Dohoda o založení volebnej koalície

Dohoda o založení volebnej koalície

Zsm-Unia-Identita-1

Zväz Slovákov v Maďarsku, Únia slovenských organizácií v Maďarsku a Slovenský spolok Identita uzavreli volebnú koalíciu. Megállapodás választási koalíció alapítására

Dohoda o založení volebnej koalície

Zväz Slovákov v Maďarsku, Únia slovenských organizácií v Maďarsku a Slovenský spolok Identita sa rozhodli, že počas volieb do národnostných samospráv v roku 2019 uzavrú volebnú koalíciu: spolu budú nominovať kandidátov na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni, postavia spoločnú celoštátnu listinu.

Zväz Slovákov v Maďarsku,
Únia slovenských organizácií v Maďarsku
a Slovenský spolok Identita
spolu ako Slovenská koalícia

spoznajúc a prijmúc tú výslovnú voličskú vôľu, že politické záujmy Slovákov v Maďarsku (kultúrna a výchovno-vzdelávacia autonómia) dokážu oveľa efektívnejšie zastupovať spojením síl, a tak podriadiac sa tejto požiadavke svojej komunity v záujme vytýčenia a uskutočnenia spoločných cieľov, zanechajúc za sebou domnelé alebo skutočné krivdy minulosti, zdržiavajúc sa všetkých osobných urážok sa rozhodli, že počas volieb do národnostných samospráv v roku 2019 uzavrú volebnú koalíciu. Partneri berú do ohľadu tieto skutočnosti a preto považujú za smerodajné prijať etický kódex, ktorý tvorí prílohu tejto dohody.

V záujme úspešného vystupovania Slovákov v Maďarsku vo verejnom živote, uvedomenia si ich existencie, posilnenia ich prežitia a spomalenia, resp. zastavenia asimilácie partneri urobia všetko pre to, aby záujmy Slovákov v Maďarsku zviditeľnili aktívne doma aj v zahraničí, aby v národnostnopolitických snahách zodpovedných politických činiteľov uvedomovali prítomnosť, význam a možnosti rozvoja slovenskej komunity.

Partneri si uvedomujú, že prežitie Slovákov v Maďarsku nie je možné bez silných miestnych spoločenstiev, bez dobre fungujúceho systému inštitúcií a bez fundovanej národnostnej politiky. Najvhodnejším fórom riešenia prípadných sporov, problémov v rámci komunity považujú Valné zhromaždenie Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, jej výbory a odborné poradné zbory.

Partneri svoju snahu o volebnú spoluprácu zachytia v dohode s nasledujúcim obsahom:

 1. Cieľom dohody je, aby partneri počas volieb do národnostných samospráv v roku 2019 - v rámci volebnej koalície - nominovali spoločných kandidátov na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni, čoho konečným prejavom bude spoločná celoštátna listina.
 2. Partneri podpisujúci túto dohodu sa zaväzujú, že okrem organizácií spomínaných v tejto dohode s nikým iným nezaložia volebnú koalíciu a nebudú v nijakej inej forme spolupracovať s inou organizáciou, osobitne nebudú rokovať s inou nominujúcou organizáciou.
 3. Na posilnenie snahy o spoluprácu partneri sa navzájom pozvú na svoje celoštátne podujatia, resp. usporiadajú aspoň dve spoločné volebné podujatia, na ktorých predstavia kandidátov spoločnej celoštátnej listiny. V záujme úspešnej realizácie volieb partneri zosúladia svoju kampaň.
 4.  V súvislosti s celoštátnu listinou partneri sa dohodnú na nasledujúcom:

- Vedúcou listiny bude Alžbeta Hollerová Račková, keďže ju považujú za spoločnú kandidátku;

- Počet členov celoštátneho zboru bude podľa predpokladov 31 osôb. Partneri okrem predsedu (1 osoba) si zvyšný počet rozdelia medzi sebou tak, že 23 členov môže nominovať Zväz Slovákov v Maďarsku a Únia slovenských organizácií v Maďarsku, kým Slovenský spolok Identita môže nominovať 7 členov;

- Ani jedna zmluvná strana nebude robiť námietky voči osobám nominovaným druhou stranou. Zmluvní partneri rešpektujú právo danej nominačnej organizácie na to, aby v prípade zániku mandátu ňou nominovanej osoby sa rozhodla o naplnení uvoľneného mandátu;

- Pri výbere kandidátov je znalosť slovenského jazyka základnou podmienkou. Ďalšími prioritami sú odborné schopnosti (so zreteľom na odborné oblasti v činnosti CSSM);

Zsm-Unia-Identita-3- Počas obsadzovania miest vo výboroch berú do ohľadu v prvom rade odborné zdatnosti kandidátov;

- V celoštátnom zbore plánujú vytvoriť 6 výborov. Vymenovanie výborov nie je podľa ich presného pomenovania, ale označuje iba tematické okruhy:

- Finančno-kontrolný

- Výchovno-vzdelávací

- Kultúrny

- Mládežnícky

- Náboženský a sociálny

- Pre verejné obstarávanie

- Na podporu miestnych a regionálnych slovenských samospráv, ako aj slovenských občianskych organizácií zriadia a budú prevádzkovať právnu poradenskú službu;

- Všetci podpisujúci partneri majú právo aspoň na jedného predsedu výboru a v prípade jedného výboru na nominovanie toľkých členov, aby mali v danom výbore hlasovaciu väčšinu.

 1. Partneri sa dohodli, že na obdobie predvolebnej kampane zriadia šesťčlennú koaličnú radu, do ktorej každá strana deleguje dve osoby. Úlohou koaličnej rady je zosúladenie kampane a koordinácia úloh spojených s voľbami.
 2. Predstavitelia podpisujúci túto dohodu vyhlasujú, že na založenie volebnej koalície, na účasť v nej, na uzavretie koaličnej dohody a na jej realizáciu majú plné právo získané od danej nominačnej organizácie.
 3. Nominačné organizácie zakladajúce volebnú koalíciu požiadajú svojich predsedov, aby v záujme úspešného uskutočnenia volebnej procedúry v súlade s právnymi predpismi a na základe spoločných princípov do zákonom daných termínov pripravili a uskutočnili registráciu volebných organizácií.
 4. Trvanie spolupráce partnerov na základe tejto zmluvy: od jej podpisu po ukončenie volebného cyklu 2019-2024.
 5. Signatári tejto dohody vyhlasujú, že v prípade ak jeden člen volebnej koalície hociktorú podmienku skoncipovanú v tejto dohode poruší, ostatní členovia volebnej koalície ho môžu vylúčiť a vysloviť mu nedôveru.
 6. V otázkach neupravených touto dohodou sa použijú subsidiárne ustanovenia zákona o právach národností č. CLXXIX z roku 2011, ďalej zákona o volebnom postupe č. CXXXVI. z roku 2013.

V Jači, 6. júla 2019

Ruženka Egyedová Baráneková

František Zelman

Karola Klauszová

Dodatok:

V mene mnou zastúpenej organizácie podporujem vznik Slovenskej koalície a jej volebnú listinu.

Názov organizácie / Meno štatutárneho zástupcu / Dátum / Podpis

Príloha č. 1

Etický kódex
POŽIADAVKY NA ČLENOV, KANDIDÁTOV SLOVENSKÝCH SAMOSPRÁV

 1. Hlásenie sa k slovenskému pôvodu, slovenským väzbám, identite rovnako v rodine, v užšom prostredí a pred verejnosťou.
 2. Kultivované používanie slovenského jazyka na úrovni konverzácie.
 3. Uznávanie priority národnostných otázok a záležitostí, ich uplatňovanie pred záujmami strany, vlastnými odbornými a osobnými záujmami.
 4. Angažovanosť v slovenskom národnostnom školstve, miestnej histórii, výskume a národnostnom cirkevnom živote, napomáhanie činnosti v týchto oblastiach.
 5. Podporovanie slovenských občianskych organizácií.
 6. Angažovanosť v službe verejnosti. Znalosť zásad samosprávnosti a praxe uplatňovania záujmov, komunikatívnosť a kultúrne vystupovanie.
 7. Znalosť pravidiel spoločenského správania a medziľudských vzťahov, etických noriem a tomu zodpovedajúce postoje.
 8. V prípade osoby zastávajúcej vedúcu funkciu - podľa možnosti - slovná a písomná znalosť slovenského jazyka. Znalosť protokolu.
 9. Morálna bezúhonnosť.
 10. Nominačné organizácie rešpektujú kandidátov iných organizácií, dodržiavajú pravidlá fair play v období pred voľbami a po nich.


Megállapodás választási koalíció alapítására
A Magyarországi Szlovákok Szövetsége, a Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója és az Identita Szlovák Egyesület választási koalíciót kötnek, a 2019. évi nemzetiségi választásokon közös jelölteket állítanak helyi, területi és országos szinten, melynek végső megnyilvánulása a közös országos lista.

A Magyarországi Szlovákok Szövetsége, a Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója és az Identita Szlovák Egyesület (együttesen, mint Szlovák Koalíció - Slovenská koalícia) felismerve és elfogadva azt a kifejezett választói igényt, hogy a magyarországi szlovákság politikai (kulturális és nevelési-oktatási autonómia) érdekeit együttesen, összefogva sokkal hatékonyabban tudják képviselni, alárendelve magukat ennek a közösségi akaratnak, a közös célok kitűzése és megvalósítása érdekében, maguk mögött hagyva a múlt vélt vagy valós sérelmeit, tartózkodva minden személyeskedő megnyilvánulástól elhatározták, hogy. Mindezek figyelembevételével a felek magukra és jelöltjeikre nézve irányadónak tekintik a jelen megállapodás mellékletét képező etikai kódexet.

A magyarországi szlovákság sikeres közéleti megjelenése, létezésének tudatosítása, fennmaradásának erősítése és az asszimiláció lassításának - megállításának érdekében a felek mindent megtesznek azért, hogy a magyarországi szlovákság érdekeit a közélet minden területén, itthon és külföldön is aktívan megjelenítsék, a felelős politikai szereplők nemzetiségi politikai törekvéseiben a szlovák közösség jelenlétét tudatosítsák és a fejlődési lehetőségeket ismertessék.

A felek egyetértenek abban, hogy a magyarországi szlovák nemzetiség fennmaradása nem lehetséges erős helyi közösségek, jól működő intézményrendszer és szakszerű nemzetiségi politika nélkül. A közösségen belüli viták rendezésének legalkalmasabb fórumának a felek az Országos Szlovák Önkormányzat Közgyűlését, annak bizottságait, szakmai tanácsadó testületeit tekintik.

Választási együttműködési szándékukat megállapodásba foglalják az alábbi tartalommal:

 1. A megállapodás célja, hogy a felek a 2019. évi nemzetiségi választásokon - választási koalíció keretében - közös jelölteket állítsanak helyi, területi és országos szinten, melynek végső megnyilvánulása a közös országos lista.
 2. A megállapodást aláíró Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen Megállapodásban nevesített szervezeteken kívül mással választási koalíciót nem alapítanak, és semmilyen más formában nem működnek együtt más szervezetekkel, egyénileg más jelölőszervezetekkel tárgyalásokat nem folytatnak.
 3. Az együttműködési szándék megerősítésére a felek meghívják egymást rendezvényeikre, illetve megrendeznek legalább két, a közös országos lista jelöltjeit bemutató választási rendezvényt. A választások sikeres lebonyolítása érdekében a felek összehangolják kampánytevékenységüket.
 4. Az országos lista vonatkozásában a felek megállapodtak a következőkben:

-          A lista vezetője Hollerné Racskó Erzsébet, mivel őt közös elnökjelöltnek tekintik;

-          Az országos testület tagjainak száma várhatóan 31 fő lesz. A felek az elnök (1 fő) leszámításával fennmaradt létszámot egymás között úgy osztják el, hogy 23 tagot állíthat a Magyarországi Szlovákok Szövetsége és a Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója - Szövetsége, míg az Identita Szlovák Szervezet 7 tagot állíthat;

-          Egyik szerződő fél sem emel kifogást a másik fél által jelöltek személye ellen. A szerződő felek tiszteletben tartják az adott jelölőszervezet jogát, hogy az általa jelölt képviselő mandátumának megszűnése esetén döntést hozzon a megüresedett képviselői mandátum betöltéséről;

-          A jelöltek kiválasztása során a szlovák nyelvtudás alapvető feltétel. Ezt követően a szakmai hozzáértés (az OSZÖ működési szakterületeire tekintettel) élvez prioritást;

-          A bizottsági helyek betöltésekor elsődlegesen a személy szakmai rátermettségét veszik figyelembe;

-          Az országos testületben 6 bizottság létrehozását tervezik. A felsorolás nem név szerinti, csak tematikus területet jelent:

-    Pénzügyi-ellenőrző
-    Nevelési-oktatási
-    Kulturális
-    Ifjúsági
-    Hitéleti és szociális
-    Közbeszerzési;

Zsm-Unia-Identita-3-          A helyi és regionális szlovák önkormányzatok és civil szervezetek támogatására jogsegély szolgálatot hoznak létre és működtetnek;

-          Valamennyi aláíró fél jogosult legalább egy bizottsági elnöki posztra és egy bizottságban szavazati többségű taglétszám jelölésére. 

 1. A felek megállapodtak abban, hogy a választásokig tartó kampányidőszakra hat fős koalíciós tanácsot állítanak fel, melybe mindegyik fél 2 főt delegál. A koalíciós tanács feladata a kampány összehangolása, a választásokkal kapcsolatos feladatok koordinálása.
 2. A jelen Megállapodást aláíró képviselők kijelentik, hogy a választási koalíció alapítására, az abban való részvételre, a koalíciós megállapodás megkötésére, és a koalíció működtetésére az adott jelölő szervezet testületétől teljes meghatalmazással rendelkeznek.
 3. A választási koalíciót alapító jelölő szervezetek felkérik az elnökeiket, hogy a választási eljárás eredményes lefolytatása érdekében a jelölő szervezetek regisztrációját a vonatkozó törvényi előírásokkal összhangban, egységes elvek alapján, a kijelölt határidőn belül készítse elő, és hajtsa végre.
 4. Az együttműködés időtartama a Megállapodás aláírásától 2019-2024-es választási ciklus lezárultáig tart.
 5. A jelen Megállapodást aláíró felek kijelentik, hogy amennyiben a választási koalíció egyik tagja a jelen Megállapodásban megfogalmazott bármely feltételt (akár külön-külön, akár együttesen) megszegi, a választási koalíció többi tagja jogosult a koalícióból kizárni, és a jelöltjeitől a bizalmat megvonni.
 6. A jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény („Njtv.”), valamint a választási eljárásról szóló 2013. évi CXXXVI. törvény („Vet.”) rendelkezései irányadók.

Acsa, 2019. július 6.

Egyedné Baránek Ruzsenka

Zelman Ferenc

Klausz Karola

Záradék:

Az általam képviselt szervezet nevében támogatom a Szlovák Koalíció létrejöttét és választási listáját

Szervezet neve

Képviselő neve

Dátum

Aláírás