ned07212024

Posledná aktualizáciastr, 17 júl 2024 10am

Aj v Budapešti si ctia pamiatku J. Viktorina

BpVikto1Viktorin spája ľudí rovnakého cítenia i dnesSlovenská škola v Budapešti a Obchodná akadémia Šurany: dohoda o spolupráci v rámci programu ComeniusNárodného buditeľa, rodáka zo Zavaru pri Trnave J. K. Viktorina, ktorý ukončil svoju životnú púť vo Vyšehrade, si rovnako vážia v Maďarsku a na Slovensku.

V marci 2012 sa konal vo Vyšehrade Deň Jozefa Karola Viktorina pri príležitosti 190. výročia jeho narodenia, ktorý bol spojený s vedeckou konferenciou a výstavou o živote a diele vydavateľa a literáta J. K. Viktorina (1822-1874). Od 24. mája si túto výstavu môžu pozrieť záujemcovia v Budapešti, keďže práve v tento deň sa v priestoroch Slovenskej školy v Budapešti konala jej vernisáž.

Súčasťou Slovenskej školy v Budapešti, nachádzajúcej sa v budapeštianskom XIII. obvode, je BpVikto2Materská škola, základná škola, gymnázium a žiacky domov. Škola má mnohoročnú tradíciu. V rámci mimoškolskej činnosti sa žiaci pod vedením skúsených pedagogických pracovníkov zapájajú do kultúrnych i športových podujatí. Akcie školy radi navštevujú rodičia i priatelia školy, o čom sme sa mali možnosť presvedčiť 24. mája, kedy sa v škole konalo slávnostné otvorenie výstavy zorganizovanej v spolupráci s Múzeom kráľa Mateja Korvína vo Vyšehrade spojené s benefičným galaprogramom.

Spevom, tancom, hudbou, hovoreným slovom sa do programu zapojili takmer všetci žiaci školy. Sálou znela slovenská ľudová hudba, básne, piesne. Podujatia sa zúčastnilo viacero významných hostí, ku ktorým patrili predseda Celoštátnej slovenskej samosprávy Ján Fuzik, ako aj predsedovia slovenských samospráv jednotlivých budapeštianskych obvodov, autorka diela Búrlivý život Jozefa Karola Viktorina a mnohí ďalší.

Slávnosť otvorila riaditeľka školy Júlia Szabová Marloková, prítomným sa prihovoril aj autor výstavy, muzeológ a archeológ vyšehradského múzea Péter Gróf. Po slávnostnom otvorení výstavy sa účastníci podujatia presunuli na galaprogram, ktorého súčasťou bola aj benefičná akcia z iniciatívy učiteľky Marty Pálmayovej Pápaiovej, ktorá v tomto BpVikto3školskom roku končí svoju pedagogickú prax a chce naplniť svoj sen - zabezpečiť pre školu nový klavír.

J. K. Viktorin spája ľudí rovnakého cítenia i dnes

Kto bol Jozef Karol Viktorin (1822-1874)? - Kňaz, národný buditeľ, literát, vydavateľ almanachov Lipa a Concordia, podporovateľ talentovaných básnikov a prozaikov 19. storočia, autor niekoľkých cestopisných a historických diel, ako i gramatiky slovenského jazyka napísanej v nemeckom jazyku. Bol to náš rodák, z obce Zavar. Jeho životná púť bola plná prekážok, ktoré zdolával pomocou silnej vôle a charakteru. Je pochovaný v maďarskom mestečku Vyšehrad (Visegrád). S menom Jozefa Karola Viktorina sa síce stretávame v encyklopedických prameňoch, bpvikto4je spomenuté v dejinách slovenskej literatúry, ale nie každý, koho sa spýtame „Kto bol J. K. Viktorin?“ vie dať správnu odpoveď.

K tomu, aby sa vzbudil váš záujem o túto historickú osobnosť, ktorej meno sa viaže k národno-obrodeneckému hnutiu 19. storočia, k zakladateľom Matice slovenskej a Spolku sv. Vojtecha a k mnohým ďalším aktivitám nasmerovaných v prospech rozvoja kultúry a vzdelanosti nielen Slovákov, ale i Maďarov a Nemcov, stačí ak navštívite maďarské mestečko Visegrád (Vyšehrad), a budete počuť chválospevy v prospech Jozefa K. Viktorina, ktoré iste vzbudia i vašu pozornosť, čo sa stalo i mne.

V júli roku 2010 som sa zúčastnila na slávnostnej vernisáži v rámci projektu Poklady bez hraníc, do ktorého bolo zapojené i Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch. Po oficiálnej časti podujatia som mala možnosť hovoriť s riaditeľom Múzea Kráľa Mateja Korvína a s ďalšími ľuďmi, ktorí sa veľmi pekne a s vysokou úctou vyjadrovali o Jozefovi Karolovi Viktorinovi, ktorého považujú za krstného otca svojho múzea … A vzbudili aj môj záujem.

BpVikto5Následne som sa pustila do historického výskumu, aby som sa viac dozvedela o Viktorinovi. V spolupráci s Archívom literatúry a umenia pri SNK v Martine, s Archívom Spolku sv. Vojtecha v Trnave a ďalšími ustanovizňami som zbierala informácie, dotvárajúce zaujímavý celok vo forme ucelenejších poznatkov o živote a diele J. K. Viktorina. Považovala som za dôležité nenechať si to len pre seba, ale odovzdať ďalej. A stalo sa. V spolupráci s MO Matice slovenskej v Nových Zámkoch a Občianskym združením za Troma Mostami v Nových Zámkoch bola vydaná brožúra nesúca názov Búrlivý život J. K. Viktorina, ktorej slávnostná prezentácia sa konala v 5. októbra 2011 v priestoroch MO MS Nové Zámky.

V marci 2012 sme si pripomenuli 190. výročie narodenia J. K. Viktorina. Múzeum Kráľa Mateja Korvína v spolupráci s viacerými inštitúciami usporiadalo dňa Pamätný deň Jozefa Viktorína. Keďže BpVikto6pri zbieraní materiálov k mojej výskumnej činnosti som úzko spolupracovala aj s múzeom vo Vyšehrade, dostala som pozvánku na slávnosť a súčasne som bolo oslovená s požiadavkou, vystúpiť prednáškou na vedeckej konferencii. Prijala som oboje.

Nasledovalo obdobie príprav, ktorého výsledkom bolo, že 17. marca 2012 sa delegácia zložená z členov MO MS v Nových Zámkoch pod vedením Dr. Márie Malperovej a členov OZ Za troma mostmi vedenej Ing. Františkom Danielom, zúčastnila Pamätného dňa Jozefa Karola Viktorina v maďarskom Visegráde, usporiadaného z príležitosti 190. výročia narodenia. Zúčastnili sme sa vedeckej konferencie, na ktorej prednášali: mladý maďarský historik József Demmel, Kazimír Kápolnay - predseda Slovenskej samosprávy 8. obvodu v Budapešti, PhDr. František Vrábel z Bratislavy a autorka tohto príspevku. V popoludňajších hodinách sme sa zúčastnili spomienkovej akcie pri hrobe Jozefa Viktorina. Hrob symbolicky posypali zeminou zo Zavaru, (zeminu zabezpečilo OZ za Troma mostami), Dr. Jana Garajová a Ing. František Daniel. Pri tejto príležitosti zemou pokrstili maďarskú verziu diela Búrlivý život J. K. Viktorina vydaného na CD nosiči pod názvom J. K. Viktorin Viharos élete. Po slávnostných príhovoroch a kladení vencov na hrob osobnosti, ktorú si rovnako vážime na Slovensku i v Maďarsku, sa konala slávnostná vernisáž výstavy Život a BpVikto7BpVikto8dielo J. K. Viktorina v priestoroch Kultúrno-spoločenského strediska vo Visegráde. Slávnostný deň bol ukončený svätou omšou.

Tým sa moje stretnutie s Viktorinom nekončí. Dňa 24. mája som sa zúčastnila na slávnostnej vernisáži výstavy Život a dielo J. K. Viktorina, ktorá sa konala v priestoroch Slovenskej školy v Budapešti. Výstavu si tamojší návštevníci môžu prezrieť do 15. júna a odtiaľ poputuje k nám, do Nových Zámkov, aby sa aj obyvatelia mesta Nové Zámky a jeho okolia, resp. Návštevníci dozvedeli viac o bpvikto9tejto historicky zaujímavej osobnosti. A to nie je všetko.

Symbolicky môžeme povedať, že Jozef Karol Viktorin spojil dve školy - Obchodnú akadémiu Šurany a Slovenskú školu v Budapešti (jej súčasťou je materská škola, základná škola, gymnázium a žiacky domov). Dňa 6. júna 2012 vznikla spoločná dohoda vedení oboch škôl k spolupráci v rámci programu Comenius. Po rekapitulácii všetkých udalostí môžeme teda povedať, že J. K. Viktorin spája ľudí i dnes.

PaedDr. Helena Rusnáková

Pamätný deň Jozefa Viktorína vo Vyšehrade   -   Fotoalbum
Veľký Pilíšan Jozef Viktorín
Vyšehradská panoráma s pamätníkom J. Viktorina
Slovenská škola v Budapešti (MTV-Domovina-Video)