sob07202024

Posledná aktualizáciastr, 17 júl 2024 10am

Slovníček a pomôcky pre našich aktivistov

Maďarsko-slovenský slovníček výrazov zo štátnej správy a činnosti národnostných samospráv a organizácií - Preklad faktúry do slovenčiny - Preklad účtu platby v hotovosti do slovenčiny - Preklad výdavkového pokladničného dokladu - Preklad príkazu na poukázanie peňazí do slovenčiny - Preklad výpisu z bankového účtu

http://www.oslovma.hu/XXX/Slovnic1.rtf

Slovníček

aláírás                                    podpis

alakuló ülés                            zakladajúca schôdza

állami költségvetés                 štátny rozpočet

állami szerv                            štátny orgán

állásfoglalás                           postoj

álláspont                               stanovisko

általános rendelkezések         všeobecné nariadenia

általános iskola                      základná škola

anyagi feltételek                     finančné podmienky

anyanyelv                              materinský jazyk

átutalás                                  poukázanie, poukaz, prevedenie, prevod (na iný účet)

beszámoló                             správa, referát

bevétel és kiadás (költség)     príjmy a výdavky

bérbeadás                             prenajatie

bizottság                               výbor

bizottságot alapítani               založiť výbor

cím                                       adresa

dátum                                   dátum

döntés                                  rozhodnutie

egyetértés                             súhlas

együttműködés                      spolupráca

együttműködési

megállapodás                        dohoda o spolupráci

elnök                                    predseda

elnökhelyettes                       podpredseda, zástupca predsedu

érdekképviselet                    zastupovanie záujmov

éves költségvetés                  ročný rozpočet

feladat                                  úloha

felelni                                   zodpovedať

felelősség                             zodpovednosť

felmentés                             odvolanie

fordítás                                preklad

gazdálkodás                        hospodárenie

hangfelvétel                         zvukový záznam

határozat                             uznesenie

határozati javaslat                návrh na uznesenie

határozatképesség               uznášaniaschopnosť

hatáskör                              kompetencia

hatáskörök gyakorlása         uplatňovanie kompetencií

helyi szervezet                      pobočka, miestna organizácia

időpont                                termín

javaslat                                návrh

jegyzőkönyv                        zápisnica

jegyzőkönyv hitelesítő          overovateľ

jegyzőkönyvvezető              zapisovateľ

jelenléti ív                            prezenčná listina

jogállás                               právne postavenie

jogi személy                        právnická osoba

jogszabály                          právny predpis

kamat                                úrok

képviselő                           poslanec

képviselő jogai                   práva poslanca

képviselő kötelességei        povinnosti poslanca

képviselőjelölt                    kandidát

képviselő-testület               poslanecký zbor

készpénzfizetés                  platba v hotovosti

kifizetés, térítés, fizetés       platba

kiadás (költség)                 výdavok, výdavky, trovy, náklady

kiadás (költség)

/dologi / személyi/              vecné / osobné náklady

kinevezés                          vymenovanie

kisebbség                         menšina

kisebbségi önkormányzat  menšinová samospráva

kormányrendelet               vládne nariadenie

költségvetés                      rozpočet

költségvetési támogatás     dotácia z rozpočtu

közgyűlés                          valné zhromaždenie

mandátum                         mandát

meghívó                            pozvánka

megnevezés                      názov

melléklet                           príloha

módosító indítvány            modifikujúci návrh

napirend                           program rokovania

nemzetiség                        národnosť

nyilvános ülés                    verejné zasadnutie

országos                           celoštátny

óvoda                               škôlka, materská škola

önkormányzat                   samospráva

önkormányzati hivatal        obecný (mestský) úrad

összbevétel                       celkový príjem

összlétszám                       celkový počet

összeférhetetlenség            nezlučiteľnosť

összefoglalás                     rekapitulácia

pecsét                               pečiatka

rendes ülés                        riadne zasadnutie

rendkívüli ülés                    mimoriadne zasadnutie

sorszám                            poradové číslo

szavazás                           hlasovanie

szavazat                           hlas

számla, áruszámla             účet, faktúra

székhely                           sídlo

személyi feltételek             osobné podmienky

szervezet                          organizácia

Szervezeti és Működési

Szabályzat                        štatút

szövetség                         zväz

támogatás                        podpora, dotácia

tanácskozási jog              rokovacie právo

tanácskozási rend            rokovací poriadok

tárgyi feltételek                vecné podmienky

tartózkodni a szavazástól zdržiavať sa hlasovania

teljes érték                      celková hodnota

testület                            zbor

tevékenység                    činnosť

titkos szavazás                tajné hlasovanie

törvény                           zákon

tőke                                kapitál

vagyon                            majetok

választás                         voľby

vissza nem térítendő

támogatás                       nenávratná dotácia

záró rendelkezések         záverečné nariadenia

 

http://www.oslovma.hu/XXX/Slovnic1.rtf

Preklady faktúr do slovenčiny

Faktúra                                                                        Číslo faktúry

Meno, adresa dodávateľa

Daňové číslo:

Spoločenské daňové číslo:

Meno, adresa odberateľa

Daňové číslo

Spoločenské daňové číslo:

Dátum vyhotovenia

Druh tovaru alebo služby

alebo služby

Názov

množstvo

množstvo

Cena (s DPH)

Cena ktorá obsahuje 25 % DPH

Originál

Podpis

Pečiatka

Celková fakturovaná suma

DPH

Číslo faktúry:

Faktúra

Originál

Dodávateľ

Daňové číslo:

Číslo bankového účtu:

Odberateľ

Daňové číslo:

Číslo bankového účtu:

Číslo objednávky

Forma úhrady

Dátum dod. tov.

Dátum vyhotovenia

Dátum splatnosti

Iné údaje

Názov

Mnž.

Mnž.

Jednotná cena

Zľava

(%)

Cena bez DPH

DPH %

DPH

Cena s DPH

                                                                                                Cena                           

DPH (%)            Daňový základ  DPH            Spolu s DPH

                                                                                                                                                                                                                                                DPH                           

                                                                                                Celková suma:

Vystavil:

Pečiatka a podpis

Ďakujeme, že ste u nás kupovali

Prevzal

Faktúra                                    Číslo faktúry

Meno, adresa, daňové číslo dodávateľa

Spoločenské daňové číslo:

Meno, adresa, daňové číslo odberateľa

Spoločenské daňové číslo:

Forma úhrady

Dátum dod. tov.

Dátum vyhotovenia

Dátum splatnosti

Druh

Množstvo

Množstvo

Jednotná cena bez DPH

Cena bez DPH

DPH kľúč

DPH

Spolu s DPH

DPH vo faktúre

%

%

%

Spolu

Suma bez DPH

DPH

Spolu s DPH

Suma vypísaná s písmenami:

Faktúra

Číslo faktúry                                                                            Odberateľ

Dátum dod. tov.                                                                 

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:                                                                     Číslo kusu:

                                                                                                Kus:

Potvrdenka:                                                                             Strana

Pokladňa:        

Kód

Tovar

Jednotná cena bez DPH

Množstvo

Množstvo

Zľava

Cena bez DPH

DPH

Kľúč           cena

Cena S DPH

Spolu

Forma platby

V hotovosti

Vrátiť

Rozpis DPH

5 % DPH

0 % DPH

25 % DPH

DPH

Konečná suma

DPH Základ

DPH

Spolu

Výpis z účtu z banky                                                Strana 1/1

                                                                                                Dátum vystavenia:

Názov banky                                                                           Doba:

                                                                                                Číslo výpisu:

Daňové číslo:

Ev. číslo:

Originál

Majiteľ účtu:

Číslo účtu:

IBAN číslo:

Bankový kód:

Typ účtu:

Devíza:

Dátum účtovania            Deň            Názov obehu                          Zaťaženie            Dobropis

slovnic2Otváracie saldo:  

Dobropis spolu:           

Zaťaženie spolu:  

Záverečné saldo:  

Záverečné saldo v deň vystavenia:                  

Využiteľné saldo                                       

Terminovaný vklad:                                      

Terminovaný vklad:                                      

Naplánovaný dobropis:                                

Naplánované zaťaženie:                                

X       X       X

Meno firmy:

Adresa:                                                                        Odberateľ:

Telefón, fax:

Daňové číslo:

Peňažný ústav:

Číslo bankového účtu:

Číslo objednávky:

Spôsob platby              Realizácia                    Dátum vystav

                                    Splatnosť            Strana                        Por. č.

Prevod

Názov              Kľúč DPH                Množstvo        Netto jedn.

Netto hodnota                        Daň            Hodnota brutto

Spolu:

K prevodu: (HUF)

Slovom:

Podpis – Signatár – Vystavovateľ:

Dátum

slovnic3Preklad účtu platby v hotovosti do slovenčiny

Účet                                                    XX0X-X                     000000

Vystavovateľ účtu                             Meno, adresa, daňové číslo odberateľa

Adresa                                                 Adresa

Daňové číslo                                        Daňové číslo

Spôsob platby                                      Termín realizácie

Dátum vystavenia                                Termín splatnosti

Hotovosť

Názov tovaru, služby                          Kľúč DPH                Jednotka

Množstvo                     Cena j.             Hodnota

(číslo zaradenia)                                bez DPH                bez DPH

Hodnota účtu bez DPH

Kľúč a suma DPH

Konečná suma účtu

Slovom:

Podpis – Signatár – Vystavovateľ:

Dátum

slovnic4Preklad výdavkového pokladničného dokladu do slovenčiny

Výdavkový pokladničný doklad (KÓPIA)

Meno organizácie / samosprávy                                          Dátum:

Adresa

                                                                                                Číslo dokladu:

Podľa nižšie uvedeného treba XY vyplatiť 000.000.-, slovom: .................. forintov

Titul obratu                                          Text                             Suma vo Ft

Vystavovateľ:               Kontrolór:                    Príkazca:         Prílohy:

Spolu:

Účtovník:                                             Podpis príjemcu sumy:

Dátum

Preklad príkazu na poukázanie peňazí do slovenčiny

Meno organizácie / samosprávy                                          Rozpočtový rok:

Adresa                                                                                     Dátum

Príkaz na poukázanie peňazí

Číslo dokladu:

Osoba:                                                                                     Mapa:

Titul platby:                                                                              Por. číslo položky:

Suma obratu:

Slovom:

Dátum

Potvrďovateľ:              sign.                 Príkazca:                     Kontrasignatár: sign.

Základný doklad:                                                            Tranzakcia:

                                                                                                Dátum:

Typ prevodu: PNA                                                                Suma:

Text:

Dátum

Preklad výpisu z bankového účtu do slovenčiny

Výpis z bankového účtu                                                     Meno banky

Tel.:

Pobočka banky

SWIFT (BIC):

Adresa banky

Daňové číslo banky

EU daňové číslo banyk

Meno organizácie / samosprávy                                          Číslo účtu v banke:

Adresa                                                                                     Typ účtu: HUF - bežný účet

                                                                                                Číslo účtu GIRO:

                                                                                                Číslo účtu IBAN:

                                    Číslo výpisu z účtu:

Dátum              Detailizovanie              Č. ref.              Deň

                        Dobropis            Zaťaženia

Výstupný prevod GIRO

Príjemca:

Číslo účtu príjemcu:

Kód banky príjemcu:

Banka príjemcu:

Špecifikácia:

Referencia klienta: