ned07212024

Posledná aktualizáciastr, 17 júl 2024 10am

Podpísali zmluvu o podpore nadácie ZSM

VpnZsm01-NewDôraz na jazykový aspekt slovenskosti Na pôde Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) podpísal 10. septembra 2012 predseda ÚSŽZ Igor Furdík s predsedníčkou správnej rady Verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku (ZSM) Annou Divičanovou dotačnú zmluvu vo výške 99 581,76 eur.

Táto finančná podpora je každoročne garantovaná Dohodou medzi vládou Slovenskej republikou a vládou Maďarska o vzájomnej podpore národností v oblasti vzdelávania a kultúry z 12. decembra 2003, pričom je účelovo viazaná na podporu projektov a aktivít slovenskej národnosti v Maďarsku v spomínaných oblastiach. Vláda SR zo svojho rozpočtu od roku 2004 každoročne uvoľňuje spomínanú sumu prostredníctvom ÚSŽZ nadácii najväčšej slovenskej spoločenskej organizácie v Maďarsku, pričom Verejnoprospešná nadácia ZSM vďaka týmto prostriedkom okrem iných aktivít uskutočňuje aj ojedinelý a mimoriadne zmysluplný projekt pre vpnzsm02žiakov učiacich sa slovenčinu v Maďarsku: Školu v prírode na Slovensku s názvom Spoznaj svoje korene. Účelová finančná podpora slúži na financovanie výchovno-vzdelávacieho procesu v školských a vzdelávacích inštitúciách zabezpečujúcich výučbu slovenského jazyka, resp. výučbu v slovenskom jazyku alebo v oblasti slovenskej kultúry na území Maďarska. Ďalším cieľom je podpora študentov vysokých škôl študujúcich na území Maďarska, ako aj podpora ďalšieho vzdelávania pedagógov vyučujúcich na základných, stredných a vysokých školách na území Maďarska slovenský jazyk a podpora spoločenských organizácií pôsobiacich na území Maďarska, ktorých činnosť smeruje k zachovaniu a rozvoju jazykovej a kultúrnej identity Slovákov žijúcich v Maďarsku.

vpnzsm03Na bratislavskom akte podpisu dotačnej zmluvy, podporujúcej v roku 2012 vzdelávacie, kultúrne a ďalšie aktivity ZSM (okrem iných od 16. septembra do 23. októbra aj programovú koncepciu a organizačnú zábezpeku piatich turnusov vzdelanostno-kultúrneho projektu Poznaj svoje korene - Škola v prírode na Slovensku v rekreačnom zariadení Poniklec v Hronci pri Brezne) sa zúčastnili aj predsedníčka ZSM Ruženka Egyedová Baráneková, tajomník Verejnoprospešnej nadácie ZSM, zakladateľ a redaktor internetového portálu oslovma.hu - Slovák v Maďarsku Imrich Fuhl a riaditeľ Personálneho, ekonomického a právneho odboru ÚSŽZ Milan Koščo.

V pracovnej časti stretnutia prítomní predstavitelia slovenskej národnostnej menšiny v Maďarsku A. Divičanová, R. Egyedová Baráneková a I. Fuhl informovali predsedu ÚSŽZ o viacerých pozitívnych vpnzsm04prejavoch šírenia slovenskosti v nie vždy priaznivých podmienkach života Slovákov v Maďarsku z hľadiska ich potrieb rozvíjania slovenského jazyka v školách či uplatňovania nárokov a potrieb slovenskej národnostnej menšiny v oblasti kultúry, ako aj ich spoločenskej angažovanosti na úrovni miest a obcí, vrátane rovnoprávnej podpory duchovných aktivít. V tomto kontexte I. Furdík ocenil informácie o aktivitách našich krajanov v Alkári (Mátraszentimre), v najvyššie položenej obci v Maďarsku (cca 800 metrov n. v.), v ktorej žijú Slováci, o každoročnom stretnutí Slovenská gazdinka v Budapešti, ako aj o kultúrnych podujatiach ZSM, rozvíjajúcich tvorivosť a podporujúce slovenskú ľudovú a kultúrnu svojbytnosť. Takými sú napríklad súťaž pre deti a mládež Slovenské spievanky, súťažná prehliadka speváckych a folklórnych skupín Slovenský škovránok či Celoštátny slovenský folklórny festival v obci Banka.

Tieto a ďalšie, vo vedomí Slovákov žijúcich v Maďarsku už pevne zakorenené podujatia, nadobúdajú okrem platformy stretnutí krajanov aj stále nástojčivejší rozmer posilňovania národného povedomia a upevňovania nevyhnutného sebavedomia s akcentom na kultúrny, duchovný a najmä jazykový aspekt slovenskosti. V debate so zástupcami Zväzu Slovákov v Maďarsku I. Furdík vyzdvihol práve tieto atribúty hodnôt národného uvedomovania sa a sebaidentifikácie Slovákov žijúcich v zahraničí, pričom zdôraznil potrebu nielen samotnej významovej definície pojmu slovenskosti, ale vpnzsm05najmä konkretizovanie jej obsahu a programových cieľov s prihliadnutím na špecifickosť zákonov krajín, v ktorých slovenské národnostné menšiny či krajanské komunity žijú a rozvíjajú svoje aktivity.

(úsžz)

Tohoročný súbeh Verejnoprospešnej nadácie ZSM
www.oslovma.hu/XXX/VpnZsm12.rtf

Škola v prírode Poznaj svoje korene - Hronec 2011
http://oslovma.hu/index.php/sk/archiv/184-archiv-kultura-archiv-kultura/583-kola-v-prirode-poznaj-svoje-korene

Podpory Verejnoprospešnej nadácie ZSM na rok 2011
http://www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/LipaPodp.rtf