Kuratórium VPN ZSM rozdelilo tohtoročné podpory

Kuratórium Verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku na svojom zasadnutí 24. júna 2022 rozhodlo o udelení podpory na aktivity zamerané na zachovanie a rozvoj jazykovej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny žijúcej na území Maďarska - na Školu v prírode a na kultúrno-osvetovú činnosť.

http://www.oslovma.hu/XXX/VpnVys22.rtf

Kuratórium Verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku (VPN ZSM) na svojom zasadnutí 24. júna 2022 rozhodlo o udelení podpôr na aktivity zamerané na zachovanie a rozvoj jazykovej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny žijúcej na území Maďarska. Vláda Slovenskej republiky prostredníctvom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) poskytla finančnú podporu vo výške 99 581 € pre VPN ZSM ako súčasť štátnej podpory Slovákov žijúcich v zahraničí na realizáciu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry z r. 2003.
Kuratórium vyčlenilo na štyri turnusy tohtoročnej Školy v prírode - Poznaj svoje korene 45 157 €. V rámci prípravy VPN ZSM vypísala súbeh pre slovenské národnostné školy v Maďarsku. V poradí už šestnásty ročník Školy v prírode sa uskutoční v intervale od 8. septembra do 2. októbra 2022 v Penzióne Tále uprostred nízkotatranskej prírody (pod južnými svahmi Chopku a Ďumbiera). Školy v prírode sa zúčastnia žiaci 6.-8. ročníkov základných škôl a pedagógovia-slovenčinári zo škôl, ktoré sa zapojili do programu. Na základe rozhodnutia kuratória VPN ZSM koordinátorkou, hlavnou organizátorkou programu aj v tomto roku je autorka projektu, predsedníčka ZSM Ruženka Egyedová Baráneková. Cieľom programu Poznaj svoje korene - Škola v prírode na Slovensku je v slovenskom prostredí zabezpečiť pre žiakov slovenských národnostných škôl možnosť zdokonaľovať sa v slovenskom jazyku; prehlbovať si citovú spolupatričnosť k slovenskému národu; pripraviť sa na štátnu skúšku zo slovenského jazyka a spoznávať históriu, kultúru a prírodné krásy Slovenska.
V zmysle Zmluvy o poskytnutí podpory uzatvorenej medzi ÚSŽZ a VPN ZSM nadácia je oprávnená použiť maximálne 10 % zo sumy poskytnutej podpory na vlastné prevádzkové náklady, na zabezpečenie organizovania, zverejňovania, realizácie a kontroly prideľovania podpôr žiadateľom. Členovia Správnej rady (Kuratória) VPN ZSM vyčlenili 3 000 € na tohtoročný Folklórny festival Slovákov v Maďarsku a vyhlásili výzvu na predkladanie žiadostí o podporu slovenskej národnostnej menšiny v oblasti vzdelávania a kultúry v roku 2022. Žiadosti na podporu projektov mohli podávať školské a vzdelávacie inštitúcie, študenti vysokých škôl, pedagógovia, spoločenské organizácie, miestne a regionálne slovenské samosprávy, ako aj fyzické osoby, jednotlivci. Cieľom podpory je prispieť k zachovaniu a rozvíjaniu kultúrnej a jazykovej identity osôb patriacich k slovenskej národnostnej menšine v Maďarsku, k zachovaniu slovenských kultúrnych hodnôt, k podpore slovenskej záujmovo-umeleckej a výchovno-vzdelávacej činnosti. Uprednostňovali sa žiadosti zamerané na programy, ktoré prebiehajú v slovenskom jazyku a ktoré prispievajú k posilňovaniu slovenského národnostného povedomia; programy slúžiace na zachovanie slovenského jazyka a oživovanie slovenských tradícií usporiadané v spolupráci s miestnou alebo regionálnou občianskou organizáciou Slovákov v Maďarsku; vydavateľskú činnosť, jubilujúce kultúrne telesá a prípravy na sčítanie obyvateľstva; uskutočnenie Akčného plánu Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku – Koncepcie rozvoja slovenského výchovno-vzdelávacieho systému v Maďarsku; poskytnutie podpory na dofinancovanie zamestnávania slovenčinárov zo Slovenska, resp. zo zahraničia; účasť na slovenských regionálnych a celoštátnych podujatiach a (súťažných) kultúrnych prehliadkach a stretnutiach, ako aj spoločenských fórach o aktuálnom dianí v kruhu Slovákov v Maďarsku. Do súbehu prišlo 117 projektov, suma požadovaných dotácií spolu: 29 036 365 forintov (73 510 €). Kuratórium v tomto roku z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov zamietlo, nepodporilo deväť žiadostí, 108 súbehov podporilo celkovou sumou 17 511 025 forintov (44 332 €).
Kuratórium VPN ZSM vymenováva ZSM ako zriaďovateľ. V zmysle uznesenia Valného zhromaždenia ZSM kuratórium tvoria: Matej Šipický (predseda), Anna KomjáthiováTomáš NagyMarta Papučková, Silvia Piššová HégelyováVlasta Zsákaiová Ruženka Egyedová Baráneková. Členkami Revíznej komisie VPN ZSM sú Alžbeta SzabováŽofia Štrbiková a Judita Orliczká, tajomníkom VPN ZSM je Imrich FuhlVerejného zasadnutia Správnej rady VPN ZSM 24. júna 2022, na ktorom sa rokovalo a rozhodovalo o návrhu na pridelenie finančných prostriedkov zahrnutých do tohto referátu, sa zúčastnili predstavitelia každej organizácie s celoštátnou pôsobnosťou, ktorá má svojich nominantov, poslancov vo Valnom zhromaždení CSSM.

Stiahnite si: http://www.oslovma.hu/XXX/VpnVys22.rtf
Podpory Verejnoprospešnej nadácie
Zväzu Slovákov v Maďarsku na rok 2022

Školské a vzdelávacie inštitúcie

Žiadateľ

Projekt

Suma (HUF)

MŠ Záhrada víl v Békešskej Čabe

Ideme na samotu

85 000

MŠ Záhrada víl v Békešskej Čabe

Deň Slovákov v škôlke

50 000

Základná škola v Čabačude

Slovenské národnostné dni

150 000

Slovenská škola v Budapešti

Slovenský projektový týždeň

100 000

Slovenská škola v Budapešti

Komunikačná súťaž

110 000

Materská škola v Agárde

Slovenské programy v škôlke

100 000

Materská škola v Horných Peťanoch

Slovenské programy v škôlke

50 000

Škôlka pri Slovenskej škole v Békešskej Čabe

Sme slovenskí škôlkari

100 000

Základná škola v Dunaeďháze

Týždeň slovenského jazyka

150 000

Základná škola v Dabaši-Šáre

Slovenský národnostný týždeň

150 000

Nadácia pre školu v Mlynkoch

Tematický deň Slováci v Maďarsku

150 000

Nadácia ZŠ v Tatabányi-Bánhide

Slovenský tematický týždeň

50 000

Nadácia ZŠ v Tatabányi-Bánhide

Učebné pomôcky

105 000

Nadácia Slovensko-maďarskej ZŠ v NMpŠ

Účasť na stretnutí detských divadelných súborov

217 805

Miestne a regionálne slovenské samosprávy

Žiadateľ

Projekt

Suma (HUF)

Slovenská samospráva XVII. obvodu Budapešti

Turičné sviatky

80 000

Slovenská samospráva v Ambrózke

Vydanie publikácie Matrika Ambrózky

250 000

Slovenská samospráva v Orosláni

Dedinský deň v Orosláni

180 000

Slovenská samospráva v Répašskej Hute

50. výročie založenia škôlky

100 000

Slovenská samospráva v Répašskej Hute

Slovenský vianočný večierok

150 000

Slovenská samospráva v Pišpeku

Pútnický zájazd do Békešskej Čaby

100 000

Slovenská samospráva II. obvodu Budapešti

Komlóšska dychovka na Dni obvodu

180 000

Slovenská samospráva II. obvodu Budapešti

Kvíz pre gymnazistov o Slovákoch v Maďarsku

160 000

Slovenská samospráva v Šalgótarjáne

Slovenské Vianoce / Kvíz o Slovákoch

200 000

Slovenská samospráva v Šalgótarjáne

Slovenské a folkové dni

260 000

Slovenská samospráva Novohradskej župy

Novohradské národnostné stretnutie v obci Banka

300 000

Slovenská samospráva Novohradskej župy

XVIII. Regionálny slovenský deň

310 000

Slovenská samospráva v Békešskej Čabe

„Dobrí apeťík!“ – sárma, láska, Čaba

150 000

Slovenská samospráva v Malej Náne

Účasť na regionálnych slovenských podujatiach

210 000

Slovenská samospráva vo Vacove

Slovenské Vianoce

100 000

Slovenská samospráva v Horných Peťanoch

Chráme sa spolu

50 000

Slovenská samospráva v Horných Peťanoch

Slovenský národnostný deň

150 000

Slovenská samospráva v Slovenskom Komlóši

Deň národností / Nástenný kalendár

200 000

Slovenská samospráva III. obvodu Budapešti

Pomôcky pre krúžok slovenského jazyka

100 000

Slovenská samospráva VIII. obvodu Budapešti

Oslavy 200. výročia narodenia J. K. Viktorina

100 000

Slovenská samospráva v Teranoch

Exkurzia žiakov ZŠ na Slovensko

180 000

Slovenská samospráva v Čobánke

Účasť na slovenských folklórnych podujatiach v Maďarsku

100 000

Slovenská samospráva v Gengeľagu

Udržiavanie partnerských stykov s obcou Vidiná

153 000

Slovenská samospráva v Gengeľagu

Za slovenskou identitou na Slovensko

100 000

Slovenská samospráva v Tatabányi-Bánhide

Knižné odmeny pre úspešných žiakov-slovenčinárov

50 000

Slovenská samospráva v Legínde

Slovenský letný tábor v Legínde

50 000

Slovenská samospráva v Novom Meste pod Šiatrom

Mariánske stretnutie zemplínskych Slovákov

200 000

Slovenská samospráva v Malej Tarči

Národnostné folklórne stretnutie

150 000

Slovenská samospráva v Novej Hute

Slovenský jazykový kurz

150 000

Slovenská samospráva v Agárde

Národnostné stretnutie na Slovensku

150 000

Slovenská samospráva v Tardoši

Interaktívna tabula pre ZŠ

300 000

Slovenská samospráva v Tardoši

Deň tardošských Slovákov

100 000

Slovenská samospráva XIII. obvodu Budapešti

Po stopách slovenských pltníkov

100 000

Slovenská samospráva XIII. obvodu Budapešti

Autobus pre regionálnu a celoštátnu súťaž detí

221 160

Slovenská samospráva v Santove

Slovenská hudba na oberačkový sprievod

100 000

Slovenská samospráva v Čorváši

Informačný zošit Slovenský pamiatkový dom

150 000

Slovenská samospráva Budapešti

Vydávanie časopisu Budapeštiansky Slovák

250 000

Slovenská samospráva v Gute

Kurz slovenského jazyka

200 000

Slovenská samospráva v Malej Hute

Slovenské adventné stretnutie

100 000

Slovenská samospráva Boršodsko-A-Z. župy

Regionálny slovenský deň

120 000

Slovenská samospráva v Ostrihome (Huti)

Slovenský národnostný deň

180 000

Slovenská samospráva v Lucine

1. Regionálne stretnutie slovenskej mládeže

200 000

Slovenská samospráva v Pišpeku

Jubilejný galaprogram Folklórnej skupiny Pišpek

100 000

Slovenská samospráva obce Novohrad

Online kurz slovenčiny

150 000

Spoločenské organizácie

Žiadateľ

Projekt

Suma (HUF)

Kultúrny spolok pre Mlynky

Vianočné tradície

100 000

Kultúrny spolok pre Mlynky

Tábor pre našich študentov na Slovensku

100 000

Čabianska organizácia Slovákov

Na spoločnej línii Unesca

250 000

Čabianska organizácia Slovákov

Prehliadka tradícii podľa ročného obdobia

100 000

Pobočka ZSM v Hollóháze

Družobné styky s mestom Bardejov

120 000

FS Veľká Bukovinka v Répašskej Hute

Zaobstaranie topánok pre spevácku skupinu

200 000

FS Veľká Bukovinka v Répašskej Hute

Účasť na Folklórnom festivale Slovákov v Maďarsku

200 000

Spolok gerendášskych Slovákov

Slovenský tábor pre gerendášske deti

200 000

Folklórny spolok Zelený Veniec v Ečeri

Miestnohistorické informačné tabule

250 000

Folklórny spolok Horenka v Kétšoproni

Účasť na Folklórnom festivale Slovákov v Maďarsku

349 250

Spolok Slovákov v Poľnom Berinčoku

30. výročie založenia organizácie

200 000

Spolok Slovákov v Poľnom Berinčoku

Prezentácia kultúry miestnych Slovákov

200 000

Folklórny spolok Stužka (Pántlika) v Santove

40. výročie založenia tanečnej skupiny

150 000

Gastronomická a turistická jednota DS ČABA300

Kétšoproň 70

80 000

Folklórny spolok Furmička v Čemeri

Zaobstaranie krojov

250 000

Folklórny spolok Furmička v Čemeri

Nacvičovanie tancov pre deti

150 000

Pobočka ZSM v Šárišápe

50. výročie založenia pávieho krúžku

150 000

Pobočka ZSM v Šárišápe

Účasť na Folklórnom festivale Slovákov v Maďarsku

146 050

Pobočka ZSM v Šárišápe

Vystúpenie v družobnom meste Handlová

50 000

Slovenský klub v Horných Peťanoch

Adventné popoludnie

100 000

Spolok pre zachovávanie slov. trad. vo Veľkom Bánhedeši

Bánhedešské zošity č. 6

200 000

Spolok dôchodcov v Dunaeďháze

Stretnutie speváckych zborov

150 000

Spolok Kvety Hút v Pálháze

Zaobstaranie krojov

150 000

Spolok Kvety Hút v Pálháze

20. výročie založenia spevokolu

200 000

Spolok Kvety Hút v Pálháze

Účasť na Folklórnom festivale Slovákov v Maďarsku

398 000

Organizácia komlóšskych Slovákov

Komlóšske dni - Slovenská gastronómia

250 000

Nadácia pri Slovenskej škole v Slov. Komlóši

Účasť na Folklórnom festivale Slovákov v Maďarsku

365 760

Tanečný spolok Komlóš

Vystúpenie v Jelšave

150 000

Spolok Slovákov v Eleku

Po stopách našich predkov

150 000

Slovenský páví krúžok v Mlynkoch

Vianoce s DH Šarfianka

165 000

Miestna organizácia ZSM v Čobánke

Jesenné a zimné zvyky v Čobánke

100 000

Kultúrny spolok pre Mlynky

Mlynky 275 - Kultúrny spolok pre Mlynky 15

100 000

Pobočka ZSM Ženský hlas v Čuvári

Účasť na Folklórnom festivale Slovákov v Maďarsku

145 000

Slovenský spevácky zbor Ozvena (Budapešť)

Cestovné na Festival zborovej hudby v Prahe

150 000

Slovenský spevácky zbor Ozvena (Budapešť)

Spracovanie piesní zo zbierky Bélu Bartóka

200 000

Združenie novohradsko-hevešských Slovákov

Regionálny slovenský deň v Šalgótarjáne

300 000

Združenie novohradsko-hevešských Slovákov

Novohradské národnostné stretnutie v obci Banka

300 000

Miestna organizácia ZSM v Sédi

Detvan - Družobné styky Séďu s Detvou

150 000

Kultúrny spolok Slnečnice v Dunaeďháze

Zachovanie miestnych slovenských tradícií

150 000

Klub slovenských dôchodcov v Budapešti

Návšteva slovenských lokalít v Maďarsku

100 000

Klub slovenských dôchodcov v Budapešti

Kultúrne aktivity KSDB

100 000

Kapela Csibaj Banda v Jači

Nacvičovanie slovenských piesní

100 000

Kapela Csibaj Banda v Jači

Csibaj Banda medzi žiakmi ZŠ

100 000

Pedagógovia

Žiadateľ

Projekt

Suma (HUF)

Marta Papucseková

Študijné

380 000

Monika Szabová

Konverzačná príručka Učíme sa po slovensky

200 000

Atila Rusnák

Konverzačná príručka Učíme sa po slovensky

200 000

Jednotlivci

Žiadateľ

Projekt

Suma (HUF)

Atila Rusnák (Níža)

Technické doplnky pre redigovanie webovej stránky

160 000

Alžbeta Szabová (Orosláň)

Sústredenie aktivistov pred sčítaním obyvateľov

200 000

Rudo Fraňo (Senváclav)

Tlačiarenská príprava knihy Na chlebovej postati

200 000

Marta Papucseková Glücková (Mlynky)

Doškoľovanie, stretnutie vedúcich pobočiek

200 000

Zamietnuté žiadosti, nepodporené projekty
(Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov)

Žiadateľ

Projekt

Kultúrny spolok pre Mlynky

Pseudofolklór - zvukový nosič

Kultúrny spolok pre Mlynky

Online jazykové kurzy pre deti v Mlynkoch

Kultúrny spolok pre Mlynky

Blatnohrad - Zalavár 2022

Čabianska organizácia Slovákov

Slovenský národnostný míting

Slovenská samospráva XVII. obvodu Budapešti

Dvojjazyčná publikácia - Tranoscius

Gastronomická a turist. jednota DS ČABA300

Sarvaš 300

Slovenská samospráva v Tatabányi-Bánhide

Reprint publikácie Moja Bánhida

Slovenská samospráva v Legínde

Po našich slovenských obciach

Kapela Csibaj Banda v Jači

Slovenské folklórne popoludnie