štv07182024

Posledná aktualizáciastr, 17 júl 2024 10am

Podpora zo Slovenska - Dotácie z rozpočtu ÚSŽZ

uszzdot1Viac než 78 tisíc eur na 49 úspešných projektov Slovákov v Maďarsku (spomedzi 122 podaných žiadostí).Celkom bolo pre rok 2014 dotačnou komisiou ÚSŽZ schválených 434 dotácií v celkovej sume 649.465 eur, 417 žiadostí o dotáciu dotačná komisia zamietla. www.oslovma.hu/XXX/UszzDo14.rtf

Štátna podpora Slovákov žijúcich v zahraničí, ako súčasť štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí, je aj v roku 2014 zameraná na podporu národného povedomia a kultúrnej identity Slovákov žijúcich v zahraničí, na podporu ich inštitúcií zriadených na dosiahnutie tohto účelu a na podporu vzťahov medzi Slovenskou republikou a Slovákmi žijúcimi v zahraničí. Prioritou v pôsobnosti úradu je najmä podpora informatizácie s cieľom vytvoriť lepšie predpoklady pre komunikáciu a spoluprácu medzi úradom a krajanmi, ako aj medzi krajanmi po celom svete tak, aby táto spolupráca bola efektívnejšia než doteraz. Úrad viac podporuje zvyšovanie úrovne vzdelávania detí a mládeže. Všeobecne boli preferované projekty s dlhodobejším účinkom. Zásadnou zmenou dotačného systému Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) oproti roku 2013 je zmena časového harmonogramu, vďaka ktorej už koncom marca 2014 môže dôjsť k uzatváraniu dotačných zmlúv, aby sa čím skôr mohli začať uszzdot2poskytovať dotácie.
ÚSŽZ aj v roku 2014 z rozpočtu na dotácie uhrádza náklady vybratých účastníkov podujatí (spolu)organizovaných úradom. Záujemcovia o účasť na týchto podujatiach mohli požiadať o úhradu s tým spojených výdavkov formou dotácie. Zoznam podujatí:
- Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2014
- Krajanská nedeľa (v rámci Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve)
- Dolnozemský dvor (v rámci Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve)
- Pamätný deň Slovákov žijúcich v zahraničí
- Palárikova Raková
- Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko
- Južnoslovenské detské a mládežnícke folklórne slávnosti v Dulovciach
- Letná škola žurnalistiky
uszzdot3Elektronický dotačný systém ÚSŽZ zaregistroval do 30. novembra 2013 spolu 880 žiadostí o dotáciu v r. 2014, a to vrátane projektu č. 0001/SK/2014, ktorý bol skúšobným projektom úradu. Pri následnej kontrole v decembri bolo vyradených 26 duplicitných žiadostí a 2 žiadosti zaregistrované až po stanovenom termíne. Koordinačná porada podpredsedu ÚSŽZ začiatkom februára teda posudzovala a hodnotila spolu 851 žiadostí o dotáciu ÚSŽZ v r. 2014. Následne všetky žiadosti o dotáciu prerokovali všetky štyri dotačné subkomisie ÚSŽZ v jednotlivých oblastiach štátnej podpory. Suma požadovaných dotácií v r. 2014: - vzdelávanie, veda a výskum (947 349,21 €), - kultúra (2 429 151,36 €), - informácie (608 727,58 €), - médiá (139 988,45 €). Záujem o dotácie v jednotlivých oblastiach štátnej podpory bol (ako už tradične) veľmi nerovnomerný. Celkom bolo pre rok 2014 dotačnou komisiou ÚSŽZ schválených 434 dotácií v celkovej sume 649.465 eur, 417 žiadostí o dotáciu dotačná komisia zamietla.
Predstavitelia Slovákov v Maďarsku pre rok 2014 podali spolu 122 žiadostí, spomedzi ktorých bolo úspešných, dotačnou komisiou schválených 49 v celkovej sume viac než 78 tisíc eur. Názvy úspešných žiadateľov, názvy projektov a schválené sumy prinášame v osobitnom zozname. (uszz.sk-l)

Zoznam schválených žiadostí o dotáciu ÚSŽZ v roku 2014:
http://www.uszz.sk/data/files/2014%20Schvalene%20ziadosti%20o%20dotaciu.pdf

Zoznam zamietnutých žiadostí o dotáciu ÚSŽZ v roku 2014:
http://www.uszz.sk/data/files/2014%20Zamietnute%20ziadosti%20o%20dotaciu.pdf

Zoznam schválených žiadostí o dotáciu
Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v roku 2014
M A Ď A R S K O

Názov žiadateľa
Názov projektu

Schválená suma (€)

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku

Nechajte deti prichádzať ku mne! - Opätovné vydanie knihy

500

Výskumný ústav Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku

Študentsko-vedecká súťaž

2500

Výskumný ústav Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku

Vydanie knihy Stopy slovenskej minulosti Budapešti

1200

Výskumný ústav Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku

Medzinárodná národopisná konferencia na počesť etnografa Ondreja Krupu

1000

Výskumný ústav Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku

Spracovanie zozbieraných slovenských priezvisk

1300

Osvetové centrum Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku - Baňačka

Letný mládežnícky záujmový tábor

700

Osvetové centrum Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku

Inštalácia výstavy Naša budúcnosť v našej minulosti

1200

Pedagogické metodické centrum Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku

Slovenčinár; metodický časopis

2500

Pedagogické metodické centrum Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku

X. Putovná súťaž zo slovenských dolnozemských reálií

2500

Dokumentačné centrum Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku

Doplnenie fondu DC Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku

600

Divadlo Vertigo pri Celoštátnej slovenskej samospráve v Maďarsku

21. Deti deťom

800

Divadlo Vertigo pri Celoštátnej slovenskej samospráve v Maďarsku

VI. Spolu na javisku

1000

Divadlo Vertigo pri Celoštátnej slovenskej samospráve v Maďarsku

Divadelný tábor pre žiakov základných škôl

2500

Divadlo Vertigo pri Celoštátnej slovenskej samospráve v Maďarsku

Divadelná dielňa pre študentov gymnázií a VŠ

1100

Legatum - Nezisková verejnoprospešná s. r. o.

Tlačiarenské náklady Ľudových novín

6000

Legatum - Nezisková verejnoprospešná s. r. o.

Celoštátna konferencia vedúcich slovenských národopisných zbierok

1000

Legatum - Nezisková verejnoprospešná s. r. o.

Informačný bulletin

600

Legatum - Nezisková verejnoprospešná s. r. o.

Zachovanie stavu oblastného domu v Baňačke

1000

Zväz Slovákov v Maďarsku

Slovenská gazdinka

1000

Zväz Slovákov v Maďarsku

Slovenský škovránok 2014

1000

Zväz Slovákov v Maďarsku

Konferencia Ako ďalej, Slováci v Maďarsku

2000

Zväz Slovákov v Maďarsku

Slovenské spievanky a veršovačky

1200

Zväz Slovákov v Maďarsku

Krajanská nedeľa - krajanský dvor

3500

Čabianska organizácia Slovákov

Čísla mesačníka Čabän 2014

2500

Čabianska organizácia Slovákov

Čabiansky kalendár 2015

2698

Čabianska organizácia Slovákov

Cezhraničná súdržnosť Slovákov

1500

Čabianska organizácia Slovákov

Dolnozemská klobasiáda

800

Organizácia slovenskej mládeže v Maďarsku

Slovenská mládežnícka akadémia

1000

Organizácia Slovákov v Poľnom Berinčoku

Kultúrny festival Slovákov

1000

Kultúrny spolok Pre Mlynky

Štefan Lami - Mariša Jánska - Gregor Papuček: „Drotár podrotuje slnečko“ - audiokniha a prezentácia

3500

Kultúrny spolok Pre Mlynky

Piesne moje, piesne - odborné doškoľovanie a seminár

1500

Slovenská samospráva Budapešti

Vydávanie časopisu Budapeštiansky Slovák

4000

Slovenská samospráva XIII. obvodu Budapešti

Súťaž v prednese poézie a prózy

1000

Slovenská samospráva XIII. obvodu Budapešti

Škola v prírode - V Mojmírovciach

1500

Slovenská samospráva Novohradskej župy

48. Novohradské župné národnostné stretnutie v Banke

1500

Slovenská samospráva Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej župy

Týždeň sviatočných farieb

750

Slovenská samospráva Alkár

Učebné pomôcky a odmeny pre základnú školu

1800

Slovenská samospráva Níža

Slovenský majáles a slovenská svadba

1000

Slovenská samospráva Níža

Škola v prírode na Slovensku

2000

Slovenská samospráva v Orosláni

Nácvik ľudových detských tancov na Slovensku

1000

Slovenská samospráva Šárišáp

Jazykový tábor na Slovensku

2000

Evanjelický cirkevný zbor a.v. v Slov. Komlóši

VII. Letný tábor pre deti cirkevného zboru

800

Základná škola v Lucine

Okno na svet s interaktívnou tabuľou

1000

Základná škola v Sarvaši

Obnovenie školskej knižnice

2000

Rudolf Fraňo

Senváclavské spievanky

500

Imrich Fuhl

Tvorba portálu oslovma.hu - Slovák v Maďarsku

2900

Imrich Fuhl

Účasť na tvorbe portálov uszz.sk a slovenskezahranicie.sk

1200

Gizela Molnárová

Jubilejný rok slovenského pávieho krúžku v Mlynkoch

1000

Zuzana Hollósyová

VIII. Medzinárodný festival speváckych zborov

1200

uszzdot4