Pilis-Szlovák

Sčítanie obyvateľstva 2011

B U Ď Národnosť: slovenskáMaterinský jazyk: slovenský ALEBO

Potvrďme, že sme! Nehanbime sa priznať, že sme Slováci!

Vyjadrime svoju národnostnú príslušnosť

v záujme budúcnosti Slovákov v Maďarsku!

BUĎme naďalej SLOVÁCI, nijaké alibi, žiadne ALEBO!

Každých desať rokov sa zisťuje, koľko má naša krajina obyvateľov, ako aj to, koľkí z nich sa hlásia k tej-ktorej národnosti. Po 10 rokoch opäť prichádza pre nás, Slovákov v Maďarsku, nesmierne dôležité sčítanie obyvateľov. Chceme či nie, štatistické údaje o počte našich Slovákov budú zohrávať dôležitú úlohu pri určovaní rozsahu menšinových práv, spoločenskej váhy našich slovenských samospráv a občianskych organizácií, ako aj pri prideľovaní finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na podporu spoločenských a kultúrnych aktivít našej národnosti. Celý ďalší osud našej menšiny môže v nemalej miere závisieť od toho, či sa budeme hlásiť ku svojim koreňom, či dokážeme sami sebe a celému svetu, že ešte sme tu.

Ústredný štatistický úrad usporiada sčítanie obyvateľstva v dňoch 1. až 31. októbra 2011, pričom počas prvých dvoch týždňov prvýkrát v histórii bude možné vyplniť dotazník aj v elektronickej podobe. Podrobnosti o sčítaní obyvateľstva nájdete na webovej stránke nepszamlalas11.hu. Sčítania sa netreba báť, je anonymné, nikto nemá právo kontrolovať, ako ste vyplnili tlačivo. Každý môže slobodne a bez strachu vyjadriť svoju vôľu.

Tzv. senzitívne (citlivé) otázky, týkajúce sa o. i. národnostnej príslušnosti, materinského jazyka, respektíve jazyka zvyčajne používaného v rodinnej či priateľskej spoločnosti obsahuje posledná, 8. strana osobného dotazníka: V. Národnosť, jazyková väzba, náboženstvo (body č. 34 až 37). Uvedenie slovenskej národnosti a slovenského materinského jazyka má byť pre nás, Slovákov, samozrejmosťou. Je to príležitosť vyjadriť vôľu zodpovednosti za budúcnosť našej menšiny, odhodlanosti zostať aj naďalej Slovákmi. V tomto nemá miesto nijaké alibi, žiadne buď-alebo...

Vážite si svoje slovenské korene, ste hrdí na stáročiami vytvorené hodnoty našich slovenských predkov? Chcete ešte v Maďarsku počuť slovenskú reč? Chcete sa ešte tešiť zo slovenských piesní a našich tancov? Chcete, aby v našich kostoloch zneli slovenské modlitby? Ak ÁNO, prihláste sa k slovenskej národnosti!

Naša budúcnosť závisí len od nás. Rátame s každým...

Zväz Slovákov v Maďarsku


34. Mely nemzetiséghez tartozónak érzi magát? szlovák X

36. Mi az Ön anyanyelve? szlovák X

37. Családi, baráti közösségben

milyen nyelvet használ általában? szlovák X


Népszámlálás 2011
Nemzetisége: szlovák - Anyanyelve: szlovák
A magyarországi szlovákság jövője érdekében nyilvánítsuk ki nemzetiségi hovatartozásunkat!
Bizonyítsuk be, hogy létezünk!
Merjük vállalni szlovák mivoltunkat,
ne tagadjuk meg szlovák gyökereinket!

A tízévente lebonyolításra kerülő, mindannyiunkat érintő legátfogóbb statisztikai adatfelvétel, a népszámlálás eredményeiből hazánk lakosságáról egyebek mellett azt is megtudjuk, mennyien tartoznak egy adott nemzetiséghez. Ez az országos ügy a magyarországi szlovákok számára is rendkívül fontos. Akár akarjuk, akár nem, a szlovák nemzetiséghez tartozó, szlovák anyanyelvű lakosok lélekszámáról szóló statisztikai adatok komoly szerepet fognak játszani a kisebbségi jogok mértékének megállapításában, szlovák önkormányzataink és civil szervezeteink társadalmi súlyának megítélésében, valamint abban is, hogy a hazai kisebbségek kulturális és egyéb tevékenységeire szolgáló állami támogatások elosztásakor nemzetiségünk mekkora részre lesz jogosult. Közösségünk egész további sorsa tehát nagy mértékben éppen attól függhet, hogy ragaszkodunk-e gyökereinkhez, merjük-e a népszámlálás során is vállalni, hogy szlovákok vagyunk, kinyilvánítjuk-e nemzetiségi hovatartozásunkat, hogy saját magunknak és a minket körülvevő világnak bebizonyítjuk-e: nemcsak múltunk és jelenünk, de jövőnk is van.

A népszámlálást a Központi Statisztikai Hivatal 2011. október 1. és 31. között hajtja végre. Az első két hétben a magyarországi népszámlálások során első alkalommal nyílik lehetőség arra, hogy a megkérdezettek a kérdőíveket elektronikus úton töltsék ki. A népszámlálással kapcsolatos részletes tájékoztatást az érdeklődők a nepszamlalas11.hu internetes oldalon találják. A népszámlálás nem jár semmi kockázattal, az adatfelvétel névtelenül történik, senkinek sincs joga, sem lehetősége ellenőrizni, ki milyen válaszokat adott a kérdőívekben szereplő kérdésekre. Mindenki szabadon és félelem nélkül nyilváníthatja ki hovatartozását.

A nemzetiségre, az anyanyelvre és a családi, baráti közösségben általában használt nyelvre vonatkozó bizalmas, úgynevezett szenzitív, azaz érzékeny kérdések a személyi kérdőív utolsó, 8. oldalán találhatók: V. Nemzetiség, nyelvi kötődés, vallás (34-től a 37. pontig). Ezekre a kérdésekre a válaszadás ugyan önkéntes, nem kötelező, de nekünk, szlovákoknak természetes kell, hogy legyen, hogy a szlovák nemzetiség és a szlovák anyanyelv választ adjuk. Tekintsük ezt jó alkalomnak arra, hogy ezúton is kifejezzük akaratunkat, felelősségünket nemzetiségünk jövője iránt, azt az elkötelezettségünket, hogy továbbra is magyarországi szlovákként kívánunk élni!

Tiszteli szlovák gyökereit, büszke a szlovák elődeink által évszázadok alatt létrehozott értékekre? Akar még a saját településén és Magyarországon szlovák szót hallani? Akar még örülni szlovák dalainknak, táncainknak? Akarja, hogy templomainkban szlovák imádságok is szóljanak? Ha IGEN, vallja magát szlováknak a népszámláláson! Saját jövőnk rajtunk múlik. Mindenki számít!

Vállaljuk önmagunkat, nemzetiségünket,
anyanyelvünket, gyökereinket!
Magyarországi Szlovákok Szövetsége


Ja som Slovák, ty Slovenka, daj mi rúčku!

(slovenská ľudová pieseň)

 


„Slovák som, a keby som bol i na stolci Petrovom, Slovákom zostanem.“

Kardinál Alexander Rudnay (1760-1831),

ostrihomský arcibiskup a primas Uhorska


„Som Slovák telom i dušou - neznám lásky polovičatej.“

Milan Rastislav Štefánik (1880-1919)

politik, astronóm, vojenský letec

absolvent gymnázia v Sarvaši


„Slováci, Slováci, ej všetci sme jednací,

ako by nás mala, ej jedna stará maci.“

(Slovenská ľudová pieseň)


„Sotva som otvoril na nebo oči,

už som mal v ústach slovenský jazyk.“

Alexander Kormoš: Jazyk

„Poslúcham pravdu slovenskej reči,

ktorá ma chráni, živí a lieči.“

Alexander Kormoš: Jazyk

 
 

„Ovenčenú slovenčinu

vencom slova, činu,

pevne miluj, ako milú

matku-domovinu.“

Alexander Kormoš: Brehy a mosty

 
 

„Prekrásne horí plameň jazyka,

vo vatre ducha praskajú slová,

zhrievaj nám srdce, divná muzika,

prastaro-múdra, naveky nová.“

Alexander Kormoš: Polyfónia


„Poraď mi, čo robiť? V hlave mi smútočný pochod hrajú

Ako mám ďalej žiť, keď Slová umierajú?!“

Gregor Papuček: Vyzývam ťa mladosť!


„Naše dejiny neodškriepiteľné zostávajú verné,

do spomienok pradávnych zakorenené,

po svete roztrúsené, spiace v cintorínoch,

zvučiace v tuhých rýmoch.”

Juraj Antal-Dolnozemský: Už aj preto


„Zbierajte zlaté zrnká jazyka,

jak sladké plody moruší,

nech na ne každé dieťa navyká,

zasejte im ich do duší!“

Gregor Papuček: Na tom našom nátoni


„Veď vernosť dopredu nádeje ženie.

Ja pevne verím v novuzrodenie!“

Juraj Antal-Dolnozemský: Budapeštianskym Slovákom


„Úspechy si sami musíme vydobyť

v najhlbšom vnútri ochraňovať vernosti zlatú niť!“

Juraj Antal-Dolnozemský: Zlatá niť

Doplnkové informácie