ned07212024

Posledná aktualizáciastr, 17 júl 2024 10am

VZ Zväzu Slovákov v Maďarsku

valzva01V priestoroch Slovenského inštitútu v Budapešti 18. mája sa uskutočnilo VZ ZSM. Delegáti jednohlasne schválili správu o hospodárení a hlásenie o verejnoprospešnosti na rok 2011, návrh rozpočtu na rok 2012, ako aj hlásenie o činnosti VPN ZSM, rozhodli o prijatí nových členov a venovali sa i ďalším aktuálnym otázkam.

http://www.luno.hu/content/view/12737/1/

Na úvod Valného zhromaždenia Zväzu Slovákov v Maďarsku (VZ ZSM) zaznela hymna Zväzu Daj Boh šťastia tejto zemi, po ktorej 99 delegátov z celej krajiny pozdravila riaditeľka Slovenského inštitútu. Jana Tomková prítomných informovala o. i. o tom, že nový minister zahraničných vecí Slovenskej republiky a podpredseda vlády SR Miroslav Lajčák 1. júna v rámci oficiálnej návštevy Maďarska v inštitúte sa mieni stretnúť s krajanmi. V úvodnej časti VZ ZSM predsedníčka najpočetnejšej organizácie Slovákov v Maďarsku Ruženka Egyedová Baráneková darovaním gobelínu večne mladej, neúnavnej aktivistke ZSM, Mlynčanke Gizele Molnárovej pripomenula jej okrúhle životné jubileum.

Snemovanie, ktorému predsedala Mária Nagyová z Čívu, začalo prácu vypočutím si hlásenia o činnosti Verejnoprospešnej nadácie ZSM v roku 2011. valzva02Tajomníčka Zväzu Monika Szabová informovala najmä o minuloročných súbehoch VPN ZSM na kultúrne podujatia a tábory, k vypísaniu ktorých došlo z objektívnych dôvodov dosť neskoro, nadácia totiž dostala peniaze až koncom septembra. Tradičnej Školy v prírode Spoznaj svoje korene sa vďaka finančnej podpore Vlády SR v druhej polovici minulého roka zúčastnilo 250 žiakov. Kuratórium VPN ZSM vymenováva ZSM ako zriaďovateľ, a tak R. Egyedová Baráneková po poďakovaní doterajšiemu kuratóriu navrhla zostavu nového kuratória (predsedníčka Anna Divičanová, členovia: Helena Somogyiová, Anna Komjáthiová, Monika Szabová, Tomáš Nagy, Marta Papučková ml. a R. Egyedová Baráneková). Návrh delegáti jednohlasne schválili. Členkami Revíznej komisie VPN ZSM sa stali Alžbeta Szabová, Judita Orliczká a Katarína Fehérová.

Správu o činnosti ZSM v roku 2011 predniesla predsedníčka R. Egyedová Baráneková (jej najdôležitejšie časti prinášame na konci tohto príspevku). S referátom o činnosti nominantov ZSM v Celoštátnej slovenskej samospráve a o spolupráci s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí na snemovaní vystúpil vedúci koalície, Klubu poslancov Spolu a člen Zboru poradcov predsedu ÚSŽZ Imrich Fuhl. Pred diskusiou so svojimi koreferátmi k správe o minuloročnej činnosti Zväzu ešte vystúpili vedúci jednotlivých regiónov: Anna Szántaiová, Anna Molnárová, Veronika Árendášová, Marta Papučková, Valéria Petőfiová, Katarína Krafčenková a R. Egyedová Baráneková.

valzva03Prácu Finančného výboru za rok 2011 zhodnotila jeho predsedníčka Katarína Kormošová, ktorá poukázala nato, že ZSM napriek neľahkej finančnej situácii dokázal usporiadať tradičné podujatia organizácie. Delegáti potom schválili ako hlásenie o verejnoprospešnosti, tak aj návrh rozpočtu na rok 2012 a rozhodli aj o prijatí celého radu nových členov z Budapešti, Čabačudu, Dolných Petian, Dunaeďházu, Terian a Šalgótarjánu, pričom brali na vedomie aj skutočnosť, že dvaja doterajší členovia z Čabačudu zo Zväzu vystúpili.

Novelizovaný zákon o občianskych organizáciách si vyžaduje modifikáciu Stanov ZSM. Delegáti o tom rozhodnú na druhom tohoročnom riadnom valnom zhromaždení Zväzu, ktoré sa podľa predbežných plánov bude konať 16. a 17. novembra v Hronci.

Text a foto: (oslovma.hu)

Hlavné body Správy o činnosti ZSM v roku 2011

Zväz Slovákov v Maďarsku aj v roku 2011 pokračoval vo svojej činnosti s maximálnym nasadením a zanietením za doteraz najťažších podmienok. Ešte valzva04nikdy ZSM nebol v takej ťažkej, možno povedať kritickej situácii ako v minulom roku. Vyplývalo to z dvoch faktorov:
1. Fond Sándora Wekerleho preúčtoval schválené financie z mája až 25. novembra 2011.
2. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí mohol preorientovať financie zo získaných grantov až v septembri.
Veľmi otvorene sa rokovalo aj o týchto problémoch a ich riešení na tradičnom stretnutí aktivistov ZSM v slovenskom Hronci. Je jednoznačné, že celý systém financovania je nevyhovujúci.
Prvoradým cieľom organizácie bolo mobilizovať, aktivizovať čo najširšie spektrum slovenskej národnosti s cieľom, aby sa naši Slováci v rámci sčítania obyvateľstva prihlásili k slovenskej národnosti. ZSM vydalo k tomuto účelu leták so slovenským i maďarským textom. Rozširovali sme ho na všetkých podujatiach.
Rok 2011 bol rokom mnohých zmien, najmä čo sa týka legislatívy. Mnohé otázky a výhrady zazneli aj na nami organizovanej konferencii Ako ďalej, Slováci v Maďarsku. Materiály z tohto nášho významného podujatia nájdete na portáli oslovma.hu:

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/183-archiv-politika-archiv-politika/584-konferencia-ako-alej-slovaci-v-maarsku

Mimoriadne obavy z nášho pohľadu máme o budúcnosť občianskej sféry, t. j. aj našej organizácie. Nehovoriac o zmenách v samosprávnom a školskom valzva05systéme. K týmto otázkam sa uskutočnilo viacero stretnutí s pozvanými odborníkmi. Z pohľadu obsahového zamerania činnosti ZSM je najdôležitejšia činnosť miestnych pobočiek pri zachovávaní slovenského národnostného povedomia, zachovaniu jazyka a kultúrnych hodnôt. Vedenie ZSM vysoko oceňuje prácu svojich aktivistov, pretože je to práca nesmierne náročná, prameniaca z hlbokej oddanosti k svojej národnosti, pritom materiálne nehonorovaná. Činnosť spolkov, speváckych a folklórnych skupín sa snaží vedenie vždy vyzdvihnúť osobne na slávnostných podujatiach. ZSM v rámci plnenia jedného zo svojich cieľov „motivovať“ organizovala:
- už spomínané Slovenské spievanky a veršovačky
- prekrásne stretnutia slovenských žien na veľvyslanectve SR Slovenská gazdinka za prítomnosti manželky prezidenta SR, pani Silvie Gašparovičovej a predsedu ÚSŽZ Milana Vetráka
- sviatok slovenského folklóru v rámci Celoštátneho slovenského folklórneho festivalu v Banke
- veľmi náročný, ale ojedinelý projekt piatich turnusov Školy v prírode v Hronci (od septembra do novembra). Projekt, ktorý prostredníctvom VPN ZSM LIPA financuje Vláda SR je mimoriadne náročný po organizačnej i obsahovej stránke. Každoročne sa ho zúčastňuje okolo 250 - 300 žiakov zo valzva06slovenských národnostných škôl.
- medzinárodnú konferenciu v Mlynkoch Ako ďalej, Slováci v Maďarsku
Mimoriadne dôležitá a osožná bola spolupráca s ÚSŽZ pri organizovaní nádherných podujatí pre zahraničných Slovákov:
- Krajanská nedeľa v Detve, kde na základe návrhov ZSM vystupovali členovia FS LIPA z Budapešti
Z dotácii ÚSŽZ v podstate organizuje ZSM prevažnú väčšinu svojich podujatí a má preto pre jej prácu existenčný význam. ZSM úzko spolupracuje aj s Maďarským osvetovým ústavom - konkrétne s Radou expertov pre národnosti. Aj v tomto období ZSM pokračovala v tradícii nadštandardne dobrých vzťahov s Veľvyslanectvom SR a so Slovenským inštitútom v Budapešti. Okrem toho ZSM aktívne spolupracuje s miestnymi slovenskými národnostnými samosprávami a so župnými samosprávami v Novohradskej a Komárňansko-Ostrihomskej župe. ZSM sa aj v tomto období verejne vyjadroval k závažným spoločensko-politickým problémom, resp. udalostiam. Žiaľ, naďalej pociťuje nedostatočnú možnosť vyjadrovať sa k závažným otázkam slovenskej národnosti v Maďarsku. Možno povedať, že záujem o názory ZSM malo skôr Slovensko. Napriek tomu ZSM využíva každú možnosť na vyjadrovanie svojich postojov, názorov v presvedčení, že znovu sa vytvoria podmienky na akceptovanie a primerané uznanie spoločenskej, t. j. občianskej sféry.

Ruženka Egyedová Baráneková

http://www.zsm.hu/content/view/15/41/
www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/LipaPodp.rtf
http://www.luno.hu/content/view/12737/1/

valzva07valzva08valzva09valzva10valzva11valzva12valzva13