Pilis-Szlovák

Popredného slovenského básnika spod Pilíša predstavil prítomným jeho priateľ, kolega od pera Juraj Dolnozemský, ktorý zdôraznil, že „Šaňo“, ako ho nazývajú jeho priatelia, mu pomáhal nielen ako redaktor jeho zbierok, ale dlhé roky mu poskytuje aj odborné rady.

Obecenstvo sa mohlo zoznámiť s prierezom tvorby A. Kormoša, ako aj s niektorými jeho básňami v autorovom prednese. A. Kormoš okrem svojich zbierok predstavil aj antológiu pilíšskych literátov. V súvislosti s informáciou, že básnik pripravuje vydať v slovenskom preklade básne S. Petőfiho, Gy. Illyésa, L. Nagya, Á. Tótha, E. Adyho a A. Józsefa, sa rozprúdila diskusia o umeleckom preklade. Alexander Kormoš na otázku z radov obecenstva uviedol: pevne verí, že príslušníci oboch susedných národov si onedlho budú všímať hlavne tie hodnoty, ktoré nás spájajú a nie tie, ktoré nás rozdeľujú. Básnik sa s účastníkmi literárneho večierka podelil o svoje názory na materinský jazyk, na problematiku bilingvizmu a úprimne hovoril o svojej viere. Hostia literárnej kaviarne si s pilíšskym básnikom mohli aj zaspievať, okrem jeho zhudobnených diel napríklad aj zhudobnenú báseň komlóšskeho básnika Juraja Marika.

Návšteva Alexandra Kormoša v Slovenskom Komlóši pravdepodobne bude mať pokračovanie. Na návrh evanjelického farára Atilu Spišáka sa nadhodila myšlienka spolupráce básnika ako hudobníka s obnoveným mandolínovým zborom, vhodnou príležitosťou na vystúpenie by mohlo byť 215. výročie vybudovania evanjelického chrámu v Slovenskom Komlóši na jeseň tohto roku.

(csl)

http://www.luno.hu/content/view/9812/34

http://www.luno.hu/content/view/7135/63

http://www.luno.hu/content/view/6059/63

http://www.luno.hu/content/view/5374/63

http://www.luno.hu/content/view/5005/63

http://www.luno.hu/content/view/6764/56

http://hosting.brain.sk/szlovakirok.hu/index.php/article/archive/4

Doplnkové informácie