ned07212024

Posledná aktualizáciastr, 17 júl 2024 10am

Valné zhromaždenie Zväzu Slovákov v Maďarsku

18majVz1

17. mája 2014 sa v Budapešti uskutoční VZ ZSM. Delegáti schvália správu o hospodárení a hlásenie o verejnoprospešnosti na rok 2013, návrh rozpočtu na rok 2014, ako aj hlásenie o činnosti Verejnoprospešnej nadácie ZSM, rozhodnú o prijatí nových členov a budú sa venovať i ďalším aktuálnym otázkam.

Vážený delegát, vážená delegátka!

Na základe uznesenia 6/2014 (19. II.) Predsedníctva Verejnoprospešnej organizácie Zväzu Slovákov v Maďarsku Vás pozývame na nasledujúce Valné zhromaždenie ZSM VO, ktoré sa uskutoční 17. mája 2014 o 10. hodine v Slovenskom inštitúte v Budapešti (Budapest, VIII. obvod, Rákócziho tr. č. 15).

Program Valného zhromaždenia ZSM VO

9.00 -  9.45 Registrácia, kontrola mandátovej komisie
9.45 - 10.00 Zasadnutie regionálnych združení ZSM
10.00   Daj Boh šťastia - Hymna ZSM
10.05   Otvorenie Valného zhromaždenia, hlásenie predsedu mandátového výboru
         1. Voľba predsedajúceho Valného zhromaždenia
18majVz2         2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
         3. Schválenie programu rokovania
         4. Hlásenie o činnosti ZSM za rok 2013
         5. Vyhodnotenie činnosti Finančného výboru na rok 2013
         6. Schválenie hlásenia o verejnoprospešnosti ZSM VO na rok 2013
         7. Hlásenie o činnosti Verejnoprospešnej nadácie ZSM
         8. Modifikácia stanov ZSM
         9. Modifikácia organizačného poriadku ZSM
       10. Voľba kandidačného výboru
       11. Zrieknutie sa predsedu a členov predsedníctva
       12. Voľba predsedu, členov predsedníctva a finančného výboru
       13. Zrieknutie sa predsedu Verejnoprospešnej nadácie ZSM
       14. Voľba predsedu Verejnoprospešnej nadácie ZSM
       15. Schválenie plánu činnosti ZSM VO na rok 2014
       16. Schválenie návrhu rozpočtu ZSM VO na rok 2014
       17. Národnostné voľby
       18. Prijatie nových členov na základe prihlášok, ktoré predložili Predsedníctvu ZSM VO, informácie o vystúpených členoch
       19. Prerokovanie iných záležitostí a schválenie uznesení

Upozornenie. V prípade, že Valné zhromaždenie nebude 17. mája 2014 o 10.00 hodine uznášaniaschopné, opakovane zvolávam Valné zhromaždenie na 17. mája 2014 so začiatkom 11.00 hod. v pozvánke uvedeným programom. Valné zhromaždenie je v tomto prípade uznášaniaschopné, ak z počtu delegátov je prítomných 50 % + 1 osoba.
V záujme nerušeného pokračovania v úspešnej činnosti našej organizácie prosíme o Vašu bezpodmienečnú účasť. Veríme, že tak ako doteraz môžme s Vami a s Vašou aktívnou prácou počítať.
Cestovné hradíme len na základe cestovného lístka vydaného na adresu: MSZSZ, 1116 Budapest, Kondorosi út 10B/B ép. IV/15.

S pozdravom:

Ruženka Egyedová Baráneková
predsedníčka

V Budapešti, 02. 05. 2014

18majVz318majVz4