Korene a konáre - súťaž ZSM pre našich školákov

Zväz Slovákov v Maďarsku vyhlasuje celoštátnu výtvarno-národopisnú súťaž pre žiakov 5.-8. ročníkov slovenských národnostných škôl v Maďarsku. Cieľ: prehlbovať si citovú spolupatričnosť k slovenskému národu a Slovákom v Maďarsku, zdokonaľovať sa v slovenskom jazyku a v slovenskej vzdelanosti...

Zväz Slovákov v Maďarsku
vyhlasuje celoštátnu výtvarno-národopisnú súťaž
pre slovenské národnostné školy
Korene a konáre

Zväz Slovákov v Maďarsku vyhlasuje celoštátnu výtvarnú – národopisnú súťaž pre slovenské národnostné školy Korene a konáre. Jej cieľom je predstaviť slovenské národnostné kultúrne dedičstvo, cez umelecké vyjadrenie myšlienok rozvoj zručností a tvorivosti, zabezpečiť pre žiakov slovenských národnostných škôl možnosť prehlbovať si citovú spolupatričnosť k slovenskému národu a Slovákom v Maďarsku, zdokonaľovať sa v slovenskom jazyku a v slovenskej vzdelanosti, spoznávať históriu, kultúru a prírodné krásy Slovenska i Slovákmi osídlených miest a obcí v Maďarsku.

Do celoštátnej súťaže sa môžu zapojiť žiaci vyššieho stupňa zo všetkých slovenských národnostných typov a druhov škôl na území Maďarska. Súťažiť sa dá v dvoch formách: výtvarnej a vedomostnej – národopisnej. Jeden žiak sa môže zapojiť do oboch foriem.

I. FORMA

Súťažné práce na tému Ja a moja slovenskosť sa budú posudzovať v kategóriách:

  • v 1. kategórii výtvarné práce žiakov 5-6. ročníka;
  • v 2. kategórií výtvarné práce žiakov 7-8. ročníka;
  • v 3. kategórii fotografické práce žiakov 5-6. ročníka;
  • v 4. kategórii fotografické práce žiakov 7-8. ročníka.
  • v 5. kategórii krátke video práce žiakov 5-6. ročníka;
  • v 6. kategórii krátke video práce žiakov 7-8. ročníka.

Školy zodpovedajú za to, že zaslané práce sú prácami súťažiacich žiakov a neboli posudzované v iných súťažiach.

Formálne požiadavky:

Výtvarné práce môžu byť pripravené ľubovoľnou technikou vo formáte A4 alebo A3. Fotografické práce môžu byť pripravené ľubovoľnou technikou vo formáte jpg alebo jpeg.
Krátke video práce môže byť 3 až 6 minútové a pripravené ľubovoľnou technikou vo formáte mov, mp4, avi alebo wmv.

Prihlásenie

Do súťaže sa môžete prihlásiť vyplnením a odoslaním prihlášky (Príloha č.1). Každý súťažiaci sa môže zúčastniť súťaže iba s jednou prácou v jednej kategórii.
Termín prihlásenia sa do súťaže je 18. septembra 2020. Prihlášky treba zaslať elektronickou poštou na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Termín odoslania súťažných výtvarných prác je do 9. októbra 2020 na adresu Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola, 2098 Pilisszentkereszt, Rákóczi u. 12. Na obálku napíšte: Súťaž ZSM.
Termín odoslania súťažných fotografických prác je do 9. októbra 2020 na emailovú adresu  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..
Termín odoslania súťažných video prác je do 9. októbra 2020 na emailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..
Doručené práce odborná porota posúdi 21. októbra 2020. Určí kandidátov na Hlavnú cenu, na cenu poroty a na Čestné uznanie. Môže udeliť aj Osobitnú cenu poroty. Osobitne môže oceniť učiteľov alebo školu podľa úrovne súťažných prác žiakov.

Hodnotiace kritériá:

- zobrazenie národnosti, obsahová celistvosť;
- tvorivosť;
- technika práce.

II. FORMA

Žiaci môžu súťažiť v dvoch kategóriách: I. kategória: základné školy, kde sa slovenčina vyučuje ako predmet, II. kategória: jedno- a dvojjazyčné školy. II. kolo celoštátnej výtvarno- národopisnej súťaže Korene a konáre prebieha online. Test zostavia vypisovatelia súťaže na základe platných rámcových osnov. Vyplnenie testu sa uskutoční elektronickou formou jednotne 14. októbra 2020 (streda) o 14:00 hodine v učebni informatiky danej školy. Otázky sú o národopise Slovákov v Maďarsku. Z 15 otázok je možné získať maximálne 50 bodov.
Zúčastnené školy celoštátnej výtvarno-národopisnej súťaže Korene a konáre dostanú do 16. októbra 2020 elektronickou poštou výsledky súťaže a zároveň pozvánku na slávnostné odovzdávanie cien.
Slávnostné vyhlásenie výhercov spojené s galaprogramom sa uskutoční na otvorení výstavy Korene a konáre.

Čakáme vaše práce a tešíme sa na vás!

Monika Szabová a Atila Rusnák

organizátori

Projekt finančne podporil Fond Gábora Bethlena pod č. NEMZ-TAB-20-0275.

Ilustračné fotografie: Imrich Fuhl

P r i h l á š k a

Meno a priezvisko žiaka:

Vek žiaka:

Trieda:

Súťažná kategória:

Názov súťažnej práce:

Meno a priezvisko učiteľa:

Emailová adresa učiteľa:

Presný názov a adresa školy:

Emailová adresa školy:

Súhlasím s uverejnením práce (správne podčiarknuť):           áno          nie

............................................................ (DOTKNUTÁ OSOBA), TÝMTO UDEĽUJE SÚHLAS NA SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV V RÁMCI SÚŤAŽE. ZVÄZU SLOVÁKOV V MAĎARSKU POSKYTNE NA DOBU NEURČITÚ OSOBNÉ ÚDAJE A VŠETKY AUTORSKÉ PRÁVA SÚŤAŽNÝCH PRÁC NA ARCHIVÁCIU, NA ICH ZVEREJNENIE NA DOMOVSKEJ STRÁNKE A NA SOCÁLNEJ SIETI ZVÄZU SLOVÁKOV V MAĎARSKU, AKO AJ V OSTATNÝCH MÉDIÁCH. UVEDOMUJE SI, ŽE ZASLANÉ MATERIÁLY SA NEVRACAJÚ!

MIESTO, DEŇ:

(ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA)