uto06182024

Posledná aktualizáciapia, 14 jún 2024 10am

Koalícia - Dohoda o spolupráci vo voľbách

Zväz Slovákov v Maďarsku, Únia slovenských organizácií v Maďarsku - Združenie a Slovenský spolok Identita 8. apríla 2024 v Budapešti podpísali Dohodu o spolupráci vo voľbách, zároveň schválili spoločnú celoštátnu volebnú listinu. / Slovenská koalícia - https://www.oslovma.hu/Archiv/VolebDoh.pdf

DOHODA O SPOLUPRÁCI VO VOĽBÁCH

spolu, ako Slovenská koalícia 

        spoznajúc a akceptujúc vyslovenú požiadavku voličov, že politické záujmy Slovákov v Maďarsku (autonómiu na poli kultúry, výchovy a vzdelávania) dokážu zastupovať omnoho efektívnejšie spoločne, v spojenectve, podriaďujúc sa tejto vôli komunity, v záujme vytýčenia a uskutočnenia spoločných cieľov, nechajúc za sebou domnelé alebo skutočné krivdy minulosti, zdržiac sa prejavov útočiacich na osoby sa rozhodli o uzavretí volebnej koalície na voľby národnostných samospráv v roku 2024. Zohľadňujúc vyššie uvedené okolnosti účastníci dohody považujú pre seba a svojich kandidátov za smerodajný Etický kódex, ktorý tvorí prílohu tejto dohody.

        V záujme úspešnej reprezentácie Slovače v Maďarsku vo verejnom živote, ozrejmovania jej existencie, posilňovania jej zachovania a spomalenia - zastavenia asimilácie účastníci dohody podniknú všetko v prospech aktívnej reprezentácie záujmov Slovákov v Maďarsku vo všetkých sférach verejného života, doma i v zahraničí, budú prispievať k upovedomovaniu prítomnosti slovenskej komunity pri národnostno-politických snahách zodpovedných politických aktérov a informovaniu o možnostiach ďalšieho rozvoja.

        Účastníci dohody sa zhodli v tom, že zachovanie slovenskej národnosti v Maďarsku nie je možné bez silných miestnych komunít, dobre fungujúceho systému inštitúcií a odborne fundovanej národnostnej politiky. Účastníci dohody za najvhodnejšie fórum riešenia vnútorných sporov komunity považujú Valné zhromaždenie Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.

        Svoj zámer spolupracovať vo voľbách zakotvujú v dohode s nižšie uvedeným obsahom:

        1. Cieľom dohody je, aby účastníci dohody v národnostných voľbách v roku 2024 – v rámci volebnej koalície – navrhli spoločných kandidátov na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni, čoho konečným prejavom bude spoločná celoštátna volebná listina.

        2. Signatári dohody sa zaväzujú, že okrem organizácií uvedených v tejto dohode nebudú zakladať volebnú koalíciu s inými organizáciami, v žiadnej inej forme nebudú spolupracovať s inými organizáciami, individuálne nebudú viesť rokovania s inými nominačnými organizáciami.

        3. Na potvrdenie zámeru spolupracovať účastníci dohody sa navzájom budú pozývať na svoje podujatia, respektíve usporiadajú najmenej dve volebné podujatia na predstavenie kandidátov spoločnej volebnej listiny. V záujme úspešnej realizácie volieb účastníci dohody zosúladia svoje aktivity v rámci kampane.

        4. V súvislosti s celoštátnou volebnej listinou účastníci sa dohodli nasledovne:

        Vedúcou listiny je Alžbeta Hollerová Račková, ktorú považujú za spoločnú kandidátku;

        Predpokladaný počet členov celoštátneho zboru bude 31. Účastníci dohody počet zvyšných členov po odpočítaní osoby predsedníčky (1 osoba) medzi sebou rozdelia tak, že 11 členov môže navrhnúť Zväz Slovákov v Maďarsku, 11 členov Únia slovenských organizácií v Maďarsku – Združenie, kým Slovenský spolok Identita môže navrhnúť 7 členov;

        Ďalšieho, spoločného člena so súhlasom Zväzu Slovákov v Maďarsku a Únie slovenských organizácií v Maďarsku – Združenia navrhuje Slovenský spolok Identita. Spoločným kandidátom je Dr. Helena Csicselyová.

        Ani jedna zo zmluvných strán nebude namietať proti osobám navrhnutým druhou stranou. Účastníci dohody budú rešpektovať právo danej organizácie na to, aby v prípade zániku mandátu ňou nominovaného poslanca rozhodla o obsadení uvoľneného poslaneckého mandátu;

       Základnou podmienkou pri výbere kandidátov je znalosť slovenského jazyka. Ďalšou prioritou sú odborné vedomosti (s ohľadom na oblasti pôsobenia CSSM);

       Pri obsadzovaní miest v odborných výboroch sa bude zohľadňovať predovšetkým odborná spôsobilosť danej osoby;

        V celoštátnom zbore plánujú zriadiť 6 výborov. Vymenovanie neodráža názvy výborov, predstavuje iba tematické oblasti:

Finančno-kontrolný
Výchovno-vzdelávací
Kultúrny
Mládežnícky
Náboženský a sociálny
Výbor pre verejné obstarávanie

        Na podporu miestnych a regionálnych slovenských samospráv zriaďujú a prevádzkujú službu právnej pomoci;

        Všetci signatári majú nárok minimálne na jeden post predsedu výboru a navrhnutie väčšiny v jednom výbore.

        5. Účastníci dohody sa dohovorili, že na obdobie kampane trvajúce do volieb zriadia 6-člennú koaličnú radu, do ktorej všetci účastníci majú právo delegovať po dvoch členov. Úlohou koaličnej rady bude zosúladenie kampane a koordinácia úloh súvisiacich s voľbami.

        6. Signatári tejto dohody vyhlasujú, že disponujú plným splnomocnením kompetentných grémií danej nominačnej organizácie na založenie volebnej koalície, na účasť vo volebnej koalícii, na podpísanie koaličnej dohody a na účasť na fungovaní koalície.

        7. Nominačné organizácie, ktoré založili volebnú koalíciu poverujú svojich predsedov, aby v záujme úspešného priebehu volebného procesu v súlade s platnými právnymi procesmi, na základe jednotných princípov a v rámci vymedzeného termínu pripravili a uskutočnili registráciu nominačných organizácií.

        8. Spolupráca trvá od podpisu tejto dohody do konca volebného cyklu 2024-2029.

        9. Signatári dohody vyhlasujú, že v prípade porušenia ktorejkoľvek podmienky (jednotlivo, alebo spolu) ustanovenej v tejto dohode jedným z členov koalície ďalší členovia volebnej koalície sú oprávnení daného člena vylúčiť a jeho kandidátov pozbaviť dôvery.

        10. V otázkach, ktoré táto dohoda nereguluje, sú smerodajné ustanovenia zákona č. CLXXIX z roku 2011 o právach národností („Njtv.”) a zákona č. CXXXVI z roku 2013 o volebnom poriadku („Vet.”).

V Budapešti dňa 8. apríla 2024

Ruženka Egyedová Baráneková                                                       František Zelman

Karola Klauszová

Etický kódex
POŽIADAVKY VOČI ČLENOM, RESP. KANDIDÁTOM SLOVENSKÝCH SAMOSPRÁV

1. Hlásenie sa k slovenskému pôvodu, väzbe, identite rovnako
v rodine, v užšom prostredí a pred verejnosťou.

2. Kultivované používanie slovenského jazyka
na úrovni konverzácie.

3. Uznávanie priority národnostných otázok a záležitostí,
ich uplatňovanie pred záujmami strany, vlastnými odbornými
a osobnými záujmami.

4. Angažovanosť v slovenskom národnostnom školstve, miestnej histórii, výskume a národnostnom cirkevnom živote, napomáhanie činnosti v týchto oblastiach.

5. Podporovanie slovenských občianskych organizácií.

6. Angažovanosť v službe verejnosti. Znalosť zásad samosprávnosti a praxe uplatňovania záujmov, komunikatívnosť a kultúrne vystupovanie.

7. Znalosť pravidiel spoločenského správania a medziľudských vzťahov, etických noriem a tomu zodpovedajúce postoje.

8. V prípade osoby zastávajúcej vedúcu funkciu - podľa možnosti - slovná
a písomná znalosť slovenského jazyka. Znalosť protokolu.

9. Morálna bezúhonnosť.

10. Nominačné organizácie rešpektujú kandidátov iných organizácií, dodržiavajú pravidlá fair play v období pred voľbami a po nich.Koalici5


VÁLASZTÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

együttesen, mint Szlovák Koalíció – Slovenská koalícia

        felismerve és elfogadva azt a kifejezett választói igényt, hogy a magyarországi szlovákság politikai (kulturális és nevelési-oktatási autonómia) érdekeit együttesen, összefogva sokkal hatékonyabban tudják képviselni, alárendelve magukat ennek a közösségi akaratnak, közös célok kitűzése és megvalósítása érdekében, maguk mögött hagyva a múlt vélt vagy valós sérelmeit, tartózkodva minden személyeskedő megnyilvánulástól elhatározták, hogy választási koalíciót kötnek a 2024. évi nemzetiségi önkormányzati választásokon. Mindezek figyelembevételével a felek magukra és jelöltjeikre nézve irányadónak tekintik a jelen megállapodás mellékletét képező Etikai kódexet.
        A magyarországi szlovákság sikeres közéleti megjelenése, létezésének tudatosítása, fennmaradásának erősítése és az asszimiláció lassításának - megállításának érdekében a felek mindent megtesznek azért, hogy a magyarországi szlovákság érdekeit a közélet minden területén, itthon és külföldön is aktívan megjelenítsék, a felelős politikai szereplők nemzetiségi politikai törekvéseiben a szlovák közösség jelenlétét tudatosítsák és a fejlődési lehetőségeket ismertessék.
        A felek egyetértenek abban, hogy a magyarországi szlovák nemzetiség fennmaradása nem lehetséges helyi erős közösségek, jól működő intézményrendszer és szakszerű nemzetiségi politika nélkül. A közösségeken belüli viták rendezésének legalkalmasabb fórumának a felek az Országos Szlovák Önkormányzat Közgyűlését, annak bizottságait, szakmai tanácsadó testületeit tekintik.
        Választási együttműködési szándékukat megállapodásba foglalják az alábbi tartalommal:
        1. A megállapodás célja, hogy a felek a 2024. évi nemzetiségi választásokon – választási koalíció keretében – közös jelölteket állítsanak helyi, területi és országos szinten, melynek végső megnyilvánulása a közös országos lista.
        2. A megállapodást aláíró Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen Megállapodásban nevesített szervezeteken kívül mással választási koalíciót nem alapítanak, és semmilyen más formában nem működnek együtt más szervezetekkel, egyénileg más jelölőszervezetekkel tárgyalásokat nem folytatnak.
        3. Az együttműködési szándék megerősítésére a felek meghívják egymást rendezvényeikre, illetve megrendeznek legalább két, a közös országos lista jelöltjeit bemutató választási rendezvényt. A választások sikeres lebonyolítása érdekében a felek összehangolják kampánytevékenységüket.
        4. Az országos lista vonatkozásában a felek megállapodtak a következőkben:

 • A lista vezetője Hollerné Racskó Erzsébet, mivel őt közös elnökjelöltnek tekintik;
 • Az országos testület tagjainak száma várhatóan 31 fő lesz. A felek az elnök (1 fő) leszámításával fennmaradt létszámot egymás között úgy osztják el, hogy 11 tagot állíthat a Magyarországi Szlovákok Szövetsége, 11 tagot a Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója – Szövetsége, míg az Identita Szlovák Szervezet 7 tagot állíthat;
 • További 1 közös tagot a Magyarországi Szlovákok Szövetsége és a Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója – Szövetsége egyetértésével az Identita Szlovák Szervezet javasol. A közös jelölt Dr. Csicsely Ilona.
 • Egyik szerződő fél sem emel kifogást a másik fél által jelöltek személye ellen. A szerződő felek tiszteletben tartják az adott jelölő szervezet jogát, hogy az általa jelölt képviselő mandátumának megszűnése esetén döntést hozzon a megüresedett képviselői mandátum betöltésére;
 • A jelöltek kiválasztása során a szlovák nyelvtudás alapvető feltétel. Ezt követően a szakmai hozzáértés (az OSZÖ működési szakterületeire tekintettel) élvez prioritást;
 • A bizottsági helyek betöltésekor elsődlegesen a személy szakmai rátermettségét veszik figyelembe;
 • Az országos testületben 6 bizottság létrehozását tervezik. A felsorolás nem név szerinti, csak tematikus területet jelent:
 • Pénzügyi-ellenőrző
 • Nevelési-oktatási
 • Kulturális
 • Ifjúsági
 • Hitéleti és szociális
 • Közbeszerzési
 • A helyi és regionális szlovák önkormányzatok és civil szervezetek támogatására jogsegély szolgálatot hoznak létre és működtetnek;
 • Valamennyi aláíró fél jogosult legalább egy bizottság elnöki posztra, egy bizottságban szavazati többségű taglétszám jelölésére.

        5. A Felek megállapodtak abban, hogy a választásokig tartó kampányidőszakra 6 fős koalíciós tanácsot állítanak fel, melybe mindegyik fél két főt delegál. A koalíciós tanács feladata a kampány összehangolása, a választásokkal kapcsolatos feladatok koordinálása.
        6. A jelen Megállapodást aláíró képviselők kijelentik, hogy a választási koalíció alapítására, az abban való részvételre, a koalíciós megállapodás megkötésére, és a koalíció működtetésére az adott jelölő szervezet testületétől teljes meghatalmazással rendelkeznek.
        7. A választási koalíciót alapító jelölő szervezetek felkérik az elnökeiket, hogy a választási eljárás eredményes lefolytatása érdekében a jelölő szervezetek regisztrációját a vonatkozó törvényi eljárásokkal összhangban, egységes elvek alapján, a kijelölt határidőn belül készítse elő, és hajtsa végre.
        8. Az együttműködés időtartama a Megállapodás aláírásától 2024 – 2029-es választási ciklus lezártáig tart.
        9. A jelen Megállapodást aláíró felek kijelentik, hogy amennyiben a választási koalíció egyik tagja jelen Megállapodásban megfogalmazott bármely feltételt (akár külön – külön, akár együttesen) megszegi a választási koalíció többi tagja jogosult a koalícióból kizárni, és a jelöltjeitől a bizalmat megvonni.
        10. A jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény („Njtv.”), valamint a választási eljárásról szóló 2013. évi CXXXVI. törvény („Vet.”) rendelkezései irányadók.

Budapest, 2024. április 8.

Egyedné Baránek Ruzsenka                                                  Zelman Ferenc

Klausz Karola