Pilis-Szlovák

Alexander Kormoš: Bytostné otázky Slovákov v Maďarsku (3.)

III. Prehľad dejín slovenskej literatúry v Maďarsku


Okolie sa hemží slovenskými priezviskami

„Pestovanie vlasteneckého ducha by v konečnom dôsledku malo prispieť k svätej veci pre nás všetkých najdôležitejšej: k opätovnému nastoleniu starých hraníc...“


O identite pilíšskych Slovákov v zrkadle dvoch obcí

Nasledujúce konštatovania sa zakladajú na výskume procesu asimilácie pospolitosti dvoch pilíšskych obcí (Mlynkov a Čívu) s osobitným zreteľom na jej jazykové, hospodárske a kultúrne aspekty. Pokúšajú sa odpovedať na otázku, akú úlohu v zachovaní identity zohráva materinský jazyk, škola a menšinová samospráva.


Imrich Fuhl: Otvorený list členom VZ CSS

Zmena vydavateľa skrýva v sebe nebezpečenstvo narušenia relatívnej stability

a nezávislosti Ľudových novín. Ako poslanci najvyššieho voleného zboru Slovákov

v Maďarsku musíme poukázať na jednoznačné narušenie súčasného status quo.


Imrich Fuhl: Maďari ťažko znášajú,

že ich predbieha Slovensko či Rumunsko

Maďari sa domnievali, že sa zaobídu bez reforiem. Teraz ťažko znášajú, že ich hospodársky predbehlo Slovensko, a že možno aj Rumuni budú na tom lepšie...

Doplnkové informácie