štv07182024

Posledná aktualizáciastr, 17 júl 2024 10am

Náhle nás navždy opustil Jozef Havelka (1948-2014)

Havelka1Pilíšske výšiny plačú - Otcovský až otrocký mal rád Mlynčanov a obetoval im kus svojho života - Snažil sa všetko urobiť preto, „aby naša národnosť v Pilíši sa opäť dostala na miesto, ktoré jej patrí“ - Havelka József örökre eltávozott közülünk - Büszke volt ősei helyi szlovák nyelvjárására, amit ő maga is beszélt.

10. júla 2014 vo veku nedožitých 66 rokov nás náhle a nečakane navždy opustil náš významný slovenský aktivista, dlhoročný starosta obce Mlynky (Pilisszentkereszt), zakladajúci predseda Združenia a regionálneho kultúrneho strediska pilíšskych Slovákov, poslanec Slovenskej samosprávy v Mlynkoch a Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.
Významný činiteľ spoločenského života Slovákov v Maďarsku Jozef Havelka sa narodil v Mlynkoch 28. septembra 1948. Bol hrdý nato, že jeho rodičia a všetky predkovia boli príslušníkmi slovenskej národnosti. Jozef Havelka sa sebavedome hlásil ku svojej slovenskosti a snažil sa všetko urobiť preto, „aby naša národnosť v Pilíši sa opäť dostala na miesto, ktoré jej patrí“. Ako slovenský aktivista neúnavne pracoval v záujme toho, aby sa podarilo Havelka2spomaliť asimiláciu. Cez dlhé desaťročia zužitkoval svoje skúsenosti aj v miestnej cirkevnej rade. Počas 16 rokov aktívne napomáhal účinnú prácu obecnej samosprávy, v rokoch 1990-1994 bol jej poslancom, v rokoch 1994-2006 pracoval ako starosta, ktorý bol na tento post zvolený vždy ako slovenský kandidát. Medzi jeho dosiahnutými výsledkami a uskutočnenými cieľmi na čele snáď najslovenskejšej obce v Maďarsku mnohé majú vyslovene národnostný charakter, napríklad: slovenské tabule, pamätný park, miestne noviny, obnova starých náhrobných kameňov, vydanie obecnej monografie, družobné styky s obcami na Slovensku, atď...
Jozef Havelka bol predsedom Združenia a regionálneho kultúrneho strediska pilíšskych Slovákov od jeho založenia v roku 1999 až donedávna. Prácu Slovenskej samosprávy v Mlynkoch buď ako starosta alebo ako jej podpredseda všemožne napomáhal od jej prvého zvolenia v roku 1994. V najvyššom volenom zbore Slovákov v Maďarsku pôsobil od roku 1999, v rokoch 2003-2007 pracoval aj ako predseda Integračného výboru Celoštátnej slovenskej samosprávy (CSS). Od roku 2003 z poverenia Valného zhromaždenia CSS zastupoval záujmy Slovákov v Maďarsku aj v Medzivládnej slovensko-maďarskej zmiešanej komisii pre cezhraničnú spoluprácu. Členom Zväzu Slovákov v Maďarsku bol od roku 1985.
Nesmierne aktívny činiteľ verejného života Slovákov v Maďarsku, výnimočná osobnosť pilíšskych Slovákov, čestný občan obce Veľké Ludince (družobnej obce Mlynkov) bol ocenený Bronzovým krížom za zásluhy MR (2005) a Strieborným stupňom vyznamenania Ministerstva vnútra MR Za verejnú službu (2005). Česť jeho pamiatke!
 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.612406262191687.1073741905.147596498672668&;;type=1

Pilíšske výšiny plačú - Otcovský až otrocký mal rád Mlynčanov

Už dávno mi nebolo tak bolestivo na srdci. Už dávno sa vo mne všetko tak prudko nerozplakalo. Odišiel mi môj priateľ z Mlynkov. Odišiel nám dobrý človek Jozef Havelka. Človek, ktorého som si ľudský vážil a ktorého som mal človečensky rád. Tuším aj on mňa - a bol som mu zato povďačný. Vždy som sa tešil na stretnutie s ním, v dobrom aj v tom menej dobrom. Tešil som sa na jeho úprimnú a hlbokú slovenskosť. Vždy som si niečo odnášal z našich posedení; nielen tých, ktorým sa hovorí „oficiálne” - my sme vlastne také ani nemali. Mal som rád naše hovory uňho doma či v záhrade s pohľadmi na krásne pilíšske vrchy, ktoré tak zbožňoval. Mal nadovšetko rád svoju rodinu - manželku, dcéry a vnučku - a ja viem, že tí jeho lásku vždy opätovali. Tak otcovský až otrocký mal rád Mlynčanov a obetoval im kus svojho života. Tie pilíšske výšiny plačú a láskavé koruny ich stromov Ťa budú vždy láskať. Viem to: si aj ich. Jozef, dovoľ, aby som sa Ti poklonil a hlboko sa pred Tebou sklonil, a tá moja slza... (Drahý Jozef, klamem Ťa prvýkrát a naposledy, tých sĺz a smútku je vo mne totiž strašne veľa.) Tá moja slza nech aspoň v túto chvíľu vyjadrí moju veľkú vďačnosť zato, že som Ťa stretol, že som Ťa mohol spoznať a podávať Ti ruku a nikdy, nikdy nechcel povedať zbohom...

Juraj Migaš
Havelka József örökre eltávozott közülünk

2014. július 10-én, 65 éves korában váratlanul örökre eltávozott közülünk Havelka József (1948-2014) elismert magyarországi szlovák aktivista, sok éven át Pilisszentkereszt polgármestere, a Pilisi Szlovákok Egyesületének és Regionális Kulturális Központjának alapító elnöke, Pilisszentkereszt Szlovák Önkormányzatának elnökhelyettese, valamint az Országos Szlovák Önkormányzat Közgyűlésének tagja.
A magyarországi szlovák közélet meghatározó alakja, Havelka József 1948. szeptember 28-án született Pilisszentkereszten. Végtelenül büszke volt szülei és családja szlovák nemzetiségi gyökereire, s haláláig a pilisi szlovákság fennmaradásáért dolgozott töretlen hittel és lelkesedéssel. Fáradhatatlan elánnal küzdött a magyarországi szlovákok asszimilációjának lassítása érdekében. Tudásával és tapasztalataival hosszú évtizedeken át minden lehető módon segítette és szolgálta a helyi egyháztestület munkáját is.
16 éven át volt aktív, hatékony tagja szülőfaluja önkormányzatának: 1990-1994 között képviselőként, 1994 és 2006 között Pilisszentkereszt szlovák nemzetiségi polgármestereként. Kitűzött céljai, illetve elért eredményei mind szülőfaluja javát szolgálják. Tagja volt - többek között - a Magyarországi Szlovákok Szövetségének, a Pest Megyei Szlovák Önkormányzatnak, valamint a Határon Átívelő Együttműködést Szolgáló Magyar-Szlovák Kormányközi Vegyes Bizottságnak.
Rendkívüli munkásságát és kivételes közéleti aktivitását számos kitüntetéssel ismerték el: Pilisszentkereszt testvértelepülésének (Nagyölved) díszpolgára lett, majd 2005-ben kitüntették a Magyar Köztársaság Bronz Érdemkeresztjével, továbbá a Belügyminisztérium Köz Szolgálatért Érdemjel ezüst fokozatával.
A helyi és regionális kulturális, politikai és egyházi élet, illetve az országos szlovák nemzetiségi közélet egyik motorja, szíve volt. Bármerre járt, mindig felvállalta származását, pilisi szlovák identitását, és nagyon büszke volt ősei helyi szlovák nyelvjárására, amit ő maga is beszélt.
Nyugodjék békében!

Kondolenčný list predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Bratislava 11. júl 2014

Vážená smútiaca rodina,
ctení krajania v Mlynkoch,
vzácni Slováci žijúci v Maďarsku,
         
je veľmi ťažké rozlúčiť sa náhle a navždy s výnimočným a dobrým človekom. Človekom nielen s ušľachtilým srdcom, ale aj osobnosťou zapálenou pre slovenskú vec, pre potreby Slovákov v jeho milovaných Mlynkoch, pre život krajanov v Maďarsku.
         
Na konci životnej púte p. Jozefa Havelku si uvedomujeme jeho nesmierny prínos do neľahkého zápasu o udržanie slovenskosti, jeho obetavú prácu, vzácne a nebojácne odhodlanie, jeho hrdosť vždy a všade sa hlásiť ku svojmu slovenskému pôvodu. Ako bývalý starosta obce Mlynky, zakladajúci predseda Združenia a regionálneho kultúrneho strediska pilíšskych Slovákov, poslanec Slovenskej samosprávy v Mlynkoch, ale aj Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku svojou neúnavnou, zanietenou a tvrdou prácou pomáhal udržiavať a rozvíjať často krát už len slabo plápolajúci oheň slovenského národného života v Maďarsku.
         
Semeno jeho plodného života nezostalo na povrchu, ale hlboko sa vrylo a zanechalo za sebou nezmazateľnú stopu - či už sú to slovenské tabule, pamätný park, miestne noviny, obnova starých náhrobných kameňov, vydanie obecnej monografie, ale aj nadviazanie družobných stykov s obcami na Slovensku.
         
Okrem týchto materiálnych dôkazov a prejavov slovenskosti v nás však pán Jozef Havelka zanechal aj niečo ešte oveľa hlbšie - spomienku na jeho srdečnosť, úprimnosť a dobrotu. Pán Jozef Havelka bude chýbať nielen svojej rodine, ale zostane po ňom prázdne, nenahraditeľné miesto tak v radoch Slovákov žijúcich v Maďarsku a v celom krajanskom spoločenstve v zahraničí, ako aj tu u nás, na Slovensku, ktoré tak často navštevoval, či už ako predstaviteľ Slovákov v Maďarsku na oficiálnych podujatiach, ale aj ako hrdý Slovák pri svojich potulkách po krajine svojich predkov.
         
S nesmiernym žiaľom a smútkom v srdci dovoľte, aby som vo svojom mene, ale aj v mene zamestnancov Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí vyjadril hlbokú sústrasť najbližšej rodine, všetkým jeho rodným v milovaných Mlynkoch a celému krajanskému spoločenstvu v Maďarsku. Bude nám všetkým veľmi chýbať.
         
Česť jeho pamiatke!

RNDr. Igor Furdík
predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.612406262191687.1073741905.147596498672668&;;type=1