štv07182024

Posledná aktualizáciastr, 17 júl 2024 10am

Konferencia Ako ďalej, Slováci v Maďarsku?

altZhodnotenie súčasnosti a načrtnutie perspektívy života slovenskej menšiny žijúcej v Maďarsku - Účastníci konferencie „Ako ďalej, Slováci v Maďarsku?” sa zaoberali otázkami miesta Slovákov medzi národnosťami v Maďarsku, postavenia slovenskej menšiny v Maďarsku v kontexte aktualizácie koncepcie starostlivosti SR o Slovákov žijúcich v zahraničí, slovenského jazyka v Maďarsku očami vedúcich predstaviteľov slovenskej národnosti, záujmov slovenskej výučby v návrhu nového školského zákona, výchovy slovenskej inteligencie v Maďarsku, či budúcnosti slovenskej občianskej sféry.

V Mlynkoch, obci s najvyšším pomerom obyvateľstva hlásiaceho sa k slovenskej národnosti v Maďarsku, v dňoch 2. a 3. decembra 2011 usporiadali konferenciu s názvom „Ako ďalej, Slováci v Maďarsku?”. Cieľom konferencie, ktorú zorganizoval Zväz Slovákov v Maďarsku (ZSM) v spolupráci so Združením a regionálnym kultúrnym strediskom pilíšskych Slovákov, bolo zhodnotenie súčasnosti a načrtnutie perspektívy života slovenskej menšiny žijúcej v Maďarsku. S prejavmi vystúpili predsedníčka ZSM Ruženka Egyedová Baráneková, profesorka Univerzity Loránda Eötvösa v Budapešti Anna Divičanová, predseda Vedeckej rady Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku Matej Šipický, teritoriálny expert Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Kurucz, poradca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Claude Baláž, hlavná vedecká pracovníčka Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku Alžbeta Uhrinová, zástupca riaditeľa Odboru národnostných vzťahov Ministerstva verejnej správy a spravodlivosti MR Anton Paulik, vedúci národnostného oddelenia Ministerstva národných zdrojov MR Štefan Kraslán, ako aj zakladateľ a redaktor nezávislého slovenského portálu v Maďarsku oslovma.hu - Slovák v Maďarsku Imrich Fuhl.

O aktuálnych národnostnopolitických otázkach

Verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku (ZSM) a Združenie a regionálne kultúrne stredisko pilíšskych Slovákov (ZRKSPS) usporiadali začiatkom decembra dvojdňovú konferenciu s názvom Ako ďalej, Slováci v Maďarsku? Konferencia voľne nadväzovala na stretnutie spred desiatich rokov, ktoré sa konalo v Békešskej Čabe s tým istým názvom.

Prvý deň sa niesol v znamení spoznania podpilíšskej obce a činnosti ZRKSPS. Organizátori pripravili kultúrny program, v ktorom vystúpil miestny páví krúžok. Predseda ZRKSPS Jozef Havelka predstavil organizáciu, ktorú založili pred dvanástimi rokmi s cieľom spojiť slovenské osady v pilíšskom regióne, ako aj ich obyvateľov, pravidelne im ponúkať spoločné slovenské programy a reprezentovať ich doma a v zahraničí.

Druhý deň konferencie bol pracovný. V doškoľovacom stredisku Správy nápravných zariadení sa zišlo okolo 80 ľudí z rôznych kútov Maďarska, ktorí si najprv vypočuli hymnickú pieseň Slovákov v Maďarsku Daj Boh šťastia... a Pilíšsku hymnu v podaní pávieho krúžku z Mlynkov. Prítomní sa zaoberali otázkami: miesto Slovákov medzi národnosťami v Maďarsku, postavenie slovenskej menšiny v Maďarsku v kontexte aktualizácie koncepcie starostlivosti SR o Slovákov žijúcich v zahraničí, slovenský jazyk v Maďarsku očami vedúcich predstaviteľov slovenskej národnosti, záujmy slovenskej výučby v návrhu novely školského zákona, výchova slovenskej inteligencie v Maďarsku, či budúcnosť slovenskej občianskej sféry.

„Svojmu národu dlžní sme nielen pomáhať, ale aj zodpovedať sa za to, čo preň urobíme,“ týmito slovami otvorila konferenciu predsedníčka ZSM Ruženka Egyedová Baráneková a dodala, že zodpovednosť máme nielen voči predkom, ale aj budúcej generácii. Ako povedala, musíme dokázať nielen Slovensku, ale aj Maďarsku, že si pomoc zaslúžime a musíme si postaviť pred seba zrkadlo, či sme všetko urobili v prospech našej národnosti. Poznamenala, že z príspevkov konferencie plánujú vydať zborník a na portáli oslovma.hu ich zverejnia aj v elektronickej podobe. Zároveň povedala, že cieľom organizátorov je, aby sa k nadhodeným otázkam vracali, napríklad o rok na ďalšej konferencii, kde by mohli účastníci referovať aj o prípadných zmenách či výsledkoch.

Moderátorkou konferencie bola univerzitná profesorka Anna Divičanová, ktorá odovzdala slovo predsedovi Vedeckej rady Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku. Matej Šipický vo svojom príspevku Národnosti v štáte Maďarov - Kde je naše miesto?ocenil, že v Maďarsku bol prijatý zákon o národnostných menšinách. O novom volebnom zákone, ktorý by zaručil parlamentné zastúpenie národností, uviedol, že pravdepodobnosť jeho úspechu je minimálna, nakoľko národnostní voliči nebudú uprednostňovať menšinovú listinu pred straníckou. Teritoriálny expert Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ), bývalý chargé d′ affaires a riaditeľ Slovenského inštitútu v Budapešti Milan Kurucz vo svojej prednáške pod názvom Slováci v Maďarsku v kontexte aktualizácie koncepcie starostlivosti SR o Slovákov žijúcich v zahraničívyzdvihol zodpovednosť Slovákov žijúcich v Maďarsku, ktorú prejavujú za svoje spoločenstvo. Spomalenie a zastavenie negatívnych tendencií slovenského spoločenstva v uplynulých desaťročiach v Maďarsku bolo podľa jeho slov výsledkom úsilia desiatok ľudí. „V tomto treba pokračovať,” zdôraznil M. Kurucz, ktorý vyzdvihol dôležitosť generačnej kontinuity. O Slovákoch v Maďarsku a ich šanciach na prežitie prednášal poradca ÚSŽZ Claude Baláž. Vyzýval prítomných, aby predostreli na blížiace sa zasadnutie Maďarsko-slovenskej medzivládnej zmiešanej komisie pre národnostné otázky, ktorá by sa mala uskutočniť v januári v Budapešti, svoje želania. Zároveň navrhol vypracovať zástupcom slovenskej menšiny v Maďarsku analytickú situačnú správu o súčasnom stave a postavení slovenskej menšiny v Maďarsku spojenú s návrhom projektu na jej stabilizáciu a revitalizáciu. V diskusii sa účastníci konferencie vyjadrili ku grantovému systému ÚSŽZ, aj k usporiadaniu Stálej konferencie v Bratislave, kde väčšinou neostanú poprední predstavitelia slovenskej vlády, aby si vypočuli problémy krajanov, čo by sa nemohlo stať napr. na podobnom stretnutí maďarskej vlády so svojimi krajanmi.

Hlavná vedecká pracovníčka Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku Alžbeta Uhrinová prednášala o slovenskom jazyku v Maďarsku očami vedúcich predstaviteľov slovenskej národnosti. Predstavila vlastne svoj výskum, v ktorom sa rôznymi metódami obrátila na vedúcich predstaviteľov našej národnosti a zaujímala sa o to, nakoľko používajú svoj materinský jazyk v každodennom styku. Vedúci národnostného oddelenia Ministerstva národných zdrojov MR Štefan Kraslán hovoril o aktuálnych otázkach v oblasti národnostného školstva. Podľa neho školstvo je večne zelená téma. Zmienil sa o novom školskom zákone, ktorý práve prerokoval maďarský parlament. S poľutovaním konštatoval, že Slováci nevedia využiť všetky možnosti štúdia na Slovensku a informoval o tom, že Celoštátna slovenská samospráva začala pracovať na akejsi bilancii národnostného školstva. V následnej diskusii sa prítomní, medzi ktorými boli viacerí učitelia, živo zaujímali o to, či v novom zákone naďalej ostáva čarovná osmička, teda či naďalej bude stačiť žiadosť ôsmich rodičov na zavedenie výučby národnostného jazyka. Š. Kraslán nevedel dať istú odpoveď, nakoľko nový zákon ešte nebol schválený parlamentom.

Ako ďalej, občianske organizácie Slovákov v Maďarsku?bol názov prednášky zástupcu riaditeľa Odboru národnostných vzťahov Ministerstva verejnej správy a spravodlivosti MR Antona Paulika. Podľa neho hlavu spoločenskej sféry zoťali samosprávy, ktoré svojim vznikom čiastočne prevzali jej úlohu. Zmienil sa aj o novom zákone o spolčovacom práve, o verejnoprospešnosti a o fungovaní a podpore občianskych organizácií, ktorý má vylúčiť zo systému takzvané „spiace” organizácie, ktoré prakticky nefungujú. Názov prednášky predsedníčky ZSM bol Perpetuum Zväz. Zamerala sa v nej na fungovanie najväčšej občianskej organizácie Slovákov v Maďarsku, ktorá je v neustálom pohybe, bez prísunu vonkajšej energie. V úvode Ruženka Egyedová Baráneková spomenula neľahkú situáciu, v akej sa ocitli, keď im v novom sídle vypli infraštruktúru po tom, ako nevedeli platiť režijné náklady kvôli nedostatku financií. Žiaľ, finančná podpora na fungovanie od Fondu Sándora Wekerleho prišla iba koncom novembra a ZSM nemal rezervy na takéto výdavky. Od ÚSŽZ dostal podporu na usporiadanie podujatí tiež oneskorene oproti ostatným rokom. Občianska sféra je podľa nej dôležitým zázemím pre národnostné samosprávy. Zväz má trojtisícovú registrovanú členskú základňu, ale v posledných rokoch nevie finančne prispievať na fungovanie miestnych pobočiek. Tie sú odkázané takisto na podporu zo súbehov a ich členovia pre spoločné dobro obetujú nielen svoj voľný čas, ale často aj svoje peniaze. Napriek všetkým ťažkostiam chcú aj naďalej aktívne pracovať. R. Egyedová Baráneková zopakovala svoj výrok zo stretnutia aktivistov v Hronci, že občianska sféra musí byť svedomím politiky. Posledným prednášateľom bol Imrich Fuhl, ktorý ako zakladateľ a redaktor nezávislého slovenského portálu v Maďarsku oslovma.hu - Slovák v Maďarsku hovoril o problémoch s demokraciou, kultúrnou autonómiou a nezávislosťou tlače Slovákov v Maďarsku. Na podujatie zavítal aj rektor Vysokej školy teologickej Ferenca Gála Gábor Kozma, ktorý daroval pilíšskym Slovákom publikáciu, ktorú nedávno vydali. Je to prvý zväzok ojedinelej trojjazyčnej Bartókovej zbierky slovenských piesní s CD-prílohou, ktorá bude podľa J. Havelku prvá publikácia v knižnici nového Slovenského domu. Po prednáškach odzneli zaujímavé príspevky mimoriadne aktívnych účastníkov, ktorí sa rozchádzali v nádeji, že spoločne nájdu odpoveď na otázku, ako ďalej, Slováci v Maďarsku.

(ef-ľn)

alt„Mladí Slováci neprijímajú jazyk svojich predkov“

Dôležitosť generačnej kontinuity

Vážnym problémom Slovákov žijúcich v Maďarsku je, že mladí ľudia neprijímajú jazyk svojich predkov. „Naše deti už 30 rokov, alebo možno že viac, neprijímajú to nárečie, s ktorým staršia generácia ešte rozpráva, takže tie veľmi zlé štatistiky o tom, že koľkí sa prihlásia, že mi je materinským jazykom slovenčina, tkvie práve v tomto, že mladá generácia neprijíma tento jazyk,“ povedala pre TASR moderátorka konferencie - profesorka Univerzity Loránda Eötvösa v Budapešti Anna Divičanová. Podľa jej slov sa vynára otázka, či sa Slováci zrieknu toho jazyka, alebo budú národnosťou, ktorá je ešte stále veľmi pevne naviazaná na svoju kultúru, na svoje tradície a „hľadá svoju prítomnosť a budúcnosť v tom, aby bola novým typom národnosti”. „My si musíme nájsť nové metódy k tomu, aby sme sa dostali do roviny slovenského hovoreného a literárneho jazyka. My sme si množstvo inštitúcií založili a v inštitúciách používame ten jazyk. Ale len tak si môžeme získať mladých, ak ich naučíme tejto hovorenej slovenčine. To je pre nás veľmi ťažká otázka, v tom očakávame práve zo strany Slovenska, slovenských inštitúcií veľkú pomoc,” konštatovala Anna Divičanová.

Predseda Vedeckej rady Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku Matej Šipický ocenil, že v Maďarsku bol prijatý zákon o národnostných menšinách. Dodal však, že vo všeobecnosti je v maďarskej spoločnosti slabý záujem a málo informácií o tamojších národnostiach. Teritoriálny expert Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Kurucz vyzdvihol zodpovednosť Slovákov žijúcich v Maďarsku, ktorú prejavujú za svoje spoločenstvo. Spomalenie a zastavenie negatívnych tendencií slovenského spoločenstva v uplynulých desaťročiach v Maďarsku bolo podľa jeho slov výsledkom úsilia desiatok ľudí. „V tomto treba pokračovať,” zdôraznil Milan Kurucz, ktorý vyzdvihol dôležitosť generačnej kontinuity. Pripomenul, že Slovensko posiela troch hosťujúcich učiteľov, prebieha metodické doškoľovanie učiteľov, zrekonštruovali sa budovy slovenských škôl v Sarvaši, Slovenskom Komlóši a pripravuje sa rekonštrukcia školy v Békešskej Čabe. Expert upozornil na postupný zánik slovakistiky na maďarských univerzitách. Slovensko podľa jeho slov bude musieť v tejto oblasti robiť vážne kroky. Nespokojnosť vyjadril aj s poklesom záujmu o štipendiá na štúdium na slovenských vysokých školách. Dôvodom môže byť nedostatočná znalosť slovenčiny, dodal.

(t-l)

Jozef Schwarz: Historické východiská a drobná práca

altKonferencia

„Ako ďalej, Slováci v Maďarsku?“

2.-3. decembra 2011 v Mlynkoch

Zväz Slovákov v Maďarsku (ZSM)
v spolupráci so Združením a regionálnym
kultúrnym strediskom pilíšskych Slovákov usporiadal
v dňoch 2. a 3. decembra 2011
v doškoľovacom stredisku BV v Mlynkoch
(Pilisszentkereszt) konferenciu pod názvom
„Ako ďalej, Slováci v Maďarsku?“.

Program
2. decembra (piatok)

17.00               Príchod účastníkov konferencie
18.00               Večera
18.30               predseda Združenia a regionálneho kultúrneho strediska pilíšskych Slovákov
                        Jozef Havelka predstaví hostiteľskú obec a činnosť občianskej organizácie Pilíšanov
18.45               Stretnutie s ľudovými spevákmi, členmi miestneho Slovenského pávieho krúžku

3. decembra (sobota)

10.00               Otvorenie konferencie
                        Úvodné slová: predsedníčka ZSM Ruženka Egyedová Baráneková
                        Moderátorky konferencie: profesorka Univerzity ELTE Anna Divičanová a tajomníčka ZSM Monika Szabová
10.10               Matej Šipický
                        predseda Vedeckej rady Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku
                           „Národnosti v štáte Maďarov - Kde je naše miesto?
   10.30               Milan Kurucz

                        teritoriálny expert Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
                        Slováci v Maďarsku v kontexte aktualizácie koncepcie starostlivosti SR o Slovákov žijúcich v zahraničí
10.45               Claude Baláž
                        poradca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
                        Slováci v Maďarsku a ich šance na prežitie
11.00               Diskusia a kávová prestávka
11.20               Alžbeta Uhrinová
                        hlavná vedecká pracovníčka Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku
                        „Slovenský jazyk v Maďarsku očami vedúcich predstaviteľov slovenskej národnosti“
11.35               Štefan Kraslán
                        vedúci národnostného oddelenia Ministerstva národných zdrojov MR
                        „Záujmy slovenskej výučby v návrhu nového školského zákona“
11.50               Anna Divičanová
                        profesorka Univerzity Loránda Eötvösa v Budapešti
                        „Niekoľko otázok k výchove slovenskej inteligencie v Maďarsku“
12.05               Diskusia a kávová prestávka
12.20               Anton Paulik
                        zástupca riaditeľa Odboru národnostných vzťahov Ministerstva verejnej správy a spravodlivosti MR
                        Ako ďalej, občianske organizácie Slovákov v Maďarsku?
12.35               Ruženka Egyedová Baráneková,
                        
predsedníčka ZSM

                        „Perpetum Zväz“
12.50               Imrich Fuhl
                        zakladateľ a redaktor nezávislého slovenského portálu v Maďarsku oslovma.hu - Slovák v Maďarsku
                        „Problémy s demokraciou, kultúrnou autonómiou a nezávislosťou tlače Slovákov v Maďarsku“
13.05               Diskusia a uzatvorenie konferencie
13.45               Obed

alt

Kontakt: Ruženka Egyedová Baráneková Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  +36 30 9287599

Podujatie sa uskutočnilo s finančnou podporou
Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
a Verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku Lipa.