Pilis-Szlovák

Proti narušeniu status quo, za stabilitu a nezávislosť

týždenníka a portálu Slovákov v Maďarsku

Vážení poslanci VZ CSS, milí kolegovia,

na programe dnešného rokovania najvyššieho voleného zboru Slovákov v Maďarsku (ktorého sa, žiaľ, z objektívnych dôvodov nemôžem zúčastniť) je o. i. otázka zmeny vydavateľa Ľudových novín. Voči tomuto závažnému kroku, ktorý skrýva v sebe nebezpečenstvo narušenia relatívnej stability a nezávislosti týždenníka a portálu Slovákov v Maďarsku, mám zásadné výhrady.

Navrhované „riešenie“ pokladám za prijateľné nanajvýš ako potrebné zlo, nie však natrvalo, ale iba na presne určenú prechodnú dobu. Správa o tom, že „vydávanie nášho periodika preberá naša komunita“, by mohla byť aj radostná, keby to v skutočnosti neznamenalo ukrátenie našej menšiny o ťažké milióny a v neposlednom rade ohrozovanie (finančnej a inej) nezávislosti a stability našich jediných celoštátnych slovenských novín. V otázke zníženia financií pre Ľudové noviny o značnú sumu, ktorú doteraz poskytoval štátny vydavateľský podnik, navrhujem VZ CSS prijať rázne protestné vyhlásenie. Z našej strany v tejto situácii by bolo hriechom neobrátiť sa so svojou sťažnosťou na kompetentné domáce (a podľa potreby aj medzinárodné) fóra. Ako poslanci najvyššieho voleného zboru, v istom zmysle slova parlamentu Slovákov v Maďarsku, musíme poukázať na jednoznačné narušenie súčasného status quo, ktoré znamená porušenie záujmov našej menšiny. Ak tak neurobíme, ak budeme taktne mlčať, ak nebudeme rázne požadovať korektný prístup a uspokojivé riešenie problému, sami prispejeme k tomu, aby sa podobné prípady stali bežnou praxou. Potom sa nečudujme, „či aj toto môžu s nami, čo všetko môžu s nami a dokedy môžu s nami...“

Návrh vedenia našej samosprávy, aby CSS ako majiteľ novín (resp. spoločnosť Legatum, stopercentným vlastníkom ktorej je tiež CSS) sa stala zároveň aj vydavateľom týždenníka, nepokladám za šťastné riešenie. Skôr za takú neželateľnú štruktúru, ktorá bez ohľadu na osoby zastávajúce jednotlivé posty, už samotným koncentrovaním finančných a iných prostriedkov môže viesť k postupnému obmedzovaniu pôsobenia redakcie Ľudových novín ako „nezávislej tvorivej dielne“. Smernice činnosti našich novín hovoria o tom, že „redakcia svoje aktivity vyvíja nezávisle /.../ žiaden vonkajší faktor nemá právo usmerňovať každodennú prácu redakcie /.../ objektívne (nestranne) informuje o každej iniciatíve, ktorá slúži prospechu Slovákov v Maďarsku“. Obávam sa, že navrhovaná nová štruktúra môže ohroziť uplatňovanie týchto správnych zásad v praxi.

Do uznesenia o prevzatí úloh vydavateľa Ľudových novín navrhujem vsunúť zmienku o tom, že takéto riešenie prijímame iba na prechodný jeden rok. Ten rok by mal stačiť na uskutočnenie môjho ďalšieho návrhu: na založenie, resp. zriadenie samostatného vydavateľstva Slovákov v Maďarsku, samozrejme, s potrebnou mini-tlačiarňou, ktoré by okrem novín, odborných časopisov a iných periodík malo vydávať aj knižné publikácie (literárne, národopisné a vedecké), vrátane učebníc.

S cieľom napomáhania činnosti redakcie a garantovania jej nezávislosti zároveň navrhujem zriadiť Redakčnú radu Ľudových novín ako poradný orgán za účasti všeobecne uznávaných expertov a osobností verejného života Slovákov v Maďarsku.

Mlynky 25. novembra 2009.

Imrich Fuhl

poslanec VZ CSS (Koalícia Zväz-Pilíš-Novohrad)

redaktor týždenníka Ľudové noviny a portálu luno.hu

Doplnkové informácie