sob11262022

Posledná aktualizáciaštv, 24 nov 2022 10am

Monografia v Diakovciach o Čanádalberťanoch

canalb00Pri príležitosti 65. výročia presídlenia Slovákov z Čanádalbertu do obce Diakovce v Šalianskom okrese vydal začiatkom novembra 2012 Miestny odbor Matice slovenskej peknú a na obsah bohatú knižnú publikáciu s názvom Putovanie a život Alberťanov. Jej slávnostný krst sa konal 10. novembra v Diakovciach.

Do historickej časti tejto knižnej monografie zostavovatelia prevzali a zaradili cenné údaje z veľmi hodnotného prvého diela o obci, ktorého autorom je Martin Cinkotský, jeden z prvých albertských evanjelických farárov (Dejepis osady Čanád - Alberti a opis nynejších jeji poměru, Budapešť, 1884). Podrobne v ňom opisuje prvých štyridsať rokov obce. Na podklade jeho diela diakovská knižka poskytuje významné údaje o vzniku názvu obce Albert (tak obec od svojho založenia Slováci volajú), o jeho polohe, nájomnej zmluve a podmienkach osadenia, ale aj mená prvých osadníkov, vykúpenie z poddanstva, stav a vývoj obce do roku 1884, cirkevný život, canalb02canalb01budovanie chrámu, pôsobenie a charakteristika prvých farárov, o škole a učiteľoch, o stave poľnohospodárskej výroby a mená všetkých predstaviteľov obce. Historickú časť monografie vhodne dopĺňajú aj neskoršie poznatky z publikácie vydavateľa J. Dovalovszkého, v ktorej bol v roku 1968 zhodnotený život Alberťanov do prvej polovice 20. storočia. Uvádza sa v nej aj začiatok kolektivizácie poľnohospodárstva v obci.

Z národopisného pohľadu je vhodne zaradená časť o sálašoch, čo obsahu knižky dodáva typický dolnozemský kolorit. V albertskom chotári bolo v minulosti 83 sálašov a v knižke sú uvedení všetci ich majitelia a tiež mapka s polohou jednotlivých obydlí. V knižke o živote a práci na nich vypovedajú najstarší presídlenci z Čanádalbertu v Diakovciach.

Spomienke na 65. výročie je venovaná kapitola s názvom Odchod a návrat Slovákov z Dolnej zeme na Slovensko a v nej aj usídlenie sa prisťahovaných, prevažne evanjelických rodín v jednotlivých regiónoch. Po tejto štúdii nasleduje presný a adresný zoznam presídlených rodín nielen do Diakoviec, ale aj do susedného Tešedíkova. O priebehu canalb03presídlenia a usídlenia sa tu zmieňujú nielen najstarší presídlení Alberťania, ale aj vtedajší úradníci, ktorí mali na starosti úradné, technické a materiálne zabezpečenie prichádzajúcich rodín. Táto dejinná udalosť je v knižke doložená viacerými fotografiami a dokumentmi.

Uvádzajú sa tu aj nepríjemné spomienky viacerých žijúcich. Napríklad na konci druhej svetovej vojny si starci a deti pre obvinenie Slovákov z partizánskej činnosti vytrpeli „pochodom smrti“ smerom na Gádoroš. V knižke sa poukazuje aj na fakt, že kým pobyt Slovákom v bývalom Čanádalberte z hľadiska národného nedával žiadnu perspektívu tam ďalej zotrvať, po presídlení roku 1947 na Slovensko sa im dostalo plnej možnosti národného života a rovnako aj vzdelania v canalb04rodnej reči. Dokumentujú to aj číslami, keď napríklad uvádzajú, že z terajších 111 rodín s potomkami a 22 rodín bez potomkov pochádzajúcich z Alberti, 235 osôb z nich dosiahlo na Slovensku stredné vzdelanie s maturitou a 187 osôb získalo vysokoškolský diplom. Veľkým úspechom je aj to, že viacerí z nich na Slovensku patria vo svojich odboroch medzi popredných odborníkov a menovite uviedli aj tých, ktorí svojim povolaním a činnosťou zviditeľňujú a šíria dobrú povesť ich rodákov.

Medzi cenné výpovede patria spomienky pamätníkov na prvé roky ich príchodu do nového prostredia a prispôsobenia sa životu v obci s pôvodným maďarským obyvateľstvom, ktoré tam dodnes tvorí väčšinu. Aj z toho dôvodu tvorcovia monografie zaradili do obsahu časť s názvom Z dejín obce Diakovce po príchod Čanádalberťanov.

Obohatením monografie je, že do jej obsahu boli prebraté štúdie a materiály historikov a etnológov Ondreja Krupu a Jána Janečka, rodákov z Čanádalbertu, žijúcich v Maďarsku. So súhlasom Ondreja Krupu sa takto albertský rodák i potomok z jeho skrátenej časti štúdie s názvom Svedectvo evanjelických cirkevných matrík o prvých usadlíkoch canalb05Čanádalberta má možnosť dozvedieť, že skadiaľ zo Slovenska má jeho rodina pôvod. So súhlasom Jána Janečka z jeho národopisného materiálu s názvom Slovenské ľudové zvyky v Čanádalberte (svadba, narodenie, pohreb), si čitateľ môže pripomenúť alebo zoznámiť sa s ľudovými tradíciami, ktoré tvoria ich bohaté kultúrne dedičstvo. Aj z toho dôvodu dáva táto časť publikácie z hľadiska viac ako storočného života a pobytu Alberťanov na Dolnej zemi výnimočný charakter.

O tom, ako si slovenská minorita v Diakovciach počína v súčasnosti, sa čitateľ dočíta v častiach Kultúrny a spoločenský život, Z histórie Evanjelického a.v. cirkevného zboru, Školstvo po roku 1947, Matica slovenská v Diakovciach, Po stopách predkov v Malohonte, Čanádalbert canalb06očami potomkov dnes a aj aktuálne zaradená časť Z osláv 65.výročia návratu do vlasti predkov, ktoré oslávili len krátko pred vydaním monografie.

Knižka je doplnená množstvom fotografií a dokumentov, ktoré potvrdzujú hodnovernosť diela. Po reprezentačnej monografii s názvom Pitvaroš a Pitvarošania (2008), ktorá zachytáva minulosť Pitvarošanov na Dolnej zemi a prítomnosť na Slovensku, je to druhá monografia tohto druhu. Kým na tvorbe obsahu knižky mali Pitvarošania k dispozícii zo svojich radov viaceré osobnosti a na jej vydanie prispeli viaceré obce a subjekty, albertsko-diakovská monografia je jedinečná tým, že jej vydanie podporila spolu s individuálnymi darcami len samotná obec a že v nej svedectvo o dolnozemskom živote a o prvých rokoch života v starej vlasti podávajú najstarší žijúci Alberťania. Zostavovateľmi a z väčšej časti aj autormi textov boli skúsený publicista a spisovateľ literatúry faktu Ján Jančovic, ktorý okrem toho, že sa tejto problematike venuje dlhodobo, dobre pozná aj dušu dolnozemských Slovákov, osobitne práve tých v Diakovciach a spoluzostavovateľka Mária Urbanová, dlhoročná aktivistka kultúrno-spoločenského života Slovákov v Diakovciach, predsedníčka MO MS, ktorá ako potomkyňa Alberťanov bola nielen iniciátorkou vydania monografie o svojich rodákoch, ale sama okrem iného napísala a zozbierala spomienky najstarších Alberťanov. Navyše niesla aj rozhodujúcu ťarchu zodpovednosti za úspešné vydanie tejto, pre presídlených Slovákov a ich potomkov veľmi potrebnej publikácie, ktorá mapuje minulosť a prítomnosť Alberťanov v Diakovciach.

Monografiu Ján Jančovic, Mária Urbanová a kolektív Putovanie a život Alberťanov vydal Miestny odbor Matice slovenskej v Diakovciach. Ešte sa žiada dodať, že vyšla na 232 stranách v tvrdej väzbe v počte 500 kusov. Túto peknú a na obsah bohatú knižku za účasti veľkého počtu Alberťanov a ich potomkov žijúcich nielen v Diakovciach, ale aj na rôznych miestach Slovenska, slávnostne uviedli do života 10. novembra 2012 v Kultúrnom dome v Diakovciach. Slávnostný akt posypaním prste, dovezenej z Čanádalbertu, spoločne vykonali obaja zostavovatelia monografie Mária Urbanová, Ján Jančovic, zástupca starostu obce Štefan Hudák a predsedníčka Spolku Slovákov z Maďarska Anna Piláriková.

Eva Jančovicová

canalb07-mix

Na archívnych fotografiách:
M. Danada s manželkou v r. 1918; Juraj Čiernik (1938); Žiaci evanjelickej školy s učiteľom Štefanom Hnúšťanom; Zuzana Antalecová s deťmi Jurajom a Zuzanou (1915); Divadelný súbor s režisérom Pavlom Koyšom (1950); Konfirmácia; Žofia Čemanová rod. Danadová (3. zľava hore) - reprezentačné družstvo ČSSR v hádzanej