Pilis-Szlovák

Postavenie slovenskej menšiny v Maďarsku je ťaživé, až kritické z viacerých dôvodov. V uplynulých desaťročiach sa síce spomalil proces rekordnej asimilácie Slovákov v Maďarsku, strata materinského jazyka a oslabovanie identity však rýchlym tempom pokračujú. Napriek deklaráciám o príkladnosti maďarskej národnostnej politiky podľa vyjadrení zástupcov slovenskej menšiny v Maďarsku prítomných na stretnutí v ÚSŽZ chýbajú jednoznačné garancie, najmä pokiaľ ide o finančné zabezpečenie oprávnených nárokov či potrieb Slovákov v Maďarsku, pričom zo strany štátu je neraz narušené aj status quo.

Od štátu, v ktorom sú naši krajania doma, ktorého sú lojálnymi občanmi a ktorý už takmer tri storočia zveľaďujú spolu s príslušníkmi väčšinového národa a ostatných národností, naši krajania právom očakávajú, že im bude garantovať rovnaké šance na pestovanie svojho materinského jazyka a svojráznej kultúry a podobné možnosti jazykovej a kultúrnej sebarealizácie ako ich maďarským spoluobčanom. Maďarská politika, žiaľ, venuje oveľa menšiu pozornosť svojim daňovým poplatníkom z radov príslušníkov národných a etnických menšín v samotnom Maďarsku, než Maďarom žijúcim v okolitých štátoch.

ÚSŽZ už aj vzhľadom na tieto skutočnosti s veľkým záujmom očakáva, koľko osôb sa prihlási v Maďarsku k slovenskej národnosti počas tohtoročného sčítania obyvateľstva. V tejto súvislosti považuje ÚSŽZ za rozhodujúce, aby mali zástupcovia slovenskej menšiny spravodlivé zastúpenie medzi sčítacími komisármi. Rovnako podľa vyjadrení zástupcov slovenskej menšiny v Maďarsku prítomných na piatkovom stretnutí nie je totiž jedno, kto a ako položí tzv. senzitívne otázky vo svojom národnostnom sebavedomí oslabnutým Slovákom v Maďarsku ohľadne ich pôvodu a materinského jazyka.

M. Vetrák si vo funkcii predsedu ÚSŽZ stanovil za cieľ aj revitalizáciu života krajanov v zahraničí. V tomto smere chce priamo spolupracovať so zástupcami slovenskej menšiny v Maďarsku nielen pri vypracovaní koncepcie štátnej politiky, ale aj zriadením spoločnej zmiešanej komisie ako pracovného zoskupenia ÚSŽZ v zmysle štatútu ÚSŽZ, ktorá by v praktickej rovine vedela navrhnúť spôsoby riešenia vzniknutých problémov. ÚSŽZ tiež pripomína, že návrh na revitalizáciu slovenskej menšiny v Maďarsku bol zástupcami Slovákov žijúcich v Maďarsku vypracovaný už v rokoch 1995-1996, k jeho uplatňovaniu, žiaľ, následne nedošlo.

Rámcová dohoda o ochrane menšinových práv a Charta menšinových jazykov oprávňuje nastoľovať také požiadavky, aby ochrana používania menšinových jazykov bola silnejšia než doteraz, aby zastúpenie národnostných menšín v parlamente zabezpečoval aj najvyšší zákon štátu a aby mali garantované právo na účasť na verejnom živote a na plnohodnotné rozvíjanie kultúrneho dedičstva svojich predkov.

Nepriaznivá ekonomická situácia v Maďarsku má dosah aj na fungovanie menšinových volených zborov. Podľa informácií zástupcov slovenskej menšiny v Maďarsku prítomných na stretnutí základná podpora v prípade miestnych menšinových samospráv poklesla o viac než polovicu, predstavuje ročne už iba 200-tisíc forintov (750 EUR). Slováci v Maďarsku si zvolili 122 miestnych slovenských samospráv a výrazný pokles už beztak nízkych financií na ich fungovanie možno vnímať veľmi negatívne. Žiaľ, podobná situácia je aj v prípade financovania miestnych, regionálnych a celoštátnych občianskych organizácií Slovákov žijúcich v Maďarsku. ÚSŽZ chce na tento problém upozorniť aj na najbližšom zasadnutí medzivládnej slovensko-maďarskej zmiešanej komisie.

Strany prítomné na stretnutí s ľútosťou konštatovali, že osobitne nepriaznivo sa vyvíja situácia vo vzdelávaní Slovákov v Maďarsku v ich materinskom jazyku. Ako výrazne znepokojujúcu možno vnímať už výučbu slovenčiny detí v predškolskom veku. Dieťa v tzv. národnostnej materskej škole sa učí hodinu denne po slovensky a zvyšok dňa sa s ním tá istá vychovávateľka rozpráva len po maďarsky. V desiatkach tradične Slovákmi obývaných malých obciach sa výučbe slovenčiny vôbec nikto nevenuje. Základné školy, v ktorých sa vyučuje slovenčina ako predmet (prevažne je to iba štyri hodiny týždenne), sú finančne podvyživené a metodika vyučovania slovenského jazyka je napriek obetavosti slovenských pedagógov nevyhovujúca. Navyše, populácia pedagógov starne a v najbližšom období značná časť učiteľov slovenského jazyka odíde do dôchodku. Následne hrozí, že dotknuté školy nesplnia podmienky, aby mohli naďalej dostávať národnostné normatívy a vyučovanie slovenčiny na nich pravdepodobne zanikne. Od nepriaznivej situácie v základných školách sa odvíja aj situácia na gymnáziách v Békešskej Čabe a Budapešti a na jestvujúcich katedrách slovenčiny na vysokých školách. Už v súčasnosti sa vyskytuje prípad, keď v prvom ročníku na vysokoškolskej katedre slovenčiny v Maďarsku nie je ani jeden študent.

ÚSŽZ má záujem podporiť projekt, ktorý by sa zameral práve na skúmanie situácie v slovenskom menšinovom školstve v Maďarsku a predložiť správu o skutkovom stave výučby slovenského jazyka v Maďarsku od predškolských zariadení po univerzity. Keďže v zmysle kompetenčného zákona má výlučné právomoci v oblasti vzdelávania aj vo vzťahu k našim krajanom žijúcim v zahraničí Ministerstvo školstva SR, M. Vetrák sa v najbližšom období plánuje stretnúť s ministrom školstva, aby s ním prerokoval aj problémy slovenskej menšiny v Maďarsku. Viaceré riešenia sú všeobecne známe (metodická pomoc, poskytnutie učebníc, školy v prírode, hosťujúci učitelia, doškoľovanie učiteľov na Slovensku), v niektorých prípadoch je však problémom buď maďarská legislatíva alebo neochota zo strany riaditeľov škôl uvoľniť v danej obci často jediného učiteľa slovenčiny na doškolenia či kurzy.

V tejto súvislosti považuje ÚSŽZ za nesmierne dôležité plnenie medzištátnej dohody, na ktorej základe vláda Slovenskej republiky v súlade s jej uznesením zo 17. septembra 2008 č. 625 finančne prispieva na kultúrno-vzdelávacie aktivity slovenskej menšiny v Maďarsku v celkovej výške približne 100 000 EUR prostredníctvom verejnoprospešnej nadácie ZSM „Lipa“, vrátane škôl v prírode.

M. Vetrák sa zaujímal tiež o aktuálnu situáciu, ktorá súvisí s výstavbou a vybavením nového Slovenského domu v Mlynkoch v súlade s uznesením vlády SR z 18. júna 2008 č. 421. Na tomto projekte sa Slovenská republika podieľa sumou 358 494 EUR a jeho naplnenie má pomôcť slovenskej menšine v Maďarsku pri uchovaní svojho slovenského národného povedomia a kultúrnej identity. M. Vetrák v tejto záležitosti komunikoval aj so slovenským veľvyslancom v Maďarsku Petrom Weissom.

(uszz.sk)


Az OSZÖ elnöke szerint nem könnyű

a magyarországi szlovákok helyzete

2011. április 5. - (mti)

 

Nem könnyű a magyarországi szlovákok helyzete - jelentette ki az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke. Fuzik János a Határon Túli Szlovákok Hivatala (HTSZH) által a magyarországi szlovákság helyzetéről kiadott nyilatkozatot kommentálta egyetértett a szlovák dokumentumban említett Fuhl Imrével. Az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke az MTI-nek elmondta, hogy szerinte „sok mindenre lehet panaszkodni” a magyarországi szlovákság helyzetét illetően. Fuzik János hangsúlyozta, hogy egyetért a Határon Túli Szlovákok Hivatalának a magyarországi szlovák kisebbségről kiadott nyilatkozatának tartalmával. Ugyanakkor a nyilatkozat évtizedek óta megoldatlan gondokat is összegez - tette hozzá. Példaként említette, hogy a szlovák kisebbség iskoláiban már 30 éve alacsony az anyanyelvi oktatás óraszáma, általában heti négy óra zajlik szlovákul. A HTSZH nyilatkozatát megerősítve megemlítette, hogy a fiatal pedagógusok hiánya is egyre jobban érzékelhető. Ezen például úgy próbálnak segíteni, hogy ösztöndíjakat hirdetnek meg a szlovák általános iskolák 7. és 8. osztályos diákjainak, hogy ösztönözzék őket a két magyarországi szlovák gimnáziumban, a békéscsabaiban és a budapestiben való továbbtanulásra. A gondok mellett pozitív fejleménynek ítélte, hogy a korábbi évekhez képest 2011-ben már egy kicsivel több pénz jut az államkasszából a civil szervezeteknek. Fuzik János elmondta, hogy rendszeres munkakapcsolatban állnak a HTSZH-val, amelyen keresztül anyagi támogatást is kap a szlovák kisebbség. Az MTI megkereste a HTSZH dokumentumában hivatkozott Fuhl Imrét, az OSZÖ tagját is, aki elmondta, hogy két hete Ruženka Egyedová-Baránekovával, a Magyarországi Szlovákok Szövetségének elnökével és a szövetség titkárával, Monika Szabóovával együtt tárgyalt Pozsonyban a HTSZH elnökével Milan Vetrákkal, aki megbeszélésük alapján adta ki a hivatal nyilatkozatát. Fuhl Imre, aki az OSZÖ 14 fős Spolu (Együtt) „frakciójának” vezetője a nehézségek kapcsán az oktatást megemlítve hangsúlyozta, hogy magyarországi szlovákok generációi nőttek fel „igazi szlovák nyelvű oktatás nélkül”.

http://hirszerzo.hu/belfold/20110405_OSZO_hatarontuli_magyarorszagi_szlovak#rss

http://hvg.hu/itthon/20110405_magyarorszagi_szlovak_OSZO_hatarontuli

http://www.bumm.sk/53911/gondban-vannak-a-magyarorszagi-szlovakok.html

Aggasztó a magyarországi szlovákok helyzete

2011. április 4. - (mti)

 

Jóllehet, lassult a magyarországi szlovákok asszimilációja, ám az identitás és a nyelv elvesztése továbbra is gyors ütemű - állítja a pozsonyi Határon Túli Szlovákok Hivatala (HTSZH) hétfői közleményében. „A szlovák kisebbség helyzete Magyarországon nehéz, már-már kritikus. A magyar nemzetiségi politika példaértékűségéről szóló nyilatkozatok ellenére a magyarországi szlovák kisebbség képviselőinek véleménye szerint hiányoznak az egyértelmű garanciák, főként ami a magyarországi szlovákok jogos elvárásainak, illetve szükségleteinek pénzügyi biztosítását illeti, miközben az állam részéről a status quót sem mindig tartják be” - olvasható a dokumentumban. A közlemény kiadására az után került sor, hogy Milan Vetrák, a HTSZH elnöke találkozott a magyarországi szlovákság vezetőivel: Imrich Fuhllal, az Országos Szlovák Önkormányzat Spolu (Együtt) frakciójának vezetőjével, Ruženka Egyedová-Baránekovával, a Magyarországi Szlovákok Szövetségének elnökével és a szövetség titkárával, Monika Szabóovával.

http://www.uszz.sk/index.php?ID=1494&l=sk

 

Milan Vetrák szerint a magyar politika többet foglalkozik a határon túli magyarokkal, mint a saját kisebbségeihez tartozó adófizetőkkel, holott a kisebbségek elvárnák, hogy az állam ugyanolyan lehetőségeket biztosítson önazonosságuk megőrzésére, mint amilyeneket magyar polgártársaiknak biztosít. A szlovák kisebbség vezetői felhívták a HTSZH figyelmét arra is, hogy Magyarországon több mint a felére csökkent a kisebbségi önkormányzatok és szervezetek eddigi támogatásának mértéke. A problémára a HTSZH a szlovák-magyar kisebbségi vegyes bizottság legközelebbi ülésén szeretné felhívni az illetékesek figyelmét. A szlovákok szerint komoly gondok vannak az oktatásban: a magyarországi szlovák óvodákban csak napi egy tanórát tartanak szlovákul, egyébként a nevelők magyarul beszélnek. A szlovák kisebbségi iskolákban pedig többnyire csak heti négy óra szlovák van. Gondot jelent az is, hogy a pedagógusok nagy része az elkövetkező években nyugdíjba megy, s nincs utánpótlás. Ez az állapot kedvezőtlenül befolyásolja a békéscsabai és a budapesti szlovák gimnázium, valamint a főiskolák szlovák tanszékeinek helyzetét. Pozsony érdeklődéssel várja, hányan vállalják a szlovák nemzetiséget a legközelebbi népszámlálás alkalmával Magyarországon, s fontosnak tartja, hogy a kérdezőbiztosok között megfelelő számban a szlovákok is képviselve legyenek. Milan Vetrák, aki a közelmúltban vette át a HTSZH irányítását, a jövőben szeretne szorosan együttműködni a magyarországi szlovákokkal.

Doplnkové informácie