sob04102021

Posledná aktualizáciauto, 06 apr 2021 10am

Ombudsman sa obrátil na Ústavný súd

ZakProt1Nový maďarský národnostný zákon (aj) podľa verejného ochrancu práv obsahuje protiústavné predpisy - Podľa našich informácií ombudsman Máté Szabó sa obrátil na Ústavný súd z podnetu Segedínskej slovenskej samosprávy - Niektoré ustanovenia zákona vraj obmedzujú základné práva národností...
Verejný ochranca práv Máté Szabó sa obrátil na Ústavný súd so žiadosťou, aby konštatoval, že jednotlivé ustanovenia národnostného zákona, ktorý vstúpil do platnosti 1. januára 2012, protiústavným spôsobom obmedzujú základné práva národností a zároveň aby Ústavný súd anuloval ustanovenia, voči ktorým ako verejný ochranca práv má vážne výhrady.

Máté Szabó nový maďarský národnostný zákon podľa našich informácií prešetril z podnetu Segedínskej slovenskej samosprávy, ktorá (ako o tom informoval portál oslovma.hu) 17. februára 2012 sa obrátila so sťažnosťou a protestom nielen na verejného ochrancu práv, ale aj na predsedu Celoštátnej slovenskej samosprávy Jána Fuzika a na maďarského prezidenta. Zbor slovenských poslancov mesta Segedín sa domáhal pozmenenia alebo zrušenia protiústavných právnych predpisov.

Medzi najdôležitejšie výhrady, s ktorými sa stotožňuje verejný ochranca práv, patrí narušenie požiadavky rovnosti šancí tým, ZakProt2že v zmysle národnostného zákona výlučne verejnoprospešné národnostné organizácie majú právo postaviť kandidátov vo voľbách národnostných samospráv.

Máté Szabó žiada od Ústavného súdu zrušiť aj neprimerane obmedzujúce ustanovenie, v zmysle ktorého vypísanie národnostných volieb závisí od počtu obyvateľov hlásiacich sa k danej národnosti počas sčítania obyvateľstva.

Ako podľa segedínskych slovenských poslancov, tak aj podľa verejného ochrancu práv fakt, že národnostné samosprávy sú povinné zhotoviť zápisnice zo svojich zasadnutí v maďarčine aj v tom prípade, ak tie prebiehali v danom národnostnom jazyku, znamená obmedzovanie používania materinského jazyka, ktoré porušuje aj záväzky štátu prijaté podpísaním Európskej charty regionálnych alebo národnostných jazykov.

Máté Szabó označil za problematické aj ustanovenie, v zmysle ktorého majetok národnostnej samosprávy, ktorá sa v roku 2014 opätovne nezaloží, má automaticky patriť danej obecnej či mestskej (teda tzv. väčšinovej) samospráve.

Verejný ochranca práv poukázal aj nato, že v prípade právnej zodpovednosti tých národnostných poslancov, ktorí sa nezúčastnili procesu rozhodovania o predpokladanom protiprávnom nakladaní s majetkom národnostnej samosprávy, ide o porušenie ochrany nevinnosti.

(obh / oslovma)


Protiústavné predpisy národnostného zákona

http://www.oslovma.hu/XXX/SegUstNo.pdf

Segedínska slovenská samospráva protestuje, obracia sa na predsedu CSS, verejného ochranca práv a maďarského prezidenta, domáha sa pozmenenia alebo zrušenia protiústavných právnych predpisov.

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/188-archiv-dokumenty/702-protiustavne-predpisy-narodnostneho-zakona

A Szegedi Szlovák Önkormányzat képviselőtestülete szerint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (az új nemzetiségi törvény) alkotmányellenes előírásokat tartalmaz. „Úgy tartjuk, ezek az előírások a gyakorlatban veszélyeztetik a nemzetiségi önkormányzatok létrehozását, működését és nyelvhasználatukat, és ez gyengíti a helyi nemzetiségi közösségek jogérvényesítését és helyzetét. (…) A Szegedi Szlovák Önkormányzat képviselő-testülete megbízza az elnököt, hogy a jelen határozatba foglalt tiltakozó álláspontjáról értesítse az Országos Szlovák Önkormányzat elnökét, az alapvető jogok biztosát (annak illetékes helyettesét), valamint a köztársasági elnököt azzal, hogy érjék el a fenti alaptörvény-ellenes jogszabályi helyek megváltoztatását, illetve az alkotmánybíróság általi megsemmisítését.”


Alkotmányellenes a nemzetiségi törvény?

Az ombudsman alkotmánybírósági indítványa a nemzetiségi törvény egyes rendelkezéseivel kapcsolatban

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/magyarul/171-magyarul2-magyarul2/751-alkotmanyellenes-a-nemzetisegi-torveny