Súbeh Verejnoprospešnej nadácie ZSM (2012)


Súbeh Verejnoprospešnej nadácie ZSM

Verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku (VPN ZSM) vypisuje súbeh na podporovanie slovenskej kultúrno-osvetovej činnosti, doškoľovania a postgraduálneho štúdia slovenských pedagógov v Maďarsku, aktivít vysokoškolákov v kruhu Slovákov v Maďarsku, vydavateľskej činnosti a prezentácie slovenskej národnosti v Maďarsku.

www.oslovma.hu/XXX/VpnZsm12.rtf

Finančnú podporu poskytla vláda Slovenskej republiky. VPN ZSM týmto súbehom podporí aktivity v časovom rámci od 1. júla do 31. decembra 2012.

Maximálna výška podpory na jeden projekt: 300 000 Ft.

Termín zaslania súťažných prác: do 21. septembra 2012 (rozhoduje poštová pečiatka).

Rozhodnutie kuratória: 1. októbra 2012.

Do súbehu sa môžu prihlásiť:

- spoločenské organizácie, slovenské kluby a spolky záujmovej umeleckej činnosti,

- miestne a regionálne slovenské samosprávy,

- školské inštitúcie,

- fyzické osoby.

Cieľ:

Zachovávanie slovenských kultúrnych hodnôt, podpora záujmovo-umeleckej a výchovno-vzdelávacej činnosti.

Uprednostňujú sa:

- programy, ktoré prebiehajú v slovenskom jazyku a ktoré prispievajú k posilňovaniu slovenského národnostného povedomia,

- programy slúžiace na zachovanie slovenského jazyka a oživovanie slovenských tradícií,

- účasť na regionálnych a celoštátnych stretnutiach a kultúrnych (súťažných) prehliadkach a stretnutiach.

Povinné prílohy:

- podrobný rozpis projektu (min. 1 strana) v slovenskom jazyku,

- presný rozpočet.

Upozornenie!

Žiadosť o podporu treba zaslať na tlačive, ktoré si možno zaobstarať u regionálnych vedúcich ZSM, u členov kuratória VPN ZSM, alebo si stiahnuť z webovej stránky: www.zsm.hu alebo www.oslovma.hu a na poštovej adrese ZSM:

Magyarországi Szlovákok Szövetsége

1116 Budapest, Kondorosi út 10./B. B. ép. IV./15.

Anna Szigetiová Szántaiová - Veľký Bánhedeš,

Marta Papučková - Mlynky,

Veronika Árendášová - Tardoš,

Katarína Krafčenková - Nové Mesto pod Šiatrom,

Valéria Petőfiová - Répašská Huta,

Judita Fábriová -Sarvaš,

Anna Molnárová - Slovenský Komlóš,

Ruženka Egyedová Baráneková - Šalgótarján.

Súbehy prosíme zaslať podľa možnosti aj elektronickou poštou na adresy: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Ďalšie informácie získate od Imricha Fuhla (č. tel: 06 20 316 7402)


Verejnoprospešná nadácia ZSM

Prílohy


Stiahnite si kliknutím na ten odkaz:
www.oslovma.hu/XXX/VpnZsm12.rtf


zsmlipa1zsmlipa2zsmlipa3


Verejnoprospešná nadácia ZSM Príloha č. 1

 

Program: Projekty na aktivity Slovákov žijúcich v Maďarsku na rok 2012

 

Žiadateľ (organizácia, fyzická osoba): ...................................................................................

 

Názov projektu: ...................................................................................................................

 

Popis projektu

(druh aktivity, zámery a ciele projektu, komu je určený, význam...)

 

 

 

 


Verejnoprospešná nadácia ZSM Príloha č. 2

 

Program: Projekty na aktivity Slovákom žijúcich v Maďarsku na rok 2012

 

Rozpočet projektu

 

Žiadateľ (organizácia, fyzická osoba): ...................................................................................

 

Názov projektu: ...................................................................................................................

 

Termín realizácie: .......................................... Miesto realizácie: .........................................

 

 

 

I. Náklady

 

Celkový

rozpočet

Požadované

od VPN ZSM

v HUF / Eur

v HUF / Eur

Číslo

Nákladové položky - druh

   

1.

     

2.

     

3.

     

4.

     

5.

     

6.

     

7.

     

8.

     

9.

     

10.

     

11.

     

Spolu:

   

II. Príjmy (tržby)

   

III. Rozdiel I. – II.

   

IV. Požadovaný príspevok (od VPN ZSM)

   

 

Vypracoval: ................................................. Schválil: .................................................

(meno, podpis) (meno, podpis, pečiatka)

 

V ................................................................. dňa .........................................................

 

Poznámka: Rozpočet je potrebné spracovať za každý projekt osobitne.

Za projekt nemožno považovať celoročnú činnosť uchádzača (pobočky, samosprávy, inštitúcie, kultúrneho spolku, spevokolu, fyzickej osoby...)

 


Verejnoprospešná nadácia ZSM Príloha č. 3

 

Program: Projekty na aktivity Slovákov žijúcich v Maďarsku na rok 2012

 

Žiadateľ (organizácia, fyzická osoba): ...................................................................................

 

Názov projektu: ...................................................................................................................

 

Rekapitulácia

 

Číslo

Názov projektu

Požadovaná suma

v HUF / Eur

1.

   

2.

   

3.

   

4.

   

5.

   

6.

   

7.

   

8.

   

9.

   

10.

   

11.

   
 

SPOLU:

 

 

 

Vypracoval: ................................................. Schválil: .................................................

(meno, podpis) (meno, podpis, pečiatka)

 

V ................................................................. dňa .........................................................

 

Poznámka: V rekapitulácii je potrebné uviesť súhrn všetkých projektov, pri ktorých sa žiadateľ uchádza o podporu VPN ZSM.

 


Verejnoprospešná nadácia ZSM Príloha č. 4

 

Program: Projekty na aktivity Slovákov žijúcich v Maďarsku na rok 2012

 

Žiadateľ (organizácia) v slovenčine: …........................................................................

 

v maďarčine: ............................................................................

 

Adresa (u fyzickej osoby uviesť trvalé bydlisko): ....................................................................

.............................................................................................................................................

 

Organizačno-právna forma: ......................................................................................................

 

Spôsob a miesto registrácie: ......................................................................................................

 

Zameranie a pôsobnosť organizácie: ........................................................................................

 

Počet členov: .............................................................................................................................

 

Názov a adresa banky žiadateľa: ...............................................................................................

 

Číslo účtu žiadateľa: .................................................................................................................

 

IBAN žiadateľa: ........................................................................................................................

 

BIC/SWIFT kód banky žiadateľa: ............................................................................................

 

Štatutárny zástupca žiadateľa (meno a priezvisko): ..................................................................

Telefón: ................................................... Fax: ..................................................

E-mail: ..................................................... Mobil: ..............................................

 

Kontaktná osoba pre styk s VPN ZSM (meno a priezvisko): ...................................................

Adresa kontaktnej osoby: ..........................................................................................................

Telefón: ................................................... Fax: ..................................................

E-mail: ..................................................... Mobil: ..............................................

 

 

Názov projektu: .......................................................................................................................

 

Požadovaná výška príspevku v HUF / Eur: ..........................................................................

 

Celkové náklady na realizáciu projektu v HUF / Eur: ........................................................

 

Autor projektu: ..........................................................................................................................

 

Termín realizácie projektu (začiatok - koniec): ........................................................................

 

Ďalšie zdroje financovania projektu: ........................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

 

Finančné prostriedky pridelené z iných štátnych, samosprávnych, občianskych zdrojov z Maďarska a SR v predchádzajúcich rokoch:

 

Rok

Maďarsko

Slovenská republika

2009

   

2010

   

2011

   

 

Najvýznamnejšie aktivity uskutočnené v posledných troch rokoch:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

 

Miesto, dátum:

 

...................................................... ................................................

podpis štatutárneho zástupcu podpis kontaktnej osoby

 

 

.....................................................

pečiatka žiadateľa

 

POVINNÉ PRÍLOHY ŽIADOSTI:

1/ Popis projektu (zámer, cieľ projektu, komu je určený) - Príloha č. 1

2/ Rozpočet projektu (výdavky podľa nákladových položiek a príjmy – tržby, určenie položiek, na úhradu ktorých sa požaduje príspevok) - Príloha č. 2

3/ Rekapitulácia (sumár všetkých podaných žiadostí) - Príloha č. 3

 

Poznámka: Žiadosť a povinné prílohy je potrebné vyplniť v slovenskom jazyku!