ned09272020

Posledná aktualizácianed, 20 sep 2020 11am

Slovenčina v Maďarsku - Vydarený súbor štúdií

HornokB1Kniha Alžbety Uhrinovej Súčasná slovenská jazyková situácia v Maďarsku, ktorá vyšla vo Vydavateľstve Ivana Krasku v Nadlaku, je dôležitým prameňom pre poznanie Slovákov v Maďarsku.Slovenčina je v rodinách príslušníkov slovenskej menšiny v Maďarsku na ústupe, rozvíja sa však vo verejnej sfére.

Alžbeta Uhrinová:
Súčasná slovenská jazyková situácia v Maďarsku

Monografia Alžbety Uhrinovej Súčasná slovenská jazyková situácia v Maďarsku predstavuje vydarený súbor štúdií, ktorý je dobrým doplnkom k doterajšiemu poznaniu slovenského jazykového sveta. Ak väčšina doterajších štúdií o slovenskej jazykovej situácii sa týka materskej krajiny, v tomto prípade ide o publikáciu, ktorá je vhodným koplementom tohto obrazu v Maďarsku. Publikácia obsahuje štúdie, ktoré boli už z väčšej časti publikované, ale sú roztrúsené v rôznych ťažko dostupných zborníkoch a periodikách, no autorka pridáva aj novšie doplnky, ktoré sú výsledkom riešenia projektu Slovenský jazyk v Maďarsku. Takto monografia pomerne systematicky mapuje problémy slovenského jazyka a jeho fungovania v Békešskej Čabe, v Békešskej župe i v Maďarsku vôbec. Mimoriadne zaujímavé sú výskumy, v ktorých sa zisťuje postoj hovoriacich k slovenskému jazyku, osobitne k spisovnému norme, resp. k norme slovenského jazyka na území materského štátu. V iných štúdiách sa s nadhľadom hodnotí kultúra slovenského jazyka v Maďarsku, ale odhaľuje aj záves, ktorý zakrýva život Slovákov v Maďarsku a život slovenského jazyka na tomto území pre tých, čo sa naň dívajú z väčšej diaľky. Dozvedáme tu aj o výskumných aktivitách a výskumných projektoch miestnych národnostných inštitúcií, pričom autorka nemohla vynechať ani úvahy o faktoroch, ktoré sú najdôležitejšie pre zachovanie slovenského jazyka v Maďarsku. V prípade slovenského jazyka v Maďarsku je to viac ako aktuálne.

Alžbeta Uhrinová patrí medzi najproduktívnejšie autorky, ktoré sa venujú slovenskému jazyku v Maďarsku. V knižnej publikácii sa prejavila nielen ako sociolingvisticky mysliaca bádateľka, ale aj ako vedúca osobnosť výskumu slovenského jazyka na tomto území. Dlhú dobu bola riaditeľkou Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku, čo sa odráža aj v publikácii. Jej záujem o osudy slovenskej menšiny v Maďarsku sú nielen deklaratívne, ale jej spojenie s touto minoritou a s jazykom tejto minority vyznieva aj z tohto dôvodu živo a nefalšovane. Odporúčam preto, aby monografia Súčasná slovenská situácia v Maďarsku čím skôr uzrela svetlo sveta - aby sa mohla čo možno najskôr dostať svojim čitateľom.

prof. PhDr. Slavomír Ondrejovič, DrSc.
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV

Alžbeta Uhrinová: Slovenský jazyk očami vedúcich predstaviteľov našej národnosti
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/184-archiv-kultura-archiv-kultura/650-slovensk-jazyk-oami-veducich-predstaviteov-naej-narodnosti

HornokB2

Slovenčina v Maďarsku ustupuje v rodinách, rozvoj má vo verejnej sfére

Slovenský jazyk je v rodinách príslušníkov slovenskej menšiny v Maďarsku na ústupe, rozvíja sa však vo verejnej sfére, povedala hlavná vedecká pracovníčka Výskumného ústavu Slovákov v Békešskej Čabe (VÚSM) Alžbeta Uhrinová. „Pre slovenský jazyk v Maďarsku je charakteristická dvojsmerná tendencia - ambivalentný vývin. Na jednej strane jazyk sa vyvíja, na druhej strane zisťujeme pokles. Vývin sme zaregistrovali na kolektívnom poli tým, že vznikli u nás rôzne inštitúcie, organizácie a samosprávy. Zisťujeme, že tam sa viac používa slovenský jazyk, ale ústup zaznamenávame v súkromnej sfére a predovšetkým v rodinách,” konštatovala. Podľa slov vedkyne, ktorej výskumnou oblasťou je sociolingvistická analýza používania HornokB3materinského jazyka v kruhu Slovákov v Maďarsku, rodičia už nie sú schopní odovzdať svoje jazykové dedičstvo svojim potomkom, pričom túto povinnosť očakávajú od škôl. „Počas svojich výskumov sme tiež zaznamenali, že mladší rodičia sa rozhodujú zapísať deti do slovenských škôl, aby sa aspoň deti naučili po slovensky, keď už rodičia nenaučili ich. Nie sú to ojedinelé prípady, zistili sme, že vďaka tomu rastie počet detí na školách v Békešskej Čabe. Slovenskom Komlóši a v Sarvaši,” konštatovala Uhrinová. Veľký záujem je podľa nej o jazykové kurzy: „Skoro v každom meste v slovenskej lokalite sú jazykové kurzy. Účastníci kurzov tvrdia, že im je ľúto, že sa doma od rodičov nenaučili po slovensky, preto sa prihlásili na kurz.” Ústav z iniciatívy rodáka z Békešskej Čaby, genetika Mateja Šipického, a čabianskej slovenskej inteligencie založil v roku 1990 Zväz Slovákov v Maďarsku. Od roku 2001 je VÚSM inštitúciou Celoštátnej slovenskej samosprávy. Cieľom ústavu je v záujme zachovania jazyka, kultúry a tradícií Slovákov žijúcich v Maďarsku vedecky analyzovať spoločenské procesy týkajúce sa minulosti a súčasnosti slovenskej menšiny. Vznikol ako spoločenskovedný ústav interdisciplinárneho charakteru. Zameriava sa na výskum histórie, národopisu a kultúrnej antropológie i jazyka Slovákov žijúcich v Maďarsku, venuje pozornosť sociologickým výskumom, pedagogicko-výchovnej činnosti, pričom rozvíja aj bohatú vydavateľskú činnosť. Knižnica a archív inštitúcie, tradičný a digitálny, sú postupne sa rozvíjajúcou zbierkou materiálov o Slovákoch v Maďarsku a sú k dispozícii každému záujemcovi. VÚSM sídli v budove pobočky Maďarskej akadémie vied (MTA). Má šesť stálych pracovníkov, úlohy ústavu však plnia aj ďalší externí spolupracovníci z Maďarska a zo Slovenska. Ústav podľa Uhrinovej kooperuje v oblastiach etnológie, spoločenských vied, jazykovedy a histórie so Slovenskou akadémiou vied na základe zmluvy o spolupráci z roku 2006. Výskumný ústav udržiava pracovné kontakty s univerzitami v Bratislave, Nitre a v Banskej Bystrici, s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Domom zahraničných Slovákov, Maticou slovenskou, Slovenským národným múzeom, Slovenskou národnou knižnicou, Fórum inštitútom, s občianskym združením Dotyk ľudskosti a s Jazykovou kanceláriou Gramma. V zahraničí má ústav pracovných partnerov v Kultúrnej vedeckej spoločnosti Ivana Krasku v Rumunsku, Slovakistickej spoločnosti v Srbsku a vo viacerých inštitúciách v Maďarsku. (tasr)

Video (.ogv-form.): http://media.monogram.sk/media/file?ac=tasr-vps&;fid=20121019/20120919-163602-027169-hi.ogv