str09302020

Posledná aktualizáciastr, 30 sep 2020 10am

Učí ich škola, doma nepoužívajú slovenčinu

skolrac1Slovenčinu v Maďarsku sa učí 3600 žiakov ● Deti Slovákov žijúcich v Maďarsku síce doma už takmer vôbec nerozprávajú po slovensky, rodičia však majú záujem na tom, aby si deti jazyk svojich predkov osvojili v škole - povedala predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová Račková.

Predsedníčka CSSM pre TASR zdôraznila, že školy, v ktorých sa vyučuje po slovensky, prípadne sa vyučuje slovenský jazyk, navštevuje až 3600 detí. „Z okolitých štátov ako Srbsko, Rumunsko, Poľsko či Ukrajina, je práve v Maďarsku najviac detí v tomto školskom systéme. Podmienky máme ale špecifické: deti prichádzajú vlastne do školy s nulovými jazykovými znalosťami. Faktom však je, že slovenčinu v Maďarsku sa učí 3600 detí, čo je viac detí učiacich sa na školách slovenský jazyk, ako spolu v uvedených okolitých krajinách,” dodala Alžbeta Hollerová Račková. Predsedníčka CSSM pripomenula, že povojnová skolrac2generácia Slovákov v Maďarsku v čase, keď sa uskutočnila výmena obyvateľstva, si vlastne prestala dávať deti do slovenských škôl. Až neskôr, v 60. a 70. rokoch minulého storočia, začala ďalšia generácia rodičov zapisovať svoje deti do slovenských škôl. „V tom čase boli narušené komunity, v ktorých dovtedy bola slovenčina prirodzeným komunikačným prostriedkom. Ľudia sa báli zapisovať si deti na slovenčinu. Napríklad, keď sa robil nábor na výmenu obyvateľstva, sa hovorilo, že keď teraz nepôjdete tak, že si môžete zobrať celý majetok, tak budete vysídlení rovnako ako boli Nemci vysídlení z Maďarska,” povedala. V čase uskutočnenia výmeny obyvateľstva, ktorá sa začala v apríli 1947, bola podľa jej slov už asimilácia v pokročilom štádiu, a skolrac3povojnové udalosti iba urýchlili tento proces. „Školský systém vytvorený po výmene obyvateľstva, ktorý vychoval vlastne aj terajších pedagógov na našich školách, reagoval na vtedajšie potreby. Vtedy sa ale ešte v rodinách hovorilo po slovensky, dnes je to už veľmi zriedkavý jav. Ale mnohé z tých rodín považujú dnes za dôležité, aby svoje deti naučili po slovensky, aj keď už rodičia, ba často ani starí skolrac4rodičia nehovoria po slovensky,” konštatovala Alžbeta Hollerová Račková.

Podľa predsedníčky CSSM úloha zachovania slovenského jazyka pripadla inštitúciám. Od roku 2004 preto prevzala CSSM do prevádzky päť školských inštitúcií. Tri z nich sú na Dolnej zemi: dvojjazyčné školy v Slovenskom Komlóši (Tótkomlós), Sarvaši (Szarvas) a v Békešskej Čabe (Békéscsaba), kde je aj gymnázium, a všetky tieto školy disponujú aj škôlkami. V Novom Meste pod Šiatrom (Sátoraljaújhely) je iba základná škola a internát bez materskej škôlky, a piatou je najneskôr prevzatá inštitúcia - Slovenská škola v Budapešti, kde poskytujú vzdelanie od materskej školy až po gymnázium. „Sú ale aj ďalšie inštitúcie v Maďarsku, je ich zhruba 20, kde prebieha vyučovanie slovenského jazyka ako cudzieho jazyka. Znamená to, že okrem slovenčiny sa deti iné predmety učia po maďarsky. Tam sa vyučuje slovenský jazyk v rozsahu piatich hodín týždenne a skolrac5jedna hodina sa venuje odovzdávaniu slovenských reálií,” spresnila. Tento systém podľa jej vyjadrenia zápasí s určitými problémami, ktoré vyplývajú v prvom rade z toho, že niekoľko desaťročí neboli zmenené obsahové požiadavky vyučovania a v niektorých prípadoch sa odkladala aj metodická modernizácia. Z toho dôvodu CSSM vlani schválila novú školskú koncepciu, ktorá rieši obsahovú a metodickú modernizácie vyučovacieho procesu či prípravu pedagógov. „Naše inštitúcie zápasia s nedostatkom slovenčinárov, a v tomto smere sme viac-SkolRac6menej odkázaní aj na pomoc Slovenskej republiky, ktorá vysiela na naše školy hosťujúcich učiteľov, ktorí tam pôsobia štyri roky, potom si tieto inštitúcie zvyčajne požiadajú slovenské ministerstvo školstva o vyslanie ďalšieho vyslaného učiteľa,” dodala. Potrebovali by viac učiteľov zo Slovenska, mnohí z nich totiž odchádzajú v týchto rokoch do dôchodku, takže hľadajú nové formy. Na niektorých školách majú zamestnaných učiteľov zo Slovenska bežným spôsobom. Problém je však podľa Alžbety Hollerovej Račkovej v tom, že platy v Maďarsku sa nevyrovnajú platom na Slovensku, preto je ťažko získavať takýchto učiteľov. „Ale na troch-štyroch miestach už máme učiteľov zo SR. Dôležité teda je, aby sa príprava pedagógov zmodernizovala, aby sa vytvoril motivačný systém, či už ide o štipendiá, alebo prispievanie na podnájom, alebo iné formy, aby sme prilákali mladých ľudí na naše katedry, kde sa pripravujú pedagógovia, a aby potom mohli pokračovať a prevziať miesto po tých učiteľoch, ktorí odchádzajú do dôchodku,” uzavrela predsedníčka CSSM.

Text: Spravodajca TASR
Ladislav Vallach
Foto: (oslovma.hu)