Združenie a regionálne kultúrne stredisko pilíšskych Slovákov

spája slovenské osady pilíšskeho regiónu, spoluorganizuje a koordinuje programy pre pätnásť Slovákmi obývaných osád Peštianskej a Komárňansko-Ostrihomskej župy. Naša regionálna občianska organizácia popri tom propaguje slovenské aktivity regiónu, pomáha miestnym slovenským aktivistom udržiavať a rozširovať vzájomné styky, ako aj styky s ďalšími slovenskými regiónmi krajiny a so Slovenskom. Táto činnosť je v dobe počítačov a internetu, už nepredstaviteľná bez vlastnej webovej stránky, ktorú sa nám podarilo (znovu)vytvoriť z vlastných zdrojov a vďaka finančnej podpore Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Členovia, resp. pole pôsobenia združenia: osady pilíšskeho regiónu, obývané príslušníkmi slovenskej menšiny, osobitne: Čobánka, Kestúc, Moďoróš, Orosláň, Pilíšska Čaba, Čív, Santov, Senváclav, Huť, Mlynky, Pomáz, Šárišáp a Senondrej.

 

Založenie organizácie

Združenie sme založili 21. októbra 1999 v Mlynkoch z iniciatívy súkromných osôb, príslušníkov slovenskej národnosti žijúcich v slovenských osadách pilíšskeho regiónu. Našu organizáciu podľa svedectva prezenčnej listiny zo zakladajúcej schôdze založilo 29 individuálnych osôb, resp. poverencov právnych subjektov (obecných a miestnych slovenských samospráv). Pri založení združenia sme deklarovali svoj zámer spojiť slovenské osady v pilíšskom regióne, ako aj ich obyvateľov, pravidelne im ponúkať spoločné slovenské programy a reprezentovať ich doma a v zahraničí.

 

Ciele

1. Naše združenie podporuje slovenskú národnostnú kultúru, šport mládeže, školstvo a slovenský národnostný cirkevný život v osadách pilíšskeho regiónu.

2. Združenie sa prezentuje o. i. usporadúvaním slovenských regionálnych programov, pomáha pri organizovaní miestnych slovenských podujatí a podľa svojich možností sa podujíma úlohy koordinátora a (spolu)organizátora.

3. V záujme prehĺbenia vzájomnej spolupráce členov a poznatkov o slovenských lokalitách regiónu vytvorí databázu a podľa možnosti aj vlastný archív s videotékou.

4. Mienime vytvoriť úzke kontakty s Celoštátnou slovenskou samosprávou a s ostatnými Slovákmi obývanými regiónmi krajiny.

5. Chceme ponúknuť výdatnú pomoc vo vytváraní zahraničných kontaktov, ďalej pomôcť v pestovaní už existujúcich zahraničných stykov.

 

 

Pilisi Szlovákok Egyesülete és Regionális Kulturális Központja

A pilisi szlovák települések és a településen élő, magánszemélyek közös akaratából 1999. október 21-én Pilisszentkereszten a Szlovák Házban alakítottuk meg egyesületünket. Az elmúlt évek információáradata adta az alapötletet, hogy létrehozzuk az egyesület Internetes oldalát. Honlapunkkal tájékoztatni szeretnénk a Magyarországon élő nemzetiségek iránt érdeklődőket az egyesület életéről, az általa szervezett programokról, a tagok bemutatásán keresztül. Az egyesület munkáját az oldalon kialakított fórum illetve hírlevél szolgáltatás segítségével szeretnénk hatékonyabbá tenni.

Mivel az oldal még fejlesztés alatt áll, ezért előfordulhat, hogy a látogató olyan oldalra kerül, amely még fejlesztés alatt áll, illetve még nincsen feltöltve információval. Törekszünk az oldal mihamarabbi befejezésére, hogy az érdeklődők minél gyorsabban és pontosabban szerezhessenek információkat az Egyesület életéről.

Története

Az egyesület megalakulása:

Az Egyesületet jogi személyek megbízásából valamint magánszemélyek részvételével a jelenléti ív tanúsága alapján 29-en alapítottuk. A megalakuláskor azt a szándékunkat próbáltuk kifejezni; hogy az egyesület a Pilis környéki szlovák nemzetiségi településeket és az ott élő személyeket fogja össze, kínáljon nekik közös programokat, képviselje őket hazánkban illetve a határon túl. Az alapító tagok, akik mint magánszemélyek vagy alapító önkormányzatok képviselőjeként vettek részt az alakuló ülésen, egyhangúan fogadták el az egyesületi tagdíjak összegeit és vállalták a rendszeres (éves) befizetését.

Az egyesület célja

1. Egyesületünk a térség településein belül támogatja a nemzetiségi kultúrát, a fiatalok sportját, az oktatást és a nemzetiségi egyházi hitéletet. Ezt összefoglalva egy közös programba kívánja tenni, illetve a későbbiekben a szélesebb körű betekintés miatt az Interneten kívánja megjeleníteni. (Itt jegyzem meg, hogy e feladat megvalósulásának esélyei mára aktualizálódtak és a mai nap szeretném ismertetni a közgyűléssel az árajánlatot, mely tartalmazza az alapításkor megfogalmazott céljainkat.)

2. A térségben rendezendő térségi programokon képviselteti magát az egyesület, segít a szervezésben, lehetőségeihez mérten társrendező szerepet kíván betölteni.

3. Az egymás jobb megismerése céljából videokazetta bankot szeretnénk létrehozni, ami azt jelenti, hogy a települések saját magukról készült finneket rögzítenek az általunk biztosított kazettákra, melyeket a mi szervezésünkön belül biztosítunk a többi településeknek.

4. Szoros kapcsolatot kívánunk kialakítani az Országos szlovák Önkormányzattal, a hazánkban működő régiókkal.

5. Határon túli kapcsolatok kiépítésében, valamint a meglévő kapcsolatok ápolásában szeretnénk hathatós segítséget nyújtani a régió településeinek.

Tagok

Az Egyesület működési területe: a pilisi régió szlovák nemzetiség által lakott települései, különösen Csobánka, Kesztölc, Mogyorósbánya, Oroszlány, Piliscsaba, Piliscsév, Pilisszántó, Pilisszentlászló, Pilisszentlélek, Pilisszentkereszt, Pomáz, Perbál, Sárisáp, Szentendre.

Zakladajúca listina

Stanovy Združenia a regionálneho kultúrneho strediska pilíšskych Slovákov

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.§

Názov organizácie: Združenie a regionálne kultúrne stredisko pilíšskych Slovákov

2.§

(1) Pôsobisko činnosti združenia: osady pilíšskeho regiónu, obývané členmi slovenskej menšiny, zvlášť; Čobánka, Kestúc, Moďoróš, Orosláň, Pilíšska Čaba, Čív, Santov, Senváclav, Huť, Mlynky, Pomáz, Šárišáp, Senondrej.

(2) Sídlo združenia: 2098 Mlynky, Hlavná ulica č. 14.

(3) Rok založenia združenia: 1099.

(4) Pečiatka združenia: v kruhovitom tvare v strede vidno štylizovaný vrch s nasledujúcim a slovenským a maďarským textom:

„Združenie a regionálne kultúrne stredisko pilíšskych Slovákov - Pilisi Szlovákok Egyesülete és Regionális Kulturális Központja”

3.§

(1) Združenie je právnickou osobou.

(2) Z verejnoprospešných služieb združenia môže mať podiel aj iný, okrem jeho členov.

(3) Podnikateľskú činnosť vykonáva iba v prospech svojich verejnoprospešných cieľov, bez toho, aby ich ohrozil.

(4) Výsledky zo svojho hospodárenie nerozdá, využije ich na činnosť určené v zakladajúcej listine.

(5) Priamu politickú činnosť nevykonáva, jeho organizácia je nezávislá od politických strán a ani ich finančne nepodporuje.

II. CIEĽ A ČINNOSŤ ZDRUŽENIA

4.§

(1) Cieľom organizácie je: napomáha k vykonaniu spoločenských práv slovenského národnostného obyvateľstva pilíšskeho regiónu podľa zákona č. LXXVII. z roku 1993.

SÚD PEŠTIANSKEJ ŽUPY

1145 Budapešť XlV. Ul. Thököly č. 97-101.

1443 BUDAPEŠŤ P.O.Box 175.

Evidenčné číslo: 4.Pk.60368/1999/5

R O Z H O D N U T I E

Súd Peštianskej župy zaeviduje Združenie a regionálne kultúrne stredisko pilíšskych Slovákov, ako spoločenskú organizáciu s verejnoprospešným prívlastkom s evidenčným číslom TE 2767 podľa 1 odseku paragrafu č. 4. zákona č. II/1989 a podľa zákona č. CLVI/1997 paragraf č. 26

1. Názov organizácie: Združenie a regionálne kultúrne stredisko pilíšskych Slovákov

2. Sídlo organizácie: 2098 Mlynky, Hlavná ulica č. 14.

3. Meno zástupcu: Jozef Havelka predseda

4. Adresa zástupcu: 2098 Mlynky, ul. Szabadság 22.

5. Kompetencia okruhu činnosti: Kultúra

Župný súd prepošle jeden výtlačok z tohto rozhodnutia na generálnu prokuratúru, ktorá vykonáva právny dozor.

Súd informuje zástupcu o tom, že v prípade zmeny názvu, sídla alebo zastúpenia organizácie je povinný to zahlásiť súdu podľa par. 15, 14. odseku zákona č. II/1989,

Župný súd informuje zástupcu aj o tom, že 4. odsek par. Zákona č. CLVI./1997 predpisuje, že je povinný požiadať o zrušenie verejnoprospešnom právnom postavení, resp. Preradenie do nižšieho stupňa verejnoprospešnosti, ak jej činnosť nevyhovie požiadavkám uvedeným v 4-5 paragrafe zákona.

Proti rozhodnutiu je možné sa odvolať do 15 dní, ktoré treba adresovať Najvyššiemu súdu v troch exemplároch, ale podať ho treba na tomto súde.

V Budapešti, dňa 15. januára 2000.

Dné Dr. Rozinay Gabriella v. r.

župná sudkyňa