazového i technického smeru vnímania a zobrazovania všedného sveta vôkol nás. Lenže, a to načim zvlášť podčiarknuť, umelecký ohlas Slovákov v Srbsku rezonuje aj v dielach maliarskej moderny. Veď v súčasnosti pôsobí v Srbsku viac ako tridsať akademicky vzdelaných maliarov, grafikov a sochárov. Preto je výstava Súčasné výtvarné umenie Slovákov v Srbsku, sprístupnená od pondelka 19. marca až do 6. apríla 2012 v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici, vhodnou a vzácnou ucelenou prezentáciou ukážok z tvorby toho najinšpiratívnejšieho, čím dýcha súčasné výtvarné umenie Slovákov v Srbsku.

V Budapešti pokračoval proces so štvoricou vrahov Rómov

21. marca 2012 - (tasr)

Svedeckými výpoveďami týkajúcimi sa vražedného útoku na občana rómskeho pôvodu v Tiszalöku z 22. apríla 2009 pokračoval dnes v Budapešti proces so štvoricou mužov obvinených zo série hrdelných zločinov na Rómoch. Inkriminovanú vraždu má podľa žaloby na svedomí hlavný obžalovaný Árpád K., na mieste činu bol s ním aj ďalší obžalovaný, jeho brat István K. Túto obeť si páchatelia mali vyhliadnuť s tým, že ich útok na usporiadane žijúceho Róma vyprovokuje k odvetným násilnostiam príslušníkov rómskej komunity. Páchateľov prepravil na miesto činu ďalší obžalovaný István Cs., ktorý potom čakal na komplicov v niekoľko desiatok kilometrov vzdialenom Polgári. Akciu im mierne narušil incident, keď ich vozidlo už po dokonaní činu uviazlo v blate na poľnej ceste. Do Debrecína ich tak dopravila exmilenka hlavného obžalovaného, samotní páchatelia sa pre uviaznuté vozidlo vrátili po ukrytí vražednej zbrane a vytiahli ho s pomocou tamojších občanov a traktora. Štvrtého z partie sa vrahovia pri tomto zločine rozhodli vynechať. Akcia z Tiszalöku, pri ktorej vyhasol podobne ako pri ďalšej v Kisléte jeden život, bola súčasťou série vražedných útokov na občanov rómskeho pôvodu v Maďarsku. V Nagycsécsi sa stali obeťou vrahov dvaja Rómovia a v Tatárszentgyörgyi zahynul muž a jeho päťročný syn. Vo viacerých prípadoch zaútočili páchatelia zápalnými fľašami, pričom zranenia utrpelo niekoľko ľudí. Použili však aj odcudzenú loveckú strelnú zbraň. Vystrelili 78-krát, pričom ohrozili životy dovedna 55 ľudí. Súdny proces so štyrmi obvinenými zo série útokov na Rómov z rokov 2008-2009 sa začal za mimoriadnych bezpečnostných opatrení vlani 25. marca na Súde Peštianskej župy.

Orbánova vláda zriadi orgán, ktorý vyšetrí zločiny komunizmu

19. marca 2012 - (sita)

Maďarská vláda vytvorí právne podmienky pre vznik špeciálneho orgánu, ktorý krajine umožní vyrovnať sa so svojou komunistickou minulosťou. Na pondelňajšej tlačovej konferencii v Budapešti to vyhlásil premiér Viktor Orbán. Vyjadril sa tak po tom, ako vládna koalícia požiadala jeho kabinet, aby do 15. mája pripravil legislatívu upravujúcu činnosť nového výboru pre vyšetrovanie zločinov komunizmu. Podľa predošlého vyhlásenia predsedu parlamentnej skupiny strany Fidesz Jánosa Lázára bude úlohou takzvaného Výboru národnej pamäti identifikovať vodcov komunistickej diktatúry a určiť mieru a povahu ich zodpovednosti za konkrétne zločiny. Orbán vyjadril presvedčenie, že nová maďarská ústava vytvorila základ pre vyrovnanie sa s dedičstvom komunizmu a „preskúmanie jeho neznámych stránok”. Očakáva sa, že výbor sa bude zaoberať aj otázkou „očistenia” spoločnosti a jej vzťahu k bývalým funkcionárom, ako aj k majetku bývalej komunistickej strany a ozbrojených síl. Podľa Lazára pritom pôjde o stály orgán zostavený z expertov, ktorý by mal pôsobiť niekoľko desaťročí.

Fidesz súhlasí so zriadením Výboru pamäti národa

19. marca 2012 - (tasr)

Poslanecký klub vládneho Maďarského občianskeho zväzu-Fidesz dnes v otázke nakladania so spismi agentov tajnej služby prijal návrh predsedníctva Fideszu, aby zriadili Výbor pamäti národa. Výbor by podľa tohto návrhu vypracoval detaily nakladania s tajnými spismi. Ako informoval maďarský spravodajský server Heti Világgazdaság, predseda frakcie Fideszu János Lázár po schôdzke povedal, že výbor by okrem spisov bývalých agentov preveroval aj dôchodky a iné výhody poskytované bývalým vodcom štátostrany, ako aj majetok Maďarskej socialistickej robotníckej strany (MSZMP). Podobný orgán vznikol nedávno aj v Rumunsku, dodal. Do výboru by delegovali členov, ktorí nemajú väzby na každodenné politické dianie. Počet členov výboru a ich odmeňovanie navrhne vláda. Podľa predsedu frakcie Fideszu by výbor mal prácu aj na niekoľko desaťročí. Server pripomína, že otázka opätovného otvárania záležitosti bývalých agentov vyvolal i v rámci Fideszu vážne spory. Návrh na zverejnenie spisov tajnej služby pred rokom 1989 predložila ešte vlani v decembri opozičná strana Politika môže byť iná (LMP); napokon návrh ani nezaradili do programu rokovania zákonodarného zboru. Medzi odporcami návrhu bol aj premiér a predseda Fideszu Viktor Orbán. Lázár sa netajil tým, že v rámci Fideszu patrí k menšine, ktorá mala záujem spisy zverejniť. Predseda parlamentného výboru pre kultúru a tlač za Fidesz László L. Simon ostro kritizoval Fidesz, že sa bráni odhaleniu minulosti. Podľa neho to treba urobiť i v prípade, ak v radoch vládneho Fideszu a Kresťanskodemokratickej ľudovej strany (KDNP), ale aj medzi terajšími predstaviteľmi cirkví, sú bývalí agenti tajnej služby.

Vieme, čo je demokracia, lebo sme poznali diktatúru, vyhlásil Orbán

19. marca 2012 - (tasr)

Krajiny strednej Európy vedia, čo je demokracia, pretože poznajú diktatúru, vyhlásil dnes v Budapešti maďarský premiér Viktor Orbán po schôdzke s albánskym premiérom Salim Berishom. Podľa maďarskej tlačovej agentúry MTI Orbán poznamenal, že vždy si so záujmom vypočuje poznámky o demokracii od tých ľudí, ktorí nikdy nežili v diktatúre. Ako dodal, pre neho sú dôležité myšlienky o demokracii od tých, ktorí žili v diktatúre. „Jednu z najbrutálnejších diktatúr zažilo práve Albánsko. Ak niekto vie, aká je demokracia, aká je sloboda, tak to sú určite Albánci,” konštatoval Orbán, ktorý Berishu privítal ako „oddaného bojovníka za slobodu”. Albánsko podľa maďarského premiéra spĺňa všetky štandardy potrebné na členstvo v Európskej únii. Situácia albánskej demokracie a politické spory v tejto krajine nie sú dôvodom na to, aby si únia od Albánska udržiavala akýkoľvek dištanc, zdôraznil maďarský premiér. Albánsko je dôležitá krajina a bude v budúcnosti ešte dôležitejšia. Ide o krajinu, ktorá zaznamenáva hospodársky rast a z pohľadu bezpečnostnej stability Európy sa nachádza v jednom z najdôležitejších regiónov, povedal Orbán s poznámkou, že Maďarsko považuje Albánsko a celý Balkán za svojho strategického partnera. Berisha sa okrem iného vyjadril v prospech posilnenia vzájomných vzťahov v oblasti hospodárstva a vzdelávania. Vyjadril vďaku za podporu Maďarska v otázke členstva Albánska v Severoatlantickej aliancii. Albánsky hosť zdôraznil, že jeho krajina je stále silnejšia a jej ekonomická klíma je čoraz lepšia. Ako príklad uviedol výstavbu nových diaľnic, ku ktorým očakávajú aj maďarských investorov.

Benátskej komisii sa nepáčia zmeny v maďarskom súdnictve

19. marca 2012 - (tasr)

Zmeny v maďarskom súdnictve, ktoré zaviedla centristicko-pravicová vláda Viktora Orbána, sú hrozbou pre právny štát, uviedla dnes vo svojom vyhlásení Benátska komisia pri Rade Európy. Poradný orgán Rady Európy zostavený z panelu medzinárodných právnych expertov známy pod názvom Benátska komisia vo svojej 31-stranovej analýze uviedla, že nezávislosť súdnictva v Maďarsku bude ohrozená, ak sa reforma nastolená súčasnou vládou neupraví. „Zásadné prvky tejto reformy, ak by zostali nezmenené, nielenže protirečia európskym štandardom v oblasti organizácie systému súdnictva a najmä pri rešpektovaní jeho nezávislosti, ale zároveň vzbudzujú obavy o zaručenie spravodlivých súdnych procesov,” upozornila vo svojej správe pre médiá Benátska komisia. Správa Benátskej komisie je teraz dôležitou „zbraňou” v rukách Európskej komisie (EK), ktorá začala voči Budapešti tri právne konania. Okrem obáv z nedodržania nezávislosti súdnictva EK kritizuje ústavné zmeny v Maďarsku aj z hľadiska ohrozenia nezávislosti centrálnej banky a úradu na ochranu osobných údajov. „Koncentrácia moci v rukách predsedu Celoštátneho súdneho úradu, ktorého bude voliť parlament namiesto sudcov, zostáva hlavným problémom maďarských reforiem v oblasti súdnictva,” upozornila Benátska komisia. Piati členovia Benátskej komisie - Belgičan, Fín, Nemec, Poliak a Rakúšan, zároveň uviedli, že zmena príslušného zákona v Maďarsku bola cielene zameraná proti osobe predsedu Ústavného súdu. „Aj keď zákon bol formulovaný všeobecne, jeho účinok bol zameraný proti konkrétnej osobe. Zákony tohto typu sú v protirečení s pravidlami právneho štátu,” uviedla pätica členov Benátskej komisie. Poradný orgán Rady Európy taktiež kritizoval aj zníženie veku sudcov pri odchode do dôchodku zo súčasných 70 na 62 rokov. Benátska komisia uviedla, že týmto zákonom by muselo svoju funkciu opustiť 225 až 270 sudcov z celkového počtu 2900 členov sudcovského stavu v krajine. Podľa upozornenia Benátskej komisie, maďarská strana nepredložila dostatočne presvedčivé dôkazy, že noví, mladší sudcovia budú pracovať viac ako ich kolegovia poslaní do dôchodku, a že ich práca bude mať lepšie výsledky. V odporúčaní Benátskej komisie sa uvádza, že nestačí iba prepísať kontroverzné zákony v oblasti systému spravodlivosti, ale prehodnotená musí byť celá Ústava z roku 2011, vďaka ktorej mohli byť sporné zákony prijaté.

Mladí Nemci demonštrovali pred maďarskou ambasádou za demokraciu v MR

24. marca 2012 - (tasr)

Niekoľko desiatok mladých Nemcov demonštrovalo dnes v Berlíne za demokraciu v Maďarsku. Akcia pred maďarskou ambasádou sa uskutočnila z iniciatívy Európskej únie Nemecka (EUD), nemeckej pobočky mládežníckeho medzinárodného hnutia Mladí európski federalisti (JEF) a spolku Viac demokracie! Organizátori na letákoch pozývajúcich na demonštráciu uviedli, že nedemonštrujú proti Maďarsku, ale za demokraciu v tejto krajine. Samotní účastníci skandovali „Sme tu za Maďarsko”, pričom viacerí z nich mali v rukách pútače s heslami ako „Maďarsko, obávame sa o Teba”. Hlavným rečníkom podujatia bol predseda EUD, podpredseda Európskeho parlamentu Rainer Wieland, politik vládnej Kresťanskodemokratickej únie (CDU), ktorý oboznámil prítomných s obsahom listu adresovaného maďarskému veľvyslancovi v Nemecku. Z Wielandových slov vyplynulo, že prítomní nespochybňujú, že Maďarsko je demokratickým štátom, avšak artikulujú obavy kvôli kvalite tamojšej demokracie. Obálku s listom Wieland odovzdal na vrátnici zastupiteľského úradu.

V. Orbán: Maďarsko je demokratickejšie než Nemecko

22. marca 2012 - (tasr)

Maďarská vláda robí silnú, rýchlu a hlbokú reformnú politiku, preto niet divu, že sa jej dostáva kritiky z Európskej únie. V rozhovore pre bavorský verejnoprávny rozhlas Bayerischer Rundfunk to vyhlásil maďarský premiér Viktor Orbán, ktorý pricestoval na jednodňovú návštevu Mníchova. Predseda maďarskej vlády v rozhovore vyjadril názor, že dôvodom politických útokov voči Maďarsku je, že maďarskí voliči nevpustili liberálov do parlamentu a spôsobili, že socialisti sa stali bezvýznamnými. „Týchto sa teraz snažia obnoviť zvonka,” konštatoval Orbán. Podľa premiéra maďarský systém spravodlivosti je v celku demokratickejší, než nemecký, či rakúsky, pretože v nich je justícia pod dozorom štátu, pričom v Maďarsku má v rukách dohľad parlament. O slobode tlače Orbán povedal, že Maďarsko sa nemusí hanbiť, lebo časť maďarských médií je v nemeckých rukách a títo majitelia sa nikdy nesťažovali, že by mali problém so slobodou tlače. Na margo konkurencieschopnosti svojej krajiny maďarský premiér podotkol, že o maďarskom pokroku svedčí najlepšie skutočnosť, že bavorské spoločnosti investovali v Maďarsku viac, než v Číne alebo v Indii. V programe Orbánovej návštevy Mníchova figuruje schôdzka s vedením spoločností Siemens a Audi, ďalej sa stretne s bavorským ministrom financií Markusom Söderom a s premiérom nemeckej spolkovej republiky Bavorsko Horstom Seehoferom.

Orbána nazvala poľská tlač novým svetským svätcom

18. marca 2012 - (tasr)

Poľský ľavicovo-liberálny denník Gazeta Wyborcza (GW) označil vo svojom víkendovom vydaní Budapešť za nové pútnické miesto poľskej pravice, ktorá putuje k maďarskému premiérovi, ako k svojmu novému „svetskému svätcovi“. GW v súvislosti so štvrtkovou účasťou tisícky Poliakov na vládnych podujatiach maďarského štátneho sviatku poznamenáva, že poľskí „mentálni utečenci“ vnímajú Maďarsko ako vzor slobody. Ich podporu dokázala maďarská vláda využiť vo svojom marketingu, ale v skutočnosti sa „zaobíde bez nich“. Denník dodáva, že v slávnostných prejavoch maďarského premiéra Viktora Orbána, ale aj predsedu ultrapravicového Hnutia za lepšie Maďarsko-Jobbik, sa objavili nelichotivé názory na Európsku úniu. Podľa GW je možné, že v ďalších voľbách bude musieť Fidesz vstúpiť do koalície s Jobbikom, čo Brusel nebude schopný akceptovať. Maďarská tlačová agentúra MTI si popri článku GW všíma aj vyjadrenia poľského nezávislého fóra novinárov salon24.pl, podľa ktorého Maďarsko bolo prvou členskou krajinou únie, ktoré sa ozvalo v záujme ochrany svojej suverenity. Podľa iného príspevku fóra Orbán v prejave povedal nahlas to, čo nie je žiadnym tajomstvom, že EÚ vlastne nie je riadená spoločnými európskymi záujmami, ale záujmami najdôležitejších politických hráčov únie. „Orbán má rovnaké právo bojovať za maďarské záujmy, ako Nemecko za svoje,“ cituje MTI autora príspevku na fóre salon24.pl.

Gardisti sa rozišli, polícia nemusela zasahovať

17. marca 2012 - (tasr)

Polícia na dnešnom zhromaždení Maďarskej národnej gardy v Budapešti nezasiahla. Podujatie na Námestí hrdinov sa skončilo bez incidentov. Gardisti oblečení v zelených maskáčoch si vypočuli prejavy posediačky a zložili iba nemú prísahu, pričom kľačali na jednom kolene. V prípade, že by pri prísahe stáli v útvare a verbálne by prisahali, zasiahli by voči nim policajti, ktorých bolo na námestí niekoľko stoviek. Zhromaždenie sledovalo vyše 1000 priaznivcov gardy. Objavila sa aj skupina demonštrantov, ktorá požadovala zákaz prísahy gardistov. Polícia tieto tábory od seba oddelila kordónom ťažkoodencov. Pôvodná Maďarská garda vznikla v júni 2007 z iniciatívy vtedajšej mimoparlamentnej strany Jobbik. Budapeštiansky odvolací súd gardu 2. júla 2009 právoplatne rozpustil. Dnešné podujatie terajšej gardy polícia nepovolila, Súd hlavného mesta však rozhodnutie policajtov zrušil.

Jobbik presviedča Viktora Orbána, aby zaviedol trest smrti

21. marca 2012 - (sita)

Maďarské radikálne Hnutie za lepšie Maďarsko (Jobbik) prišlo v utorok s iniciatívou na opätovné zavedenie trestu smrti v krajine. Dôvodom je údajne fakt, že Maďari sú svedkami „vzostupu vážnych trestných činov”. Vláda premiéra Viktora Orbána vlani do trestného zákonníka zaviedla takzvanú zásadu „trikrát a dosť”, podľa Jobbiku to však nestačí. Páchatelia brutálnych činov „by nemali zostávať ani vo väzniciach,” vyhlásil na utorkovej tlačovej konferencii predstaviteľ hnutia Gábor Staudt. Jobbik chce, aby sa Maďarsko stalo prvou krajinou Európskej únie, ktorá zavedie do praxe najvyšší trest. Nacionalistické hnutie sa údajne inšpirovalo Spojenými štátmi. Trest smrti v Maďarsku zrušili v roku 1990.

Viktor Orbán konfliktmi predražuje dlh, varuje opozícia

23. marca 2012 - (sita)

Predstaviteľ maďarskej ľavicovej opozície kritizoval vládu premiéra Viktora Orbána, že svojou konfliktnou politikou voči európskym inštitúciám predražuje náklady na obsluhu verejného dlhu. Neochota splniť požiadavky Európskej komisie a zmeniť sporné zákony spôsobila, že Budapešť zatiaľ nezačala rozhovory s Medzinárodným menovým fondom (MMF) o poskytnutí úverového programu, uviedol v piatok István Józsa, zástupca šéfa socialistickej frakcie v maďarskom parlamente. Krajina si tak vo štvrtok požičala na trhu 45 miliárd HUF za deväťpercentný úrok, pričom v rámci programu od MMF by boli náklady oveľa nižšie, uviedol Józsa pre agentúru MTI. Premiér Orbán má síce pravdu keď tvrdí, že krajina sa dokáže financovať prostredníctvom trhov, náklady sú však príliš vysoké, dodal. Ďalší odklad rokovaní s MMF môže spôsobiť, že Budapešť si nakoniec nedokáže požičať ani za deväťpercentný úrok, varoval Józsa a vládu vyzval na čo najskoršie splnenie požiadaviek Európskej únie. Európska komisia momentálne vedie konanie proti Maďarsku pre viaceré sporné zákony, ktoré sa týkajú nezávislosti centrálnej banky, fungovania úradu pre ochranu osobných údajov a odchodu sudcov do dôchodku. Neochota uskutočniť požadované zmeny bráni aj začatiu rozhovorov o poskytnutí preventívnej úverovej linky od Európskej únie a MMF. Európska komisia tiež minulý mesiac navrhla pozastaviť od budúceho roka Maďarsku vyplácanie eurofondov v hodnote 495 miliónov eur. Dôvodom je príliš vysoký rozpočtový deficit.

Maďarská inšpekcia našla v Tescu tony závadných českých rezancov

21. marca 2012 - (topky.sk)

Maďarská potravinárska inšpekcia odhalila v tamojšom obchodnom reťazci Tesco 22,5 ton nedostatočne označených rezancov pochádzajúcich z Českej republiky. Rezance podľa agentúry MTI nezodpovedali požiadavkám na kvalitu. Dovozca dostal pokutu a rezance majú byť vrátené do Česka, alebo zničené. Úrad regionálnej vlády Peštianskej župy pre bezpečnosť potravín udelil spoločnosti Tesco Global pokutu vo výške viac ako 800.000 forintov za to, že predával rezance Granny 's Noodles v obaloch, na ktorých nebola uvedená adresa výrobcu. Ďalším prehreškom voči predpisom bol nižší obsah vajec, než bolo uvedené na obale. Tesco Global taktiež musí uhradiť náklady na vrátenie rezancov do Českej republiky, alebo ich zničiť.

Maďarský MOL vyplatí dividendy v sume 45 miliárd forintov

22. marca 2012 - (sita)

Predstavenstvo maďarskej ropnej a plynárenskej spoločnosti MOL navrhuje vyplatenie dividend zo zisku za minulý rok v objeme 45 mld. forintov (HUF). Zo ziskov za roky 2009 a 2010 však firma dividendy nevyplatila a uviedla, že svoje kapitálové výdavky v rokoch 2011 až 2013 plánuje financovať iba z vlastného toku hotovosti. Rovnaký zámer, a to až po rok 2014 zopakovala aj minulý mesiac, kedy informovala, že za posledný štvrťrok vlaňajška evidovala čistú stratu 31 mld. HUF. Za celý rok 2011 však firma MOL dosiahla čistý zisk 152,1 mld. HUF. Bol to rast oproti roku 2010, v ktorom mala čistý zisk 100,8 mld. HUF. MOL je medzinárodnou integrovanou ropno-plynárenskou skupinou v strednej a východnej Európe so sídlom v Budapešti. Svoju činnosť vykonáva v Európe, na Blízkom východe, v Afrike a v krajinách Spoločenstva nezávislých štátov. Na Slovensku pôsobí maďarský MOL prostredníctvom rafinérskej spoločnosti Slovnaft, a.s., v ktorej drží 98,4 % akcií.

FITCH: Maďarsko zrejme pripraví dôveryhodný plán na zníženie deficitu

17. marca 2012 - (tasr)

Maďarsko podľa ratingovej agentúry Fitch pravdepodobne pripraví dôveryhodný plán na zníženie rozpočtového schodku, aby si zabezpečilo úver od Európskej únie (EÚ) a Medzinárodného menového fondu (MMF). A únia potom zrejme zmení aj svoje rozhodnutie o zmrazení finančnej pomoci Maďarsku z eurofondov, domnieva sa Fitch. Ministri financií EÚ totiž 13. marca na návrh Európskej komisie schválili zmrazenie rozvojovej pomoci pre Maďarsko v celkovej výške 495 miliónov eur od 1. januára 2013. Je to súčasť disciplinárneho konania proti vláde v Budapešti za prekročenie rozpočtového schodku a neplnenie fiškálnych cieľov. Ale ak maďarská vláda do 22. júna podnikne účinné kroky na zníženie deficitu, EÚ blokádu eurofondov zruší. Fitch pripomína, že zastavenie príspevkov z Kohéznych fondov, ktoré zodpovedajú zhruba 0,5 % hrubého domáceho produktu (HDP) Maďarska, môže vážne poškodiť ekonomiku krajiny. Vláda bude mať totiž menej financií na investovanie do rozvoja infraštruktúry. A ako vedľajší efekt môže rozhodnutie EÚ odradiť aj súkromných investorov od príchodu či ďalšej expanzie v Maďarsku. Zmrazenie rozvojovej pomoci je ďalším dôkazom, že EÚ neustúpi ani v ďalšom spore s vládou v Budapešti, ktorý sa týka zrušenia sporných zákonov o centrálnej banke a justícii. Maďarsko vlani schválilo viaceré zákony, ktoré sú podľa Bruselu v rozpore s pravidlami únie. Budapešť sa pritom pred tromi mesiacmi obrátila na Brusel a MMF so žiadosťou o nový, pohotovostný úver. Podmienkou takejto pôžičky sú ale prísne úsporné opatrenia a dozor veriteľov nad ich dodržiavaním. Práve to bol dôvod, pre ktorý vláda premiéra Viktora Orbána v roku 2010 razantne prerušila kontakty s inšpektormi MMF a EÚ. No ak chce Budapešť získať finančnú pomoc, musí splniť podmienky fondu aj Bruselu. Fitch začiatkom januára znížila Maďarsku rating na BB+ z BBB- a ponechala mu negatívny výhľad, čo znamená, že ho môže opäť zhoršiť.

Maďarský minister Fellegi neformálne rokuje s MMF

16. marca 2012 - (tasr)

Maďarský minister bez kresla Tamás Fellegi dnes bude neformálne rokovať vo Washingtone so šéfom maďarskej delegácie Medzinárodného menového fondu (MMF). Podľa maďarskej tlačovej agentúry MTI cieľom schôdzky je prediskutovať udalosti uplynulých dní v Maďarsku. V tejto súvislosti minulý týždeň vedúca budapeštianskeho zastúpenia MMF Irina Ivaščenková povedala, že v terajšej etape sa neočakáva rokovanie o maďarskej žiadosti o pohotovostný úver a nadnes sa nepripravuje žiadne stretnutie Fellegiho s manažmentom fondu. Fellegi na konferencii tiež minulý týždeň oznámil, že cieľom Maďarska je dosiahnuť čo najskôr dohodu o pôžičke s MMF a Európskou úniou. Plán „B” podľa jeho slov neexistuje. Riaditeľ MMF pre medzinárodné vzťahy Gerry Rice vo štvrtok vo Washingtone konštatoval, že naďalej očakávajú od Maďarska „trvalú oddanosť v hlavných politických otázkach ešte predtým, než sa začnú rokovania o úverovom programe”. Medzi hlavné politické otázky patrí aj zákon o centrálnej banke, píše MTI. V polovici januára generálna riaditeľka MMF Christine Lagardeová Fellegimu vo Washingtone povedala, že podmienkou začatia rokovaní o pohotovostnom úvere sú konkrétne kroky maďarskej vlády k vytvoreniu makroekonomickej stability.

Politológ Michal Horský:

Z medzinárodného hľadiska je ústupok B. Bugára pre SR stratou

19. marca 2012 - (tasr)

Rozhodnutie Mosta-Híd vzdať sa boja o jednu zo stoličiek podpredsedu Národnej rady SR prinesie strane Bélu Bugára z politického hľadiska plusové body. „Z hľadiska medzinárodnej prestíže SR je však nepochybne stratou, že jednu z významných funkcií v štáte nezastáva strana a člen národnostnej menšiny,” zhodnotil politológ Michal Horský. Hnutie Igora Matoviča podľa neho má ľudí, ktorými by tento post mohlo obsadiť. Ako príklad uviedol Mikuláša Hubu, ktorý v minulosti pôsobil ako poslanec Slovenskej národnej rady. „Je však otázne, či s politikmi typu Matovič a politickým hnutím typu Obyčajní ľudia je koniec konfliktom v stredopravej časti spektra,” komentoval. Politológ László Öllös je v predpovediach opatrný. Dôležité je podľa neho počkať si aj na to, čo bude Most-Híd požadovať výmenou za ústupok. „Je možné aj to, že budú chcieť tak veľa, aby Obyčajní ľudia na to jednoducho nemohli pristúpiť,” podčiarkol. Motiváciou rozhodnutia Bélu Bugára mohli byť podľa neho aj vyjadrenia Smeru-SD. Tomu spor o podpredsednícku stoličku poskytoval priestor na kritiku stredopravých strán. „Možno, že zbadali, že Smer zmenil svoje stanovisko a miesto toho, aby ich kandidáta Bugára podporoval v parlamente pri hlasovaní, mohol chcieť tento konfliktný stav udržať,” poznamenal Öllös na margo sporu medzi šéfom Mosta-Híd a lídrom Obyčajných ľudí.

Most-Híd - Osem percent by bolo perfektných

Miesto, kde sa mieša maďarčina so slovenčinou a dobrá zábava s nervozitou a napätím. Tak vyzerala centrála Mostu-Híd počas volebnej noci. Pri vchode do obrovského stanu, ktorý volebný štát rozložil pri jednej z bratislavských reštaurácií, vítajú politikov aj novinárov hostesky drinkom.

Spanilým jazdám maďarských politikov po bývalom Uhorsku dala EÚ červenú

17. marca 2012 - (Ivan Brožík - Slovenské národné noviny)

Slovenská republika neporušila právo Európskej únie, keď 21. augusta 2009 odoprela vstup maďarskému prezidentovi Lászlóovi Sólyomovi na svoje územie. Vyhlásil to v Luxemburgu generálny advokát Súdneho dvora EÚ Yves Bot. V Budapešti sa ako obvykle hrajú na mŕtveho chrobáka. V deň smutného výročia okupácie Československa „spojeneckými” aj maďarskými vojskami sa hlava maďarského štátu László Sólyomi chystala na politickú akciu s plánovaným politickým prejavom a za spolitizovaných okolností navštíviť Komárno. Neprekážalo mu, že tak poruší všetky známe normy diplomacie, protokolu, ale aj slušnosti, ohľaduplnosti a susedských vzťahov. Sólyomi vycestoval zámerne, aby vyvolal smutný sled udalostí, takých potrebných pre odvedenie maďarskej verejnosti od domácich problémov. Vycestoval tiež s jasným cieľom provokovať a najmä urážať a ponižovať národnú hrdosť susedov akýmkoľvek spôsobom. Spanilé výjazdy maďarských politikov na územia Srbska, Rumunska či nášho Slovenska sú súčasťou maďarskej zahraničnej politiky, ktorá tak vyjadruje svoj názor, že veľké Uhorsko stále existuje. Napokon, aj Sólyom si provokačne zopakoval svoju neodsúhlasenú návštevu Komárna presne na deň o rok neskôr. „Takto organizovanú návštevu vnímame ako vedomú provokáciu voči SR a nemôžeme prebrať zodpovednosť za dôsledky, ktoré prinesie, vrátane zhoršenia slovensko-maďarských vzťahov,” znelo vyhlásenie troch najvyšších predstaviteľov Slovenska - Ivana Gašparoviča, Pavla Pašku a Róberta Fica v roku 2009. „Poprosil som pána prezidenta, aby zvážil ešte túto cestu,” vyhlásil vtedy prezident Gašparovič. Budapešť totiž úplne a zámerne ignorovala obvyklé diplomatické postupy, ktoré predchádzajú návšteve prezidenta v susednej krajine. Slovenská republika bola už niekoľko týždňov pred incidentom vystavená hrubým a nevyberaným útokom od oficiálnych predstaviteľov Maďarskej republiky. Smutné je, že ich podporovala časť slovenskej tlače výsmechom Gašparovičových či Ficových úvah a rozhodnutí. Niektoré naše médiá sa vo svojich komentároch doslova tešili na škandál, ktorý „utŕži” Slovensko. S ospravedlnením Slovensku by teraz - ako káže slušnosť - mala prísť strana SMK, vedená v roku 2009 pánom Csákym a dnes zrejme maďarským štátnym občanom Berényim. Bola nadšeným organizátorom sporného komárňanského stretnutia. S ospravedlnením by mala prísť aj europoslankyňa Edith Bauer. Incident v európskom parlamente totiž tvrdošijne vysvetľovala viac z pozície diplomatky z Budapešti ako na Slovensku zvolenej europoslankyne. Generálny advokát Súdneho dvora EÚ Yves Bot tiež okrem iného poukázal aj na potrebu súhlasu hostiteľskej krajiny s príchodom prezidenta inej krajiny, ktorý v danom prípade absentoval. Ide zatiaľ iba o jeho názor, ten však súdny dvor Únie vo všeobecnosti zvykne nasledovať a rozhodnúť v súlade s ním. Maďarské ministerstvo pre verejnú správu a spravodlivosť aktuálne ignorantsky nesúhlasí s postojom generálneho advokáta Európskeho súdneho dvora so sídlom v Luxemburgu. Predseda vtedajšej vlády SR Robert Fico pripomenul, že pod zástavou prvého uhorského kráľa Štefana sa robila najtvrdšia maďarizácia. „Teda nech sa teraz nikto netvári, že Štefan je nejaký slovenský kráľ. My máme svojho Svätopluka a nie Štefana.” Reagoval tak na sochu tohto svätca, ktorú inštalovali na námestí v Komárne a ktorej odhalenie spojené s plánovanou návštevou maďarského prezidenta Lászlóa Sólyoma vyvolalo medzi oboma krajinami diplomatický spor. „Na jednej strane komárňanská samospráva zakáže sochu Cyrila a Metoda, ktorá je neúctivo na balkóne Matice slovenskej, na druhej strane na krásnom mieste postavia sochu Štefana, ktorú nám teraz núkajú ako nášho kráľa,” povedal vtedajší premiér SR. Na margo vyjadrení maďarského ministra zahraničných vecí Pétera Balázsa, ktorý presunul tému diplomatickej nóty na európsku pôdu, premiér SR podotkol, že je to bilaterálna vec medzi dvoma krajinami. Potvrdil, že „Komárno nie je ďalší okres Maďarskej republiky, ale suverénne územie SR a my sa k tomuto územiu tak budeme správať. Nevidím žiaden dôvod, aby sa to stalo európskou vecou, a sme pripravení tieto záležitosti vysvetľovať,” povedal Robert Fico. Aj súčasný slovenský prezident tvrdil ešte v čase incidentu, že ak sa majú hlavy susedných štátov stretnúť, tiež má svoje podmienky. Prvou je umiestnenie tabule na kostole v Maďarsku, kde kázal Ján Kollár, a druhou umiestnenie sochy Cyrila a Metoda v Komárne na dôstojnom mieste.

Migranti a etnické menšiny sú krízou znevýhodnení

21. marca 2012 - (tasr)

V časoch ekonomickej krízy sú migranti a etnické menšiny oveľa viac poznačení nezamestnanosťou a zhoršenými pracovnými podmienkami, uvádza sa v správe Európskej siete proti rasizmu (ENAR) vydanej pri príležitosti dnešného Medzinárodného dňa boja proti rasizmu. Takzvaná Tieňová správa o rasizme v Európe v období 2010-2011 upozorňuje aj na skutočnosť, že zhoršené ekonomické podmienky v mnohých krajinách vedú k škrtom v oblasti protirasisticky zameraných politík a všeobecne vytvárajú podmienky pre rast rasisticky zameraných nálad v spoločnosti. ENAR na príkladoch jednotlivých krajín Európskej únie poukazuje, že zhoršenie stavu národného hospodárstva malo priamy dopad napríklad na zvýšenie miery nezamestnanosti v radoch etnických menšín a prisťahovalcov. Ako najjasnejší príklad tohto stavu je uvádzané Španielsko, kde nezamestnanosť (vyše 50 percent) najviac postihla migrantov z Maroka a krajín subsaharskej Afriky. V Litve sa zhoršenie ekonomiky najviac podpísalo na skrátení rozpočtu pre antidiskriminačné programy a kampane, keď krajina na tento účel v roku 2010 vyčerpala iba jedno percento z vyhradených prostriedkov, v rámci širšieho programu na obdobie 2009 - 2011. Tieňová správa zároveň poukazuje na nárast rasovo motivovaného násilia, ktoré nachádza podporu v extrémistických pravicových hnutiach v krajinách ako Dánsko, Grécko, Maďarsko, Poľsko a Spojené kráľovstvo. ENAR uvádza, že hoci členské štáty EÚ previedli do svojej vnútornej legislatívy antidiskriminačné ustanovenia, je iba málo známych prípadov, že by sa národné štáty nimi aj riadili. Zároveň vo viacerých štátoch EÚ dochádza k sprísňovaniu imigračných praktík, keď sa národné vlády snažia prijímať prísnejšie pravidlá ako tie všeobecne platné vo vnútri EÚ. „V deň, keď si pripomíname dôležitosť boja proti rasizmu, je znepokojivé vidieť, že rasizmus a diskriminácia stále pretrvávajú vnútri Európskej únie. Politici musia prísť s odkazom, že rovnaký prístup k práci, bývaniu a vzdelaniu pre všetkých je kľúčovým pre vybudovanie prosperujúcej spoločnosti,” uviedol predseda ENAR Chibo Onyeji.

Zmluva medzi EC v Maďarsku a ECAV na Slovensku

14. marca 2012 - (evangelikus.hu / luno.hu)

V zborovom dome Evanjelicko-luteránskeho zboru v Komárome (Mártírok u. 10) 21. marca o 11. hodine usporiadajú slávnosť podpísania Partnerskej zmluvy medzi Evanjelickou cirkvou v Maďarsku a Evanjelickou cirkvou augsburského vyznania na Slovensku. Pred podpísaním zmluvy sa uskutoční pobožnosť a po slávnostnom akte bude tlačová konferencia. Návrh partnerskej zmluvy vyplynul zo spoločného rokovania v Bratislave z 19. septembra 2007, definitívne znenie návrhu zmluvy bolo odsúhlasené 26. novembra 2011 v Budapešti. Na rokovaní sa konštatovalo, že zmluvné vyjadrenie záujmu predstaviteľov oboch cirkví o dobré partnerské vzťahy dáva dôležitý signál nielen dovnútra oboch cirkví, ale aj navonok do okolitého sveta. Zmluva má 7 článkov venovaných rôznym oblastiam spolupráce, z ktorých jeden sa venuje aj podpore národnej identity slovenských evanjelikov žijúcich v Maďarsku a maďarských evanjelikov žijúcich na Slovensku.

Podpísali partnerskú zmluvu medzi ECAV na Slovensku a Evanjelickou cirkvou v Maďarsku

25. marca 2012 - (tasr)

Partnerskú zmluvu medzi Evanjelickou cirkvou augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) a Evanjelickou cirkvou v Maďarsku (MEE) podpísali v Komárome v Maďarsku 21. marca 2012 členovia predsedníctiev obidvoch cirkví. Podpísaniu tohto dokumentu predchádzali niekoľkoročné prípravné rokovania predstaviteľov obidvoch cirkví, ako aj stretnutia predstaviteľov cirkví s farármi cirkevných zborov, ktorých členmi sú príslušníci národnostnej menšiny - či už slovenskej alebo maďarskej. Informovala o tom tajomníčka pre mediálnu komunikáciu Generálneho biskupského úradu (GBÚ) ECAV na Slovensku Edita Škodová. Na slávnostnom akte podpisu zmluvy sa zúčastnili predstavitelia ECAV - generálny biskup Miloš Klátik a generálny dozorca Pavel Delinga, za maďarskú stranu vedúci biskup MEE Péter Gáncz a generálny kurátor MEE Gergely Pröhle, ako aj zástupcovia slovenských evanjelikov z Budapešti, Békešskej Čaby, Sarvaša a Slovenského Komlóša a takisto evanjelickí farári zo Slovenska. Podpísaná partnerská zmluva nadväzuje na viaceré doterajšie formy spolupráce medzi evanjelikmi oboch cirkví. Cieľom zmluvy je prehĺbiť a rozšíriť vzájomnú spoluprácu v snahe budovať bohoslužobné spoločenstvo bez ohľadu na národnostnú príslušnosť. Obidve strany sa v zmluve zaväzujú viesť otvorený dialóg, posilňovať vzájomnú dôveru a tým podporovať spoluprácu medzi Slovákmi a Maďarmi v rámci Slovenskej republiky a Maďarska. Partnerská zmluva vytvára základný rámec na spoluprácu v rámci evanjelického školstva, evanjelickej diakonie, spoločenstiev žien či mládeže a pod.

Spolupráca TV Patriot a ÚSŽZ

Slovenská spravodajská televízia Patriot ako jediná televízia realizovala model mediálneho spojenia obcí, miest a krajov z celého Slovenska. Na mediálnom trhu tak vznikol doposiaľ nebývalý typ vysielania informácií z celého Slovenska a od Slovákov žijúcich v zahraničí.

ÚSŽZ potešila správa predstaviteľov Slovákov z rôznych krajín

19. marca 2012 - (tasr)

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) potešila správa predstaviteľov Slovákov žijúcich v zahraničí z rôznych krajín, konkrétne z Írska, USA, Kanady, Srbska, Nemecka, Českej republiky, Maďarska, Austrálie, Libanonu, Švédska, Talianska, Srbska a Čiernej Hory, ktorí sú spokojní so súčasným smerovaním Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ). Krajania takisto ocenili skutočnosť, že ÚSŽZ prijal celý rad dôležitých opatrení, ktorých cieľom je zavedenie transparentnosti do rozhodovacích procesov ÚSŽZ, ale aj zamedzenie korupcii a klientelizmu. Vedenie ÚSŽZ bude pokračovať v nastúpenom trende a v súčinnosti s vládou SR aj naďalej podporovať krajanské aktivity v zahraničí prostredníctvom dotácií, pričom najdôležitejším kritériom ich udelenie bude aj v budúcnosti kvalita projektu. Vedenie ÚSŽZ bude vždy rovnocenne pristupovať ku všetkým Slovákom žijúcim v zahraničí.

ÚSŽZ: Slováci v zahraničí sú spokojní so smerovaním úradu

18. marca 2012 - (tasr)

Slováci v zahraničí sú spokojní so súčasným smerovaním Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ). „V prvom rade oceňujeme že ÚSŽZ prijal celý rad dôležitých opatrení ktorých cieľom je zavedenie transparentnosti do rozhodovacích procesov ÚSŽZ ale aj zamedzenie korupcii a klientelizmu” uviedol v dnešnom vyjadrení Mediálny zástupca Zboru poradcov predsedu ÚSŽZ Rastislav Blažek. Dodáva že Slováci v zahraničí sú vďační vláde SR za každoročnú podporu krajanských aktivít v zahraničí. Zároveň sú radi že existujú nové dotačné pravidlá hoci nie sú jednoduché. „Hodnotíme veľmi pozitívne skutočnosť že takéto pravidlá boli konečne po šiestich rokoch od vzniku ÚSŽZ prijaté a implementované a že udelenie dotácie tak závisí od posúdenia kvality projektu” píše Blažek. Za výzvu do budúcnosti považujú Slováci v zahraničí vzájomnú spoluprácu na zmene slovenskej legislatívy tak „aby udeľovanie dotácií mohlo byť pre krajanov čo najjednoduchšie”. Vítajú že súčasťou politiky nového vedenia ÚSŽZ sú otázky ktoré sú významné nielen pre historicky zavedené a významné slovenské komunity na Dolnej zemi ale tiež pre nové vlny migrácie zo Slovenska. „K takým patria otázky migrácie kvalifikovanej pracovnej sily zo Slovenska a jej potenciálneho návratu späť voľby zo zahraničia zvyšovanie právneho povedomia Slovákov žijúcich v zahraničí alebo zapájanie sa krajanov do jednotnej prezentácie Slovenska v zahraničí prostredníctvom aktivít ÚSŽZ” vymenoval Blažek. Zároveň vyzdvihol že súčasné vedenie ÚSŽZ sa snaží rovnocenne pristupovať ku všetkým Slovákom žijúcim v zahraničí a nevníma ich výlučne cez krajanské organizácie alebo spolky.

Vyhlásenie Zboru poradcov predsedu ÚSŽZ

Slováci v zahraničí sú spokojní so súčasným smerovaním

Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

19. marca 2012 - (uszz.sk)

My, Slováci žijúci v zahraničí a zároveň členovia Zboru poradcov predsedu ÚSŽZ, by sme radi odovzdali odkaz vytvárajúcej sa novej vláde Slovenskej republiky v súvislosti s nástrojmi vlády SR v oblasti starostlivosti o krajanov - Slovákov žijúcich v zahraničí. S potešením deklarujeme, že sme veľmi spokojní so súčasným smerovaním ÚSŽZ, ktorého nové vedenie má za sebou prvý rok činnosti.

V prvom rade oceňujeme, že ÚSŽZ pod vedením predsedu Milana Vetráka od jeho nástupu do funkcie prijalo celý rad dôležitých opatrení, ktorých cieľom je zavedenie transparentnosti do rozhodovacích procesov ÚSŽZ, ale aj zamedzenie korupcii a klientelizmu. Tu si pre porovnanie dovolíme pripomenúť, že práve klientelizmom a netransparentnosťou bolo medzi Slovákmi žijúcimi v zahraničí neslávne známe bývalé vedenie ÚSŽZ. Nakoniec jednotlivé správy finančných kontrol a auditov vykonaných na ÚSŽZ nezávislými kontrolnými inštitúciami v rokoch 2009 až 2011 hovoria jednoznačne a zhodne.

Sme vďační vláde SR, že každoročne podporuje krajanské aktivity v zahraničí. Napriek tomu, že nové dotačné pravidlá nie sú jednoduché, sme radi, že existujú a chápeme, že táto zložitosť reflektuje požiadavkám a nárokom legislatívy Slovenskej republiky. Hodnotíme veľmi pozitívne skutočnosť, že takéto pravidlá boli konečne po šiestich rokoch od vzniku ÚSŽZ prijaté a implementované a že udelenie dotácie tak závisí od posúdenia kvality projektu. Za výzvu do budúcnosti v tejto oblasti považujeme vzájomnú spoluprácu na zmene slovenskej legislatívy tak, aby udeľovanie dotácií mohlo byť pre krajanov čo najjednoduchšie.

Vítame, že integrálnou súčasťou politiky nového vedenia ÚSŽZ sú otázky, ktoré sú významné nielen pre historicky zavedené a významné slovenské komunity na Dolnej zemi, ale tiež pre nové vlny migrácie zo Slovenska. K takým patria otázky migrácie kvalifikovanej pracovnej sily zo Slovenska a jej potenciálneho návratu späť, voľby zo zahraničia, zvyšovanie právneho povedomia Slovákov žijúcich v zahraničí, alebo zapájanie sa krajanov do jednotnej prezentácie Slovenska v zahraničí prostredníctvom aktivít ÚSŽZ. Práve Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ považujeme za vhodnú platformu, kde možno zo strany krajanov prezentovať systémové riešenia v uvedených otázkach a byť tak nápomocný ÚSŽZ v prospech dobrej veci.

Osobitne by sme chceli vyzdvihnúť, že súčasné vedenie ÚSŽZ sa snaží rovnocenne pristupovať ku všetkým Slovákom žijúcim v zahraničí a nevníma ich výlučne cez krajanské organizácie alebo spolky. V slovenskom zahraničí žije množstvo šikovných jednotlivcov, ktorých prínos je aj pre Slovenskú republiku nezanedbateľný, pričom nemajú potrebu a častokrát ani záujem byť zastrešený akoukoľvek reprezentatívnou organizáciou. Ani Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ sa nepasuje do role samozvaného zástupcu všetkých Slovákov žijúcich mimo územia SR a zásadne sa preto ohradzujeme voči výrokom niektorých predstaviteľov občianskych združení. Osobitne sa jedná o občianske združenie registrované na Slovensku pod názvom „Svetové združenie Slovákov žijúcich v zahraničí“ (SZSZ), ktorého predstavitelia permanentne zavádzajú poslancov Národnej rady SR, členov vlády SR a prostredníctvom slovenských médií aj širokú verejnosť, keď sa snažia vzbudzovať dojem, že vďaka svojmu honosnému názvu majú právo zastupovať celé slovenské zahraničie. Prívlastok „svetové“ v názve spomenutého slovenského občianskeho združenia zďaleka nezodpovedá realite a rovnako je to aj s mnohými ich vyhláseniami.

Teší nás, že za rok svojej činnosti sa predsedovi ÚSŽZ M. Vetrákovi podarilo dotiahnuť do úspešného konca viaceré dlhodobo neriešené veľké investičné projekty, ktoré vyvolali pozitívne ohlas v zahraničí a ocenenie zo strany predstaviteľov štátov, v ktorých Slováci žijú. Možno spomenúť Stredisko pilíšskych Slovákov v Mlynkoch (Maďarsko), Slovenské kultúrne centrum v Našiciach (Chorvátsko), základnú školu a kultúrne centrum v Užhorode (Ukrajina), či ukončenie rekonštrukcie gymnázia v Báčskom Petrovci (Srbsko). Slováci v Srbsku veľmi oceňujú aj začatie rekonštrukcie rodného domu Martina Jonáša v Kovačici a budúceho Múzea Slovákov vo Vojvodine v Báčskom Petrovci.

Lepšie spoznanie sa komunít Slovákov po celom svete, ako aj zviditeľňovanie našich krajanov prostredníctvom kultúrnych podujatí a médií na Slovensku je oblasť, ktorá má tiež svoje nezaplnené miesta a aj na nich chceme spoločne s ÚSŽZ v budúcnosti pracovať. Je nám ľúto, že väčšina slovenských médií nevenuje krajanskej problematike žiadnu pozornosť. Sme radi, že ÚSŽZ sa svojím postojom snaží ochrániť financie slovenských daňových poplatníkov, ale aj mnohých z nás, ktorí stále platíme dane na Slovensku, práve pred takýmito tiež krajanskými organizáciami alebo jednotlivcami.

Vyzývame médiá na Slovensku, aby nevyhľadávali umelo vytvárané škandály a vytvorili priestor pre informovanie slovenskej verejnosti o množstve pozitívnych hodnôt, ktoré pre prezentáciu Slovenska v zahraničí, ale aj pre samotné Slovensko vytvára niekoľko stoviek krajanských organizácií po celom svete a státisíce Slovákov žijúcich v zahraničí.

Vyzývame novotvoriacu sa vládu Slovenskej republiky, aby sa nenechala ovplyvniť názormi jednotlivcov a občianskych združení, ktoré zavedením nových transparentných pravidiel na ÚSŽZ stratili svoje privilegované postavenie, z ktorého až do roku 2010 najmä finančne profitovali. ÚSŽZ disponuje verejnými financiami a my by sme radi uverili, že vláda SR urobí všetko pre to, aby využitie týchto financií určených na podporu Slovákov žijúcich v zahraničí bolo transparentné a spravodlivé a aby umožnila súčasnému vedeniu ÚSŽZ aj naďalej pokračovať v nastavených trendoch a procesoch, ktoré sa začali v roku 2011 na prospech celého slovenského zahraničia.

Slovenské zahraničie potrebuje stabilitu, ktorú súčasné vedenie ÚSŽZ vie jednoznačne

zabezpečiť. Nepotrebujeme rozoštvávanie, intrigy a prejavy falošnej súdržnosti, smerujúcich k nám od SZSZ. Vláda SR má svoj úrad (ÚSŽZ) aj na presadzovanie politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí a my sme presvedčení, že ten si plní svoju funkciu veľmi dobre. Uvítali by sme pozitívny signál od vlády SR v tom zmysle, že ÚSŽZ bude mať jej podporu pri plnení si svojej nenahraditeľnej funkcie tak ako je tomu v súčasnosti. Prijatie nových opatrení a nástrojov vedúcich k zamedzeniu klientelizmu a netransparentnosti nie je populárnym krokom a vždy si nájde svojich odporcov - prevažne tých, ktorí z predošlého nesystémového prideľovania dotácií osobne profitovali.

Z poverenia Zboru poradcov predsedu ÚSŽZ

Ing. Rastislav Blažek

Mediálny zástupca Zboru poradcov predsedu ÚSŽZ

SZSZ adresuje novej vláde niekoľko požiadaviek

19. marca 2012 - (tasr)

Svetové združenie Slovákov v zahraničí (SZSZ) vypracovalo memorandum, v ktorom formulovalo niekoľko požiadaviek. Reflektovať by mali na problémy, ktoré ich trápia. Tento dokument dnes podpísal predseda združenia Vladimír Skalský. Adresovaný je dezignovanému premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD), ktorému ho odovzdá tieňová ministerka zahraničných vecí Smeru-SD Oľga Algayerová. Tá na tlačovej konferencii pripomenula, že Slováci žijúci v zahraničí sú dôležitou zložkou zahraničnej politiky, pričom môžu napomáhať nielen ekonomickej, ale aj kultúrnej a verejnej diplomacii, ako aj tvorbe imidžu Slovenska v zahraničí. „Som presvedčená, že naša vláda venovala dostatočnú pozornosť otázkam, ktoré Slovákov žijúcich v zahraničí trápia. Za posledné dva roky tomu tak nebolo, nemal to žiadny podpredseda vlády, žiadny minister v agende,” upozornila. Zároveň vyjadrila presvedčenie, že tvoriaci sa kabinet nadviaže na kontinuitu rokov 2006-2010 a bude venovať tejto problematike zodpovedajúci záujem. „Viem, že bude minimálne minister, ktorý bude zodpovedný za túto agendu,” konštatovala. SZSZ požaduje v prvom rade nápravu vážnych pochybení vo fungovaní Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ). Taktiež zaradenie problematiky Slovákov žijúcich v zahraničí do kompetencie niektorého člena vlády. Za vhodné považuje aj to, aby sa obnovila komisia Slovákov žijúcich v zahraničí v Národnej rade (NR) SR, ktorá v predchádzajúcom období zanikla. Ďalšou z požiadaviek je zjednodušenie volieb zo zahraničia a ich príprava prostredníctvom internetu. Vypracovať by sa mala i nová koncepcia štátnej politiky starostlivosti o krajanov. Novela zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí má zase odstrániť problémy s ich osvedčeniami.

Novej vláde predložili memorandum s požiadavkami

19. marca 2012 - (sita)

Slováci vo svete, združení v strešnej krajanskej organizácii Svetové združenie Slovákov v zahraničí (SZSZ), neskrývajú svoju radosť z toho, že víťazom parlamentných volieb sa stal Smer-SD. Vláda Roberta Fica v rokoch 2006-2010 už podľa nich dokázala, že krajanská problematika patrí medzi jej priority, a preto dezignovanému premiérovi Ficovi predkladá SZSZ memorandum s desiatimi požiadavkami. „Veríme, že nastáva čas novej užšej spolupráce medzi Slovenskom a Slovákmi žijúcimi v zahraničí,” vyhlásil na tlačovej besede šéf krajanskej organizácie Vladimír Skalský. Zahraniční Slováci by privítali, keby sa krajanská problematika premietla aj do Programového vyhlásenia vlády SR. V memorande SZSZ na prvom mieste žiada nápravu vážnych pochybení vo fungovaní Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ), vyvodenie osobnej zodpovednosti za klientelizmus pri zadávaní zákaziek, diskriminačný prístup ku krajanom, poškodenie povesti úradu a obnovenie jednostranne zrušenej Zmluvy o spolupráci so SZSZ. Požadujú zaradenie problematiky Slovákov žijúcich v zahraničí do kompetencie niektorého člena vlády, ale aj zjednodušenie volieb zo zahraničia, prípravu volieb prostredníctvom internetu a novelizáciu zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí. Krajania by tiež boli radi, keby sa zefektívnila spolupráca v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania pre zahraničných Slovákov. Memorandum z rúk V. Skalského prebrala tieňová ministerka zahraničných vecí Smeru a niekdajšia štátna tajomníčka rezortu diplomacie Oľga Algayerová. Podľa jej slov je dobré, že Slováci v zahraničí formulovali a predložili svoje požiadavky. Nemôže však zaručiť, že budú splnené. „Je mi ťažké zaväzovať prichádzajúcu vládu, ale viem, že bude minister, ktorý bude zodpovedať za túto agendu,” dodala Algayerová s tým, že ešte dnes zanesie memorandum lídrovi Smeru Robertovi Ficovi.

GOR 2011-12: Nové priateľstvá

Talianska komunita v Uruguaji je veľmi početná, je tu až 86 krajanských asociácií. Konzulka pani Frigo prejavila záujem o iniciatívu ÚSŽZ a o našu krajinu, Slovensko. Ocenila originalitu myšlienky predsedu ÚSŽZ Milana Vetráka poslať posolstvo krajanom do sveta cez malú loď, ktorá sa plaví po oceánoch do všetkých kontinentov. Pridala, že myšlienka sa jej tak veľmi páči, že nevylučuje možnosť inšpirovať aj Taliansko. Veľmi obšírne sa informovala o našej spolupráci a novinár, ktorý ju sprevádzal, s nami urobil interview. Skupina potom navštívila loď a prítomní si uctili aj našu slovenskú zástavu.

Dobrovoľníctvo v komunitných aktivitách zahraničných Slovákov

Ak sa človek rozhodne k dobrovoľníckej práci, tak skôr, alebo neskôr chce byť súčasťou rozhodovacieho procesu vo veciach, ktoré sa týkajú jeho práce. Nie je to len o tom, že máme radi Slovensko, alebo slovenskú kultúru a obetujeme jej v zahraničí zdravie, život, čas a rodinu. Naopak. Každý dobrovoľník má ambície. Profil a vedenie organizácie by mu mali umožniť ich realizovať.

Rok 2011 bol v oblasti cestovného ruchu úspešný

Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR) pred nedávnom s radosťou informovala, že Slovensko v roku 2011 zaznamenalo 10 percentný medziročný nárast zahraničných turistov. Tento nárast nás potešil aj preto, že bol vyšší ako v okolitých krajinách. Česká Republika vlani zaznamenala nárast cestovného ruchu o 7.9 percent, Maďarsko o 7.8 percent a Poľsko o 6 percent.

O ťaživom položení - Dolnozemskí Pilíšania

Spomienka na zmŕtvychvstanie slovenskej literatúry v Maďarsku - V časoch, keď Slováci v Maďarsku pomaly (ale zato, žiaľ, o to istejšie) vymierajú, keď sa pri oficiálnom sčítaní obyvateľstva v celom Maďarsku sotva nájde niekoľko (desať)tisíc Slovákov, resp. po slovensky hovoriacich občanov s dvojitou identitou, keď hŕstka našich literárnych tvorcov môže počítať už iba s veľmi tenkou vrstvou čitateľskej obce, ťažko hovoriť o ozajstnom literárnom živote v kruhu našej národnosti.

Z novohradských vrchov a dolín

Nová kniha Jána Jančovica - Vyšla zaujímavá knižná novinka vo vydavateľstve Matice slovenskej v Martine s názvom Z Novohradských vrchov a dolín od Jána Jančovica. Ide o monotematickú publikáciu vlastivedno-historického charakteru. Ján Jančovic sa desiatky rokov zaoberá históriou Novohradu, je autorom niekoľkých monografií o svojej rodnej obci Pôtor. Špecializuje sa aj na život krajanov na Dolnej zemi, ktorí tam odišli z Novohradu. O ich živote napísal už tri knihy.

Zuzana Hollósyová

Významná dlhoročná spolková pracovníčka, folkloristka, stredoškolská učiteľka. Po absolvovaní Vysokej školy pedagogickej v Segedíne (odbor slovenčina-ruština) vyučovala v obci Seď (Sződ) a na Slovenskom gymnáziu v Budapešti, kde viedla spevokol a tanečný súbor. Neskôr pracovala ako kultúrna referentka Demokratického zväzu Slovákov v Maďarsku.

V Nadlaku udelili Cenu Ondreja Štefanka 2012

17. marca 2012 - (uszz.sk)

Cenu Ondreja Štefanka za rok 2012 udelili organizátori - Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku dňa 16. marca 2012 v rumunskom Nadlaku dvom žijúcim osobnostiam slovenského zahraničného sveta, ktorí svojou činnosťou výrazne a dlhodobo prispievajú k rozvoju slovenského zahraničného sveta. Tohtoročnými ocenenými sa stali básnik a zberateľ hmotnej kultúry Slovákov v Maďarsku Juraj Antal Dolnozemský z Maďarska za príspevok k rozvoju a propagácii slovenskej literatúry tvorenej v slovenskom zahraničnom svete a publicista, historik, prekladateľ, básnik katolíckej moderny Imrich Kružliak z Nemecka za príspevok k rozvoju a diverzifikovaniu kultúrneho života a spolkovej činnosti v slovenskom zahraničnom svete. Súčasťou udeľovania Ceny Ondreja Štefanka bol aj medzinárodný seminár Svedectvá slovenského dolnozemského bytia- aspekty zo slovenskej dolnozemskej histórie a kultúrnej antropológie, ktorý sa uskutočnil v dňoch 16. - 17. 3. 2012 v Nadlaku. Laureátom Ceny Ondreja Štefanka zablahoželali a v mene predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) Milana Vetráka poďakovali usporiadateľom za zorganizovanie medzinárodného seminára pracovníci ÚSŽZ, ktorí sa na seminári zúčastnili. Ako zaznelo v príhovore, samotný seminár, ale i plánovaný zborník prezentovaných prác budú nezanedbateľným prínosom pre poznanie slovenskej dolnozemskej kultúry v jej historických súvislostiach. Obidve podujatia akcentujú odkaz Ondreja Štefanka - organizátora slovenského života: stmeľovať a nie rozdeľovať Slovákov v zahraničí a takisto udať smer životu Slovákov na Dolnej zemi a v určitých momentoch i celému slovenskému zahraničiu. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí bude vždy podporovať aktivity, ktorých cieľom je prezentovať slovenskú kultúrnu históriu a kultúrnu antropológiu a starať sa o zachovanie kultúrneho dedičstva Slovákov. Na seminári sa zúčastnili a svoje vedecko-výskumné projekty a referáty predniesli vedeckí, kultúrni a spolkoví pracovníci zo Slovenska, Rumunska, Maďarska a Srbska. Cieľom seminára bolo prezentovať a zaznamenať najrozmanitejšie aspekty zo slovenskej dolnozemskej kultúrnej histórie a kultúrnej antropológie. Jednotlivé príspevky poukázali na rôzne momenty vývoja slovenskej dolnozemskej kultúry aj prostredníctvom málo známych historických dokumentov, rodinných záznamov, rodinných kroník, starých zvykov, obyčají, rukopisných záznamov a podobne. Prezentované práce plánujú organizátori vydať v zborníku.

Ondrej Štefanko                 Juraj Dolnozemský                        Video: Tv Patriot

Dušan Čaplovič chce, aby Maďari vedeli po slovensky

23. marca 2012 - (sita)

Problematiku používanie slovenčiny menšinami chce poslanec za Smer-SD Dušan Čaplovič riešiť predovšetkým zlepšením vyučovania slovenčiny na južnom Slovensku, nie zmenou pravidiel pre používanie menšinových jazykov. „Sú dôležitejšie problémy a v záujme upokojenia situácie nebudeme zákon meniť,” povedal pre agentúru SITA Čaplovič, o ktorom sa uvažuje aj ako o budúcom ministrovi školstva. Zlepšovať vyučovanie slovenčiny tak, aby sa každý obyvateľ Slovenska bez problémov dohovoril po slovensky, chce Čaplovič spoločne s maďarskými odborníkmi. Súčasné znenie zákona o používaní jazykov národnostných menšín pred jeho schválením v roku 2011 Smer-SD v parlamente ostro kritizoval, po voľbách však líder sociálnych demokratov Robert Fico vyhlásil, že zákon sa meniť nebude a zachová sa existujúce status quo. Znenie, ktoré rozšírilo možnosti používania menšinových jazykov, označil Čaplovič v roku 2011 za snahu izolovať príslušníkov maďarskej menšiny od ostatného územia Slovenska a realizovať tak prvú etapu maďarskej revízie a iredenty. „Tu ide o kroky, ktoré naozaj vytvárajú istým spôsobom geto pre občanov maďarskej národnosti,” povedal v parlamente Čaplovič v máji 2011. Ešte ostrejšie výhrady vtedy formuloval Čaplovičov stranícky kolega, starosta Starej Bystrice Ján Podmanický. „Vládny návrh zákona je probudapeštiansky, maďarizačný, pre Slovenskú republiku mimoriadne nebezpečný. (...) V kontexte medzinárodných diplomatických aktivít Maďarska je ďalším krokom k vytvoreniu maďarskej autonómie na južnom Slovensku. Je supermaďarizačný a vytvára super jazykové geto pre príslušníkov národnostných menšín. Celý zákon je zlý,” apeloval na kolegov z vtedajšej pravicovej štvorkoalície Podmanický. Čaplovič aj Podmanický dnes volia iný tón. „To boli také politické floskuly, ktoré sa povedia v rozprave, ale tu ide o to, aby sa ani jedna strana necítila poškodená,” komentoval svoje výroky spred roka Čaplovič. Podmanický si nie je istý, či znenie, ktoré pred rokom označil za probudapeštianske, maďarizačné a mimoriadne nebezpečné, treba zmeniť. „Kritizoval som, že sa zákon mení pred sčítaním ľudu. Neviem sa jednoznačne vyjadriť, či ho treba otvárať,” povedal s dodatkom, že táto problematika ho zaujíma a bude sa jej ako poslanec osobne hlbšie venovať. Novela podpredsedu vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny Rudolfa Chmela (Most-Híd) rozšírila právo používať menšinový jazyk v úradnom styku. Verejné orgány sú od 1. júla 2011 povinné na žiadosti odpovedať okrem štátneho aj v menšinovom jazyku, úrady sú povinné poskytovať občanom príslušné tlačivá aj v menšinovom jazyku a dvojjazyčné obce budú po 30. júni 2012 na požiadanie vydávať rodný, sobášny či úmrtný list aj ďalšie dokumenty dvojjazyčne. Rozšíril sa aj okruh osôb, ktoré môžu na rokovaní obecného zastupiteľstva používať menšinový jazyk aj mimo miestnych poslancov, musia s tým však súhlasiť všetci miestni poslanci aj starosta či primátor. Všetky nápisy a oznamy určené na informovanie verejnosti, napríklad v predajniach, na športoviskách, v reštauráciách, autobusových a železničných staniciach, na pamätníkoch alebo pamätných tabuliach sa môžu uvádzať aj v menšinovom jazyku, vždy však musia byť aj v slovenčine. Nové znenie zákona zároveň zaviedlo pri prehreškoch voči jeho ustanoveniam pokuty od 50 do 2 500 eur.

Smer-SD chce menej poslancov v NR SR

26. marca 2012 - (tasr)

Strana Smer-SD, ktorá sama zostaví novú vládu, zvažuje možnosť zníženia počtu poslancov Národnej rady SR zo súčasných 150 na rovnú stovku. Návrh má údajne predstaviť už na najbližšom stretnutí s opozičnými stranami, bez ktorých by ústavná zmena neprešla. Informuje o tom dnešné vydanie Hospodárskych novín s odvolaním sa na člena úzkeho vedenia sociálnych demokratov. Informácie denníku nepriamo potvrdil aj poslanec Miroslav Číž. „Môžem len potvrdiť, že uvažujeme o viacerých možnostiach zefektívnenia fungovania štátu,” povedal dnes TASR hovorca Smeru-SD Erik Tomáš. Na to, aby táto legislatívna zmena prešla, potrebuje vládna strana podporu aspoň siedmich poslancov z radov opozície. Tí predbežne deklarujú, že by s podporou nemusel byť problém. „So znížením počtu poslancov, samozrejme, problém nemáme, len chceme vedieť, či sa zmení volebný systém a ako,” povedal dnes šéf Mosta-Híd Béla Bugár. Definitívne stanovisko môže podľa neho strana zaujať, až keď bude mať návrh konkrétnu podobu. Podobne návrh hodnotil poslanec KDH Radoslav Procházka. Podpredseda kresťanských demokratov Pavol Abrhan podľa neho už predtým uviedol, že hnutie sa k zámeru sociálnych demokratov vyjadrí, až keď uvidí konkrétny návrh. „Ja osobne znižovanie počtu poslancov podporujem s tým, že si myslím, že zmena volebných pravidiel by nemala zostať pri tom, ale mala by pokračovať aj smerom k zvýšeniu počtu volebných obvodov a k ďalším nástrojom zvyšujúcim účasť voliča na výbere konkrétneho poslanca,” komentoval svoj postoj k zámeru Procházka. „Ja to považujem skôr len za populistické výstrelky, preto zatiaľ necítim potrebu to nejako komentovať,”reagoval poslanec opozičnej SDKÚ-DS Miroslav Beblavý. Ak by sa medializované informácie potvrdili, podporu by zámer znížiť počet poslancov zrejme dostal aj od poslancov hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti i SaS. Podpredseda liberálov Ľubomír Galko poukázal, že Smer-SD týmto návrhom preberá časť agendy SaS, ktorá dostala v referende v roku 2010 širokú podporu. „My sme radi, že Smer si postupne osvojuje naše riešenia a dúfam, že to tak bude pokračovať aj naďalej,” doplnil exminister obrany.

Prezident hovoril s R. Ficom o novej vláde, nominácie bude akceptovať

26. marca 2012 - (tasr)

Predseda Smeru-SD a dezignovaný premiér Robert Fico dnes informoval prezidenta SR Ivana Gašparoviča o zostavovaní vlády. TASR to potvrdil hovorca hlavy štátu Marek Trubač s tým, že väčšina nominácií je už uzavretá, avšak stále sú otvorené niektoré pozície. Gašparovič bude podľa Trubača mená, ktoré mu Fico definitívne predloží, akceptovať a vymenuje ich za členov vlády. „V podstate inú možnosť nemá. Nemá síce lehotu, do ktorej to musí urobiť, ale v ústave sa píše, že na návrh predsedu vlády prezident ministrov vymenuje a odvolá, nie vymenúva a odvoláva,” vysvetlil Trubač s dôvetkom, že výber nominantov je vecou a zodpovednosťou predsedu vlády a prezident do toho už nič nehovorí. Podľa hovorcu je pre Gašparoviča dôležité aj obsadenie rezortu zahraničných vecí, keďže prezident reprezentuje krajinu navonok, ale aj post ministra obrany, lebo hlava štátu je najvyšším veliteľom vojsk. „Pán prezident tu očakáva taký výber, aby spolupráca bola dobrá. S pánom Miroslavom Lajčákom (nominant na post ministra zahraničných vecí, pozn. TASR) má vynikajúcu spoluprácu,” deklaroval Trubač. Fico a Gašparovič sa dnes zároveň dohodli na termíne a spôsobe menovania nového kabinetu. „Bude to 4. apríla počas prestávky ustanovujúcej schôdze NR SR. Presnú hodinu médiám ešte zverejníme,” uistil Trubač. Budúci predseda vlády Robert Fico už potvrdil niektoré mená členov novej vlády. Ministerstvo vnútra bude viesť Robert Kaliňák, rezort kultúry Marek Maďarič, ministerstvo financií Peter Kažimír, slovenskú diplomaciu Miroslav Lajčák a rezort školstva povedie Dušan Čaplovič. Isté členstvo v novej vláde by mali mať aj Peter Žiga (minister životného prostredia), Zuzana Zvolenská (ministerka zdravotníctva) a Ján Valko (minister hospodárstva). Podľa dnešného vydania Hospodárskych novín by sa mal ministrom spravodlivosti v novej vláde stať predseda Slovenskej advokátskej komory Tomáš Borec.

Ministrom spravodlivosti by sa mohol stať Tomáš Borec

26. marca 2012 - (tasr)

Ministrom spravodlivosti v novej vláde Roberta Fica (Smer-SD) by sa údajne mohol stať predseda Slovenskej advokátskej komory Tomáš Borec. Zdroj blízky budúcemu premiérovi pre Hospodárske noviny potvrdil, že Borca už oslovili. Samotný Fico doteraz hovoril o tom, že strana hľadá na post ministra spravodlivosti nestraníka a odborníka z prostredia advokácie. Doteraz sa v súvislosti s týmto ministerstvom skloňovalo v médiách najmä meno bratislavského krajského šéfa sociálnych demokratov Martina Glváča. Budúca vládna strana však tieto informácie nikdy nepotvrdila. Podľa informácií denníka by sa novým ministrom dopravy mal stať bývalý šéf rezortu financií Ján Počiatek. Ten tieto informácie nepotvrdil. „Všetko je ešte otvorené,” povedal. Fico už v minulosti sám potvrdil niektoré mená budúcich členov vlády. Napríklad ministerstvo vnútra by mal viesť Robert Kaliňák a na čelo rezortu kultúry strana nominuje Mareka Maďariča. Za ministerstvo financií by mal zodpovedať Peter Kažimír, slovenskú diplomaciu bude zastupovať Miroslav Lajčák a rezort školstva povedie Dušan Čaplovič. Isté členstvo v novej vláde by mali mať aj Peter Žigo (ministerstvo životného prostredia), Zuzana Zvolenská (ministerstvo zdravotníctva) a Ján Valko (ministerstvo hospodárstva). Otázne podľa Hospodárskych novín ostáva okrem rezortu spravodlivosti aj obsadenie ministerstiev pôdohospodárstva, práce a obrany. Tieňovú vládu by mal viesť člen vedenia Smeru-SD Vladimír Faič.

R. Fico: Novým ministrom školstva bude D. Čaplovič

25. marca 2012 - (tasr)

Novým ministrom školstva by sa mal stať podpredseda Smeru-SD Dušan Čaplovič. Potvrdil to šéf strany a budúci premiér Robert Fico. „Pokiaľ ide o Dušana Čaploviča, bude našim nominantom na post ministra školstva,” povedal v relácii Slovenskej televízie (STV) O 5 minút 12. Naopak, obsadenie pozície podpredsedu vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny, ktorú v minulosti Čaplovič zastával, je podľa Fica len formálnou otázkou. „Nemáme záujem dotýkať sa status quo postavenia príslušníkov národnostných menšín, ako je nastavené teraz. Môžem potvrdiť, že na túto pozíciu nemáme ešte určeného nominanta,” konštatoval. Budúci šéf exekutívy zatiaľ nechcel prezradiť meno nového ministra spravodlivosti. Nevyjadril sa ani k medializovaným informáciám, že by sa ním mal stať bratislavský krajský šéf Smeru-SD Martin Glváč. „Verím, že v prípade ministerstva spravodlivosti bude Slovensko svedkom príjemného prekvapenia,” povedal Fico bez bližších podrobností. Takisto zatiaľ nekonkretizoval mená dvoch podpredsedov Národnej rady (NR) SR, ktorých nominuje Smer-SD. Ide podľa neho predovšetkým o záležitosť poslaneckého klubu strany. „Do vnútorných pomerov parlamentu nemám zatiaľ záujem zasahovať. Musí zasadnúť poslanecký klub, musí si tieto otázky vyriešiť,” priblížil. Opatrnosť pri menách nových štátnych funkcionárov vysvetlil aj určitou postupnosťou jednotlivých krokov. „V piatok (30. 3.) máme zasadnutie predsedníctva, ktoré schvaľuje všetky nominácie, a v pondelok (2. 4.) tieto nominácie chcem predložiť pánovi prezidentovi,” avizoval Fico. Na najbližšiu stredu (28. 3.) požiadal o stretnutie všetkých sociálnych partnerov - predstaviteľov zamestnávateľov, odborárov, cirkví, samospráv či Slovenskej akadémie vied (SAV). „Chceme ich prizvať k tomu, aby sa spoločne s nami pokúsili formulovať hlavné priority programového vyhlásenia vlády. Nikto sa nechce zbavovať zodpovednosti, bude to sociálno-demokratické programové vyhlásenie a vláda. Ale v dialógu s týmito partnermi vieme do programového vyhlásenia zaradiť také záväzky a úlohy, s ktorými sa stotožnia aj predstavitelia sociálneho dialógu,” vysvetlil tento postup s tým, že po zostavení vlády by mala vzniknúť rada solidarity, rovnako so zastúpením všetkých sociálnych partnerov.

26. marca 2012 - (Roman Pataj - Sme)

Starí Slováci zatiaľ ticho spia v centrále Smeru a nezdá sa, že by ich odtiaľ strana chcela v najbližšom čase vypustiť. Robert Kaliňák si po rady chodí do kancelárie Aliancie Fair-play a Robert Fico odkazuje, že funkcia vicepremiéra pre ľudské práva a menšiny nezanikne, pretože chce zachovať status quo v ochrane práv národnostných menšín tak, „ako je nastavené teraz”. A aby to nestačilo, ako bonus navyše budúci premiér avizuje príjemné prekvapenie na ministerstve spravodlivosti. Obraz, ktorý Smer v posledných dňoch vysiela do sveta, je takmer idylický. Prinajmenšom pokiaľ ide o národnostné menšiny, ho však narúša nominácia Dušana Čaploviča do funkcie ministra školstva. Toto pre menšiny mimoriadne citlivé miesto bude zastávať politik, ktorý napríklad v máji 2011 novelu zákona upravujúcu používanie ich jazykov privítal paranoidnými rečami, v ktorých poletovali slová ako maďarský revizionizmus a iredenta. Podobných vyjadrení mal pritom za roky v politike oveľa viac. Je síce pravda, že Smer aj Dušan Čaplovič sa teraz vo svojich výrokoch na túto tému miernia, ale keď chce budúca štátostrana, aby sa jej hre so symbolmi dalo uveriť, mala by ju hrať dôslednejšie. Ak pripustíme, že si Robert Fico naozaj uvedomuje, aké dôležité je príjemne prekvapiť na ministerstve spravodlivosti a nezopakovať ďalšieho Harabina, prečo má pocit, že na ministerstve školstva to už také významné nie je? To, čo za jeho prvého vládnutia kazilo vzduch najviac, boli tolerancia ku kradnutiu a slovná vojna s Maďarmi. A budúci minister školstva (spolu so staronovým ministrom kultúry Marekom Maďaričom) k tomu druhému prispieval viac než dosť. Z niektorých krokov Roberta Fica však napriek napísanému naozaj cítiť snahu príliš nedráždiť. Kým zistíme, či ide len o dočasnú opatrnosť, alebo o trvalejší jav, možno povedať len toľko, že niekedy potešia aj slabé záblesky normálnosti. Lenže ľudia ako Čaplovič či Maďarič vo vláde vopred avizujú, že Svätopluk a jeho kôň posledné slovo v slovenskej politike zďaleka nepovedali.

Fico v čabianskej saune

20. marca 2012 - (Pavol Žibrita - pavolzibrita.blog.sme.sk)

V Čabe bol zo slovenských politikov hádam každý, kto sa po páde komunizmu dostal na politické výslnie. V časoch VPN tu bol Čarnogurský, Mikloško, Kňažko, Mečiar... v čase spoločnej vlády s Mečiarom sem zavítal Janko Lupták - „Kelnička”, prezident Rudolf Schuster, počas Festivalu čabianskej klobásy sa tu objavili podpredsedovia vlád Csáky a neskôr aj Čaplovič a ešte mnohí ďalší, napr. predseda MS Markuš, slovenskí veľvyslanci v Maďarsku, predstavitelia MŠ SR, či viac alebo menej významní regionálni politici a vládni úradníci, a to som ešte určite mnohých vynechal. Rôznorodá zmes politikov, ktorá mala jedno spoločné. Všetci veľmi rýchlo zistili, že tunajší Slováci sa politicky nedajú využiť, a tak postupom času stratili o nich záujem. Ak si dobre spomínam, jediným slovenským politikom, ktorý sem medzi dolnozemských Slovákov zavítal vo funkcii premiéra, bol M. Dzurinda. V Dome slovenskej kultúry v Békešskej Čabe sa stretol s vtedajším predsedom maďarskej vlády Orbánom, ako aj s predstaviteľmi tunajších Slovákov. Bolo to milé a pamätné stretnutie. Nikdy nezabudnem, ako pred Slovenským konzulátom v Čabe pristúpil k davu, ktorý ho tam vítal, pozdravil sa s ľuďmi, a spýtal sa, či vedia ešte po slovensky. A „ňaňičke” z prvého radu mu zborovo odpovedali, že: „Igeň, igeň, ešte tavieme po slovensky!” Ony naozaj ešte vedia... Že prečo to všetko spomínam? Z jednoduchého dôvodu. V časoch vlády M. Dzurindu a I. Radičovej bol v slovensko-maďarských vzťahoch relatívny pokoj a mám obavy, že toto obdobie sa týmito voľbami skončilo. Aj keď to teraz tak nevyzerá, maďarská karta je u našich politikov vždy v talóne. Som presvedčený, že hneď, ako sa Ficovi doma v niečom prestane dariť, objaví sa nejaký vnútorný /naši Maďari/ alebo vonkajší /Maďari spoza hraníc/ nepriateľ... Čaba je svojrázne mesto. Milujem ho a rád vám ho v niektorom nasledujúcom článku priblížim. Zaslúži si to. Veď ho na začiatku 18. storočia znovu založili naši predkovia - Slováci - ktorí sem prišli predovšetkým z Novohradskej, Hontianskej, Gemerskej a Liptovskej stolice. Že Čabu dnes obklopujú úrodné polia a nie močiare ako kedysi, je predovšetkým ich zásluha. Čabu okrem iného charakterizuje napríklad aj to, že ak sa chcete dozvedieť miestne klebety, alebo čo je nového v meste, v regióne či vo svete, nedozviete sa to v krčme, ani vo vinárni, ako to býva zvykom u nás na Slovensku, ale sa to dozviete na čabianskom trhu alebo v čabianskej saune. Veru tak, v saune! Každému, kto sa chystá do Čaby, odporúčam pribaliť si aj plavky, a to bez ohľadu na ročné obdobie. Čabianska liečivá termálna voda má také isté zloženie ako voda v neďalekej a oveľa známejšej Gyule, no tu máte všetko po ruke a lacnejšie. Stačí pár krokov a ste v plaveckom bazéne s natiahnutými dráhami, takže si môžete nerušene zaplávať, alebo v saune, v pare, a hneď v niektorom z termálnych bazénov, či vo wellness s vírivkami, masážnymi prúdmi pod aj nad vodou, alebo lavičkami. Proste zážitok. V čase Festivalu čabianskej klobásy prevláda v kúpeli slovenčina a na pár dní je Čaba opäť slovenská. Chodím sem pravidelne, a tak som aj v pondelok, po našich parlamentných voľbách, keď už bolo známe, že Fico vyhral, sedel v saune na svojom obvyklom mieste a načúval miestnym saunovým komentárom. Musíte vedieť, že v čabianskej saune sa na prvom mieste debatuje o zabíjačkách, klobásach, hurkách a cigánkach, potom o športe, rybárčení, poľnohospodárskych prácach, počasí a až nakoniec o politike. No tentoraz to bolo naopak a Fica bola plná sauna. V komentároch prítomných bol jednoznačne zaradený ako protimaďarsky orientovaný politik, s menom ktorého sa spája jazykový zákon, dvojjazyčné tabule, prípad Hedvigy Malinovej, zákon o občianstve, ktorý teraz vyústil do zákazu voliť, atď. Neušetrili ani jeho zovňajšok a výzor. So svojou večne zamračenou tvárou, a v tom vyrastenom obleku, im vraj pripomína buldoga zo známeho kresleného seriálu Tom a Jerry. A navyše sú si vraj s Orbánom v mnohom podobní, a to tiež neveští nič dobrého. Summa summarum, békeščabianska sauna očakáva zhoršenie slovensko-maďarských vzťahov a ťažší život pre tu žijúcich Slovákov. Tentoraz som sa do týchto debát nezapojil, aj keď ma provokovali. V duchu som si vravel, aké by to bolo pekné, keby som mohol v čabianskej saune počúvať na ktoréhokoľvek slovenského premiéra alebo politika iba samé dobré veci. Možno sa toho dočkáme. Veď prvé príznaky sa už objavili. (?) Už nepripomína maturanta vo vyrastenom obleku, schudol, kontroluje svoj verbálny prejav, dokonca sa vie aj usmiať. Ktovie, či to nie je len kvôli tomu, že mu tá moc padla doslova do lona. Musí vedieť, že to nie ON vyhral voľby, ale pravicu nechal prepadnúť nespokojný občan, ktorého nielen sklamala svojím správaním, ale si ho a jeho dôveru prestala vážiť, kým Smer prepustil so štvorkou a s odrenými ušami, aj keď to na prvý pohľad tak nevyzerá. Zmeniť výzor a reči je oveľa ľahšie, ako zmeniť myslenie. No aj tak najdôležitejšie budú skutky. Vysvedčenie sa dáva práve za ne a opíjanie rožkom už občan nepripustí. Dúfajme. Pravica to už vie...

Slovenské voľby - Ficova víťazná taktika, Orbánov šikovný ťah

Grigorij Mesežnikov o vnútropolitickom vývoji na Slovensku a o liste V. Orbána

18. marca 2012 - (József Szilvássy - Népszabadság)

Len nasledujúce mesiace potvrdia či sa Robert Fico skutočne poučil z neúspechov svojho predchádzajúceho vládnutia, alebo si len buduje svoj imidž - domnieva sa v rozhovore pre náš denník známy bratislavský politológ Grigorij Mesežnikov, ktorý by považoval za žiaduce, keby si vedúci predstavitelia strán Most-Híd a SMK konečne sadli za rokovací stôl. Budúci vzťah Fico - Orbán vidí nasledovne: štáty by sa prípadne mohli aj vyhnúť konfrontácii.

- Prekvapili Vás výsledky predčasných parlamentných volieb, ktoré sa uskutočnili 10. marca?

- V prvom rade ma prekvapil oveľa lepší výsledok strany Smer-SD vedenej Robertom Ficom ako sa očakávalo. Dobyli aj Bratislavu, poslednú baštu slovenskej pravice a v porovnaní s predchádzajúcimi voľbami podstatne si posilnili svoje pozície na vidieku. Príjemne ma prekvapila takmer 60-percentná účasť. Z neistých občanov mnohí sa až v deň volieb rozhodli, že predsa len nebudú voľby ignorovať, čím posilnili mandáty víťaza a ostatných parlamentných politických strán.

- Čomu môžu ficovci ďakovať za tento výrazný úspech?

- V prvom rade chybám stredopravých koaličných strán. Verejnosť nedokázali presvedčiť ešte ani o tom, že za svojej jeden a pol ročnej vlády dosiahli mnohé úspechy najmä v oblasti boja proti korupcii. Presadili povinné zverejňovanie výsledkov výberových konaní a ďalej všetkých zásadných štátnych a samosprávnych objednávok na internete. Napriek tomu prostredníctvom spisov Gorila, kvôli korupčným prípadom viažucim sa na predchádzajúce obdobia, stratili veľa voličov. V zápisniciach o odpočúvaní tajnou službou sa objavilo aj meno Roberta Fica, ale sa on šikovnou taktikou nenechal vlákať do politickej pasce. Raz vyhlásil, že spisy v súvislosti s ním neobsahujú pravdivé údaje a viackrát sa k tomu nechcel vyjadrovať. Pravicoví šéfovia strán sa naopak snažili brániť tak, že neustále poukazovali na toho druhého, čím sa priam vyradili zo scény. Voliči, ktorí majú stále väčšie existenčné problémy ich poriadne potrestali. Budú mať štyri roky na to, aby budovali na rozvalinách s novými tvárami a charizmatickými osobnosťami a pokúsili sa nájsť spoločnú reč. Nebude to jednoduché.

- Viacerí politológovia, ale najmä verejnosť sa domnieva, že Robert Fico sa poučil z vážnych chýb svojej prvej vlády a aj svojich prešľapov. Je tomu skutočne tak?

- Na to sa bude dať konkrétne odpovedať až vtedy, keď bude prakticky vládnuť. Stredopravá štvorkoalícia nechala sama seba padnúť a kvôli tomu moc Smeru-SD bezmála padla do lona. Faktom je aj to, že jeden a pol roka v opozícii poskytlo jemu a aj jeho politickej strane možnosť na sebareflexiu. A tiež na budovanie iného imidžu, v čom aj teraz pokračuje. Predseda strany sa za ten čas pokúšal zlepšiť svoj zlý vzťah s tlačou. Ochotne sa vyjadroval aj pre tých, ktorých nie tak dávno označoval za hyeny a prostitútky. Napriek tomu len hovorím, aby sme si počkali s vyvodením záverov. Uvidíme, ako sa budúci predseda vlády bude správať vtedy, keď v dôsledku nevyhnutných reštrikčných opatrení bude klesať jeho terajšia, takmer do neba siahajúca popularita.

- Najviac sa obávajú slovenskí Maďari, lebo sa domnievajú, že opäť môžu zosilnieť nacionalistické, hlavne protimaďarské hlasy. Je ich obava oprávnená?

- Ani na to sa nedá jednoznačne odpovedať. Z parlamentu vypadla Slovenská národná strana Jána Slotu, ktorá bola štyri roky koaličným partnerom ficovcov a v krajine aj kabinete šírila nacionalistické vášne. Za priaznivý signál považujem, že v terajšej kampani Smer-SD sa neoháňal maďarskou kartou a väčšinou prichádzali so sociálnymi témami. Z toho môžu vyvodiť aj také ponaučenie, že nie práve protimaďarskosť je v krajine najúčinnejším prostriedkom a témou kampane.

- Lenže medzi najdôvernejšími spolupracovníkmi Roberta Fica sa činia takí vplyvní politici, ktorí v rámci kampane sľubovali, že akonáhle sa ich strana dostane k moci, stiahnu novelu zákona o štátnom jazyku a zmeny zákonov o používaní jazykov menšín, ktoré boli nedávno prijaté z iniciatívy strany Most. Robili tak z vlastnej iniciatívy, alebo ako hlásne trúby svojej strany?

- Momentálne záleží len od Roberta Fica či môžu tento sľub realizovať a aká bude národnostná politika vlády. Ostatne medzi hodnotami modernej sociálnej demokracie dôležité miesto zaujíma tolerancia voči menšinám. V nasledujúcich mesiacoch sa ukáže, do akej miery považuje vládna strana tieto európske hodnoty za dôležité. Či je sociálnou demokraciou aj čo sa týka činov.

- Viktor Orbán medzi prvými gratuloval listom Robertovi Ficovi. Je to len obvyklý diplomatický krok, alebo to má aj symbolický význam?

- Všimol som si najmä text listu, ktorý zdôrazňuje dôležitosť spolupráce, pričom presadzuje v prípade politických protikladov existujúcich medzi oboma štátmi riešenie v rámci rokovaní a netají ani maďarské principiálne stanovisko. Tento list Viktora Orbána považujem za šikovný ťah, ktorý jeho slovenský partner sotva môže nechať bez patričnej odpovede.

- Podľa toho sa politické slovensko-maďarské vzťahy môžu aj zlepšiť?

- Nie je vylúčené, že obaja predsedovia vlád teraz svoje neobvyklé silné pozície využijú na riešenie domácich ekonomických problémov a nebudú si komplikovať situáciu medzivládnymi spormi. Žiaľ, nie je vylúčené ani to, že ak v niektorej z krajín sa spoločenské a sociálne problémy nebudú zmierňovať, tak v Bratislave sa budú z nich snažiť odvrátiť pozornosť údajnou maďarskou hrozbou a v Budapešti poklesom počtu slovenského maďarstva, zrýchľujúcou sa asimiláciou. Robert Fico prípadne môže využiť aj to, že sa pozície Maďarska v únii oslabili, aj keď stranícka rodina európskych socialistov by to neprijímala pozitívne.

- Dá sa očakávať posun v súvislosti s patovou situáciou okolo dvojakého občianstva?

- Podľa mňa nový bratislavský kabinet slovenský zákon pozmení tak, že dvojaké občianstvo podmieni trvalým bydliskom v druhej krajine, alebo tamojším pobytom na určitú vymedzenú dobu. Túto podmienku zrejme veľká väčšina slovenských Maďarov nesplní a to znamená, že ak sa naplní tento scenár, tak naďalej stratia slovenské občianstvo ak požiadajú o maďarské a aj to zverejnia.

- Podpredseda vlády Zsolt Semjén, člen vlády zodpovedný za národnú politiku, po voľbách na Slovensku v Národnom zhromaždení vyhlásil, že budapeštiansky kabinet sa nevzdá podpory maďarskej politiky založenej na etnickom základe a na Hornej zemi naďalej za svojho partnera považuje Stranu maďarskej koalície. Medzi iným preto, lebo podľa neho zmiešaná strana Most-Híd je predsieňou asimilácie maďarského spoločenstva na Slovensku. Aký je váš názor na túto stratégiu?

- Stanoviská z Maďarska nerád komentujem, ale ak sa už pýtate, tak poviem: tento postoj nepovažujem za múdry a ani rozvážny. V prvom rade preto, lebo rozdeľuje slovenské maďarstvo a vyvoláva medzi nimi zbytočné rozbroje. Navyše nechápem, na základe čoho vylučujú z národnej politiky vedúceho a podporovateľov strany Most-Híd Bélu Bugára. Čím skôr by aj s touto stranou bolo treba nájsť modus vivendi.

- Môžu sa vôbec tieto dve politické zoskupenia sledujúce rôzne stratégie dohodnúť?

- V ich programe nie sú zásadné rozdiely. Ich stratégia je však skutočne rozdielna. Podľa strany Bélu Bugára sa o osudových otázkach slovenského maďarstva rozhoduje v bratislavskom parlamente. Strana Józsefa Berényiho to vlastne nepopiera, možno však až prehnane nekriticky sa viaže na Budapešť a Fidesz, čo u nás aj u prirodzených politických spojencov vyvoláva nedôveru. Napriek tomu pragmatickou politikou, najmä prostredníctvom svojich sympatizantov, ako aj v záujme posilnenia slovenskej pravice by mohli dospieť k rozumnému, kompromisnému riešeniu. Aspoň do takej miery, aby hoci aj v rámci volieb do vyšších územných celkov už na budúci rok vstúpili vo volebnej koalície.

Európska komisia zúri pre výroky Viktora Orbána

16. marca 2012 - (sita)

Európska komisia (EK) v piatok s pobúrením reagovala na slová maďarského premiéra Viktora Orbána, ktorý vo štvrtok prirovnal konanie predstaviteľov EÚ k tým z čias niekdajšieho Sovietskeho zväzu. Predseda výkonného orgánu EÚ José Manuel Barroso prostredníctvom svojej hovorkyne uviedol, že tí, ktorí „porovnávajú EÚ a Sovietsky zväz majú úplný nedostatok pochopenia” pre význam pojmu demokracie. Orbán na štvrtkovej demonštrácii v centre Budapešti napadol EÚ a „zahraničné mocnosti”. Nadviazal na ním deklarované heslo maďarskej revolúcie z roku 1848 a na zhromaždených sa obrátil s heslom: „Nebudeme kolóniou!” Podľa jeho slov by sa „Maďarsko v zime nemohlo postaviť proti tlaku a diktátu zo zahraničia, keby stovky tisíc ľudí všetkým neukázali, že Maďarsko nebude žiť tak, ako im cudzinci diktujú”. Maďarsko si každý rok 15. marca pripomína výročie začiatku povstania maďarského ľudu s cieľom získať nezávislosť od vtedajšieho Rakúskeho cisárstva.

Európe v rozpočtovom spore neustúpime, odkázali Maďari

20. marca 2012 - (tasr)

Maďari nevidia žiadny dôvod, aby ustúpili tlaku Európskej únie a v spore o štátny rozpočet akokoľvek menili svoju politiku. Práve kvôli rozpočtovým problémom pritom európski ministri financií na minulotýždňovej schôdzke zmrazili našim južným susedom rozvojové fondy za takmer pol miliardy eur. „Vláda Viktora Orbána už správne kroky urobila. Nevyhnutné sú už len malé korektúry,“ povedal pre nemecký denník Berliner Zeitung zástupca maďarského ministerstva zahraničných vecí Zsolt Németh. Ten je presvedčený, že k rovnakému záveru sa napokon dopracuje aj EÚ a zastaví disciplinárne pokračovanie proti jeho krajine. Brusel žiada od Budapešti opatrenia na ozdravenie štátneho rozpočtu. Ak ich neurobí, na budúci rok príde o 495 miliónov eur, čo je asi tretina z pomoci, ktorú by malo dostať z rozpočtu EÚ najmä na ekologické a infraštruktúrne projekty. Európski ministri financií schválili pred týždňom návrh Európskej komisie, aby obmedzili v nasledujúcom roku pomoc Maďarsku, ak do konca septembra neurobí vo svojej rozpočtovej politike vyžadované zmeny. O postupe maďarskej vlády majú ministri financií hovoriť 22. júna. Kým Budapešť tvrdí, že štátny rozpočet vlani klesol pod požadované tri percentá hrubého domáceho produktu, eurokomisia uvádza, že bol okolo šiestich percent, lebo vláda nezobrala do úvahy jednorazové opatrenia, ktorými Orbán dosiahol minuloročný výsledok.

Agentúra Fitch začína Maďarsku dôverovať

16. marca 2012 - (sita)

Medzinárodná ratingová agentúra Fitch sa domnieva, že Maďarsko túto jar pripraví dôveryhodný plán zníženia deficitu, aby si zabezpečilo financie od EÚ a Medzinárodného menového fondu (MMF). To pravdepodobne povedie k tomu, že EÚ zmení svoje rozhodnutie o zmrazení 495 mil. eur z Kohézneho fondu pre Budapešť. Ratingová agentúra to uviedla v piatok. Ministri financií EÚ oznámili rozhodnutie o zmrazení eurofondov s účinnosťou od 1. januára 2013 v utorok na základe odporúčania Európskej komisie (EK), ktorá to urobila v rámci krokov v reakcii na to, že Maďarsko nedodržiava rozpočtové pravidlá únie. Peniaze z Kohézneho fondu však Budapešť môže dostať, ak do 22. júna podnikne účinné kroky na zníženie deficitu. „Náš základný scenár naďalej ráta s tým, že Maďarsko uznáva, že zaručenie si financií od EÚ a MMF bude dostatočné prospešné a preto včas prijme požadované opatrenia na redukciu deficitu,” uviedla agentúra Fitch. Agentúra začiatkom januára znížila rating Maďarska na stupeň BB+ z úrovne BBB- a pridelila mu negatívny výhľad. Ak by si krajina včas nezabezpečila dohodu s MMF, mohlo by to viesť k ďalšiemu zníženiu jej ratingu, uviedla agentúra.

UniCredit Bank Austria verí Maďarsku

Šéf divízie pre strednú a východnú Európu UniCredit Bank Austria nemá obavy z toho, že Maďarsko sa stane nesolventné. „Nedomnievam sa, že to zájde až tak ďaleko,” odpovedal Gianni Franco Papa pre časopis Format na otázku, či sa neobáva, že Budapešť by sa mohla dostať do nesolventnosti. „A keby sa to aj stalo, sme v uspokojivej situácii. Sme v Maďarsku ziskoví a náš podiel v segmente korporátnej klientely je veľmi vysoký,” konštatoval Papa.

Fico vraj ponúkol Radičovej post veľvyslankyne v Londýne

19. marca 2012 - (sita)

Budúci premiér Robert Fico (Smer-SD) vraj ponúkol odchádzajúcej šéfke kabinetu Ivete Radičovej (SDKÚ-DS) post veľvyslankyne v Londýne. Informuje o tom dnešné vydanie denníka Nový Čas. „Som prekvapená. Nevyjadrím sa k tomu,” reagovala v nedeľu (18.3.) Radičová na otázku, či by takýto post prijala. Premiérka už avizovala odchod z politiky a záujem prednášať na univerzite v anglickom Oxforde. „Od januára som prijala ponuku prednášať v Oxforde, zatiaľ na trimester. Všetko bude závisieť od mojej domovskej Univerzity Komenského,” uviedla. Nový Čas ďalej píše, že Radičovej meno sa spomína aj v súvislosti so Stálou misiou pri OSN v New Yorku.

Maďarský pytliak zavraždil ochranára a ťažko zranil poľovníka

19. marca 2012 - (tasr)

Pytliak Mário P. z Baranskej župy čelí podozreniu z dvojnásobného pokusu o vraždu po tom, čo v piatok v katastri obce Magyarlukafa postrelil poľovníka a zavraždil ochranára prírody. Poľovník útok prežil s ťažkými poraneniami, informoval dnes v Pécsi šéf kriminalistického oddelenia župnej polície Norbert Fellegi. Podľa maďarskej tlačovej agentúry MTI Fellegi povedal, že pytliak vraždil brutálnym spôsobom. Oboch postrelil, ale poľovníkovi sa podarilo ujsť. Druhému mužovi, ktorý ležal zranený na zemi a volal mobilom políciu, podrezal krk. Podozrivý, ktorého údajne prichytili pri porciovaní jeleňov, je vo vyšetrovacej väzbe. Hrozí mu až doživotné väzenie.

„Som starší než celá história Slovenska”

Si slovenská ku*va! - kričal Maďar na Bratislavčanku v Hoteli Paradise

23. marca 2012 - (topky.sk)

Nelichotivé urážky! Súťažiaci Péter Ember (19) sa v tohtotýždňovej epizóde maďarského Hotelu Paradise prestal pod vplyvom alkoholu úplne ovládať. Na svoju partnerku Noémi Capovú (22) reagoval podráždene a vynadal jej do slovenských ku*iev. Tým však v osočovaní neskončil. Podarilo sa mu uraziť aj celú našu krajinu. Do redakcie topiek dorazili správy od čitateľov, ktorých pobúril výstup Pétra Embera v maďarskej verzii Hotela Paradise s názvom Éden Hotel 2. Mladík sa totiž nielenže opil, ale pod vplyvom alkoholu dourážal svoju partnerku Noémi, ktorá pochádza zo Slovenska a žije v Bratislave. „Zneužil jej občianstvo a nazval ju slovenskou ku*vou. Vykrikoval, že on je starší než celá história Slovenska,” vykreslil situáciu náš čitateľ Arnold. V tomto duchu informovali o konflikte aj maďarské bulvárne médiá. Najviac sa alkoholovému excesu venoval portál radiototal.hu. V súvislosti s urážkami národnostného charakteru sme sa snažili získať stanovisko stanice Viasat3, ktorá program vysiela. Chceli sme vedieť, či bolo nevyhnutné ponechať osočovanie našej krajiny v epizóde. Do týchto chvíľ sme však nedostali žiadnu odpoveď. Zadosťučinením pre všetkých však môže byť fakt, že Ember dostal od produkcie vyhadzov. Nešlo totiž o prvý jeho prešľap. Nedávno napríklad opitý sťahoval násilím plavky jednej zo súťažiacich. Osočovanie ryšavky bolo teda už len poslednou kvapkou. „Urážkami na adresu Noémi sa dotkol až ľudskej dôstojnosti,” stálo v liste, ktorým ho tvorcovia poslali domov. Paradoxné však je, že Slovenka Capová bola jeho vyhadzovom nepriamo potrestaná tiež. Zostala totiž bez partnera a tak to má v súťaži nahnuté. Uvidíme, či sa nad jej osudom zľutuje niektorý z ostatných chlapov a vezme ju k sebe.

Dohnány po povstaní 1848/49:

Videli sme zasľúbenú zem, aspoň chvíľu

25. marca 2012 - (Roman Kebísek - kebisek.blog.sme.sk)

Účastník ozbrojeného vystúpenia Slovákov proti uhorskej vláde v r. 1848/9 Mikuláš Dohnány vo svojej Histórii povstania slovenského (1850) priznáva, že sa nepodarilo naplniť ´najvrúcnejšiu túžbu Slovákov ´, teda ´oddelenie Slovenska od Maďarov´. Autor však nepovažuje slovenské boje a straty za márne, lebo povstalcom sa splnila túžba ´vidieť aspoň na okamih zasľúbenú zem´. Mikuláš Dohnány prirovnáva slovenské úsilia k biblickému putovaniu Mojžiša na púšti, ktorému nebolo súdene do zasľúbenej zeme vojsť, iba ju uvidieť. Mikuláš Dohnány (1824-52) bol oddaný žiak Ľudovíta Štúra, sľubný a rozhľadený literárny kritik, v časoch revolúcie povstalecký dôstojník. Zomrel mladý - 28-ročný. Vo svojej Histórii povstania slovenského priniesol aj znenie verejného vystúpenia Ľudovíta Štúra na začiatku povstania 19. septembra 1848 na Myjave, keď vyhlásil samostatnosť slovenského národa: Z vystúpenia Ľ. Štúra: „My v tomto slávnom okamihu sa za nezávislých od Maďarov vyhlasujeme; všetku poslušnosť maďarskému národu, jeho vláde a ministerstvu vypovedáme; a ktokoľvek by v okrese moci našej ešte i ďalej v dákom spojení s maďarským národom, s jeho vládou a ministerstvom trval, toho za nepriateľa a zradcu nášho považujeme, ktorého podľa toho ani zaslúžená pokuta neminie!” V závere knihy autor odmieta výčitky kritikov, podľa ktorých Slováci v povstaní nič nezískali. M. Dohnány síce konštatuje, že ´nie je posiaľ, pravda, ani najvrúcnejšia žiadosť a túžba naša „oddelenie Slovenska od Maďarstva” uskutočnená,´ no zároveň prirovnáva vynaložené slovenské úsilie k Mojžišovmu. Úryvok: Mojžiš 40 rokov bol na púšti a nebolo mu súdené iba jeden pohľad do „zeme zasľúbenej”! My sme ešte mladí; nebývali sme 40 rokov na púšti a Boh vyplnil vrúcne naše túžby: dal nám vidieť aspoň na okamih krásu „zeme zasľúbenej”. Na konci knihy M. Dohnány vyslovuje presvedčenie, že Slováci sa nakoniec osamostatnia: Pravda, že iba v ten čas by sa náš život rezkejšie pohyboval, keď by sa Slovensko od Maďarstva oddelilo a slovenské kraje od Dunaja k Toryse a od Tatier až ku Tise našimi vlastnými pomenovať by sme mohli, v ktorých okrem Jeho cisárskej jasnosti a ním vyvolenej, nášmu národu a jednote Ríše rakúskej oddanej Vrchnosti - žiadneho druhého pána by sme uznávať nemuseli. Potom by každý Slovák so zápalom o svojom cisárovi, o svojej vlasti rozprával a ten náš kraj slovenský v nový kvet by vykvitol! Že sa to posiaľ ešte nestalo, preto nezúfame, ani vec za stratenú a namáhanie naše za darobné nedržíme. Príde i k tomu čas; a naši nepriatelia budú zahanbení a porazení.

Valné zhromaždenie pilíšskeho združenia

Združenie a regionálne kultúrne stredisko pilíšskych Slovákov usporiada dňa 29. marca o 16. hod. v Slovenskom dome v Mlynkoch valné zhromaždenie. Na programe zasadnutia bude prerokovanie správy o minuloročnej činnosti regionálnej organizácie, ako aj hlásenie kontrolného výboru o finančnej situácii a verejnoprospešnosti združenia. Okrem toho účastníci VZ prerokujú modifikáciu zakladajúcej listiny a zvolia nové vedenie. (luno.hu)

Krátky výlet do etymológie

Natoľko, že až podnes si rád etymologizujem, čiže vysvetľujem pôvod jednotlivých, zvlášť tých u nás, v maďarskom jazykovom prostredí preinačených, maďarskej výslovnosti prispôsobených slov, zemepisných názvov, priezvisk, krstných mien a pod. Často si to ani nevšímame, alebo to berieme ako prirodzené, zvlášť ak niekto slovenčinu neovláda a má meno utvorené z pôvodne slovenského mena. Dá sa na tom občas aj poriadne pobaviť.

Detské hlásky učia aj slovenčinu

Naučiť sa slovenské slovíčka, ale aj riekanky, básničky, a ešte sa pri tom veľmi dobre zabaviť, umožní deťom od batoliat po najmladších školákov portál www.hraveucenie.sk.

Dom hororu

Máme za sebou mimoriadne rušné dni, s 15. marcom a prejavmi pred Parlamentom, v parlamente, na Echo TV, v ktorých sa opäť vyznamenali najvyšší činovníci.

Maďarské fúzy

Bol som nedávno v kine. Na premiére polhodinového dokumentárneho filmu absolventky filmárskej univerzity Nóry Lakosovej Maďarské fúzy.

Sudice - srdce Novohradu

Pôvod názvu malebnej novohradskej dediny Sudice nie je známy, ale miestni občania sú toho názoru, že je odvodený od slova srdce. Majú ju radi celým srdcom.

Maďarský zázrak v prospech slovenčiny

Žiaci jednej základnej školy v maďarskej obci sa učia slovenčinu vo všetkých ročníkoch. Na dverách každej miestnosti sú vyložené aj názvy v slovenčine, takže ak chcete ísť do zborovne, môžete si byť istí, že nevojdete do 5. triedy.

Bratislava zavítala do Budapešti

Primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Milan Ftáčnik sa 12. marca na pôde Slovenského inštitútu stretol s predstaviteľmi Slovákov žijúcich v Budapešti.

Prezentácia publikácií VÚSM v Slovenskom inštitúte

Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku usporiadal 8. marca v priestoroch Slovenského inštitútu prezentáciu svojich najnovších publikácií.