sob04102021

Posledná aktualizáciauto, 06 apr 2021 10am

O tzv. slovenskom školstve v Maďarsku

skolslm1Maďarský štát, najmä kompetentné Ministerstvo ľudských zdrojov by sa malo zaviazať, že bude eliminovať všetky negatívne dopady podľa nás dostatočne nepremyslenej a unáhlenej reformy maďarského verejného školstva so silnými centralizačnými prvkami na tzv. slovenské školstvo v Maďarsku.

Minimálnym cieľom pritom má byť zachovanie status quo; ak už o rozvoji reálne ani hovoriť nemôžeme, treba aspoň udržať dosiahnutú úroveň a zabrániť ďalšiemu kvantitatívnemu a kvalitatívnemu úpadku.

Aktuálne problémy a potreby
Slovákov v Maďarsku v oblasti školstva

skolslm2Žiaľ, skutočnosť, že už nebudú existovať osobitné normatívne podpory pre národnostné školy, môže viesť až k likvidácii národnostného školstva. Podľa donedávnej legislatívy národnostné samosprávy mali možnosť právom veta zabrániť zrušeniu národnostnej školy, čím sa im ich darilo udržať. Otázne je, ako sa im bude dariť chrániť záujmy svojej komunity po nepriaznivých zmenách dotyčných zákonov. Výsledkom novej maďarskej legislatívy na mnohých miestach je rušenie výučby v jazykoch národností, čím školy šetria peniaze. V praxi kladú pred rodičov výber, či sa ich deti budú učiť anglický jazyk alebo jazyk národnosti.

1. januára 2012 rozbehne svoju celoštátnu činnosť nové Stredisko K. Klebelsberga pre prevádzkovanie inštitúcií, ktoré bude mať 150 tisíc zamestnancov a jeho hlavnou úlohou bude riadenie škôl (samozrejme, aj národnostných), ktoré štát preberá od miestnych samospráv. Žiadame, aby toto stredisko ako na celoštátnej, tak aj na regionálnej úrovni zamestnávalo slovenských referentov. Ich výber by sa mal uskutočniť v tesnej spolupráci so zainteresovanými, vrátane Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Slovenskí školskí experti ako riadni zamestnanci Strediska K. skolslm3Klebelsberga sú potrební aspoň v Békešskej, Peštianskej, Komáromsko-Ostrihomskej, Novohradskej a Boršodskej župe.

Ostro odmietame všetky snahy smerujúce k zrušeniu jednoty našich školských inštitúcií odňatím ich organickej súčasti: vlastnej materskej školy. Národnostné školy podľa nás v žiadnom prípade nemôžu byť „rozobrané“, t. j. materské školy sa nijako nemôžu oddeliť od základných škôl. Rázne žiadame zachovať osvedčený model, nemeniť štruktúru našich kľúčových školských inštitúcií takýmto drastickým zásahom, ktorý môže mať ľahko predvídateľné, veľmi negatívne následky.

Očakávame, aby vedenie Ministerstva ľudských zdrojov sledovalo so zvýšeným záujmom aktuálne úlohy súvisiace s prevzatím zvyšných dvojjazyčných škôl Celoštátnou slovenskou samosprávou skolslm4v Maďarsku a aby v maximálne možnej miere napomáhalo úspešné zavŕšenie tohto procesu.

Nedostatok z každého hľadiska vyhovujúcich, kvalitných učebníc v našich školách navrhujeme prechodne riešiť povolením a zabezpečením vhodných pomocných učebníc zo Slovenska, pri výbere ktorých majú mať rozhodujúce slovo naši učitelia slovenčiny.

V prípade slovenských národnostných poslucháčov už vo fáze prijímacích skúšok treba uplatniť princíp tzv. pozitívnej diskriminácie o. i. poskytnutím osobitných kvót a určením reálnych hraníc pre získanie potrebného počtu bodov. Miesta vyhradené najmä pre budúcich slovenských pedagógov, ale aj iných, pre národnosť potrebných odborníkov záväzne, garantovane musia byť štátom platené.

Ako výrazne znepokojujúcu vnímame výučbu slovenčiny detí v predškolskom veku. Dieťa v tzv. národnostnej materskej skolslm5škole sa učí hodinu denne po slovensky a zvyšok dňa sa s ním tá istá vychovávateľka rozpráva len po maďarsky. V desiatkach tradične Slovákmi obývaných malých obciach sa výučbe slovenčiny vôbec nikto nevenuje. Základné školy, v ktorých sa vyučuje slovenčina ako predmet (prevažne je to iba štyri hodiny týždenne), sú finančne podvyživené a metodika vyučovania slovenského jazyka je napriek obetavosti slovenských pedagógov nevyhovujúca. Navyše, populácia pedagógov starne a v najbližšom období značná časť učiteľov slovenského jazyka odíde do dôchodku. Následne hrozí, že vyučovanie slovenčiny v týchto školách zanikne. Od nepriaznivej situácie v základných školách sa odvíja aj situácia na gymnáziách v Békešskej Čabe a Budapešti a na jestvujúcich katedrách slovenčiny na vysokých školách. Už v súčasnosti sa vyskytuje prípad, keď v prvom ročníku na vysokoškolskej katedre slovenčiny v Maďarsku nie je ani jeden študent.

SkolSlM6Z poverenia účastníkov
Konferencie Zväzu Slovákov v Maďarsku
„Ako ďalej, Slováci v Maďarsku?“

Imrich Fuhl
vedúci Klubu poslancov Spolu,
člen VZ Celoštátnej slovenskej
samosprávy v Maďarsku


Ilustračné snímky: (oslovma.hu)