sob07202024

Posledná aktualizáciastr, 17 júl 2024 10am

VZ Zväzu Slovákov v Maďarsku 11. mája 2013

11mvzzs1Zväz Slovákov v Maďarsku (ZSM) usporiada valné zhromaždenie 11. mája 2013 o 10. hod. v budapeštianskom Slovenskom inštitúte (Rákócziho tr. č. 15). Na programe rokovania bude o. i. vyhodnotenie činnosti organizácie za rok 2012, ako aj schválenie rozpočtu a plánu činnosti organizácie na rok 2013.

11mvzzs2

Pozvánka na Valné zhromaždenie ZSM

11mvzzs5Vážená delegátka, vážený delegát,
na základe uznesenia 4/2013 (02. III..) Predsedníctva Zväzu Slovákov v Maďarsku
verejnoprospešnej organizácie Vás pozývame na Valné zhromaždenie ZSM,
ktoré sa uskutoční 11. mája 2013 o 10:00 hod.
Miesto konania: Slovenský Inštitút, Budapešť, VIII. obvod, Rákócziho trieda č. 15.

PROGRAM VALNÉHO ZHROMAŽDENIA:

9.00 - 9.45       Registrácia, kontrola mandátovej komisie
10.00               Daj Boh šťastia - Hymna ZSM
10.05               1.Otvorenie Valného zhromaždenia
- Hlásenie predsedu mandátového výboru
- Voľba predsedajúceho Valného zhromaždenia
- Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
11mvzzs7- Schválenie programu rokovania
2. Vyhodnotenie činnosti ZSMVO za rok 2012
3. Vyhodnotenie činnosti Finančného výboru za rok 2012
4. Schválenie hlásenia verejnoprospešnosti ZSMVO
5. Schválenie návrhu rozpočtu ZSMVO na rok 2013
6. Prijatie nových členov na základe vstupných listov,
ktoré predložili Predsedníctvu ZSMVO, informácia o vystúpených členoch.
7. Plán činnosti ZSM na rok 2013
8. Informácia o činnosti VPN ZSM
9. Diskusia
10. Schválenie uznesení
11. Výsledky sčítania Slovákov v Maďarsku
12. Záver

Upozornenie: V prípade, že Valné zhromaždenie nebude 11. mája 2013 o 10.00 hodine uznášaniaschopné, opakovane zvolávam Valné zhromaždenie na 11. mája 2013 so začiatkom 11.00 hod. s programom uvedeným v pozvánke. Valné zhromaždenie je v tomto prípade uznášaniaschopné ak z počtu delegátov je prítomných 50 % +1 delegát.
V záujme nerušeného pokračovania v úspešnej činnosti našej organizácie prosíme o Vašu bezpodmienečnú účasť. Veríme, že tak ako doteraz, môžeme s Vami a s Vašou aktívnou prácou počítať.

S pozdravom:

Ruženka Egyedová Baráneková, predsedníčka
V Budapešti, 23. 04. 2013

11mvzzs4

Ako zostať Slovákom v Maďarsku?
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/politika/154-politika3-politika3/904-ako-zosta-slovakom-v-maarsku

Konferencia „Ako ďalej, Slováci v Maďarsku?“
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/politika/153-politika1-politika1/896-konferencia-ako-alej-slovaci-v-maarsku

Podpory VPN Zväzu Slovákov v Maďarsku
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/188-archiv-dokumenty-archiv-dokumenty/864-podpory-vpn-zvazu-slovakov-v-maarsku

Škola v prírode Poznaj svoje korene - Hronec 2011
http://oslovma.hu/index.php/sk/archiv/184-archiv-kultura-archiv-kultura/583-kola-v-prirode-poznaj-svoje-korene

Slovenské spievanky a veršovačky 2013
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/149-aktuality1-aktuality1/990-slovenske-spievanky-a-verovaky-2013


Zväz Slovákov v Maďarsku

Predchodca Zväzu Slovákov v Maďarsku (ZSM), Demokratický zväz Slovákov v Maďarsku (DZSM) bol založený 19. decembra 1948. Pôsobiť začal ako nezávislá organizácia, ktorá niesla v sebe aj niektoré znaky kultúrnej autonómie. V rokoch 1948 až 1951 fungoval ako spoločenská organizácia, ktorá zastupovala záujmy Slovákov na politickom, hospodárskom a kultúrnom poli. Od januára 1949 sa zakladali jeho prvé miestne organizácie v Békešskej Čabe, Medeši, Poľnom Berinčoku, Veľkom Bánhedeši, Slovenskom Komlóši a Sarvaši a v decembri vznikla aj v Budapešti. Pod vedením Zväzu sa pestovala a sprostredkúvala slovenská kultúra v rámci dvoch typov inštitúcií: v roku 1949 sa ako ústredné inštitúcie založil napr. súbor bábkarov, tanečný súbor a pri miestnych organizáciách vznikali divadelné, tanečné a spevácke zbory.

Od 1. januára 1949 mal DZSM svoj vlastný týždenník, ktorý vychádzal pod titulom Naša sloboda a od 4. októbra 1957 pod menom Ľudové noviny, ktoré do r. 1996 patrili tejto občianskej organizácii.

Napriek tomu, že miestne organizácie DZSM vznikali v prvom rade v južnej časti Dolnej zeme, stala sa prvou slovenskou spoločenskou a kultúrnou organizáciou s celoštátnou pôsobnosťou. Týmto sa pre Slovákov v Maďarsku zabezpečili také predpoklady, ktoré umožnili, aby zo slovenských jazykových ostrovov, ktoré existovali po stáročia izolovane, vznikla skutočná národnostná komunita. Organizácia budovaná na báze miestnych organizácií, bola začiatkom roku 1951 spolu s ostatnými maďarskými spoločenskými organizáciami z politicko-centralizačných dôvodov zrušená. Po roku 1951 sa oblasť pôsobenia DZSM zúžila, jeho činnosť sa obmedzovala výlučne na oblasť kultúry. Už koncom 50. rokov Slováci v Békešskej župe navrhli zakladanie miestnych organizácií, ale tieto nároky sa v praxi začali uplatňovať až o jedno desaťročie neskôr. Na kongrese v roku 1969 bol zvolený Celoštátny výbor a založili sa výbory pre tri základné oblasti slovenského života: školský, kultúrny a tlačový. Popri výboroch následne vznikali nové sekcie: začiatkom 70. rokov Vlastivedná a národopisná sekcia, ktorá začala organizovať národopisné tábory v slovenských osadách (1977-1990) a v roku 1981 Slovenská literárna sekcia, z ktorej v období spoločenských zmien vyrástlo Združenie slovenských spisovateľov a umelcov v Maďarsku. Markantnejšie črty nadobúda spoločenská činnosť organizácie po jej piatom kongrese v roku 1973, keď sa do činnosti zameranej na zachovávanie slovenskej kultúry zapojilo 70-80 obcí. Na kongrese v roku 1983 bola tajným hlasovaním zvolená za generálnu tajomníčku predstaviteľka mladšej strednej generácie, odchovankyňa slovenských inštitúcií založených po roku 1948 Mária Jakabová Šingeľová. Požiadavka zmeny sa prejavila aj v tom, že v roku 1988 bolo zvolené vedenie nového typu: predsedom sa stal genetik Matej Šipický. V tomto období vedenie zväzu iniciovalo viacero reforiem, napr. obnovenie miestnych organizácií a zakladanie siete slovenských inštitúcií. V Békešskej Čabe vznikol Slovenský výskumný ústav (1990), ktorý bol prvou národnostnou vedeckou inštitúciou v Maďarsku. ZSM v roku 1990 založil aj nadáciu Lipa, ktorá poskytovala štipendiá pre žiakov základných a stredných škôl a pre 11mvzzs3vysokoškolských poslucháčov.

V čase spoločenských zmien síce vzniklo niekoľko nových, tzv. alternatívnych spoločenských organizácií s celoštátnou pôsobnosťou, ale najpočetnejším slovenským spolkom v Maďarsku zostal aj naďalej právny nástupca DZSM - Zväz Slovákov v Maďarsku. ZSM na báze fungujúcich slovenských klubov, pávích krúžkov a množiacich sa miestnych slovenských organizácií vytvoril svoju novú organizačnú štruktúru. Veľkú zmenu v spoločenskom živote Slovákov v Maďarsku znamenalo prijatie národnostného zákona v roku 1993 a prvé voľby do menšinových samospráv (1994). Po modifikácii menšinového a volebného zákona v roku 2005 sa Zväz ako nominačná organizácia zúčastnil volieb do menšinových samospráv.

ZSM ako najväčšia slovenská spoločenská organizácia v Maďarsku musela a musí dávať odpovede na nové výzvy, hľadať miesto občianskej sféry v tomto systéme. Od roku 1996 je jeho predsedníčkou Ruženka Egyedová Baráneková. ZSM sa aj v nových podmienkach snaží spájať, motivovať, aktivizovať Slovákov žijúcich roztrúsene po celej krajine a nachádzajúcich sa na rôznych stupňoch uvedomelosti a organizovanosti. Tomuto zámeru slúžia jeho kultúrne aktivity: súťaž pre deti a mládež Slovenské spievanky a veršovačky a vydanie troch CD-platní Slovenské spievanky, unikátna zbierka krojovaných bábik slovenskej národnosti v Maďarsku a ich putovná výstava, Deň detí na Veľvyslanectve SR v Budapešti, národopisný tábor pre deti, súťažná prehliadka speváckych a folklórnych skupín Slovenský škovránok, Celoštátny slovenský folklórny festival v obci Banka (Bánk), stretnutia Slovenská gazdinka, ako aj nové podujatie pre slovenskú mládež Slovenské lipky a vytvorenie Slovenského lipového hája v matranskom Alkári. ZSM každoročne organizuje stretnutie svojich aktivistov v Hronci, usporiadal medzinárodné konferencie Slováci, slovenská národnosť, ako ďalej a ako prvý inicioval spoluprácu a osobné stretnutia so Slovákmi zo sveta. Organizácia úzko spolupracuje s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ako aj s ďalšími inštitúciami na Slovensku.

Verejnoprospešná nadácia ZSM (ktorú v súčasnosti vedie Dr. Anna Divičanová) z prostriedkov poskytovaných vládou SR na podporu kultúrno-vzdelávacej činnosti uskutočňuje ojedinelý a mimoriadne dôležitý projekt pre žiakov a študentov slovenskej národnosti Školu v prírode na Slovensku SPOZNAJ SVOJE KORENE, ktorého sa každý rok zúčastňuje vyše 300 záujemcov.

(2009)


Vedúce osobnosti organizácie:
1948 - 1949 - Ján Boldocky, generálny tajomník
1948 - 1955 - Michal Krajčík, tajomník
1948 - 1972 - Ján Hirka, predseda
1955 - 1956 - Michal Bernula, generálny tajomník
1957 - 1970 - Juraj Bielik, generálny tajomník
1971 - 1983 - Ján Šuch, generálny tajomník
1973 - 1983 - Ján Knihár, predseda
1983 - 1990 - Mária Jakabová Šingeľová, generálna tajomníčka
1988 - 1990 - Matej Šipický, predseda
1990 - 1992 - Mária Jakabová Šingeľová, úradujúca predsedníčka
1990 - 1992 - Anna Divičanová, poverená predsedníčka
1992 - 1996 - Anna Divičanová, predsedníčka
1992 - 1996 - Michal Mata, úradujúci predseda
1996 - Ruženka Egyedová Baráneková, predsedníčka


Povedali / Napísali o ZSM
Vlajková loď slovenskej komunity v Maďarsku

„Okrúhle jubileum ZSM, tejto prvej slovenskej spoločenskej a kultúrnej organizácii s celoštátnou pôsobnosťou, s potešením a veľmi rád využijem aj na to, aby som Vám všetkým členom i funkcionárom organizácie vyjadril svoju hlbokú úctu a poďakovanie za Vaše slovenské národné cítenie a vlastenectvo, ktoré v neľahkých podmienkach asimilačných tlakov, prejavujete, za udržiavanie a rozvíjanie slovenskosti, slovenskej kultúry a našej materinskej reči. Rovnako 11mvzzs6tak za Vašu obetavú, činorodú a vysoko záslužnú prácu, ktorú v krajanských spolkoch, školách a kultúrnych organizáciách, umeleckých súboroch, médiách, ale aj v cirkevných spoločenstvách vykonávate v prospech všetkých Slovákov v Maďarsku. Ale zároveň aj v prospech celého slovenského zahraničia i samotnej, zvrchovanej, suverénnej a demokratickej Slovenskej republiky a slovenského národa a jeho kultúry, ktorých ste neoddeliteľnými súčasťami. Ďakujem Vám zo srdca v mene svojom i v mene predsedu a členov vlády Slovenskej republiky. A takisto vysoko oceňujem snahu ZSM - teraz mám na mysli otvorený list - výzvu z novembra 2008 podpísanú pani predsedníčkou ZSM Ruženkou Egyedovou - Baránekovou a pánom Imrichom Fuhlom, vedúcim koalície Zväz - Pilíš - Novohrad (Celoštátna slovenská samospráva) - adresovanú tunajším zodpovedným štátnym a zákonodarným orgánom na zastavenie provokácií, štvania a rozdúchavania nenávisti. „Slovákom v Maďarsku ide nielen o neraz veľmi ťažký boj za zachovanie si svojej identity, ale aj o priateľské spolunažívanie oboch národov. Po historickom spolužití sme odkázaní na spolužitie a spoluprácu aj v súčasnosti a v budúcnosti.“ Vybral som zámerne tento citát, lebo je súzvučný s mojím zmýšľaním, o realizáciu ktorého sa snažím vo svojej politickej praxi.

Podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič (2009)

„Slováci doma i v zahraničí si vysoko vážia a oceňujú činnosť ZSM, ktorý sa právom môže považovať za vlajkovú loď slovenskej komunity v Maďarsku. V jeho radoch pôsobili a pôsobia mnohí významní jednotlivci, ktorí svojou obetavou a nezištnou prácou prispeli k udržaniu národného povedomia a k obrane legitímnych záujmov a potrieb Slovákov žijúcich v Maďarsku. Za to im patrí veľká vďaka všetkých, ktorým je drahá slovenskosť vo všetkých jej podobách. (...) Slováci žijúci v Maďarsku tvoria jednu z najstarších slovenských diaspór, ktorá si už skoro tri storočia uchováva národné povedomie a svoju vlastnú identitu. Slováci v Maďarsku sa stali nielen neoddeliteľnou súčasťou a obohatením slovenskej i maďarskej kultúry, ale aj prirodzenou súčasťou života celého dolnozemského priestoru. Slovensko vždy vnímalo a vníma Slovákov žijúcich v tomto priestore ako súčasť národného spoločenstva, ktoré napriek tomu, že žije roztrúsene po celom svete, citovo i bytostne je stále pevne ukotvené v starej vlasti svojich predkov.“

PhDr. Claude Baláž
predseda Združenie nezávislých expertov
pre otázky dejín a života zahraničných Slovákov

„Činnosť Zväzu od jeho založenia bola právom či neprávom kritizovaná, často i podceňovaná. V rokoch transformácie spoločnosti táto kritika vyústila do tvrdých útokov hlavne zo strany novozaložených, takzvaných slovenských alternatívnych organizácií s celoštátnou pôsobnosťou. Tieto organizácie, s výnimkou jednej, nadnes zanikli, alebo ich existencia je iba formálna. Isté však je, že ZSM mal toho času (v r. 1994) najväčšie zásluhy aj na vytvorení Celoštátnej slovenskej samosprávy, o čom svedčí skutočnosť, že prvú zostavu samosprávy s výnimkou niekoľkých osôb tvorili aktivisti zväzu. Obnovený ZSM aj v súčasnosti je nezlomne prítomný v našom slovenskom verejnom a kultúrnom živote a aj v zmenených podmienkach je v podstate jedinou permanentne fungujúcou celoštátnou spoločenskou organizáciou Slovákov v Maďarsku.“

Zoltán Bárkányi
bývalý šéfredaktor Ľudových novín