ned07212024

Posledná aktualizáciastr, 17 júl 2024 10am

Kuratórium VPN ZSM rozdelilo podpory

vpnvysl1Kuratórium Verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku na svojom zasadnutí 29. júna 2018 rozhodlo o udelení podpory na aktivity zamerané na zachovanie a rozvoj jazykovej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny žijúcej na území Maďarska - na Školu v prírode a na kultúrno-osvetovú činnosť.

Stiahnite si: http://www.oslovma.hu/XXX/VpnVys18.rtf

Kuratórium Verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku (VPN ZSM) na svojom zasadnutí 29. júna 2018 rozhodlo o udelení podpôr na aktivity zamerané na zachovanie a rozvoj jazykovej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny žijúcej na území Maďarska. Vláda Slovenskej republiky prostredníctvom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) poskytla finančnú podporu vo výške 99 581,76 € pre VPN ZSM ako súčasť štátnej podpory Slovákov žijúcich v zahraničí na realizáciu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry z r. 2003. V zmysle Zmluvy o poskytnutí podpory uzatvorenej medzi ÚSŽZ a VPN ZSM nadácia je oprávnená použiť maximálne 10 % zo sumy poskytnutej podpory na vlastné prevádzkové náklady, na zabezpečenie organizovania, zverejňovania, realizácie a kontroly prideľovania podpôr žiadateľom.
Kuratórium vyčlenilo na päť turnusov tohtoročnej Školy v prírode - Poznaj svoje korene 52 000 €. V rámci prípravy VPN ZSM vypísala súbeh pre slovenské národnostné školy v Maďarsku. V poradí už jedenásty ročník Školy v prírode sa uskutoční v intervale od 2. septembra do 7. októbra 2018 v Rekreačnom zariadení Poniklec v Hronci pri Brezne. Školy v prírode sa zúčastnia najmä žiaci základných škôl, ale aj stredoškoláci a vysokoškoláci, ako aj pedagógovia - slovenčinári zo škôl, ktoré sa zapojili do programu. Spolu ide o približne 250 účastníkov. Na základe rozhodnutia kuratória VPN ZSM koordinátorkou, hlavnou organizátorkou programu aj v tomto roku je autorka projektu, predsedníčka ZSM Ruženka Egyedová Baráneková. Cieľom programu Poznaj svoje korene - Škola v prírode na Slovensku je v slovenskom prostredí zabezpečiť pre žiakov slovenských národnostných škôl možnosť zdokonaľovať sa v slovenskom jazyku; prehlbovať si citovú spolupatričnosť k slovenskému národu; pripraviť sa na štátnu skúšku zo slovenského jazyka a spoznávať históriu, kultúru a prírodné krásy Slovenska.
Členovia Správnej rady VPN ZSM vyčlenili 1 500 € na tohtoročný Folklórny festival Slovákov v Maďarsku a 2 000 € na jubilejné oslavy a publikácie Zväzu Slovákov v Maďarsku. VPN ZSM vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o podporu slovenskej národnostnej menšiny v oblasti vzdelávania a kultúry v roku 2018. Žiadosti na podporu projektov mohli podávať školské a vzdelávacie inštitúcie, študenti vysokých škôl, pedagógovia, ako aj spoločenské organizácie, miestne a regionálne slovenské samosprávy. Cieľom podpory je prispieť k zachovaniu a rozvíjaniu kultúrnej a jazykovej identity osôb patriacich k slovenskej národnostnej menšine v Maďarsku, k zachovaniu slovenských kultúrnych hodnôt, k podpore slovenskej záujmovo-umeleckej a výchovno-vzdelávacej činnosti. Uprednostňovali sa žiadosti zamerané na uskutočnenie Koncepcie rozvoja slovenského výchovno-vzdelávacieho systému v Maďarsku - Akčného plánu Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku; programy, ktoré prebiehajú v slovenskom jazyku a ktoré prispievajú k posilňovaniu slovenského národnostného povedomia; programy slúžiace na zachovanie slovenského jazyka a oživovanie slovenských tradícií, ako aj účasť na slovenských regionálnych a celoštátnych podujatiach a (súťažných) kultúrnych prehliadkach a stretnutiach. Do súbehu prišlo 91 projektov, suma požadovaných dotácií spolu: 20 593 633 forintov. Kuratórium v tomto roku podporilo 86 súbehov celkovou sumou 11 587 133 forintov (36 115 €) a pre obmedzené možnosti VPN ZSM, z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, resp. z formálnych dôvodov zamietlo 5 žiadostí.
Kuratórium VPN ZSM vymenováva ZSM ako zriaďovateľ. V zmysle uznesenia Valného zhromaždenia ZSM kuratórium tvoria: Matej Šipický (predseda), Anna Komjáthiová, Tomáš Nagy, Marta Papučková, Silvia Piššová Hégelyová, Vlasta Zsákaiová a Ruženka Egyedová Baráneková. Členkami Revíznej komisie VPN ZSM sú Alžbeta Szabová, Žofia Štrbiková a Judita Orliczká, tajomníkom VPN ZSM je Imrich Fuhl.

Stiahnite si: http://www.oslovma.hu/XXX/VpnVys18.rtf

vpnvysl2

Podpory Verejnoprospešnej nadácie
Zväzu Slovákov v Maďarsku na rok 2018

Školstvo, výchovno-vzdelávacia činnosť

Žiadateľ

Projekt

Suma

Zoltán Berényi (Ďurka)

Slovenská jazyková súťaž

60 000 Ft

Ladislav Lőrik (Ďurka)

Mimoriadne hodiny hudobnej výchovy

40 000 Ft

Slovenská samospráva v Ďurke

Ľudový kroj pre deti

45 000 Ft

Kapela Csibaj Banda v Jači

Nacvičovanie piesní (honorár učiteľa)

100 000 Ft

Slovenská samospráva XIII. obvodu Budapešti

Vlastivedný tábor pre výhercov recitačnej súťaže v Zemplíne

100 000 Ft

Materská škola Dlaníček v Teranoch

Návšteva slovenskej družobnej obce

90 500 Ft

Pobočka ZSM v Čuvári

Ľudový kroj pre deti

145 000 Ft

Slovenská samospráva v Slovenskom Komlóši

70-ročná slovenská škola (nástenný kalendár)

50 000 Ft

Nadácia pre školu v Mlynkoch

VI. tematický deň „Slováci v Maďarsku”

130 500 Ft

VP Nadácia Za Slovákov v Maďarsku

Budapeštianske odborné kolégium

200 000 Ft

Základná škola v Slovenskom Komlóši

Účasť na Slovenských spievankách a veršovačkách

152 476 Ft

Materská škola v Agárde

Slovenské učebné pomôcky pre deti

40 000 Ft

Základná škola v Čabačude

Slovenské národnostné dni

100 000 Ft

Slovenská samospráva v Tardoši

Medzinárodné stretnutie detí v tardošskej škole

50 000 Ft

Základná škola v Níži

Naša škola 55 rokov v kaštieli

70 000 Ft

Slovenská samospráva v Čabačude

Účasť na Slovenských spievankách a veršovačkách

100 000 Ft

Slovenská škola v Békešskej Čabe

Doškoľovanie slovenských národnostných pedagógov

250 000 Ft

Slovenská škola v Budapešti

Doškoľovanie slovenských národnostných pedagógov

250 000 Ft

Spolok gerendášskych Slovákov

Letný detský tábor na Slovensku

80 000 Ft

Katarína Lešťanová (Sarvaš)

Školné, resp. poplatky spojené so štúdiom

250 000 Ft

Základná škola v Novej Hute

Nákup učebných pomôcok a jazykových kníh

179 657 Ft

VP Nadácia Pre Čív

Pobyt žiakov-slovenčinárov na Slovensku

50 000 Ft

Podpora kultúrnych aktivít

Žiadateľ

Projekt

Suma

Čabianska organizácia Slovákov

Spevokol Orgován 20-ročný

140 000 Ft

Pobočka ZSM v Pišpeku a M. Berényiová

Historické a ľudovo-hudobné dedičstvo slovenských osád

150 000 Ft

Pobočka ZSM v Hollóháze

Družobné styky s mestom Bardejov

100 000 Ft

Slovenská samospráva v Alkári

Národnostný deň

200 000 Ft

Pobočka ZSM v Jači

Slovenský folklórny večierok

50 000 Ft

Folklórny spolok Horenka v Kétšoproni

Účasť na Folklórnom festivale Slovákov v Maďarsku

207 000 Ft

Slovenská samospráva XIII. obvodu Budapešti

Vystúpenie Slov. folklórneho súboru Limbora z Prahy

130 000 Ft

Slovenská samospráva Komárňansko-ostrihomskej župy

Odborné doškoľovanie na Slovensku

180 000 Ft

Pobočka ZSM v Orosláni

Jazykový tábor pre účastníkov kurzu slovenčiny

180 000 Ft

Slovenská samospráva v Orosláni

Tábor mládežníckej dychovej skupiny Krídlovka

150 000 Ft

Výskumný ústav CSSM

Populárno-vedecké prednášky „Z pohľadu vedy“

100 000 Ft

Slovenský páví krúžok v Mlynkoch

Účasť na súťažnej prehliadke Slovenský škovránok

70 000 Ft

Slovenský páví krúžok v Mlynkoch

Účasť na Folklórnom festivale Slovákov v Maďarsku

70 000 Ft

Slovenská samospráva XII. obvodu Budapešti

Jubileum vydania antológie Výhonky

150 000 Ft

Slovenská samospráva v Poľnom Berinčoku

Prezentácia kultúry miestnych Slovákov

150 000 Ft

Slovenská samospráva v Poľnom Berinčoku

Kvalifikačný koncert slovenských spevákov a hudobníkov

280 000 Ft

Slovenská samospráva v Jači

Kurz slovenčiny pre dospelých

50 000 Ft

Slovenská samospráva v Kerepeši

XVII. Medzinárodný národnostný festival

150 000 Ft

Slovenská samospráva v Horných Peťanoch

Národnostný deň

100 000 Ft

Slovenský klub v Horných Peťanoch

Účasť na folklórnych slávnostiach v Detve

160 000 Ft

Slovenská samospráva v Agárde

Ako žijú hevešskí Slováci?

150 000 Ft

Spolok pre zachovávanie tradícií v Agárde

Národnostný deň

90 000 Ft

Spevácka skupina Horenka v Novej Hute

Účasť na súťažnej prehliadke Slovenský škovránok

200 000 Ft

Peštiansky región ZSM

Doškoľovanie, stretnutie vedúcich pobočiek

200 000 Ft

Slovenská samospráva v Répašskej Hute

65. výročie založenia súboru Veľká Bukovinka

150 000 Ft

FS Veľká Bukovinka v Répašskej Hute

Účasť na Folklórnom festivale Slovákov v Maďarsku

80 000 Ft

Spevácky zbor v Répašskej Hute

Účasť na Folklórnom festivale Slovákov v Maďarsku

250 000 Ft

Slovenská samospráva v Répašskej Hute

Účasť na súťažnej prehliadke Slovenský škovránok

150 000 Ft

Čabianska organizácia Slovákov

Zamestnania Slovenského klubu s tradičnými remeslami

50 000 Ft

Čabianska organizácia Slovákov

Čaba 300 - Gazdovský dvor

130 000 Ft

Klub dôchodcov Jasná jeseň v Dunaeďháze

Družobné styky s obcou Svätý Peter na Slovensku

90 000 Ft

Organizácia slov. mládeže v Maďarsku

Čaba 300 - Pokus o revitalizovanie slovenskej Čaby

100 000 Ft

Slovenská samospráva Novohradskej župy

52. národnostné stretnutie v obci Banka

250 000 Ft

Slovenská samospráva v Dunaeďháze

Slnečnica - Zachovanie miestnych slovenských tradícií

120 000 Ft

Slovenská samospráva v Šalgótarjáne

Medzinárodné stretnutie netradičných hudobných nástrojov

130 000 Ft

Slovenská samospráva v Šalgótarjáne

Slovenské a folkové dni

220 000 Ft

Slovenská samospráva v Šalgótarjáne

Mesiac slovenskej kultúry v Šalgótarjáne

170 000 Ft

Spolok pre zachovávanie slov. tradícií vo Veľkom Bánhedeši

Audionahrávka bánhedešských slovenských piesní

100 000 Ft

Folklórne združenie Dúha v Malom Kereši

Folklórny súbor Dúha 40-ročný - Jubilejný galaprogram

200 000 Ft

Nadácia za komlóšskych Slovákov

Účasť na Folklórnom festivale Slovákov v Maďarsku

222 000 Ft

Združenie Novohradsko-hevešských Slovákov

Regionálny slovenský deň v Šalgótarjáne

250 000 Ft

Združenie Novohradsko-hevešských Slovákov

XV. Haluškový festival vo Veňarci

190 000 Ft

Folklórny spolok Zelený veniec v Ečeri

Slovenský večierok v Ečeri - Veselica na Michala

200 000 Ft

Kruh priateľov Slovenského Komlóša

Výstava Komlóšana Ota Németha v Budapešti

130 000 Ft

Slovenská samospráva v Gute

Zachovanie starých fotografií z Guty

100 000 Ft

Slovenská samospráva v Pilíšskej Čabe

Národnostné popoludnie v Pilíšskej Čabe

120 000 Ft

Páví krúžok Borouka v Telekgerendáši

Účasť na súťažnej prehliadke Slovenský škovránok

50 000 Ft

Páví krúžok Borouka v Telekgerendáši

Účasť na Folklórnom festivale Slovákov v Maďarsku

200 000 Ft

Pobočka ZSM v Číve

Družobné styky s obcou Nitra-Dražovce

80 000 Ft

Slovenská samospráva v Pišpeku

Odhalenie pamätnej tabule Štefana Lamiho

250 000 Ft

Slovenská samospráva v Tardoši

Deň tardošských Slovákov

200 000 Ft

Slovenská samospráva v Tardoši

Tardošskí slovenskí aktivisti na Slovensku

80 000 Ft

Kultúrny dom a knižnica Bélu Kálmánfiho v Číve

Slovenský jazykový kurz pre dospelých

150 000 Ft

Klub Jasienky v Níži

25 rokov za slovenskú národnosť

150 000 Ft

Slovenská samospráva II. obvodu Budapešti

Stretnutie s jubilujúcim Jurajom Dolnozemským

100 000 Ft

Slovenská samospráva vo Vacove

Slovenské Vianoce

70 000 Ft

Slovenská samospráva v Sudiciach

VI. Slovenský majáles

100 000 Ft

Organizácia komlóšskych Slovákov

Slovenský gastronomický deň

150 000 Ft

Slovenská samospráva v Malej Hute

Slovenské adventné stretnutie

70 000 Ft

Slovenská samospráva v Pálháze

Deň Slovákov v Pálháze

85 000 Ft

Spolok Kvety Hút v Pálháze

Účasť na súťažnej prehliadke Slovenský škovránok

250 000 Ft

Slovenská samospráva v Eleku

Publikácia Slováci v Eleku

100 000 Ft

Slovenská samospráva v Tatabányi-Bánhide

Slovenské banícke tradície

80 000 Ft

Slovenská samospráva v Tatabányi-Bánhide

Slovenské dni v Bánhide

80 000 Ft

Zamietnuté žiadosti, nepodporené projekty

(z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, resp. z formálnych dôvodov) 

Žiadateľ

Projekt

Čabianska organizácia Slovákov

Slovenská partnerská vzájomnosť

Materská škola v Horných Peťanoch

Názorné pomôcky k vyučovaniu slovenčiny

Materská škola v Číve

Digitálne pomôcky k vyučovaniu slovenčiny

Spolok gerendášskych Slovákov

Vystúpenie divadelnej skupiny Hahota

Spolok gerendášskych Slovákov

VI. Slovenský cirkevný tábor

Stiahnite si: http://www.oslovma.hu/XXX/VpnVys18.rtf