Pilis-Szlovák

Zmena nastala na 3. strane tlačiva, kde musí kandidát vyhlásiť, že prijíma zastupovanie menšiny, ovláda jej jazyk, kultúru a tradície a to, či bol predtým členom alebo funkcionárom menšinovej samosprávy inej národnosti. K pôvodným bodom pribudol ďalší, ktorý sa vzťahuje na to, či bol kandidát zamestnancom armády, polície alebo služieb štátnej bezpečnosti. Staré tlačivo platilo do 18. augusta, čo znamená, že platilo v prípade tých kandidátov, ktorí boli prihlásení u miestnej volebnej komisii do tohto dňa. Pre zaevidovanie po 18. auguste treba vyplniť nové tlačivo.

Termín zaevidovania kandidátov do miestnych slovenských samospráv v miestnej volebnej kancelárii vyprší 3. septembra o 16. hodine. Kandidátom môže byť osoba, ktorá má podporu nominačnej organizácie, t. j. zaregistrovanej spoločenskej organizácie, ktorá má v stanovách zastupovanie danej národnej alebo etnickej menšiny a ktorá bola založená najmenej tri roky pred voľbami, teda najneskôr v októbri 2007. Kandidáta môže navrhnúť nielen miestna, ale aj regionálna alebo celoštátna organizácia, pričom členstvo kandidáta v tejto organizácii nie je podmienkou.

(br)


 

http://www.luno.hu/content/view/10378/26

http://www.luno.hu/content/view/10256/26

http://www.luno.hu/content/view/10377/26

http://www.luno.hu/content/view/3712/86

http://www.luno.hu/content/view/10411/26

http://www.luno.hu/content/view/10410/26

http://www.valasztas.hu/hu/onkval2010/467/467_0_index.html


Praktické informácie o voľbách vo Veňarci

Dňa 24. augusta sa vo Veňarci uskutočnilo rozšírené zasadnutie Valného zhromaždenia Združenia a regionálneho kultúrneho strediska Novohradsko-hevešských Slovákov (ZRKSNHS). Hlavnou témou stretnutia, ktoré viedla predsedníčka Terézia Nedeliczká a na ktorom sa zúčastnili aj predstavitelia koaličných organizácií, boli nastávajúce voľby do menšinových samospráv.

Prítomným priblížila výsledky rokovania o spoločnej celoštátnej volebnej listine predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku (ZSM) Ruženka Egyedová Baráneková. Ako povedala, po neúspešných rokovaniach, ktoré iniciovala najpočetnejšia občianska organizácia našej Slovače, sa rozhodli spojiť sa so Združením a regionálnym kultúrnym strediskom pilíšskych Slovákov (ZRKSPS) a Organizáciou dolnozemských Slovákov (ODS), nakoľko členovia ZRKSNHS a Slováci z osád Komáromsko-Ostrihomskej župy sa už rozhodli, že idú do volieb vo farbách ZSM. Účastníkom stretnutia sa predstavili a o činnosti svojich organizácií informovali koaliční partneri, predseda ZRKSP Jozef Havelka a predsedníčka ODS Anna Szántaiová Szigetiová. R. Egyedová Baráneková vyzdvihla, že koalícia postupuje eticky, férovo a čestne, naďalej dodržuje Etický kódex. K tomu sa pozitívne vyjadrili aj účastníci stretnutia, ktorí sa zmienili o problémoch počas zaregistrovania kandidátov. Väčšinu problémov mali s miestnymi notármi, ktorí napríklad nesprávne vyhlasovali, že je obmedzený počet kandidátov.

Účastníci sa zhodli v tom, že prvoradou úlohou je úspešne zvládnuť voľby a založiť si nové slovenské samosprávy v tých osadách, kde žijú Slováci. Treba pripomenúť, že na rokovanie prišli aj predstavitelia takých osád, o ktorých sme doteraz mysleli, že tam nebývajú Slováci. Na porade vysvitlo, že v jednej novohradskej osade bude mať kandidátov aj iná nominačná organizácia, nielen ZSM a jeho partneri. Zároveň prítomní kandidáti prevzali koaličnými partnermi podpísané formuláre. Na konci stretnutia sa dohodli, že celoštátnu listinu schvália na vysunutom VZ ZSM začiatkom novembra v Hronci, na ktoré pozvú aj predstaviteľov koaličných partnerov. Prítomní si vymenili informácie o nastávajúcich podujatiach, ktoré si budú navzájom navštevovať.

(ef)


Nebude spoločná volebná listina

Na stretnutí, ktoré sa uskutočnilo 17. augusta na pôde Celoštátnej slovenskej samosprávy sa nevedeli dohodnúť na podmienkach koaličnej dohody organizácie, ktoré pred troma týždňami začali rokovania o spolupráci počas volieb.

Pôvodným zámerom bolo vystupovať v tohoročných voľbách do menšinových samospráv jednotne na všetkých troch stupňoch volieb. Na predchádzajúcich dvoch rokovaniach sa zúčastnené organizácie dohodli na tom, že počas volebného procesu budú rešpektovať Etický kódex, ktorý zostavila Slovenská volebná koalícia pred štyrmi rokmi, ako aj na tom, že nebudú podporovať zakladanie slovenských samospráv v tých usadlostiach, kde slovenská komunita neexistuje. Nepodarilo sa dohodnúť na tom, kto by mal stáť na čele novej CSS ani na princípoch rozdelenia miest vo valnom zhromaždení (VZ).

Organizácie zoskupené v Únii slovenských organizácií v Maďarsku (ÚSOM), ktorú zastupovala štvorčlenná delegácia na čele s predsedom Františkom Zelmanom, boli toho názoru, že už aj počas volieb do miestnych samospráv by sa mali voliči informovať o tom, aké sú predstavy nominačnej organizácie o budúcom vedení a s ním súvisiacom smerovaní celoštátnej samosprávy. Argumentovali tým, že keď sa nominačné organizácie nedokážu dohodnúť na takej podstatnej záležitosti, akou je osoba budúceho predsedu, potom nie je šanca na dohodu ani neskôr.

Rokovacia delegácia Zväzu Slovákov v Maďarsku (ZSM), ktorú viedla predsedníčka Ruženka Egyedová Baráneková a Združenia a regionálneho kultúrneho strediska pilíšskych Slovákov na čele s predsedom Jozefom Havelkom zastávali stanovisko, že dnes, keď ešte nie je známe, kto bude zvolený do miestnych slovenských samospráv, je predčasné hovoriť o rozdelení funkcií v CSS a o vedení by sa malo rozhodovať prostredníctvom volieb. K tomuto názoru sa prikláňali aj zástupcovia dvoch budapeštianskych organizácií (Klub slovenských dôchodcov a Slovenský spevácky zbor Ozvena). Ladislav Petro dokonca navrhol, aby sa koaličné rokovania obmedzili na spoluprácu počas volieb do celoštátnej samosprávy a vyšli s konkrétnym návrhom na rozdelenie miest vo valnom zhromaždení.

Na vášnivom a napätom rokovaní síce odznelo niekoľko kompromisných návrhov, ale keďže sa patovú situáciu zapríčinenú odlišným prístupom zúčastnených organizácií k personálnym otázkam nepodarilo preklenúť, rozišli sa bez podpísania dohody. Z toho vyplýva, že počas volieb do miestnych slovenských samospráv bude viacero nominačných organizácií, a počas volieb do celoštátnej samosprávy budú pravdepodobne minimálne tri listiny (ZSM, ÚSOM a Budapešť). Na základe skúseností z predchádzajúcich volieb sa všetci prítomní zhodli v tom, že počas volebnej kampane by si mali čo najmenej ubližovať. Účastníci rokovania na otázku Ľudových novín potvrdili, že nepodporia zakladanie slovenských samospráv v piatich neslovenských obciach v Boršodskej župe a že budú rešpektovať Etický kódex. Dohodli sa aj na tom, že by bolo užitočné stretnúť sa v podobnom kruhu a prediskutovať aktuálne otázky po 3. októbri, keď sa uskutočnia voľby do miestnych slovenských samospráv.

Alžbeta Račková (luno)


Formuje sa koaličná dohoda - Rokovania pokračujú

http://www.luno.hu/content/view/10354/1

Rodí sa Slovenská volebná koalícia SPOLU

V jednote je sila Etický kódex

http://www.luno.hu/content/view/10328/1


Právo voliť - Demokraticky, eticky a férovo...

Reakcia na výzvu Únie slovenských organizácií v Maďarsku

Uplynulo iba niekoľko hodín od momentu, keď si účastníci (žiaľ, neúspešného) rokovania o spoločnej volebnej koalícii Slovákov v Maďarsku dali čestné slovo, že napriek nedohode budú dodržiavať Etický kódex, vrátane jeho 10. bodu: „Nominačné organizácie rešpektujú kandidátov iných organizácií, dodržiavajú pravidlá fair play v období pred voľbami a po nich.“ Predstavitelia našich organizácií sa tým v podstate zaviazali rešpektovať v uplynulom období vytvorené, aj v celoštátnom meradle všeobecne známe delenie volebných teritórií férovým prístupom k citlivej otázke: ktorá občianska organizácia kde bude nominovať svojich kandidátov. Uplynulo teda iba niekoľko hodín, a Únia slovenských organizácií v Maďarsku (ÚSOM) už aj vyrukovala s vyhlásením, „Výzvou k voličom“ o tom, že „Slovenská únia je otvorená“. Obsah tohto dokumentu, očividným cieľom ktorého je takpovediac prelákať kandidátov iných slovenských organizácií na svoju stranu, je v príkrom rozpore so spomínaným Etickým kódexom a má veľmi ďaleko od dodržiavania pravidiel fair play.

K dohode našich slovenských registrovaných nominačných organizácií nemohlo dôjsť preto, lebo okrem zástupcov ÚSOM nikto nesúhlasil s tým, aby sme predčasne, vopred určili osobu zastávajúcu post predsedu Celoštátnej slovenskej samosprávy (CSS) v ďalšom cykle (v rokoch 2011-2015) už teraz, keď ešte nevieme ani to, kto sa dostane do miestnych slovenských samospráv, kto vôbec môže prísť do úvahy ako kandidát na teritoriálne a celoštátne volebné listiny.

V tejto súvislosti azda ešte dôležitejšie než časový faktor sú zásady, uplatňovanie demokratických princípov, aby sme voľby nedegradovali na akési kuloárne dohody úzkych skupín svojich zástupcov. Veď podstatou práva voliť je rozhodovať sa pre jednu z viacerých možností, vybrať si z rôznych alternatív. Zväz Slovákov v Maďarsku (ZSM) považuje voľby za najzákladnejšiu a najdemokratickejšiu právomoc každého človeka. Slobodné voľby pritom vôbec neznamenajú „ponechávať vážne rozhodnutia na náhodu“ - ako o tom píše predseda ÚSOM vo svojej „Výzve k voličom“ -, ale to je naše základné právo po zvážení všetkých alternatív a argumentov vyjadriť sa, vybrať si, rozhodnúť sa, no a potom, samozrejme, rešpektovať výsledky čistých, nezmanipulovaných volieb.

Nie je tajomstvom, že tieto zásady sme presadzovali aj na rokovaniach s predstaviteľmi ďalších nominačných organizácií Slovákov v Maďarsku. Náš Zväz, ktorý bol iniciátorom rokovaní o spoločnom postupe pred blížiacimi sa komunálnymi a menšinovými voľbami, nekládol podmienky, nehovoril o menách, avšak dôsledne presadzoval princíp a potrebu demokratických volieb. Konkrétne, v praxi sme si to predstavovali takto: ak jedna nominačná organizácia prinesie do spoločnej koalície najviac miestnych slovenských samospráv (teda aj elektorov voliacich CSS), bude nominovať predsedu, v poradí druhá bude mať právo nominovať zástupcu predsedu, atď... 29 poslancov CSS potom rozhodne, ktoré osoby budú zastávať funkcie v našom najvyššom volenom zbore. O tom sú voľby a o tom hovoria aj príslušné právne normy.

Naším prvoradým cieľom je úspešne zvládnuť voľby do miestnych slovenských samospráv, aby boli zvolení kandidáti schopní na vysokej úrovni zastupovať záujmy našej národnosti. Až potom príde na rad zostavovanie listín do teritoriálnych slovenských zborov a CSS. O toto nám aj počas rokovaní išlo a o toto nám ide aj teraz. Predseda CSS je voleným činiteľom a je povinný konať tak, aby rešpektoval zákony a aby presvedčil všetkých, ktorí tiež budú kandidovať do miestnych slovenských samospráv, že so svojimi morálnymi a odbornými kvalitami pôjde do volieb. Kandidáti si zmerajú sily a poslanci rozhodnú. Súčasný predseda CSS, ktorí bol prítomný na všetkých troch kolách rokovaní, môže mať veľmi prísnu, ale spravodlivú morálnu kontrolu nad tým, ako sa dodržiava Etický kódex. Hlavne však musí byť integrujúcim človekom, ktorí našich Slovákov spája a nerozdeľuje. V opačnom prípade totiž naša roztrieštenosť bude našou záhubou.

SPOLU - takto sa mala volať naša spoločná slovenská volebná koalícia. Tá síce pre spomínanú okolnosť nemohla vzniknúť, neznamená to však, že nemôžeme kráčať spolu za našich Slovákov. Môžeme a aj by sme si mali spolu zvoliť slovenské samosprávy a ich vedúcich - na miestnej, župnej a celoštátnej úrovni. Veď ide o nás, o našu spoločnú budúcnosť. Chcela by som veriť, že to všetci chápeme. Je skutočne poľutovaniahodné a aj znepokojujúce, že vraj všetci chceme ísť spolu, ale predsa nejdeme. Pýtam sa: prečo? Neverím, žeby prekážkou bolo iba neúprosné zastávanie demokratických práv, vrátane práva voliť. Nebojujme proti nikomu, bojujme za svojich, za nás všetkých. Spolu to dokážeme.

Ruženka Egyedová Baráneková

predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku


http://www.luno.hu/content/view/10377/1


Evidencia kandidátov končí 3. septembra

3. septembra do 16. hodiny možno zaevidovať kandidátov do miestnych slovenských samospráv v miestnej volebnej kancelárii. Kandidátom môže byť osoba, ktorá má podporu nominačnej organizácie.

Nominačná organizácia musí byť taká zaregistrovaná spoločenská organizácia, ktorá má v stanovách zastupovanie danej národnej alebo etnickej menšiny a ktorá bola založená najmenej tri roky pred voľbami, teda najneskôr v októbri 2007. Kandidáta môže navrhnúť nielen miestna, ale aj regionálna alebo celoštátna organizácia, pričom členstvo kandidáta v tejto organizácii nie je podmienkou. Menšinovú nominačnú organizáciu musí zaregistrovať volebná komisia. V prípade, že plánuje kandidovať poslancov iba v jednej osade alebo v jednom obvode hlavného mesta, tak u miestnej volebnej komisii. Ak chce mať svojich kandidátov vo viacerých osadách regiónu či obvodoch hlavného mesta, tak u regionálnej volebnej komisii, ak v celom Maďarsku, tak u Celoštátnej volebnej komisii.

http://www.valasztas.hu/hu/onkval2010/509/509_2.html

K evidencii na formulári KisP1 treba pripojiť stanovy. Nominačná organizácia môže žiadať uvedenie svojho pomenovania na volebnom hárku v menšinovom jazyku. Ak názov organizácie obsahuje aj také znaky, ktoré v maďarskej abecede nie sú, treba vyplniť ďalší formulár. Volebná komisia sa musí vyjadriť o zaevidovaní dva dni po prijatí prihlášky. Organizácia potom musí nájsť vhodných kandidátov, ktorí budú účinne zastupovať záujmy slovenskej komunity. Kandidátom môže byť iba osoba zaregistrovaná v zozname voličov, ktorá je povinná predložiť vyhlásenie o prijatí kandidatúry a pripojiť k nemu stanovy organizácie, ktorá ho na kandidatúru navrhla. Kandidát vyhlási, či prijíma zastupovanie menšiny, či ovláda jej jazyk, kultúru a tradície a či bol predtým členom alebo funkcionárom menšinovej samosprávy. Vyhlásenie kandidáta je verejné. Podmienkou je, aby kandidát figuroval v zozname voličov v mieste svojho bydliska.

Kandidátom môže byť iba osoba, ktorá má podporu menšinovej nominačnej organizácie. Kandidátov možno zaevidovať na miestnej volebnej komisii na formulári EK do 3. septembra do 16. hodiny. V tom prípade ak chce kandidát na volebnom hárku uviesť svoje meno aj po slovensky, k formuláru EK treba pripojiť aj formulár označený písmenom N. Miestna volebná komisia zaregistruje kandidáta do dvoch dní po prijatí prihlášky. V prípade, ak bol volič odporúčaný za kandidáta vo viacerých lokalitách do 7. septembra 2010 musí prehlásiť, ktorú kandidatúru prijíma.

Nové menšinové zbory budú mať štyroch členov, pričom voľby budú úspešné v tých osadách a obvodoch, kde odovzdali voliči svoj hlas aspoň štyrom kandidátom. Regionálne a celoštátne samosprávy vzniknú po komunálnych voľbách, začiatkom nasledujúceho roka prostredníctvom volebných listín. Listinu môže zostaviť organizácia s nominačným právom, ktorá v príslušnej župe (hlavnom meste) navrhla za kandidátov v miestnych voľbách do menšinových samospráv aspoň 10 % elektorov. V župných voľbách sa môžu zúčastniť komunity, ktoré majú v danej župe aspoň 10 miestnych menšinových samospráv. Podmienkou účasti na celoštátnych voľbách je, aby daná komunita vytvorila aspoň 4 miestne menšinové samosprávy.

(br-luno)

Doplnkové informácie