štv07182024

Posledná aktualizáciastr, 17 júl 2024 10am

Výzva na predkladanie žiadostí o podporu

ZsmVpnVerejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o podporu slovenskej národnostnej menšiny v oblasti vzdelávania a kultúry v roku 2014. - Termín zaslania žiadostí: do 15. júna 2014 - www.oslovma.hu/XXX/VpnZsm14.rtf

Verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku

Výzva na predkladanie žiadostí o podporu

Stiahnite si (kliknutím na odkaz): www.oslovma.hu/XXX/VpnZsm14.rtf

Verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku (VPN ZSM)

vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o podporu

slovenskej národnostnej menšiny v oblasti vzdelávania a kultúry v roku 2014.

Finančná podpora sa poskytuje na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky s vládou Maďarskej republiky o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry z 12. decembra 2003.

VPN ZSM touto výzvou podporí projekty zamerané na aktivity v časovom období od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014.

Žiadosti na podporu projektov môžu podávať:

a)                 školské a vzdelávacie inštitúcie - na financovanie výchovno-vzdelávacieho procesu v školských a vzdelávacích inštitúciách zabezpečujúcich výučbu slovenského jazyka alebo výučbuv slovenskom jazyku, resp. v oblasti slovenskej kultúry na území Maďarska,

b)                študenti vysokých škôl - na podporu študentom vysokých škôl študujúcim na území Maďarska, ktorá prispeje k zachovaniu a rozvoju kultúrnej alebo jazykovej identity osôb patriacich k slovenskej národnostnej menšine,

c)                pedagógovia - na podporu ďalšieho vzdelávania pedagógov vyučujúcich na základných, stredných a vysokých školách na území Maďarska slovenský jazyk alebo v slovenskom jazyku, resp. slovenskú kultúru, pokiaľ je toto organizované slovenskými inštitúciami na území Maďarska,

d)                spoločenské organizácie, miestne a regionálne slovenské samosprávy - na podporu spoločenských organizácií založených na území Maďarska, ktorých činnosť smeruje k podpore zachovania a rozvoja jazykovej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny žijúcej na území Maďarska.

Cieľ podpory:

Cieľom podpory je prispieť k zachovaniu a rozvíjaniu kultúrnej a jazykovej identity osôb patriacich k slovenskej národnostnej menšine v Maďarsku, k zachovaniu slovenských kultúrnych hodnôt, k podpore slovenskej záujmovo-umeleckej a výchovno-vzdelávacej činnosti.

Uprednostňujú sa žiadosti zamerané na:

·                   programy, ktoré prebiehajú v slovenskom jazyku a ktoré prispievajú k posilňovaniu slovenského národnostného povedomia,

·                   programy slúžiace na zachovanie slovenského jazyka a oživovanie slovenských tradícií,

·                   účasť na slovenských regionálnych a celoštátnych podujatiach a (súťažných) kultúrnych prehliadkach a stretnutiach.

Povinné prílohy:

- popis projektu (približne 1 strana) v slovenskom jazyku,

- presný rozpočet.

Maximálna výška podpory na jednu žiadosť o podporu projektu: 300 000 Ft.

Termín zaslania žiadostí: do 15. júna 2014 (rozhoduje poštová pečiatka).

Rozhodnutie kuratória VPN ZSM: 28. júna 2014.

Upozornenie: Žiadosť o podporu treba zaslať na tlačive, ktoré si možno zaobstarať u regionálnych vedúcich Zväzu Slovákov v Maďarsku (ZSM):

Anna Szigetiová Szántaiová - Veľký Bánhedeš,

Marta Papučková Glücková - Mlynky,

Veronika Árendášová - Tardoš,

Katarína Krafčenková - Nové Mesto pod Šiatrom,

Valéria Petőfiová - Répašská Huta,

Judita Fábriová - Sarvaš,

Anna Molnárová - Slovenský Komlóš,

Ruženka Egyedová Baráneková - Šalgótarján.

Tlačivo nájdete aj na webovej stránke VPN ZSM www.mszsz-ka.hu alebo žiadajte na poštovej adrese VPN ZSM:

Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Alapítvány

1116 Budapest, Kondorosi út 10/B. IV/15.

Žiadosti - spolu s prílohami - prosíme zaslať na uvedenú adresu a súčasne elektronickou poštou na adresu tajomníka VPN ZSM Imricha Fuhla: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., od ktorého získate aj ďalšie informácie (č. tel: 06 20 316 7402).

Stiahnite si (kliknutím na odkaz): www.oslovma.hu/XXX/VpnZsm14.rtf

alt