Pilis-Szlovák

Ružena Tamášová-Malá - Slovenské pesničky ju dodnes potešia

Po celý aktívny život pracovala s ľuďmi. Ružena Tamášová rodená Malá bola sociálna zdravotná asistentka. Pochádza zo Santova, zo známej slovenskej rodiny, ktorá dala našej komunite niekoľko významných osobností.


Ondrej Krupa: Národopisné poznámky zo Senváclavu

V Senváclave som sa zameral na skúmanie ľudovej slovesnosti v kalendárnych obyčajoch. Zaujímalo ma, ako odrážajú výpovede tu narodených respondentov dávnejší a dnešný život senváclavských Slovákov, ale aj širšie súvislosti.


Slovo má predsedníčka Mária Nagyová

V znamení bilancovania (aj) o novinkách

Predsedníčku Slovenskej samosprávy Komárňansko-Ostrihomskej župy Máriu Nagyovú (starostku obce Čív) sme požiadali o zhrnutie minuloročnej činnosti tohto zboru a o načrtnutie hlavných smerov práce samosprávy v roku 2010.


Z poézie Slovákov v Maďarsku - Gregor Papuček

V súčasnosti sa stále viac hovorí o postavení zahraničných Slovákov, predovšetkým o pomoci SR, aby si aj na cudzom území zachovali svojbytnosť slovenskej kultúry. Na to je určite potrebné, aby dorastajúce generácie na Slovensku dostávali informácie aj o významných zahraničných Slovákoch, napr. o spisovateľoch v rámci základného a stredoškolského vzdelávania.


Čív - Aktívne tráviť čas v Klube dôchodcov

Klub dôchodcov v Číve nie je žiadny starobinec, nie je to ani miesto iba na zohrievanie sa. Je to inštitúcia, ktorá sa stará o Čívanov v zrelom veku usporadúvaním podujatí, zdravotníckymi a hygienickými službami.

Doplnkové informácie