sob07202024

Posledná aktualizáciastr, 17 júl 2024 10am

Kuratórium VPN ZSM rozdelilo podpory

Kuratórium Verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku na svojom zasadnutí 23. júla 2021 rozhodlo o udelení podpory na aktivity zamerané na zachovanie a rozvoj jazykovej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny žijúcej na území Maďarska - na Školu v prírode a na kultúrno-osvetovú činnosť.

Kuratórium Verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku (VPN ZSM) na svojom zasadnutí 23. júla 2021 rozhodlo o udelení podpôr na aktivity zamerané na zachovanie a rozvoj jazykovej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny žijúcej na území Maďarska. Vláda Slovenskej republiky prostredníctvom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) poskytla finančnú podporu vo výške 99 581 € pre VPN ZSM ako súčasť štátnej podpory Slovákov žijúcich v zahraničí na realizáciu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry z r. 2003. V zmysle Zmluvy o poskytnutí podpory uzatvorenej medzi ÚSŽZ a VPN ZSM nadácia je oprávnená použiť maximálne 10 % zo sumy poskytnutej podpory na vlastné prevádzkové náklady, na zabezpečenie organizovania, zverejňovania, realizácie a kontroly prideľovania podpôr žiadateľom.
Kuratórium vyčlenilo na štyri turnusy tohtoročnej Školy v prírode - Poznaj svoje korene 40 000 €. V rámci prípravy VPN ZSM vypísala súbeh pre slovenské národnostné školy v Maďarsku. V poradí už štrnásty ročník Školy v prírode sa uskutoční v intervale od 5. septembra do 3. októbra 2021 v Penzióne Tále uprostred nízkotatranskej prírody (pod južnými svahmi Chopku a Ďumbiera). Školy v prírode sa zúčastnia žiaci 6.-8. ročníkov základných škôl a pedagógovia - slovenčinári zo škôl, ktoré sa zapojili do programu. Na základe rozhodnutia kuratória VPN ZSM koordinátorkou, hlavnou organizátorkou programu aj v tomto roku je autorka projektu, predsedníčka ZSM Ruženka Egyedová Baráneková. Cieľom programu Poznaj svoje korene - Škola v prírode na Slovensku je v slovenskom prostredí zabezpečiť pre žiakov slovenských národnostných škôl možnosť zdokonaľovať sa v slovenskom jazyku; prehlbovať si citovú spolupatričnosť k slovenskému národu; pripraviť sa na štátnu skúšku zo slovenského jazyka a spoznávať históriu, kultúru a prírodné krásy Slovenska.
Členovia Správnej rady VPN ZSM vyčlenili 3 000 € na tohtoročný Folklórny festival Slovákov v Maďarsku, 1 000 € na celoštátnu súťaž pre spevácke a folklórne skupiny Slovenský škovránok a vyhlásili výzvu na predkladanie žiadostí o podporu slovenskej národnostnej menšiny v oblasti vzdelávania a kultúry v roku 2021. Žiadosti na podporu projektov mohli podávať školské a vzdelávacie inštitúcie, študenti vysokých škôl, pedagógovia, spoločenské organizácie, miestne a regionálne slovenské samosprávy, ako aj fyzické osoby. Cieľom podpory je prispieť k zachovaniu a rozvíjaniu kultúrnej a jazykovej identity osôb patriacich k slovenskej národnostnej menšine v Maďarsku, k zachovaniu slovenských kultúrnych hodnôt, k podpore slovenskej záujmovo-umeleckej a výchovno-vzdelávacej činnosti. Uprednostňovali sa programy, ktoré prebiehajú v slovenskom jazyku a ktoré prispievajú k posilňovaniu slovenského národnostného povedomia; žiadosti zamerané na vydavateľskú činnosť, jubilujúce kultúrne telesá a prípravy na sčítanie obyvateľov; uskutočnenie Koncepcie rozvoja slovenského výchovno-vzdelávacieho systému v Maďarsku - Akčného plánu Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku; programy slúžiace na zachovanie slovenského jazyka a oživovanie slovenských tradícií, resp. účasť na slovenských regionálnych a celoštátnych podujatiach a (súťažných) kultúrnych prehliadkach a stretnutiach, ako aj spoločenských fórach o aktuálnom dianí v kruhu Slovákov v Maďarsku. Do súbehu prišlo 94 projektov, suma požadovaných dotácií spolu: 26 973 220 forintov. Kuratórium v tomto roku nezamietlo ani jednu žiadosť, 94 súbehov podporilo celkovou sumou 16 870 000 forintov (48 200 €).
Kuratórium VPN ZSM vymenováva ZSM ako zriaďovateľ. V zmysle uznesenia Valného zhromaždenia ZSM kuratórium tvoria: Matej Šipický (predseda), Anna KomjáthiováTomáš NagyMarta Papučková, Silvia Piššová HégelyováVlasta Zsákaiová Ruženka Egyedová Baráneková. Členkami Revíznej komisie VPN ZSM sú Alžbeta SzabováŽofia Štrbiková a Judita Orliczká, tajomníkom VPN ZSM je Imrich Fuhl.

Stiahnite si: http://www.oslovma.hu/XXX/VpnVys21.rtf

Podpory Verejnoprospešnej nadácie
Zväzu Slovákov v Maďarsku na rok 2021

Školstvo, výchovno-vzdelávacia činnosť

Žiadateľ

Projekt

Suma (HUF)

Nadácia MŠ Záhrada víl v Békešskej Čabe

Jesenná návšteva samoty Haluška

100 000

Nadácia MŠ Záhrada víl v Békešskej Čabe

Deň Slovákov v škôlke Záhrada víl

80 000

Slovenská samospráva v Novej Hute

Nákup kníh pre žiakov ZŠ

198 720

Materská škola „Makovička“ v Dunaeďháze

Zaobstaranie krojov

109 000

Zoltán Berényi - Ďurk

Vystúpenia žiakov ZŠ s Čibaj bandou

100 000

Kapela Čibaj banda v Jači

Nacvičovanie so žiakmi ZŠ

150 000

Nadácia ZŠ v Tatabáni-Bánhide

Učebné pomôcky

75 000

Nadácia ZŠ v Tatabáni-Bánhide

Slovenský týždeň

80 000

FS Veľká Bukovinka v Répašskej Hute

Folklórny denný tábor

100 000

Slovenská samospráva v Legínde

Letný tábor v Legínde

100 000

Slovenská samospráva v Tardoši

Slovenský jazykový a vlastivedný tábor

100 000

Základná škola v Dabaši- Šáre

Slovenský národnostný týždeň

150 000

Slovenská samospráva v Horných Peťanoch

Iba spolu - Letný tábor pre žiakov ZŠ

150 000

Základná škola v Níži

Nacvičovanie slovenských ľudových tancov

150 000

Nadácia pre školu v Mlynkoch

IX. tematický deň „Slováci v Maďarsku”

145 500

Marta Papucseková

Študijné

200 000

Monika Szabová

Moderné prístupy vo vyučovaní slov. jazyka v Maďarsku

380 000

Atila Rusnák

Metodické pomôcky pre učiteľov vyššieho stupňa

100 000

Atila Rusnák

Konverzačná príručka Učíme sa po slovensky

300 000

Slovenská samospráva II. obvodu Budapešti

Súťaž o Slovákoch v Maďarsku

150 000

Spolok gerendášskych Slovákov

Detský tábor na Slovensku

200 000

Slovenská samospráva XIII. obvodu Budapešti

Po stopách Martina Kukučina (štipendisti)

200 000

Podpora kultúrnych aktivít

Žiadateľ

Projekt

Suma (HUF)

Miestna organizácie ZSM v Kóšpallagu

Slovenské Vianoce s hosťami zo širšieho regiónu

180 000

Pobočka ZSM v Hollóháze

Družobné styky s mestom Bardejov

120 000

Folklórny spolok Zelený Veniec v Ečeri

Miestnohistorické informačné tabule

200 000

Kultúrny spolok pre Mlynky

Adventný koncert

50 000

Kultúrny spolok pre Mlynky

Online jazykové kurzy

50 000

Kultúrny spolok pre Mlynky

Zvukový nosič so pseudofolklórnou tematikou

50 000

Slovenská samospráva v Orosláni

Dedinský deň v Orosláni

150 000

Pobočka ZSM v Orosláni

Zaobstaranie krojov

250 000

Čabianska organizácia Slovákov

Spevokol na Stretnutí slovenských cirkevných zborov

150 000

Čabianska organizácia Slovákov

Slovenský národnostný míting

100 000

Čabianska organizácia Slovákov

Miniklobasiáda Slovákov

200 000

Čabianska organizácia Slovákov

Sústredenie Slovače (reaktivizovanie, spojenie kolektívov)

100 000

Pobočka ZSM v Pišpeku a M. Berényiová

Účasť na Folklórnom festivale Slovákov v Maďarsku

100 000

Pobočka ZSM v Pišpeku a M. Berényiová

Slovenská omša s knižnou premiérou

100 000

Slovenská samospráva Budapešti

Vydávanie časopisu Budapeštiansky Slovák

300 000

Zoltán Bárkányi

Vydanie zbierky drobnej prózy Návšteva

400 000

Slovenská samospráva XVII. obvodu Budapešti

Slovenské adventné stretnutie

80 000

Slovenská samospráva XVII. obvodu Budapešti

Kurz slovenského jazyka pre dospelých

100 000

Slovenská samospráva v Novej Hute

Vydanie publikácie o miestnych tradíciách

300 000

Slovenský spevokol v Novej Hute

Slovenský Škovránok

280 000

Slovenská samospráva Boršodsko-A-Z. župy

Regionálny slovenský deň

150 000

Slovenská samospráva v Albertirši

Deň Slovákov v Albertirši

200 000

Pobočka ZSM v Jači

Slovenský folklórny večierok

100 000

Pobočka ZSM v Čuvári

Slovenský národnostný deň

150 000

Pobočka ZSM v Čuvári

Čuvárska svadba

50 000

Spevokol Kvety Hút v Pálháze

Účasť na prehliadke Slovenský škovránok

300 000

Základná škola v Čabačude

Slovenské národnostné dni

150 000

Základná škola v Dunaeďháze

Vianoce národov

80 000

Folklórny spolok Horenka v Kétšoproni

Prehliadka Slovenský škovránok v Kétšoproni

400 000

Slovenská samospráva v Malej Tarči

Národnostné folklórne stretnutie

200 000

Slovenská samospráva vo Vacove

Slovenské Vianoce

100 000

Slovenská samospráva v Segedíne

Deň slovenskej kultúry v Segedíne

200 000

Slovenská samospráva v Alkári

Slovenský národnostný deň

250 000

Slovenská samospráva v Dunaeďháze

Tabuľky s názvami ulíc a inštitúcií

200 000

Slovenská samospráva v Répašskej Hute

Slovenský deň v Répášskej Hute

150 000

FS Veľká Bukovinka v Répašskej Hute

Zaobstaranie krojov

100 000

Slovenská samospráva v Legínde

Otvorenie pamätného domu

100 000

Gastronomická a turistická jednota DS ČABA300

Náš najväčší hrdina - Náš Ondriš

50 000

Gastronomická a turistická jednota DS ČABA300

Prví slovenskí letec - Ondrej Kvasz

50 000

Slovenská samospráva v Békešskej Čabe

Vydanie knihy Ľ. Z. Szeberényiho

150 000

Slovenská samospráva v Slovenskom Komlóši

Deň národností / Nástenný kalendár

200 000

Nadácia za komlóšskych Slovákov

Účasť na Folklórnom festivale Slovákov v Maďarsku

270 000

Organizácia komlóšskych Slovákov

Komlóšske dni - Slovenská gastronómia

180 000

Slovenská samospráva v Šalgótarjáne

Slovenské Vianoce / Kvíz o Slovákoch

200 000

Slovenská samospráva v Šalgótarjáne

Medzinárodné stretnutie netradičných hudobných nástrojov

200 000

Slovenská samospráva v Šalgótarjáne

Slovenské a folkové dni

350 000

Slovenská samospráva Novohradskej župy

Novohradské národnostné stretnutie v obci Banka

350 000

Slovenská samospráva Novohradskej župy

XVIII. Regionálny slovenský deň

350 000

Slovenská samospráva v Malej Náne

Účasť na regionálnych slovenských podujatiach

250 000

Slovenská samospráva v Tardoši

Deň tardošských Slovákov

150 000

Slovenský páví krúžok v Mlynkoch

Účasť na Folklórnom festivale Slovákov v Maďarsku

80 000

Slovenský páví krúžok v Mlynkoch

Vianoce s DH Šarfianka

150 000

Združenie Šóškúťanov

Tanečné sústredenie FS Večernica

150 000

Spolok Slovákov v Poľnom Berinčoku

Prezentácia kultúry miestnych Slovákov

200 000

Spolok Slovákov v Poľnom Berinčoku

Ako zachovať identitu miestnych Slovákov?

250 000

Spolok pre zachovávanie slov. trad. vo Veľkom Bánhedeši

Dvojjazyčné rozprávky ňaničky Žofky

150 000

Slovenská samospráva v Agárde

Slovenský národnostný deň

150 000

Slovenská samospráva v Horných Peťanoch

Slovenský národnostný deň

250 000

Slovenská samospráva v Níži

Stretnutie slovenských klubov a samospráv

150 000

Peštiansky región ZSM

Doškoľovanie, stretnutie vedúcich pobočiek

200 000

Slovenská samospráva v Ostrihome

Slovenský národnostný deň

180 000

Folklórny spolok Furmička v Čemeri

Sústredenie tanečníkov v obci Banka

290 000

Folklórny spolok Furmička v Čemeri

Zaobstaranie krojov

100 000

Slovenská samospráva v Gute

Pamätná tabuľa a leták s dejinami miestnych evanjelikov

300 000

Kultúrny spolok Slnečnice v Dunaeďháze

Zachovanie miestnych slovenských tradícií

240 000

Slovenská samospráva v Santove

F santofském Pilíši - Ľudové piesne zo Santova (reprint)

400 000

Slovenská samospráva v Santove

Slovenský škovránok v Santove

180 000

Miestna organizácia ZSM v Sédi

Družobné styky Séďu s Detvou

171 780

Slovenská samospráva v Čobánke

Čobánska príroda v lyrike a v obrazoch

400 000

Miestna organizácia ZSM v Čobánke

Martinské zvyky a hody medzi Slovákmi v Čobánke

70 000

Slovenský spevácky zbor Ozvena (Budapešť)

Festival zborovej hudby v Prahe

200 000

Slovenský spevácky zbor Ozvena (Budapešť)

20. výročie založenia Ozveny

400 000