Sze10272021

Posledná aktualizáciaSze, 27 okt. 2021 6am

Deň poznania / Slovensko nie je len na Slovensku

Všeobecnovzdelávacia škola s prehĺbeným vyučovaním slovenského jazyka č. 4 v Užhorode je na Ukrajine jedinou školu, kde sa žiaci na prvom stupni učia okrem ukrajinčiny a angličtiny všetky predmety po slovensky. Okrem toho sú v Zakarpatí školy, kde sa slovenčina učí ako nepovinný predmet v popoludňajších hodinách.

Prvý september je na Slovensku štátny sviatok. Je to Deň Ústavy Slovenskej republiky. Na Ukrajine je to Deň poznania - poznávania, aj prvý deň školského vyučovania. Na Všeobecnovzdelávacej škole s prehĺbeným vyučovaním slovenského jazyka č. 4 v Užhorode tradične začíname „prvým zvončekom“. Školský rok sa začína nástupom, takzvanou „linajkou“. Všetky triedy sú nastúpené na školskom dvore alebo v telocvični a prváci UzhorS02prichádzajú do miestnosti za potlesku ich budúcich starších spolužiakov.

Tento rok sa školský rok začínal v telocvični a vzhľadom na pretrvávajúce pandemické opatrenia, slávnostného ceremoniálu sa zúčastnili iba tri triedy. Piataci, ktorí začínajú školský rok po novom a jedného učiteľa vystrieda na každý predmet iný vyučujúci. Žiaci jedenásteho UzhorS03ročníka, ktorí budú tento školský rok končiť štúdium maturitou a, samozrejme, tí najdôležitejší - prváci. Tento školský rok je ich zapísaných až 32.

Okrem prvákov, ktorí boli najdôležitejší, prišli na „linajku“ aj ďalší hostia. Podujatie poctili svojou prítomnosťou: predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Ján Milan Pilip, generálny konzul SR v Užhorode Pavol Pánis, ekonomický konzul SR v Užhorode Roman Žaťko, prvý honorárny konzul Slovenskej republiky na Ukrajine Ivan Šufrič, honorárny konzul Ukrajiny na Slovensku Stanislav Obický, primátor mesta Užhorod Bohdan Andrijiv, vedúci odboru euroregionálnej spolupráce Zakarpatskej štátnej administrácie Alexander Bilak, poslanec mestskej rady Ernest Horvat, lektorka slovenského jazyka z Užhorodskej národnej univerzity Jana UzhorS04Kesselová a ďalší hostia.

Hymny, príhovory, darčeky, ale aj slzy neistoty tých, ktorí vymenili škôlku za veľkú školu. Keď sa riaditeľka školy Mária Fedynets prihovorila prvákom a spomenula, že tu máme veľa hostí, najmenší z prvákov vykríkol: „Milión!“ Potom najmenší zarecitovali v slovenskom aj ukrajinskom jazyku. Uplakaná modroočka v strede recitujúcich stoicky prevzala mikrofón a bez slova ho UzhorS05posunula nasledujúcej recitátorke.

Prváci sú prváci všade na svete. Je to ich veľký deň a reagujú spontánne. Tlieskajú, kývajú rodičom, vybehnú z radu pritúliť sa... Aj naši malí sa ovievali zalaminovaným obrázkom triedneho symbolu - včeličky. Bude chvíľu trvať, kým si zvyknú na školský poriadok. S veľkou radosťou prijali darčeky od Jána Milana Pilipa a Pavla Pánisa a zvedavosť bola silnejšia ako to, čo sa UzhorS06dialo v telocvični ďalej. Po „prvom zvončeku“, keď dvojica žiakov: prváčka a jedenástak, zvoniac veľkým zvončekom, obídu okolo nastúpených žiakov kruh, sa žiaci vrátia do tried. Prvákov tam už čakali slovenské šlabikáre.

Hostia zo Slovenska si prezreli triedy a prihovorili sa deťom aj pani učiteľkám. Potom sa presunuli do Slovenského centra kultúry v Matici slovenskej v Užhorode, kde ich privítal jeho zriaďovateľ, predseda MS na Ukrajine Jozef Hajniš. Tam sa stretli aj s predstaviteľmi slovenských spolkov: Spolkom slovenských žien Dôvera, Spolkom slovenskej inteligencie, Užhorodským spolkom Slovákov a Maticou slovenskou na Ukrajine. Ján Milan Pilip sa prihovoril krajanom. Svojou cestou chce získať konkrétny obraz o živote slovenskej menšiny na Ukrajine, v Zakarpatí. Stretnutie pokračovalo diskusiou, ktorú viedol generálny konzul SR Pavol Pánis. Členovia spolkov UzhorS12hovorili o svojej činnosti, o možnostiach, ako uchovať tradície predkov. Je potrebné, aby zasadla školská komisia. Všeobecnovzdelávacia škola s prehĺbeným vyučovaním slovenského jazyka č. 4 v Užhorode je na Ukrajine jedinou školu, kde sa žiaci na prvom stupni učia okrem ukrajinčiny a angličtiny všetky predmety po slovensky. Okrem toho sú v Zakarpatí školy, kde sa slovenčina učí ako nepovinný predmet v popoludňajších hodinách. Na Užhorodskej národnej univerzite je možnosť pokračovať ďalej v štúdiu slovenčiny.

Ján Milan Pilip predstaviteľom spolkov hovoril o možnostiach podpory z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Veď „Slovensko nie je len na Slovensku“, ako povedala podpredsedníčka spolku Dôvera Jana Dudaš. Pred odchodom na ďalšie stretnutia s krajanmi si predstavitelia konzulátu SR a predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí uctili pamiatku Alexandra Dubčeka, ktorého pamätná tabuľa je na čestnom mieste pri vchode do budovy 4. školy.

Text a foto: Erika Fajnorová

UzhorS07