sob11262022

Posledná aktualizáciaštv, 24 nov 2022 10am

Kuratórium VPN ZSM rozdelilo podpory

vpnvysl1Kuratórium Verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku na svojom júnovom zasadnutí rozhodlo o udelení podpory na aktivity zamerané na zachovanie a rozvoj jazykovej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny žijúcej na území Maďarska - na Školu v prírode a na kultúrno-osvetovú činnosť.

Kuratórium Verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku (VPN ZSM) na svojom zasadnutí 13. júna 2015 rozhodlo o udelení podpory na aktivity zamerané na zachovanie a rozvoj jazykovej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny žijúcej na území Maďarska. Vláda Slovenskej republiky prostredníctvom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) poskytla finančnú podporu vo výške 99.581,76 € pre VPN ZSM ako súčasť štátnej podpory Slovákov žijúcich v zahraničí na realizáciu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry z r. 2003. V zmysle Zmluvy o poskytnutí podpory uzatvorenej medzi ÚSŽZ a VPN ZSM nadácia je oprávnená použiť maximálne 10 % zo sumy poskytnutej podpory na vlastné prevádzkové náklady, na zabezpečenie organizovania, zverejňovania, realizácie a kontroly prideľovania podpory žiadateľom.

Kuratórium vyčlenilo na päť turnusov tohoročnej Školy v prírode - Poznaj svoje korene 50 000 €. V rámci prípravy VPN ZSM vypísala súbeh pre slovenské národnostné školy v Maďarsku. V poradí už ôsmy ročník Školy v prírode sa uskutoční v intervale od 20. septembra do 25. októbra 2015 v Rekreačnom zariadení Poniklec v Hronci pri Brezne. Školy v prírode sa zúčastnia najmä žiaci základných škôl, ale aj stredo- a vysokoškoláci, ako aj pedagógovia-slovenčinári zo škôl, ktoré sa zapojili do programu. Spolu ide o takmer 250 účastníkov. Na základe rozhodnutia kuratória VPN ZSM koordinátorkou, hlavnou organizátorkou programu aj v tomto roku je autorka projektu, predsedníčka ZSM Ruženka Egyedová Baráneková. Cieľom programu Poznaj svoje korene - Škola v prírode na Slovensku je v slovenskom prostredí zabezpečiť pre žiakov slovenských národnostných škôl možnosť zdokonaľovať sa v slovenskom jazyku; prehlbovať si citovú spolupatričnosť k slovenskému národu; pripraviť sa na štátnu skúšku zo slovenského jazyka a spoznávať históriu, kultúru a prírodné krásy Slovenska. Členovia Správnej rady VPN ZSM vyčlenili 4.500 € na tohoročnú celoštátnu súťaž v speve slovenských ľudových piesní a v prednese poézie a prózy Slovenské spievanky a veršovačky, venovanú 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra. Troch regionálnych kôl súťaže (Slovenský Komlóš, Sudice, Santov) a celoštátneho kola v budapeštianskom Slovenskom inštitúte sa zúčastnilo spolu 360 nádejných talentov.

VPN ZSM vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o podporu slovenskej národnostnej menšiny v oblasti vzdelávania a kultúry v roku 2015. Žiadosti na podporu projektov mohli podávať školské a vzdelávacie inštitúcie, študenti vysokých škôl, pedagógovia, ako aj spoločenské organizácie, miestne a regionálne slovenské samosprávy. Cieľom podpory je prispieť k zachovaniu a rozvíjaniu kultúrnej a jazykovej identity osôb patriacich k slovenskej národnostnej menšine v Maďarsku, k zachovaniu slovenských kultúrnych hodnôt, k podpore slovenskej záujmovo-umeleckej a výchovno-vzdelávacej činnosti. Do súbehu prišlo celkovo 136 projektov, suma požadovaných dotácií spolu: 28 501 183 Ft. Kuratórium v tomto roku 113 súbehov podporilo celkovou sumou 10 835 700 Ft (viac než 36 tisíc €): na výchovno-vzdelávaciu činnosť udelilo 1 803 000 Ft, na ďalšie vzdelávanie pedagógov 320 000 Ft a na podporu kultúrnych aktivít (spoločenských organizácií a slovenských samospráv) 8 712 700 Ft. Správna rada v tomto roku kvôli obmedzeným možnostiam VPN ZSM, z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov zamietla 23 žiadostí.

Kuratórium VPN ZSM vymenováva ZSM ako zriaďovateľ. V zmysle uznesenia Valného zhromaždenia ZSM kuratórium tvoria: Matej Šipický (predseda), Anna Komjáthiová, Tomáš Nagy, Marta Papučková, Helena Somogyiová, Vlasta Zsákaiová a Ruženka Egyedová Baráneková. Členkami Revíznej komisie VPN ZSM sú Alžbeta Szabová, Katarína Fehérová a Judita Orliczká, tajomníkom VPN ZSM je Imrich Fuhl.

Stiahnite si: www.oslovma.hu/XXX/VpnVys15.rtf

Podpory Verejnoprospešnej nadácie
Zväzu Slovákov v Maďarsku na rok 2015

Školstvo, výchovno-vzdelávacia činnosť

Žiadateľ

Projekt

Suma

Materská škola v Horných Peťanoch

Pomôcky pre vyučovanie slovenčiny

60 000 Ft

Základná škola v Pitvaroši

Poznávací výlet do mesta našich predkov

67 000 Ft

Nadácia pre školu v Mlynkoch

III. Tematický deň „Slováci v Maďarsku“

90 000 Ft

Slovenský evanjelický cirkevný zbor v Budapešti

Ekumenický biblický tábor pre deti

60 000 Ft

Slov. ev. cirkevný zbor v Slovenskom Komlóši

Letný tábor pre deti

100 000 Ft

Nadácia dvojjazyčnej školy v Novom Meste pod Šiatrom

Súťaž v prednese piesni, poézie a prózy

20 000 Ft

Dvojjazyčná škola v Novom Meste pod Šiatrom

Letný tábor „Spoločným jazykom...”

50 000 Ft

Základná škola v Níži

„Maličká som“

40 000 Ft

Slovenská samospráva v Horných Peťanoch

Chystáme sa na sviatky

40 000 Ft

Miestna organizácia ZSM v Horných Peťanoch

Slovenský Mikuláš

40 000 Ft

Organizácia Slovákov v Poľnom Berinčoku

Kultúrne dedičstvo našich predkov

150 000 Ft

Organizácia Slovákov v Poľnom Berinčoku

Prezentácia kultúry miestnych Slovákov

150 000 Ft

Slovenská samospráva vo Veňarci

Výučba ľudovej hudby

120 000 Ft

Slovenská samospráva v Jači

Tábor mladých hudobníkov

50 000 Ft

Materská škola v Netejči

Pomôcky pre vyučovanie slovenčiny

90 000 Ft

Spolok gerendášskych Slovákov

Letný tábor

100 000 Ft

Základná škola v Senváclave

Divadlo, výstava, kultúrny program

90 000 Ft

Materská škola v Agárde

Pomôcky pre vyučovanie slovenčiny

50 000 Ft

Slovenská samospráva obce Novohrad

Národopisná zbierka a detské hry

80 000 Ft

Základná škola v Lucine

Národopisné dni

150 000 Ft

Slovenská samospráva v Lucine

Šatstvo našich predkov

80 000 Ft

Základná škola v Čabačude

Cesta do Školy v prírode

16 000 Ft

Slovenská samospráva v Rétšágu

Slovenský krúžok základnej školy

30 000 Ft

Základná škola v Novej Hute

Pomôcky pre vyučovanie slovenčiny

80 000 Ft

Ďalšie vzdelávanie pedagógov

Žiadateľ

Projekt

Suma

Čabianska organizácia Slovákov

Doškoľovanie „V prospech budúcnosti“

50 000 Ft

Emese Gimesiová Sokolová

Školné

70 000 Ft

Atila Rusnák (Dabaš-Šára)

Školné

200 000 Ft

VpnZsmPodpora kultúrnych aktivít
(spoločenských organizácií a slovenských samospráv)

Žiadateľ

Projekt

Suma

Miestna organizácia ZSM v Hollóháze

Družobné styky s mestom Bardejov

50 000 Ft

Miestna organizácia ZSM v Orosláni

Jazykový tábor na Slovensku

140 000 Ft

Slovenská samospráva v Orosláni

Tábor pre dychovú skupinu Krídlovka

80 000 Ft

Čabianska organizácia Slovákov

Čabianske leto - Hudobný program Slovákov

100 000 Ft

Čabianska organizácia Slovákov

Výročia - Poďakovanie

50 000 Ft

Čabianska organizácia Slovákov

Národnostný festival V pokoji a mieri

200 000 Ft

Slovenská samospráva Komárňansko-Ostrihomskej župy

Odborné doškoľovanie na Slovensku

150 000 Ft

Folklórny spolok Horenka v Kétšoproni

Účasť na Folklórnom festivale Slovákov v Maďarsku

250 000 Ft

Slovenská samospráva v Níži

Stretnutie slovenských klubov

100 000 Ft

Slovenská samospráva v Níži

Naše najkrajšie sviatky

50 000 Ft

Slovenská samospráva XIII. obvodu Budapešti

Oslava pltníctva

110 000 Ft

Slovenská samospráva XIII. obvodu Budapešti

FS Železiar v XIII. obvode Budapešti

100 000 Ft

Slovenská samospráva VI. obvodu Budapešti

Pocta Š. Klempovi - Prehliadka slovenských dejateľov

80 000 Ft

Slovenská samospráva XII. obvodu Budapešti

Sedliacky Apolón - Básnická zbierka o Áchimovi

70 000 Ft

Slovenská samospráva II. obvodu Budapešti

Slováci v Maďarsku včera a dnes

116 000 Ft

Slovenský evanjelický cirkevný zbor v Budapešti

Spoločné služby Božie so Slovákmi z okolia Budapešti

70 000 Ft

Miestna organizácia ZSM v Níži

Jasienky v Bratislave

50 000 Ft

Spevácky zbor Ozvena - Budapešť

15. výročie - Nákup rovnošiat

110 000 Ft

Miestna organizácia ZSM v Horných Peťanoch

Účasť na folklórnych slávnostiach v Detve

100 000 Ft

Slovenská samospráva v Horných Peťanoch

Národnostný deň

40 000 Ft

Slovenský páví krúžok v Mlynkoch

Účasť na Folklórnom festivale Slovákov v Maďarsku

65 000 Ft

Slovenská samospráva v Číve

Oslavy 45. výročia založenia ženského speváckeho zboru

120 000 Ft

Slovenský páví krúžok v Mlynkoch

50. výročie založenia pávieho krúžku

250 000 Ft

Slovenská samospráva v Slovenskom Komlóši

Významné osobnosti komlóšskych Slovákov

100 000 Ft

Miestna organizácia ZSM v Ďurke

„Keď si ja zaspievam“

50 000 Ft

Peštiansky región ZSM

Doškoľovanie, stretnutie vedúcich pobočiek

150 000 Ft

Slovenská samospráva v Sudiciach

Účasť na Folklórnom festivale Slovákov v Maďarsku

80 000 Ft

FS Zelený veniec v Ečeri

70-ročný tanečný súbor - jubilejné oslavy

150 000 Ft

Spolok čabačudských Slovákov

Účasť na Folklórnom festivale Slovákov v Maďarsku

230 000 Ft

Tanečný spolok Komlóš

Tanečný tábor pre nácvik slovenského ľudového tanca

120 000 Ft

Nadácia za komlóšskych Slovákov

Účasť na Dni Slovákov v Malej Náne

70 000 Ft

Alexander Kormoš (Santov)

Večne živý prameň (Básnická zbierka)

300 000 Ft

Župná knižnica v Békešskej Čabe

Slovenské literárne popoludnia

150 000 Ft

Nadácia Za slovenskú kultúru v Békešskej Čabe

Stretnutie slovenských literátov

110 000 Ft

Nadácia Za slovenskú kultúru v Békešskej Čabe

Naše deti so starými rodičmi

50 000 Ft

Slovenská samospráva v Tatabányi-Bánhide

Slovenský jazykový klub

100 000 Ft

Slovenská samospráva v Tatabányi-Bánhide

Deň úcty k starším ľuďom

70 000 Ft

Klub slovenských dôchodcov - Budapešť

Prechádzka po pamiatkach Bratislavy

40 000 Ft

Monika Berényiová (Pišpek)

Publikácia Ľudový odev na hornom povodí Galgy

100 000 Ft

Ján Šutinský (Békešská Čaba)

Vydanie zbierky Pitvarošské piesne

100 000 Ft

Kruh priateľov Slovenského Komlóša

Výstava archívnych fotografií

100 000 Ft

Kruh priateľov Slovenského Komlóša

Po stopách našich predkov - Prezentácia v Malej Tarči

30 000 Ft

Združenie novohradských a hevešských Slovákov

Deň novohradských a hevešských Slovákov

280 000 Ft

Slovenská samospráva Novohradskej župy

49. Novohradské národnostné stretnutie v Banke

300 000 Ft

Slovenská samospráva Novohradskej župy

Regionálny slovenský deň

200 000 Ft

Slovenská samospráva v Šalgótarjáne

Slovenský mesiac v Župnej knižnici B. Balassiho

190 000 Ft

Slovenská samospráva v Šalgótarjáne

Medzinárodné stretnutie netradičných hudobných nástrojov

90 000 Ft

Slovenská samospráva v Dunaeďháze

Slnečnica - Zachovanie miestnych slovenských tradícií

100 000 Ft

Klub dôchodcov v Dunaeďháze

Stretnutie tanečných a speváckych skupín

60 000 Ft

Miestna organizácia ZSM v Číve

Účasť na Folklórnom festivale Slovákov v Maďarsku

115 000 Ft

Slovenská samospráva v Senváclave

Slovenský deň v obci

100 000 Ft

Slovenská samospráva v Senváclave

Družobné styky

50 000 Ft

Slovenská samospráva v Baňačke

Mariánske stretnutie zemplínskych Slovákov

50 000 Ft

Spevácky zbor Telekgerendáši

Účasť na Folklórnom festivale Slovákov v Maďarsku

200 000 Ft

Spevácky zbor Telekgerendáši

40. výročie založenia zboru

120 000 Ft

Slovenská samospráva v Čorváši

Na linke priateľstva s mestom Sládkovičovo

60 000 Ft

Samospráva obce Pitvaroš

Družobné styky s Kolárovom

60 000 Ft

Slovenská samospráva v Galgagute

Výstava šatiek

100 000 Ft

Organizácia slovenskej mládeže v Maďarsku

Dolnozemský pohár 2015

70 000 Ft

Organizácia slovenskej mládeže v Maďarsku

Slovenská mládežnícka akadémia

80 000 Ft

Organizácia slovenskej mládeže v Maďarsku

Skutočná slovenská svadba

50 000 Ft

Slovenská samospráva v Santove

Santovská svadba

90 000 Ft

Miestna organizácia ZSM v Santove

Santovská svadba

100 000 Ft

Miestna organizácia ZSM v Kóšpallagu

Obecný deň

80 000 Ft

Miestna organizácia ZSM v Kóšpallagu

Účasť na folklórnych slávnostiach v Detve

50 000 Ft

Spolok pre Sülysáp

Piesne Slovákov v povodí Tápió (publikácia)

80 000 Ft

Miestna organizácia ZSM v Novej Hute

Účasť na Folklórnom festivale Slovákov v Maďarsku

190 000 Ft

Slovenská samospráva v Agárde

Účasť na folklórnych slávnostiach v Detve

80 000 Ft

Organizácia komlóšskych Slovákov

Vydanie knihy „Komlóšske pochúťky“

60 000 Ft

Slovenská samospráva v Čobánke

Účasť na folklórnych slávnostiach

50 000 Ft

Slovenská samospráva v Čobánke

Slovenský Advent

50 000 Ft

Slovenská samospráva v Ďurke

Jesenný deň obce

50 000 Ft

Slovenská samospráva v Répášskej Hute

Výstava fotografií

57 900 Ft

FS Veľká Bukovinka v Répašskej Hute

Účasť na folklórnych slávnostiach v Detve

90 000 Ft

Slovenská samospráva vo Vacove

Slovenské Vianoce

50 000 Ft

Slovenská samospráva v Pilíšskej Čabe

Slovenské kultúrne podujatia

100 000 Ft

Miestna organizácia ZSM v Perbáli

Družobné styky so Slovenskom

120 000 Ft

Spolok Slovákov v Dabaš-Šáre

VI. Slovenský národnostný týždeň

100 000 Ft

Slovenská samospráva v Dabaš-Šáre

Ulica závinov

40 000 Ft

Miestna organizácia ZSM v Šárišápe

Účasť na Folklórnom festivale Slovákov v Maďarsku

98 800 Ft

Slovenská samospráva vo Veľkom Bánhedeši

Slovenské kultúrne podujatia

50 000 Ft

Výskumný ústav CSSM

V službách vedy a národnosti

150 000 Ft

Výskumný ústav CSSM

100. výročie narodenia O. Francisciho - koncert

50 000 Ft

Slovenská samospráva v Malej Hute

Adventné stretnutie Slovákov

50 000 Ft

Slovenská samospráva v Pálháze

Deň Slovákov v Pálháze

70 000 Ft

Slovenská samospráva v Sédi

Účasť na folklórnych slávnostiach v Detve

60 000 Ft

Zamietnuté žiadosti, nepodporené projekty
(z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov)

Žiadateľ

                           Projekt

Slovenská samospráva v Dolných Peťanoch

Ochrana tradícií

Slovenská samospráva v Tárnoku

Zbierka kultúrnych hodnôt miestnych Slovákov

Slovenská samospráva Békešskej župy

Detský tábor vo Veľkom Bánhedeši

Spolok gerendášskych Slovákov

Oberačková slávnosť

Slovenská samospráva v Sédi

Oberačková slávnosť

Slovenská samospráva v Jášči

Oberačková slávnosť

Miestna organizácia ZSM v Agárde

Oberačková slávnosť

Základná škola v Senváclave

Spoznaj kraj svojich predkov

Kultúrny spolok Pre Mlynky

„Opereta, moja láska...“

Katolícka základná škola v Dabaš-Šáre

Letný družinový tábor

Výskumný ústav CSSM

Výskum v Eďháze

Slovenská samospráva v Jači

Digitalizácie kultúrneho dedičstva

Slovenská samospráva vo Vágášskej Hute

Digitalizácie kultúrneho dedičstva

Slovenská samospráva v Telekgerendáši

Digitalizácie kultúrneho dedičstva

Slovenská samospráva v Síleši

Digitalizácie kultúrneho dedičstva

Slovenská samospráva v Ďurke

Digitalizácie kultúrneho dedičstva

Slovenská samospráva v Bíri

Digitalizácie kultúrneho dedičstva

Slovenská samospráva v Banke

Digitalizácie kultúrneho dedičstva

Slovenská samospráva v Čorváši

Digitalizácie kultúrneho dedičstva

Slovenská samospráva v Alkári

Digitalizácie kultúrneho dedičstva

Slovenská samospráva v Agárde

Digitalizácie kultúrneho dedičstva

Slovenská samospráva vo Veľkom Bánhedeši

Digitalizácie kultúrneho dedičstva

Slovenská samospráva v Eleku

Digitalizácie kultúrneho dedičstva