uto06182024

Posledná aktualizáciapia, 14 jún 2024 10am

František Bielik dlhé desaťročia s krajanmi

95-ročný vedec a historik PhDr. František Bielik, CSc. sa viac ako šesťdesiat rokov zaoberal výskumom dejín Slovákov vo svete. Vo vedúcej funkcii výskumného oddelenia dejín zahraničných Slovákov v Matici slovenskej v Bratislave poskytol pomoc množstvu študentov a bádateľov pochádzajúcich z Dolnej zeme.

Životné jubileum vedca a historika života Slovákov v zahraničí

Bielik02V októbri 2023 sa v Bratislave dožil matuzalemského veku, jubilejných 95-tych narodenín, historik a pedagóg, docent PhDr. František Bielik, CSc., ktorý je dobre známy medzi krajanmi vo svete. Narodil sa 3. októbra 1928 v rakúskom Immendorfe, kde jeho rodičia po prvej svetovej vojne odišli na sezónne poľnohospodárske práce. Ľudovú školu začal navštevovať v rodisku a pokračoval v Podolí (okres Nové Mesto nad Váhom). Gymnaziálne štúdium absolvoval v Novom Meste nad Váhom a v Trnave, kde v roku 1949 maturoval. V tom istom roku začal študovať na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity (Komenského) v Bratislave Dejiny a slovenský jazyk. Vysokoškolské štúdium ukončil v roku 1953, v ktorom absolvoval vedecký smer, pričom si urobil aj požadované pedagogické podmienky. Hneď nato nastúpil do práce v Štátnom slovenskom ústrednom archíve ako vedúci oddelenia Bielik03novších dejín. Tam mal možnosť pracovať s pramennými materiálmi a archívnymi dokumentmi, ktoré sa archívne spracúvali a takto odkrývali pre potreby historickej vedy. A to aj pre také oblasti, ktoré sa predtým nemohli sprístupniť. Ako odborný a vedecký pracovník tohto pracoviska sa venoval dvom oblastiam, a to dejinám štátnej správy a novším dejinám Slovenska, a v druhej dejinám slovenského vysťahovalectva a dejinám zahraničných Slovákov. Z tejto oblasti vypracoval rigoróznu prácu a kandidátsku prácu s tematickou Príčiny a dôsledky slovenského vysťahovalectva za 1. ČSR. V roku 1968 vypracoval návrh na zriadenie Ústavu pre zahraničných Slovákov pri Matici slovenskej. Po 18-ročnej práce v archíve aj preto v roku 1975 prešiel do novozaloženej inštitúcie - Ústavu pre Bielik04zahraničných Slovákov pri Matici slovenskej - špecializovaného pracoviska, ako vedecký pracovník. Od roku 1976 pôsobil ako vedúci výskumného oddelenia dejín zahraničných Slovákov. V tomto čase napísal monografie „Slováci vo svete 2.“, „Slovenské vysťahovalectvo“, „Dokumenty I., II., III. a IV. (prvé dva zväzky s dr. Rákošom). Počas pôsobenia v Matici slovenskej bol spoluzostavovateľom 16 zväzkov zborníka „Slováci v zahraničí“ a 3 zväzkov zborníkov z medzinárodných vedeckých konferencií, do ktorých prispel desiatkami príspevkov z problematiky dejín Slovákov vo svete. Problematiku dejín a života Slovákov v zahraničí prednášal aj na medzinárodných konferenciách, a to na Slavistickom kongrese vo Washingtone, na konferencii usporiadanej Maďarskou akadémiou vied a na konferencii v Novom Sade. V roku 1970 absolvoval medzinárodnú trojmesačnú archívnu stáž v Paríži (Archiv Nationale de Paris) a ďalšie študijné pobyty v archívoch: Viedeň, Budapešť, Praha, Mníchov, Vatikán, Cleveland. Počas takmer tridsaťročnej práci vo vedúcej funkcii výskumného oddelenia dejín zahraničných Slovákov v Matici slovenskej v Bratislave poskytol pomoc množstvu študentov a bádateľov pochádzajúcich z Dolnej zeme - Slovákov z Maďarska, Srbska, Rumunska a Chorvátska. Popri Bielik05vedeckej práci našiel si čas aj na návštevy, stretnutia a diskusie s dolnozemskými Slovákmi priamo v teréne, na miestach, kde najstarší presídlenci žili a žijú. Pár stretnutí autor tohto príspevku s nim absolvoval napríklad v Salibách, Matúškove, Hronovciach, Poľnom Kesove, Nitre a výsledky z týchto ciest a stretnutí boli publikované v tlači. Pisateľ týchto riadkov bol častým a vítaným hosťom na jeho pracovisku a ochotne mu jeho vedomosťami a výskumným materiálom z problematiky zahraničných Slovákov pomohol a dodnes radí. Emeritný docent František Bielik ho viackrát pozval aj na medzinárodné konferencie, kde ho zoznámil s významnými zahraničnými Slovákmi. Jubilant František Bielik sa viac ako šesťdesiat rokov zaoberal výskumom dejín Slovákov vo svete. Aj z toho dôvodu v roku 1994 bol menovaný vládou SR za prvého Splnomocnenca vlády SR pre zahraničných Slovákov. Do pedagogickej práce sa aktívne zapojil po vzniku Trnavskej univerzity, kde donedávna prednášal novšie slovenské dejiny a dejiny zahraničných Slovákov. Roku 1997 sa na tejto univerzite habilitoval z odboru slovenských dejín ako docent. V rokoch 1997 - 2006 bol vedúcim Katedry politológie na Trnavskej univerzite. Pri príležitosti 10. výročia obnovenia Trnavskej univerzity za prácu na vedeckom a pedagogickom poli dostal Pamätnú medailu Fakulty humanistiky TU a pri svojej osemdesiatke aj Pamätnú medailu Matice slovenskej.

Text a foto: Ján Jančovic