sob07202024

Posledná aktualizáciastr, 17 júl 2024 10am

Kuratórium VPN ZSM rozdelilo podpory

vpnvysl1Kuratórium Verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku (VPN ZSM) 29. júna 2014 rozhodlo o udelení podpory na aktivity zamerané na zachovanie a rozvoj jazykovej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny žijúcej na území Maďarska - na Školu v prírode a na kultúrno-osvetovú činnosť.

Stiahnite si: www.oslovma.hu/XXX/VpnVys14.rtf

Vláda Slovenskej republiky prostredníctvom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) poskytla finančnú podporu vo výške 99.581,76 € pre VPN ZSM ako súčasť štátnej podpory Slovákov žijúcich v zahraničí na realizáciu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry z r. 2003. V zmysle Zmluvy o poskytnutí podpory uzatvorenej medzi ÚSŽZ a VPN ZSM nadácia je oprávnená použiť maximálne 10 % zo sumy poskytnutej podpory na vlastné prevádzkové náklady, na zabezpečenie organizovania, zverejňovania, realizácie a kontroly prideľovania podpory žiadateľom.

Kuratórium vyčlenilo na päť turnusov tohoročnej Školy v prírode - Poznaj svoje korene 50 000 €. V rámci prípravy VPN ZSM vypísala súbeh pre slovenské národnostné školy v Maďarsku. V poradí už siedmy ročník Školy v prírode sa uskutoční v intervale od 14. septembra do 26. októbra 2014 v Rekreačnom zariadení Poniklec v Hronci pri Brezne. Školy v prírode sa zúčastnia najmä žiaci základných škôl, ale aj stredo- a vysokoškoláci, ako aj pedagógovia-slovenčinári zo škôl, ktoré sa zapojili do programu - po druhýkrát nielen z Maďarska, ale aj zo Srbska. Spolu ide o 300 účastníkov. Na základe rozhodnutia kuratória VPN ZSM koordinátorkou, hlavnou organizátorkou programu aj v tomto roku je autorka projektu, predsedníčka ZSM Ruženka Egyedová Baráneková. Cieľom programu Poznaj svoje korene - Škola v prírode na Slovensku je v slovenskom prostredí zabezpečiť pre žiakov slovenských národnostných škôl možnosť zdokonaľovať sa v slovenskom jazyku; prehlbovať si citovú spolupatričnosť k slovenskému národu; pripraviť sa na štátnu skúšku zo slovenského jazyka a spoznávať históriu, kultúru a prírodné krásy Slovenska.

VPN ZSM vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o podporu slovenskej národnostnej menšiny v oblasti vzdelávania a kultúry v roku 2014. Žiadosti na podporu projektov mohli podávať školské a vzdelávacie inštitúcie, študenti vysokých škôl, pedagógovia, ako aj spoločenské organizácie, miestne a regionálne slovenské samosprávy. Cieľom podpory je prispieť k zachovaniu a rozvíjaniu kultúrnej a jazykovej identity osôb patriacich k slovenskej národnostnej menšine v Maďarsku, k zachovaniu slovenských kultúrnych hodnôt, k podpore slovenskej záujmovo-umeleckej a výchovno-vzdelávacej činnosti. Do súbehu prišlo celkovo 112 projektov, suma požadovaných dotácií spolu: 23 677 830 Ft. Kuratórium v tomto roku nezamietlo ani jednu žiadosť, 112 súbehov podporilo celkovou sumou 12 100 200 Ft (viac než 40 tisíc €): na výchovno-vzdelávaciu činnosť udelilo 2 262 500 Ft, na ďalšie vzdelávanie pedagógov 760 000 Ft a na podporu spoločenských organizácií a slovenských samospráv 9 077 700 Ft.

Kuratórium VPN ZSM vymenováva ZSM ako zriaďovateľ. V zmysle uznesenia Valného zhromaždenia ZSM kuratórium tvoria: Matej Šipický (predseda), Helena Somogyiová, Anna Komjáthiová, Monika Szabová, Tomáš Nagy, Marta Papučková a Ruženka Egyedová Baráneková. Členkami Revíznej komisie VPN ZSM sú Alžbeta Szabová, Judita Orliczká a Katarína Fehérová, tajomníkom VPN ZSM je Imrich Fuhl.

(mszsz-ka.hu)


Podpory Verejnoprospešnej nadácie
Zväzu Slovákov v Maďarsku na rok 2014

Školstvo, výchovno-vzdelávacia činnosť

Žiadateľ

Projekt

Suma

Základná škola v Alkári

Slovenský Advent a Vianoce

60 000 Ft

Maď.-slov. ZŠ v Novom Meste pod Šiatrom

Účasť na celoštátnom kole súťaže Slov. spievanky a veršovačky

56 000 Ft

Nadácia Za slov. národnostnú vzdelanosť

- Slovenský Komlóš

„Idem, idem do školičky...”

30 000 Ft

Materská škola v Tardoši

Slovenský kroj

40 000 Ft

Slovenská samospráva v Níži

Naše najkrajšie sviatky

80 000 Ft

Slovenský klub v Horných Peťanoch

Príde Mikuláš

30 000 Ft

Slovenská samospráva v Horných Peťanoch

Adventný večierok

60 000 Ft

KLIK - pre ZŠ v Čabačude

Nákup puzdra na citaru

40 000 Ft

Materská škola Kertvárosi v Békešskej Čabe

Deň Slovákov v škôlke

40 000 Ft

Nadácia Za slov. národnostnú vzdelanosť

- Slovenský Komlóš

Účasť na súťaži Slovenské spievanky a veršovačky

80 000 Ft

Slovenská samospráva v Ďurke

Slovenský kroj pre žiakov ZŠ

50 000 Ft

Materská škola v Horných Peťanoch

Tradičné adventné popoludnie

30 000 Ft

Slovenská samospráva v Irminčoku

Citarový tábor

70 000 Ft

Nová Huta, Répašská Huta - Základná škola

Nákup učebných pomôcok

60 000 Ft

Slovenská samospráva v Santove

Hlavné mesto Slovenska

70 000 Ft

Slovenská škola v Budapešti

Návšteva banských miest na Slovensku

107 000 Ft

Slovenský evanjelický cirkevný zbor v Budapešti

Ekumenický biblický tábor pre deti na Slovensku

90 000 Ft

Nová Huta, Répašská Huta - Základná škola

Účasť na súťaži Slovenské spievanky a veršovačky

60 000 Ft

Nadácia pre školu v Mlynkoch

II. Tematický deň „Slováci v Maďarsku“

100 000 Ft

Slovenská samospráva vo Veňarci

Výučba ľudovej hudby

100 000 Ft

Slovenská samospráva v Mlynkoch

Stretnutie mladých „Mlynky - Mlynky“

70 000 Ft

Spolok Slovákov v Dabaši-Šáre

Školenie žiakov - citaristov

90 000 Ft

Slovenská samospráva v Dabaši-Šáre

V. Slovenský národnostný týždeň

150 000 Ft

Slovenská samospráva v Dabaši-Šáre

V. Slovenské rozprávkové poludnie

50 000 Ft

Katolícka základná škola v Dabaši-Šáre

Letný družinový tábor

90 000 Ft

Slovenská samospráva v Jači

Interaktívna výučba slovenskej vzdelanosti v dedinskom dome

50 000 Ft

Základná škola v Pitvaroši

Poznávací výlet do mesta našich predkov

99 500 Ft

Slovenská samospráva v Níži

Regionálne kolo súťaže Slovenské Spievanky a veršovačky

280 000 Ft

Materská škola v Agárde

Zachovávanie slovenských tradícií

40 000 Ft

Spolok Slovákov v Gerendáši

IV. Slovenský cirkevný tábor

90 000 Ft

Ďalšie vzdelávanie pedagógov

Žiadateľ

Projekt

Suma

Slovenská samospráva v Alkári - Kristína Jakabová

Školné

160 000 Ft

Adriena Császáriová Jámborová (Nová Huta)

Školné

115 000 Ft

Otília Jónášová (Ďurka)

Školné

130 000 Ft

Erika Judita Csizmárová Gedeová (Nová Huta)

Školné

115 000 Ft

Monika Szabová (Senváclav)

Školné

240 000 Ft

Podpora spoločenských organizácií a slovenských samospráv

Žiadateľ

Projekt

Suma

Spoločnosť pre skrášľovanie obce v Agárde

Spolupráca s družobnou obcou Jasenie

95 000 Ft

Miestna organizácia ZSM v Hollóháze

Družobné styky s mestom Bardejov

90 000 Ft

Slovenská samospráva v Orosláni

Tábor pre dychovú skupinu Krídlovka

90 000 Ft

Miestna organizácia ZSM v Orosláni

Jazykový tábor na Slovensku

190 000 Ft

Slovenská samospráva v Alkári

Národnostný deň

93 000 Ft

Spoločenský dom v Tardoši

Rádio Gorba - CD speváckeho zboru

150 000 Ft

Slovenská samospráva v Dunaeďházi

Vystúpenie tanečnej skupiny Slnečnice v Spišskej Novej Vsi

120 000 Ft

Klub dôchodcov Jasná Jeseň v Dunaeďházi

Slov. večierok, folklórne stretnutie

80 000 Ft

Miestna organizácia ZSM v Pišpeku

Príprava publikácie Ľudový odev na hornom povodí Galgy

150 000 Ft

Slovenská samospráva v Slovenskom Komlóši

Naše kultúrne dedičstvo - Vydanie nástenného kalendára

50 000 Ft

Nadácia za komlóšskych Slovákov

Jubilejný galakoncert mandolínovej skupiny Tremolo

100 000 Ft

Folklórny spolok Horenka v Kétšoproni

Účasť na Folklórnom festivale v Hriňovej

280 000 Ft

Čabianska organizácia Slovákov

Dolnozemská klobasiáda

70 000 Ft

Čabianska organizácia Slovákov

Národnostný festival V pokoji a mieri

150 000 Ft

Čabianska organizácia Slovákov

Po stopách Slovanov v Zadunajsku

106 000 Ft

Slovenská samospráva VI. obvodu Budapešti

Dvojjazyčné vydania diel Jána Palárika

80 000 Ft

Výskumný ústav CSSM - Békešská Čaba

Medzinárodná národopisná konferencia

150 000 Ft

Organizácia komlóšskych Slovákov

Vystúpenie komlóšskych divadelníkov na Slovensku

120 000 Ft

Organizácia komlóšskych Slovákov

Slovenský gastronomický deň

70 000 Ft

Miestna organizácia ZSM v Číve

Účasť na celoštátnom folk. fest. Slovákov v Maďarsku

80 000 Ft

Miestna organizácia ZSM v Číve

Spolupráca s družobnou obcou Igram

100 000 Ft

Slovenská samospráva v Níži

Členovia Klubu Jasienky v Malej Náne

80 000 Ft

Slovenská samospráva v Níži

Stretnutie slovenských klubov

80 000 Ft

Spevácky zbor Ozvena - Budapešť

Koncerty na Slovensku

250 000 Ft

Slovenská samospráva v Horných Peťanoch

Národnostný deň

80 000 Ft

Slovenská samospráva Novohradskej župy

48. Novohradské národnostné stretnutie v Banke

280 000 Ft

Slovenská samospráva v Šalgótarjáne

XIV. Medzinárodné stretnutie netradičných hudobných nástrojov

110 000 Ft

Slovenská samospráva Novohradskej župy

Regionálny deň novohradských a hevešských Slovákov

200 000 Ft

Slovenská samospráva v Šalgótarjáne

X. Slovenské a folkové dni

200 000 Ft

Spolok šalgótarjánskych Slovákov

Slovenský mesiac v Župnej knižnici B. Balassiho

140 000 Ft

Kultúrny spolok Pre Mlynky

Znovuvydanie CD-nosičov

50 000 Ft

Slovenský klub v Novej Hute

Spolupráca s dolnozemskými Slovákmi

90 000 Ft

Slovenská spevácka skupina v Novej Hute

Účasť na súťaži Slovenský škovránok

60 000 Ft

Organizácia Slovákov v Poľnom Berinčoku

Kultúrny festival - 25. výročie získania štatútu mesta

100 000 Ft

Organizácia Slovákov v Poľnom Berinčoku

Slovenská zvyky na jubilejných oslavách

100 000 Ft

Slovenská samospráva v Číve

Čívsky kroj pre tanečný súbor Trnka

90 000 Ft

Spolok čabačudských Slovákov

Spolupráca so Slovákmi v Novej Hute

80 000 Ft

Spolok čabačudských Slovákov

Odborné doškoľovanie na Slovensku

280 000 Ft

Čabianska organizácia Slovákov

Účasť na 18. Folklórnom festivale Slovákov v Maďarsku

80 000 Ft

Kruh priateľov Slovenského Komlóša

Prezentácia knihy a výstava pohľadníc

24 000 Ft

Organizácia slovenskej mládeže v Maďarsku

Dolnozemský pohár a Jubilejné slávnosti OSMM

80 000 Ft

Organizácia slovenskej mládeže v Maďarsku

„Maršuj Komlóš!”

30 000 Ft

Nadácia Za slovenskú kultúru v Békešskej Čabe

Stretnutie slovenských literátov

140 000 Ft

Slovenský evanjelický cirkevný zbor v Budapešti

Spoločné služby Božie so Slovákmi z okolia Budapešti

50 000 Ft

Miestna organizácia ZSM v Šárišápe

Zachovanie baníckych tradícií

70 000 Ft

Slovenský spevokol v Répašskej Hute

Účasť na súťaži Slovenský škovránok

60 000 Ft

FS Veľká Bukovinka - Répašská Huta

Účasť na 18. Folklórnom festivale Slovákov v Maďarsku

120 000 Ft

Slovenský páví krúžok v Mlynkoch

Spoločné sviatky

160 000 Ft

Slovenský páví krúžok v Mlynkoch

Účasť na 18. Folklórnom festivale Slovákov v Maďarsku

60 000 Ft

Slovenský páví krúžok v Mlynkoch

Účasť na súťaži Slovenský škovránok

60 000 Ft

Peštiansky región ZSM

Doškoľovanie, stretnutie vedúcich pobočiek

170 000 Ft

Slovenská samospráva vo Veňarci

FS Rozmarín v Detve

100 000 Ft

Združenie novohradských a hevešských Slovákov

Odborné doškoľovanie na Slovensku

280 000 Ft

Združenie novohradských a hevešských Slovákov

Regionálny deň novohradských a hevešských Slovákov

250 000 Ft

Združenie pilíšskych Slovákov

Stretnutie so Slovákmi žijúcimi v Rumunsku

110 000 Ft

Nadácia Za slovenskú kultúru v Békešskej Čabe

ZSM pre čabianskych Slovákov

150 000 Ft

Spolok pre zachovávanie miestnych tradícií vo Veľkom Bánhedeši

Kurz slovenčiny

80 000 Ft

Obecná samospráva v Dengelegu

18. Juniáles

40 000 Ft

Obecná samospráva v Dengelegu

Deň starších občanov

60 000 Ft

Slovenská samospráva v Jači

Účasť FS Zornica v tábore (v obci Péterfalva)

90 000 Ft

Slovenská samospráva v Jači

FS Zornica k stému výročiu vypuknutia I. sv. vojny

139 700 Ft

Slovenská samospráva v Tatabányi-Bánhide

Slovenské banícke tradície - Sviatok sv. Barbory

100 000 Ft

Páví krúžok Borouka v Telekgerendáši

Účasť na súťaži Slovenský škovránok

50 000 Ft

Páví krúžok Borouka v Telekgerendáši

Tradičný kukuričný festival

80 000 Ft

Miestna organizácia ZSM v Kóšpallagu

Jubilejné oslavy - Podpísanie zmluvy s družobnou obcou

130 000 Ft

Slovenská samospráva Komárňansko-Ostrihomskej župy

Odborné doškoľovanie na Slovensku

280 000 Ft

Slovenská samospráva Komárňansko-Ostrihomskej župy

Účasť na folklórnych slávnostiach v Detve

150 000 Ft

Slovenská samospráva Budapešti

Časopis Budapeštiansky Slovák

120 000 Ft

Spevácky zbor Ozvena - Budapešť

VIII. Medzinárodný festival slov. speváckych zborov

150 000 Ft

Slovenská samospráva v Tardoši

Spolupráca so slov. klubom v Níži

80 000 Ft

Tanečný spolok Komlóš

Galaprogram - Oslavy 65. výročia založenia FS Komlóš

80 000 Ft

Slovenská samospráva vo Vacove

Slovenské Vianoce

100 000 Ft

Slovenská samospráva v Eleku

Spolupráca so Slovákmi v Jači

40 000 Ft

Spolok Slovákov v Gerendáši

XIII. Slovenské oberačky

70 000 Ft

Slovenská samospráva v Pálháze

Odborné doškoľovanie na Slovensku

280 000 Ft

Slovenská samospráva v Pálháze

Slovenský škovránok - Regionálne kolo

200 000 Ft

Slovenská samospráva v Pálháze

Deň Slovákov v Pálháze

80 000 Ft