Výzva na predkladanie žiadostí o podporu

VpnZsm01Verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku (VPN ZSM) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o podporu slovenskej národnostnej menšiny v oblasti vzdelávania a kultúry v roku 2013.Termín zaslania žiadostí: do 1. augusta 2013Stiahnite si (kliknutím na odkaz): www.oslovma.hu/XXX/VpnZsm13.rtf

Verejnoprospešná nadácia
Zväzu Slovákov v Maďarsku

V ý z v a
na predkladanie žiadostí o podporu
 

Stiahnite si (kliknutím na odkaz): www.oslovma.hu/XXX/VpnZsm13.rtf

Verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku (VPN ZSM)
vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o podporu
slovenskej národnostnej menšiny v oblasti vzdelávania a kultúry v roku 2013.

Finančná podpora sa poskytuje na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky s vládou Maďarskej republiky o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry z 12. decembra 2003.

VPN ZSM touto výzvou podporí projekty zamerané na aktivity v časovom období od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013.

VpnZsm02Žiadosti na podporu projektov môžu podávať:

a)                 školské a vzdelávacie inštitúcie - na financovanie výchovno-vzdelávacieho procesu v školských a vzdelávacích inštitúciách zabezpečujúcich výučbu slovenského jazyka alebo výučbu v slovenskom jazyku, resp. v oblasti slovenskej kultúry na území Maďarska,

b)                študenti vysokých škôl - na podporu študentom vysokých škôl študujúcim na území Maďarska, ktorá prispeje k zachovaniu a rozvoju kultúrnej alebo jazykovej identity osôb patriacich k slovenskej národnostnej menšine,

c)                pedagógovia - na podporu ďalšieho vzdelávania pedagógov vyučujúcich na základných, stredných a vysokých školách na území Maďarska slovenský jazyk alebo v slovenskom jazyku, resp. slovenskú kultúru, pokiaľ je toto organizované slovenskými inštitúciami na území Maďarska,

d)                spoločenské organizácie, miestne a regionálne slovenské samosprávy - na podporu spoločenských organizácií založených na území Maďarska, ktorých činnosť smeruje k podpore zachovania a rozvoja jazykovej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny žijúcej na území Maďarska.

Cieľ podpory:

Cieľom podpory je prispieť k zachovaniu a rozvíjaniu kultúrnej a jazykovej identity osôb patriacich k slovenskej národnostnej menšine v Maďarsku, k zachovaniu slovenských kultúrnych hodnôt, k podpore slovenskej záujmovo-umeleckej a výchovno-vzdelávacej činnosti.

V roku 2013 sa uprednostňujú žiadosti zamerané na:

VpnZsm03Povinné prílohy:

- popis projektu (približne 1 strana) v slovenskom jazyku,

- presný rozpočet.

Maximálna výška podpory na jednu žiadosť o podporu projektu: 300 000 Ft.

Termín zaslania žiadostí: do 1. augusta 2013 (rozhoduje poštová pečiatka).

Rozhodnutie kuratória VPN ZSM: 15. augusta 2013.

Upozornenie: Žiadosť o podporu treba zaslať na tlačive, ktoré si možno zaobstarať u regionálnych vedúcich Zväzu Slovákov v Maďarsku:

Anna Szigetiová Szántaiová - Veľký Bánhedeš,
Marta Papučková - Mlynky,
Veronika Árendášová - Tardoš,
Katarína Krafčenková - Nové Mesto pod Šiatrom,
Valéria Petőfiová - Répašská Huta,
Judita Fábriová - Sarvaš,
Anna Molnárová - Slovenský Komlóš,
Ruženka Egyedová Baráneková - Šalgótarján.

Tlačivo nájdete aj na www.zsm.hu alebo žiadajte na poštovej adrese ZSM:

Magyarországi Szlovákok Szövetsége
1116 Budapest, Kondorosi út 10./B. B. ép. IV./15.

Stiahnite si (kliknutím na odkaz): www.oslovma.hu/XXX/VpnZsm13.rtf

Žiadosti - spolu s prílohami - prosíme zaslať na uvedenú adresu a podľa možnosti aj elektronickou poštou na adresu tajomníka VPN ZSM Imricha Fuhla: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., od ktorého získate aj ďalšie informácie (č. tel: 06 20 316 7402).

 

VpnZsm04Verejnoprospešná nadácia ZSM                                                                                 Príloha č. 1

Popis projektu

Program: Projekty na aktivity Slovákov žijúcich v Maďarsku v roku 2013

Žiadateľ (organizácia, fyzická osoba): .....................................................................................

Názov projektu: ..........................................................................................................................

Druh aktivity, zámery a ciele projektu, komu je určený, význam...

(Približne 1 strana v slovenskom jazyku)

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

 

 

Verejnoprospešná nadácia ZSM                                                                                  Príloha č. 2

Rozpočet projektu

Program: Projekty na aktivity Slovákov žijúcich v Maďarsku v roku 2013

Žiadateľ (organizácia, fyzická osoba): ........................................................................................

Názov projektu: .........................................................................................................................

Termín realizácie: .......................................... Miesto realizácie: ................................................

 

Náklady

 

Celkový rozpočet

Požadované od VPN ZSM

v HUF / Eur

v HUF / Eur

Číslo

Nákladové položky - druh

 

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

11.

 

 

 

Spolu:

 

 

II. Príjmy (tržby)

 

 

III. Rozdiel I. - II.

 

 

IV. Požadovaný príspevok od VPN ZSM

 

 

Vypracoval: ..................................                   Schválil: .................................................

(meno, podpis)                                                 (meno, podpis, pečiatka)

V ..................................................                  dňa .........................................................

Poznámky:      

1.      Rozpočet je potrebné spracovať za každý projekt osobitne.
2.      Za projekt nemožno považovať celoročnú činnosť žiadateľa

 

VpnZsm06Verejnoprospešná nadácia ZSM                                                                             Príloha č. 3

Údaje, informácie o žiadateľovi

Program: Projekty na aktivity Slovákov žijúcich v Maďarsku v roku 2013

Žiadateľ (organizácia)            v slovenčine:

v maďarčine:

Adresa (u fyzickej osoby uviesť trvalé bydlisko):

Organizačno-právna forma:

Spôsob a miesto registrácie:

Zameranie a pôsobnosť organizácie:

Počet členov:

Názov a adresa banky žiadateľa:

Číslo účtu žiadateľa:

IBAN žiadateľa:

BIC/SWIFT kód banky žiadateľa:

VpnZsm05Štatutárny zástupca žiadateľa (meno a priezvisko):

Telefón: ................................................... Fax: ...........................................................

E-mail: ..................................................... Mobil: ......................................................

Kontaktná osoba pre styk s VPN ZSM (meno a priezvisko):

Adresa kontaktnej osoby:

Telefón: ................................................... Fax: ...........................................................

E-mail: ..................................................... Mobil: ......................................................

Názov projektu:

Požadovaná výška príspevku v HUF / Eur:

Celkové náklady na realizáciu projektu v HUF / Eur:

Autor projektu:

Termín realizácie projektu (začiatok - koniec):

Ďalšie zdroje financovania projektu:

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Finančné prostriedky pridelené z iných štátnych, samosprávnych, občianskych zdrojov z Maďarska a SR v predchádzajúcich rokoch:

Rok

Maďarsko

Slovenská republika

2010

 

 

2011

 

 

2012

 

 

Najvýznamnejšie aktivity uskutočnené v posledných troch rokoch:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Miesto, dátum:

podpis štatutárneho zástupcu                                                           podpis kontaktnej osoby

 

pečiatka žiadateľa

 

Stiahnite si (kliknutím na odkaz): www.oslovma.hu/XXX/VpnZsm13.rtf