str12062023

Posledná aktualizácianed, 03 dec 2023 10am

Závery Stálej konferencie - Dokument o krajanoch

blavko01FotogalériaNa vrcholnom snemovaní krajanov v BratislavePrístup štátov, v ktorých žijú Slováci, k národnostným menšinám a krajanským komunitámTakmer 90 účastníkov - Slovákov žijúcich v zahraničí z 22 krajín sveta Závery Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2014

F o t o g a l é r i a
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.668019729963673.1073741920.147596498672668&;type=3

Na vrcholnom snemovaní krajanov

blavko02V dňoch 30. a 31. októbra 2014 v Bratislave sa konalo zasadanie Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2014. Stála konferencia sa konala po prvý raz v r. 1999 a koná sa každé dva roky. V tomto roku jej nosnou témou bol prístup štátov, v ktorých žijú a pôsobia Slováci, k národnostným menšinám a krajanským komunitám. Záštitu nad Stálou konferenciou prevzal prezident SR Andrej Kiska. Na konferencii sa zúčastnilo takmer 90 účastníkov - Slovákov žijúcich v zahraničí z 22 krajín sveta a takmer 30 hostí zo Slovenska. Úvodom bol účastníkom Stálej konferencie prečítaný pozdravný list prezidenta SR Andreja Kisku. Účastníkom konferencie sa prihovorili podpredsedníčka Národnej rady SR Jana Laššáková, podpredseda vlády SR a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler, predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí Vladimír Skalský, bratislavský pomocný biskup, titulárny biskup zo Serre Jozef Haľko, Edita Škodová za Generálny biskupský úrad Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku a predseda Matice slovenskej Marián Tkáč. Dojímavým momentom bolo slávnostné odovzdanie Ceny Ondreja Štefanku Nine blavko03Holej, krajanskej aktivistke v prostredí Slovákov v USA. Cenu O. Štefanku udeľuje Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku v Nadlaku významným osobnostiam slovenského krajanského života na pamiatku literáta, spolkového činiteľa a výrazného lídra slovenskej Dolnej zeme Ondreja Štefanka.
Pracovnú časť Stálej konferenciu otvoril svojim prejavom predseda Úradu pre Slovákov blavko04žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) Igor Furdík. Poďakoval všetkým účastníkom za to, že prišli z rôznych kútov sveta a podporili tak záujem o spoluprácu so Slovenskou republikou a spolupatričnosť našej slovenskej obce v zahraničí. V ďalšom sa vo svojom príspevku zameral na to, ako sa napĺňali závery ostatnej konferencie z roku 2012 a aký posun nastal v priebehu dvoch rokov. Igor Furdík informoval delegátov konferencie o novej inštitucionálnej príslušnosti ÚSŽZ pod Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Touto zmenou získal ÚSŽZ okrem operatívnych výhod a flexibility výkonu štátnej politiky aj gesciu podpredsedu vlády SR a ministra zahraničných vecí vo vzťahu k štátnej politike k Slovákom žijúcim v zahraničí. Igor Furdík spomenul vo svojom príspevku hlavné projekty, ktoré boli financované ÚSŽZ v krajinách, kde žijú naši krajania za účelom podpory ich snahy o uchovávanie nehmotného a hmotného kultúrneho dedičstva. Podčiarkol, že je kladený zásadný význam na podporu školstva, vedy a výskumu, a to v spolupráci s rezortom školstva. V neposlednom rade predseda ÚSŽZ informoval delegátov konferencie o pozitívnych zmenách smerovaných na zjednodušenie a zlacnenie procesu získania osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí. Toto osvedčenie dáva právo Slovákovi žijúcemu v zahraničí na pobyt blavko05na území SR v rámci stanovených pravidiel.
Stála konferencia si potom zvolila svoje orgány a jednotliví delegáti konferencie vystúpili so svojimi príspevkami. Účastníci Stálej konferencie SR a Slováci žijúci v zahraničí 2014 ukončili prvý deň svojho snemovania slávnostným večerným posedením, na ktorom im predviedol svoje umenie ružinovský folklórny súbor Karpaty. Vedúcim súboru je Miroslavom Kapasný a sólistkou súboru je Eleonóra Kapasná, obaja bývalí členovia folklórneho súboru Lúčnica.
31. októbra 2014 pokračovala práca Stálej konferencie vystúpeniami jednotlivých účastníkov. Odzneli cenné príspevky, v ktorých si účastníci vymenili informácie a praktické skúsenosti o možných spôsoboch získavania podpory pre svoju činnosť nielen z legislatívnej stránky na úrovni jednotlivých štátov, ale i z praktickej stránky na regionálnej úrovni a na úrovni obcí. Záujem účastníkov bol v priebehu diskusie orientovaný aj na tak vážne témy, ako je otázka ako zachovať národné povedomie a jazyk u mladej generácie a nová koncepcia štátnej politiky SR vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí, ktorej príprava je aktuálnou prioritou ÚSŽZ. Predseda ÚSŽZ vyzval účastníkov k aktívnej účasti na príprave tohto významného dokumentu, ktorý načrtne priority a smerovanie štátnej politiky SR vo vzťahu ku krajanom na najbližšie roky. Rokovanie Stálej konferencie SR a Slováci žijúci v zahraničí 2014 sa zavŕšilo prijatím záverov, ktoré prinášame v plnom znení.

Text: (uszz.sk)Foto: Imrich Fuhl / oslovma.hu

F o t o g a l é r i a
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.668019729963673.1073741920.147596498672668&;type=3

blavko07Z Á V E R Y
Stálej konferencie Slovenská republika

a Slováci žijúci v zahraničí 2014

Stála konferencia vysoko hodnotí doterajšie aktivity a obetavosť organizátorov a podporovateľov krajanského života vo svete, ich úsilie rozvíjať slovenskú spolupatričnosť, hodnoty kultúrneho dedičstva a ďakuje predchádzajúcim aj súčasným aktivistom, členom spolkov a organizácií za ich obetavosť a nenahraditeľný vklad pri presadzovaní našich spoločných záujmov.
Konferencia oceňuje priebežné aktivity Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ďalej len „ÚSŽZ“) pri zvyšovaní úrovne prezentácie krajanskej problematiky a kultúry na Slovensku, ktorá upevňuje spolupatričnosť k slovesnej kultúre a začleňuje kultúrne hodnoty krajanov do kontextu slovenského kultúrneho života. Účastníci vyzývajú ÚSŽZ pokračovať v týchto aktivitách s väčším dôrazom na účasť detí a mládeže.
blavko08Konferencia konštatuje, že prechod ÚSŽZ pod gesciu MZVaEZ SR naplnil opodstatnené požiadavky krajanov z minulosti zvýšiť prestíž a autoritu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí tým, že bude zastrešená a garantovaná podpredsedom vlády SR v súlade so stavom do r. 2010.
Informáciu o výkone štátnej politiky SR zabezpečovanej ÚSŽZ a ostatnými zodpovednými orgánmi vníma konferencia pozitívne a oceňuje zvýšenú úroveň kontaktov a spolupráce so spolkami, organizáciami a osobnosťami slovenských komunít a národnostných menšín vrátane spolupráce so Svetovým združením Slovákov v zahraničí.
Konferencia oceňuje informácie delegátov z jednotlivých krajín, ktoré dokumentujú blavko09spoločenské, politické a ekonomické zabezpečenie ich práv, ktoré poukazujú na rozdiely postavenia slovenských národnostných menšín a krajanských komunít v domovských krajinách. Zdôrazňujeme potrebu citlivej akceptácie aktuálnych a historických podmienok existencie krajanských komunít a rešpektovanie princípu rôznorodosti, špecifických potrieb a hodnôt pre rozvoj kultúrnej, jazykovej a národnej identity.
Konferencia si je vedomá zložitosti rozdielov medzi autochtónnymi slovenskými menšinami v strednej a východnej Európe a krajanskými komunitami v západnej Európe a zámorí, ktoré sú ukotvené aj v príslušných medzinárodnoprávnych dokumentoch a sú záväzné aj pre činnosť a prístup ÚSŽZ. Vypracovať konkrétne návrhy, ako zlepšiť pozíciu slovenských komunít v západnej Európe a zámorí s cieľom zabrániť ich asimilácii vrátane dôrazu na kultúrne pôsobenie zastupiteľských úradov.
Delegáti konferencie považujú za veľký prínos v zlepšovaní postavenia slovenských národnostných menšín v ich domovských krajinách realizáciou medzinárodnej konferencie 210 rokov spolužitia Slovákov a Rumunov - kultúrny model /15. október 2013/ v Nadlaku v Rumunsku, ako aj medzinárodnú konferenciu Slováci a Srbi - blavko10história a súčasnosť v Novom Sade v Srbsku. /9. máj 2014/ s finančnou podporou ÚSŽZ.
Konferencia oceňuje kontinuitu starostlivosti ÚSŽZ o priebežné riešenie a podporu zriaďovania a rekonštrukcie priestorov a budov za účelom zabezpečovania dôstojných podmienok pre činnosť organizácií slovenských národnostných menšín v krajinách ich pôsobenia.
Delegáti oceňujú aktivity ÚSŽZ pri uchovávaní spoločného nehmotného a hmotného kultúrneho dedičstva, ako bola rekonštrukcia Pamätného domu M. Jonáša v Kovačici, ale aj zviditeľňovanie a posilňovanie kultových a duchovných centier spätých s históriou slovenského národa, ako bola tvorba a odhalenie súsošia Cyrila a Metoda v sídle Pribinovho Blatnohradu v Zalavári v dnešnom Maďarsku.
Delegáti vzali na vedomie informáciu o príprave novej Koncepcie štátnej politiky pre Slovákov žijúcich v zahraničí do r. 2020, ktorá bude odrážať historický rámec a aktuálny medzinárodný kontext s víziou kľúčových priorít v súlade so zákonom určenými oblasťami pôsobnosti štátnej politiky. Ponúkli svoju aktívnu účasť pri príprave tohto strategického dokumentu.
Účastníci konferencie zdôrazňujú potrebu novelizácie zákona č. 474/2005 Z. z. z 23. septembra 2005 o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bude zohľadňovať novú koncepciu štátnej politiky a zmeny v sociálnych, kultúrnych a politických podmienkach života slovenských komunít a slovenských národnostných menšín.

blavko11Kultúra

Konferencia oceňuje informácie účastníkov a konštatuje, že štruktúra a charakter starostlivosti domovských štátov o slovenské národnostné menšiny potvrdzuje dominantné postavenie ich kultúrneho dedičstva pri uchovávaní národnej a jazykovej identity. Osobitné postavenie kultúrnej sféry vyžaduje, aby ÚSŽZ pokračoval v podpore všetkých segmentov slovenskej národnostnej kultúry s osobitným zreteľom na mladú generáciu.
Konferencia odporúča krajanským komunitám a národnostným menšinám zvýšiť adresnosť a účinnosť podpory rozvoja kultúry sprístupnením informácií a vyššou koordináciou pri využívaní financovania projektov zo zdrojov ÚSŽZ a domovských štátov.
Zvýšenú pozornosť krajanských organizácií a ÚSŽZ si vyžaduje koordinácia podpory v oblasti ľudovoumeleckých aktivít ako súčasti kultúrneho dedičstva a tradičnej kultúry, knižníc, vydávania periodickej a neperiodickej tlače, muzeálnych a výstavných činností, podpory autorského zázemia a tvorcov, ich stavovských organizácií, umeleckých súborov, spolkov, špecializovaných výskumných činností s dôrazom na prezentáciu všetkých foriem v úzkej spolupráci s príslušnými inštitúciami na Slovensku.
Je potrebné, aby ÚSŽZ a krajanské organizácie venovali osobitnú pozornosť a dôraz zapájania detí a mládeže vo všetkých oblastiach kultúrneho života, ktoré zabezpečujú generačný prenos hodnôt kultúrnej a jazykovej identity.
Konferencia odporúča krajanom, aby v oblasti manažmentu podpory z finančných zdrojov domovských štátov a SR zvýšili úroveň tých programov a projektov v oblasti kultúry, pre ktoré bude cieľovou skupinou populácia detí a mládeže s úlohou spomaliť asimiláciu a rozvíjať národnú a jazykovú identitu Slovákov žijúcich v zahraničí.
Delegáti konferencie vyzdvihujú celoživotný motivačný význam kultúrno-spoločenských a jazykovo-konverzačných pobytov detí a mládeže na Slovensku pre rozvoj a uchovanie národnej identity a ich podporu zo strany ÚSŽZ, čo umožní kompenzovať nedostatok finančnej podpory v blavko12domovských krajinách.
Konferencia odporúča spracovanie kultúrno-osvetovej stratégie voči slovenskému svetu ako súčasť Koncepcie štátnej politiky pre Slovákov žijúcich v zahraničí do r. 2020 alebo samostatne, a to i v spolupráci s výborom pre kultúrno-osvetovú činnosť Rady vlády pre kultúru.
Za mimoriadne významný faktor pôsobiaci v domácich podmienkach krajanských spoločenstiev považuje konferencia slovenské kresťanské misie a zbory a odporúča ÚSŽZ pokračovať v osvedčených formách spolupráce pri uchovávaní jazykovej, kultúrno-hodnotovej, národnej a duchovnej identity Slovákov žijúcich v zahraničí a hľadanie nových spôsobov. Konferencia oceňuje vznik Ekumenickej duchovnej rady SZSZ.
Konferencia konštatuje dynamický rozvoj informačnej sféry, krajanských webových stránok a portálov, pričom potvrdzuje ich nezastupiteľný význam. Zároveň však upozorňuje na určitú elektronickú presýtenosť, čo navodzuje potrebu koncentrovať finančnú podporu a tak zabezpečiť informačnú efektívnosť a prehľadnú vzájomnú komunikáciu. Stále aktuálna je však otázka podpory vydávania tlačových krajanských médií.
Konferencia zdôraznila význam mediálnej oblasti ako rozvojového faktora kultúry, jazykovej a národnej identity Slovákov v zahraničí. Oceňuje skutočnosť, že národnostné menšiny disponujú v niektorých domovských krajinách možnosťami rozhlasového a televízneho vysielania, ale aj tvorby, ktorá s tým súvisí. Zaznela kritika stavu v mnohých iných krajinách.
V oblasti kultúrneho života národnostných menšín a krajanských komunít odporúčame krajanským organizáciám v súčinnosti s ÚSŽZ vypracovať účinné programy a projekty, ktoré budú kompenzovať nedostatky, resp. slabé stránky zabezpečenia rozvoja kultúry v domovských krajinách s dôrazom na mladú generáciu, s cieľom minimalizovať asimilačné vplyvy.
Vyzývame ÚSŽZ a krajanské organizácie naďalej venovať pozornosť ochrane hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva slovenských národnostných menšín a slovenských komunít a pokračovať v podpore ich uchovávania pre budúce generácie prostredníctvom moderných technológií a špecializovaných inštitúcií vrátane digitalizácie krajanskej periodickej tlače.
Delegáti považujú za stále aktuálnu otázku televízneho vysielania zabezpečovaného Slovenskou republikou pre krajanov a o krajanoch.

blavko14Školstvo

Účastníci konferencie vítajú obnovenie činnosti Komisie pre školstvo a vzdelávanie pri ÚSŽZ vrátane záujmovej sekcie pre západnú Európu a zámorie.
Priebeh rokovania potvrdil, že podpora školstva, výchovy a vzdelávania slovenských národnostných menšín v domovských krajinách má byť politicky, spoločensky a ekonomicky zabezpečovaná na porovnateľnej úrovni s majoritným obyvateľstvom. Delegáti vyjadrujú požiadavku, aby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s ÚSŽZ, s krajanskými inštitúciami, pedagógmi a školskou komisiou naďalej venovalo pozornosť potrebám v danej oblasti spolupráce a podpory.
V oblasti školstva, výchovy a vzdelávania národnostných menšín a krajanských komunít odporúčame krajanským organizáciám a ÚSŽZ realizovať programy a projekty, ktoré budú kompenzovať nedostatočné zabezpečenie v domovských krajinách s dôrazom na zastavenie poklesu záujmu o slovenské školy a vzdelávanie zo strany slovenských rodín a mládeže.
Konferencia oceňuje rozvoj záujmového vyučovania slovenského jazyka a vzdelávania detí v krajanských komunitách v západnej Európe a zámorí, ako aj činnosť samostatnej skupiny v rámci školskej komisie pri ÚSŽZ. Zdôrazňuje potrebu pokračovať v podpore týchto aktivít v spolupráci s rezortom školstva.
Konferencia odporúča krajanským organizáciám pôsobiacim v členských krajinách EÚ v spolupráci s orgánmi príslušných krajín a slovenskými diplomatickými misiami zabezpečovať vyššiu úroveň vzdelávania v súlade so smernicou Rady Európy z 25. júla 1977 o vzdelávaní detí migrujúcich pracovníkov - 77/486/EHS, ktorá určuje povinnosť finančne podporovať vzdelávacie aktivity.
Konferencia oceňuje skutočnosť, že MŠVVaŠ SR v r. 2013 aktualizovalo bilaterálne zmluvy so Srbskom a Maďarskom, čo prispelo k zlepšeniu podmienok slovenských národnostných menšín v daných krajinách a vyzýva na zváženie možnosti uzavretia nových bilaterálnych zmlúv. Zároveň vysoko hodnotí nezastupiteľné funkcie dvojstranných medzištátnych komisií, ktoré aktuálne reagujú na potreby našich krajanov.
Delegáti vysoko hodnotia usporiadanie medzinárodnej konferencie Slovenčina vo svete - súčasný stav a perspektívy, ktorú usporiadalo v r. 2013 MŠVVaŠ SR v spolupráci s ÚSŽZ. Zároveň odporúčajú ďalej organizovať odborné konferencie venované školstvu, vzdelávaniu krajanov, rozvíjať elektronické jazykové vzdelávanie, vysielanie pedagógov, podporovať jazykové a kultúrne poznávacie pobyty.
Konferencia pozitívne hodnotí spoluprácu ÚSŽZ a MŠVVaŠ SR pri rozšírení obsahu učiva na základných a stredných školách v Slovenskej republike o problematiku Slovákov žijúcich v zahraničí.

Financie

blavko13Napriek tomu, že konferencia oceňuje štátnu starostlivosť o Slovákov žijúcich v zahraničí, považujú delegáti zníženie objemu prostriedkov štátneho rozpočtu na podporu projektov a programov slovenských komunít a národnostných menšín v zahraničí za zásadnú prekážku plnenia úloh štátnej politiky.
Konferencia odporúča ÚSŽZ podniknúť kroky ku konsolidácii finančných prostriedkov na predchádzajúcu úroveň, ktorá bude korešpondovať s príslušným uznesením vlády SR. Očakáva i postupnú valorizáciu objemu prostriedkov.
Stála konferencia vyjadruje presvedčenie, že vláda SR vyčlenení na r. 2015 dostatočný objem finančných prostriedkov na zabezpečenie podpory potrieb a aktivít slovenských národnostných menšín a slovenských komunít v zahraničí.
Konferencia pozitívne hodnotí aktivity ÚSŽZ podporujúce zmenu tzv. pobytového zákona, ktorou sa pre držiteľa osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí zjednodušili administratívne postupy a poplatky, záležitosti späté so zdravotným poistením, ubytovaním a prechodným pobytom. Konferencia odporúča zrušiť pre držiteľa osvedčenia poplatky spojené s procesom udeľovania občianstva SR.
Konferencia odporúča využívať aj európske a iné medzinárodné zdroje financovania.

Migrácia

Konferencia zdôrazňuje potrebu priebežného monitorovania migrácie a dynamických zmien, ktoré prináša vo vzťahu k štátnej politike k Slovákom žijúcim v zahraničí. Je potrebné podporovať optimálne podmienky na uchovávanie a rozvoj jazykovej a kultúrnej identity na základe zisťovania potrieb slovenských komunít.
Delegáti zdôrazňujú potrebu účinnejšej spolupráce diplomatických zastupiteľstiev SR s organizáciami Slovákov v jednotlivých krajinách pri utváraní pozitívneho vnímania slovenských spoločenstiev na úrovni štátnych orgánov, v mediálnom prostredí a celkovom spoločensko-politickom prostredí.
Delegáti konferencie diskutovali o myšlienke pamätníka a múzea slovenského zahraničia a odporúčajú ÚSŽZ pokračovať v ďalšom postupe v spolupráci s krajanskými organizáciami.
Napriek tomu, že samosprávne kraje SR nie sú viazané povinnosťou účasti na výkone štátnej politiky k Slovákom žijúcim v zahraničí, konferencia vysoko oceňuje ich aktivity vo vzťahu ku krajanom, spoluprácu a pomoc, čo upevňuje vzťah krajanov k regiónom svojho pôvodu, posilňuje spolupatričnosť, kultúrnu a jazykovú identitu. Odporúčame ÚSŽZ a krajanským organizáciám rozvíjať spoluprácu s krajmi v oblastiach spoločného záujmu a potreby.

F o t o g a l é r i a
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.668019729963673.1073741920.147596498672668&;type=3

Foto: Imrich Fuhl / oslovma.hu

blavko06

Archív / 2012 - Na vrcholnom snemovaní krajanov v Bratislave
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/183-archiv-politika-archiv-politika/881-na-vrcholnom-snemovani-krajanov-v-bratislave

Dokument o krajanoch - Závery Stálej konferencie (2012)
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/188-archiv-dokumenty-archiv-dokumenty/885-dokument-o-krajanoch-zavery-stalej-konferencie