Szo07202024

Posledná aktualizáciaSze, 17 júl. 2024 10am

Podpora zo Slovenska - Dotácie z rozpočtu ÚSŽZ

uszzdot1Kritériá: Súlad projektu so zákonom o Slovákoch žijúcich v zahraničí, s Koncepciou štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí do roku 2015 a s prioritami úradu, kultúrno-spoločenský význam projektu v komunite, prínos realizácie projektu pre cieľovú skupinu a predpokladaná efektívnosť...

Schválené a zamietnuté žiadosti o dotáciu - 2. kolo posudzovania

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) posudzoval v 2. kole pridelenie dotácií na projekty, ktoré súvisia s rekreačno-poznávacími tábormi detí krajanov počas letných prázdnin na území Slovenskej republiky. Po zvážení viacerých okolností a súvislostí v kontexte súčasných finančných možností ÚSŽZ bolo rozhodnuté, že bude podstatne efektívnejšie tieto aktivity centralizovať, a preto dotácie nebudú udeľované individuálnym žiadateľom, ale pristúpi sa k systémovej zmene. Bude to ÚSŽZ, ktorý vo vlastnej réžii sprostredkuje zabezpečenie týchto pobytov. Predpokladá sa, že v takto pripravených troch turnusoch počas júla a augusta sa v táboroch vystrieda približne 150 detí. Dĺžka každého z pobytov budú dva týždne. Úrad v tejto veci už začal kontaktovať záujemcov z radov našich krajanov, ktorí majú o pobyty záujem. V krátkom čase bude ÚSŽZ informovať o celkovom riešení tohto zámeru. ÚSŽZ zároveň posúdil žiadosti o dotácie spojené s účasťou na Krajanskom dvore v roku 2015, ktorý sa bude konať počas 50. ročníka Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. Po definitívnom ukončení rokovaní ÚSŽZ so žiadateľmi budú v krátkom čase zverejnené aj konečné výsledky podpory týchto projektov. - Schválené žiadosti v 2. kole:

http://www.uszz.sk/data/files/Zoznam%20schvalenych%20ziadosti%20o%20dotaciu%202015%20v%202.kole.pdf

 

Zoznam schválených žiadostí o dotáciu 2015:
http://www.uszz.sk/data/2015/Zoznam_schvalenych_ziadosti_o_dotaciu_2015_web.pdf

Zoznam zamietnutých žiadostí o dotáciu 2015:
http://www.uszz.sk/data/2015/Zoznam_zamietnutych_ziadosti_o_dotaciu_2015_web.pdf

Štátna podpora Slovákov žijúcich v zahraničí, ako súčasť štátnej politiky Slovenskej uszzdot2republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí, je aj v roku 2015 zameraná na podporu národného povedomia a kultúrnej identity Slovákov žijúcich v zahraničí, na podporu aktivít zameraných  na oblasť posilňovania národného povedomia a kultúrnej identity Slovákov žijúcich v zahraničí, na podporu ich inštitúcií zriadených na dosiahnutie tohto účelu a na podporu vzťahov medzi Slovenskou republikou a Slovákmi žijúcimi v zahraničí. Prioritou v pôsobnosti úradu je najmä podpora zvyšovania úrovne vzdelávania detí a mládeže, a to predovšetkým z hľadiska znalosti jazyka a upevnenia národnej identity. Ďalšou prioritou je podpora informatizácie s cieľom vytvoriť lepšie predpoklady prešírenie informácií, prístup k informáciám krajanských komunít, vytvorenie podmienok pre rozvoj a zefektívnenie kontaktov medzi krajanmi po celom svete a zefektívňovanie spolupráce medzi úradom a krajanmi. Všeobecne sú preferované projekty s dlhodobejším účinkom. Na dotácie v roku 2015 bolo vyčlenených 819.916,- EUR. Základné kritériá na posúdenie žiadosti:
a) súlad projektu so zákonom o Slovákoch žijúcich v zahraničí, s Koncepciou štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí do roku 2015 a s prioritami úradu,
schvam05b) kultúrno-spoločenský význam projektu v komunite,
c) prínos realizácie projektu pre cieľovú skupinu,
d) predpokladaná efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov.
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí oznamuje všetkým krajanským spolkom, organizáciám, inštitúciám, ako aj fyzickým osobám, ktoré si podali žiadosti o dotácie pre rok 2015 na podporu svojich aktivít, že na webovom sídle ÚSŽZ (uszz.sk) v sekcii Schválené dotácie sú zverejnené zoznamy schválených a zamietnutých žiadostí, ktoré boli posudzované v 1. kole dotačného procesu. V 1. kole posudzovania žiadostí o dotácie pre rok 2015 bolo dotačnou komisiou a predsedom ÚSŽZ schválených 506 dotácií v celkovej sume 687 010,00 eur a 398 žiadostí o dotáciu bolo zamietnutých. V 2. kole posudzovania žiadostí o dotácie pre rok 2015 sa ešte budú posudzovať žiadosti súvisiace s 50. ročníkom Folklórnych slávností pod Poľanou a žiadostí o podporu organizovania letného tábora počas letných školských prázdnin v SR. Zoznamy schválených a zamietnutých žiadostí z 2. kola posudzovania žiadostí budú zverejnené najneskôr do 15. apríla 2015. (uszz.sk)

Zoznam schválených žiadostí o dotáciu ÚSŽZ v roku 2015
M A Ď A R S K O

Názov žiadateľa

Názov projektu

Schválená suma (€)

Nezisková verejnoprospešná s.r.o. Legatum Tlačiarenské náklady Ľudových novín 4 000,00
Rudo Fraňo Rudo Fraňo: Pilíšske poviedky (kniha poviedok mapujúca život Slovákov vo vrchoch nad Budapešťou) 500,00
Orosláňska slovenská národnostná samospráva Nácvik ľudových tancov pre detskú tanečnú skupinu Bránička 800,00
Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku Celoštátne adventné stretnutie detí 1 000,00
Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku Deň Slovákov v Maďarsku 1 500,00
Maďarsko-slovenská dvojjazyčná národnostná ZŠ a internát 65. výročie založenia slovenskej školy v Novom Meste pod Šiatrom 1 000,00
Pedagogické metodické centrum Celoštátnej slovenskej samosprávy Slovenčinár metodický časopis 2 000,00
Výskumný ústav Celoštátnej slovenskej samosprávy Vydanie knihy Čabianske priezviská 1 000,00
Zväz Slovákov v Maďarsku Doškoľovanie vedúcich slovenských národnostných folklórnych súborov speváckych a folklórnych skupín 1 200,00
Zväz Slovákov v Maďarsku Konferencia „Ako ďalej, Slováci v Maďarsku VII“ 3 000,00
Novohradská župná slovenská národnostná samospráva 49. Novohradské národnostné stretnutie - Bánk 1 800,00
Novohradská župná slovenská národnostná samospráva XII. Slovenský regionálny deň 500,00
Slovenská národnostná samospráva v Šalgótarjáne 11. Slovenské folklórne dni v Šalgótarjáne 1 000,00
Výskumný ústav Celoštátnej slovenskej samosprávy Duchovná a sociálna kultúra menšín v majoritnom prostredí - zborník z národopisnej konferencie 800,00
Čabianska organizácia Slovákov Čísla mesačníka Čabän 2015 1 500,00
Čabianska organizácia Slovákov Čabiansky kalendár 2016 2 000,00
Budapeštiansky slovenský spevácky zbor Ozvena 15. výročie zboru Ozvena 1 000,00
Šárišápska slovenská samospráva Jazykový tábor na Slovensku 2 000,00
Slovenská samospráva Budapešti Deň budapeštianskych Slovákov 1 000,00
Slovenská samospráva Budapešti Vydávanie časopisu Budapeštiansky Slovák 3 800,00
Slovenská samospráva Budapešti Škola v prírode v Mojmírovciach 2 000,00
Slovenská národnostná samospráva v Níži Slovenský majáles a slovenská svadba 1 000,00
Slovenská národnostná samospráva v Jači Doškoľovanie folklórnej skupiny Zornica a folklórnej kapely Banda Csibaj 2 500,00
Legatum - Nezisková verejnoprospešná s. r. o. 15. ročník Celoštátnej konferencie pre vedúcich slovenských národopisných zbierok 1 000,00
Legatum - Nezisková verejnoprospešná s. r. o. Inštalácia výstavy „Naša budúcnosť v našej minulosti“ 1 000,00
Legatum - Nezisková verejnoprospešná s. r. o. Vydanie cd-nosiča Zemplínske ľudové piesne a ich prezentácia 700,00
Katarína Király Výskum etnickej identity pripeštianskych Slovákov 600,00
Čabianska organizácia Slovákov Celodolnozemský folklórny festival Na jarmoku 2 000,00
Materská škola, všeobecná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským 65. výročie školy 700,00
Divadlo Vertigo pri CSSM Divadelný tábor pre žiakov základných škôl 2 000,00
Divadlo Vertigo pri CSSM Divadelná dielňa pre študentov gymnázií a staršiu mládež 1 000,00
Divadlo Vertigo pri CSSM 22. ročník prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Deti deťom 1 000,00
Legatum - Nezisková verejnoprospešná s. r. o. Pitvaroš na starých fotografiách 2 000,00
Výskumný ústav Celoštátnej slovenskej samosprávy Vedecký seminár organizovaný z príležitosti 25. výročia založenia VÚSM 600,00
Dokumentačné centrum Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Doplnenie fondu Dokumentačného centra CSSM 500,00
Dokumentačné centrum Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Digitalizácia zbierky periodík Dokumentačného centra CSSM 900,00
Slovenská samospráva v Mlynkoch Slovenská kavalkáda pod Pilíšom 1 500,00
Divadlo Vertigo pri CSSM VII. ročník medzinárodnej divadelnej prehliadky slovenských ochotníckych súborov Spolu na javisku (i mimo neho) 1 000,00
Osvetové centrum Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Vo víre tanca 2015 - Celoštátna kvalifikačná prehliadka slovenských folklórnych skupín a tanečných súborov v Maďarsku 1 000,00
Organizácia slovenskej mládeže v Maďarsku Slovenská mládežnícka akadémia 1 000,00
Slovenská samospráva v Mlynkoch Nákup modlitebných kníh 1 000,00
Slovenská Národnostná Samospráva Jášč Výlet žiakov na Slovensko - posilnenie národného povedomia a kultúrnej identity mládeže 1 500,00
Slovenská Národnostná Samospráva Jášč Obstaranie súčasti kroju - čižmy, topánky a blúzky 700,00
Imrich Fuhl Tvorba portálu oslovma.hu - Slovák v Maďarsku 2 900,00
Združenie pilíšskych Slovákov Nákup technických zariadení 1 000,00
Slovenské divadlo Sarvaš Prezentácia krajanského divadelníctva na Slovensku a slovenské profesionálne divadelníctvo v Maďarsku - Slováci pre Slovákov 3 500,00
Nadácia za slovenskú národnostnú vzdelanosť Máme radi slovenčinu 1 000,00
Gregor Papuček Knižné vydanie zbierky básní, zhudobnených básní pre deti aj pre dospelých s ilustráciami pod názvom: JESENNÁ 700,00
Organizácia komlóšskych Slovákov Dolnozemské ochotnícke divadlo na Slovensku 700,00
Kultúrny spolok Pre Mlynky

IV. Odborné doškoľovanie a seminár Medzinárodnej kvalifikácie slovenských piesní a ľudovej i chrámovej hudby Celoštátneho združenia speváckych zborov, hudobných kapiel a folklórnych súborov v Maďarsku - v znamení dvojstého výročia narodenia Ľudovíta Štúra

1 500,00
Osvetové centrum Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Učme sa hravo! 1 500,00
Kultúrny spolok Pre Mlynky Revitalizácia slovenskej národnostnej kultúry v Maďarsku a pilíšske lokálne vedomie identity/Miestna- i kultúrnohistorická vedecká konferencia pri príležitosti 15.výročia vydania monografie Gregora Papučka: Mlynky a okolie - na poctu / pamiatku Jozefa Havelku 2 000,00