štv07182024

Posledná aktualizáciastr, 17 júl 2024 10am

Podpora zo Slovenska / Dotácie z rozpočtu ÚSŽZ

schvam01V rámci posudzovania žiadostí o dotácie pre rok 2017 bolo dotačnou komisiou a predsedom ÚSŽZ schválených 457 dotácií, v celkovej sume 754.378,80 € a 353 žiadostí o dotáciu bolo zamietnutých.Zoznamy schválených a zamietnutých žiadostíhttp://www.oslovma.hu/XXX/UszzDo17.rtf

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2017 pre oblasti: a) vzdelávanie, veda a výskum, b) kultúra, c) informácie, d) médiá. Hlavným cieľom poskytovania dotácií, ako súčasti štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí, je aj v roku 2017 podpora aktivít zameraných na oblasť posilňovania národného povedomia, kultúrnej a jazykovej identity Slovákov žijúcich v zahraničí, podpora ich inštitúcií zriadených na dosiahnutie tohto účelu a podpora vzťahov medzi Slovenskou republikou a Slovákmi žijúcimi v zahraničí. schvam02Prioritou v pôsobnosti úradu je najmä podpora zvyšovania úrovne vzdelávania detí a mládeže, a to predovšetkým z hľadiska znalosti jazyka a upevnenia národnej identity. Rovnako je podporovaná informatizácia s cieľom vytvoriť lepšie predpoklady pre šírenie informácií, prístup k informáciám krajanských komunít, vytvorenie podmienok pre rozvoj a zefektívnenie kontaktov medzi krajanmi po celom svete a zefektívňovanie spolupráce medzi úradom a krajanmi. Všeobecne boli preferované projekty s dlhodobejším účinkom. Základnými kritériami na posúdenie žiadosti boli: a) súlad projektu so zákonom o Slovákoch žijúcich v zahraničí, s Koncepciou štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na obdobie rokov 2016 - 2020 a s prioritami úradu, b) kultúrno-spoločenský význam projektu v komunite, c) prínos realizácie projektu pre cieľovú skupinu, d) predpokladaná efektívnosť uszzdot3vynaložených finančných prostriedkov, e) mať vyúčtované dotácie v termíne a spôsobom stanoveným v dotačnej zmluve a vnútorných predpisoch úradu a poskytovať úradu súčinnosť pri vyúčtovaniach. Úrad upozorňuje, že na dotáciu nie je právny nárok.
V rámci posudzovania žiadostí o dotácie pre rok 2017 bolo dotačnou komisiou a predsedom ÚSŽZ schválených 457 dotácií, v celkovej sume 754.378,80 € a 353 žiadostí o dotáciu bolo zamietnutých.

Často kladené otázky týkajúce sa dotačného procesu:
http://www.uszz.sk/sk/stranka/3891/casto--kladene--otazky-
-tykajuce--sa--dotacneho--procesu

Úrad bude aj v roku 2017 z rozpočtu na dotácie uhrádzať náklady vybratých účastníkov podujatí (spolu)organizovaných úradom. Záujemcovia o účasť na týchto podujatiach môžu požiadať úrad o finančnú podporu na úhradu s tým spojených výdavkov (napr. strava, ubytovanie, cestovné) a schvam06to v rámci oblasti Kultúra.

Zoznam vzdelávacích, kultúrnych a spoločenských podujatí
(spolu)organizovaných úradom v roku 2017:

Palárikova Raková (50. ročník), termín: apríl, Čadca a obec Raková, hlavní organizátori: Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, Žilinský samosprávny kraj, Mesto Čadca, Obec Raková,

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko (25. ročník), termín: jún, Nové Zámky, organizátori: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo kultúry SR, Štátny pedagogický ústav, SPN - Mladé letá, Matica slovenská, Vydavateľstvo Matice slovenskej, Miestny odbor Matice slovenskej Nové Zámky, ZŠ na Nábrežnej. ul. v Nových Zámkoch a ÚSŽZ,

Pamätný deň Slovákov žijúcich v zahraničí, termín: 5. júl, Bratislava, hlavný organizátor: ÚSŽZ,

Krajanská nedeľa a Krajanský dvor v rámci 52. Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve (44. ročník Krajanskej nedele, 4. ročník Krajanského dvora), termín: júl, Detva, hlavní organizátori: Mesto Detva, ÚSŽZ,

Južnoslovenské detské a mládežnícke folklórne slávnosti v Dulovciach (21. ročník), termín: júl, Dulovce, hlavný organizátor: Obec Dulovce,

Letná škola žurnalistiky (11. ročník), termín: august, Bratislava, hlavný organizátor: ÚSŽZ.

(uszz-l)

Kompletný zoznam schválených žiadostí o dotáciu 2017:
http://www.uszz.sk/data/2017/USZZ-schvalene-dotacie-2017.pdf

Kompletný zoznam zamietnutých žiadostí o dotáciu 2017:
http://www.uszz.sk/data/2017/USZZ-zamietnute-dotacie-2017.pdf

Zoznam schválených žiadostí o dotáciu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v roku 2017

M  A  Ď  A  R  S  K  O
http://www.oslovma.hu/XXX/UszzDo17.rtf

Názov žiadateľa
Názov projektu

Schválená suma (€)

Slovenská samospráva Budapešti

Kladenie vencov pri súsoší sv. Cyrila a Metoda v Blatnohrade (Zalavár)

500,00

Slovenská samospráva Budapešti

Deň budapeštianskych Slovákov

1 500,00

Slovenská samospráva Budapešti

Vydávanie časopisu Budapeštiansky Slovák

1 000,00

Folklórny tanečný súbor Furmička

Rozvoj Slovenského folklóru v Čemeri

1 500,00

Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku

Spracovanie zozbieraných slovenských priezvisk Slovenského Komlóša

600,00

Pedagogické metodické centrum Slovákov v Maďarsku

Slovenčinár metodický časopis

2 000,00

Pedagogické metodické centrum Slovákov v Maďarsku

XIII. Putovná súťaž zo slovenských dolnozemských reálií

2 500,00

Slovenská samospráva 13. obvodu Budapešti

Súťaž v prednese poézie a prózy

500,00

Slovenský spolok Identita

Ekumenický mládežnícky biblický tábor

1 500,00

Čabianska organizácia Slovákov

Čabiansky kalendár 2018

2 000,00

Čabianska organizácia Slovákov

Čísla mesačníka Čabän 2017

600,00

Orosláňska slovenská národnostná samospráva

Hudobné sústredenie mladých dychovkárov na Slovensku

500,00

Orosláňska slovenská národnostná samospráva

Nácvik ľudových tancov pre detskú tanečnú skupinu Bránička na Slovensku

500,00

Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku

Kolektívny výskum o minulosti a súčasnosti Slovákov v Békešskej Čabe

1 000,00

Slovenská národnostná Samospráva Jášč

Podpora účasti žiakov na súťažiach z oblasti slovenskej kultúry

500,00

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku

Celoštátne adventné stretnutie detí

500,00

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku

Biblický ekumenický tábor pre žiakov základných a stredných škôl

1 500,00

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku

Deň Slovákov v Maďarsku

3 000,00

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku

Náš kalendár 2018

2 000,00

Slovenská národnostná samospráva Sudice

Slovenský jazykový krúžok

800,00

Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola
a kolégium

Šikovné a múdre detičky

1 500,00

Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku - Osvetové oddelenie

Vo víre tanca 2017 - Celoštátna kvalifikačná prehliadka slovenských folklórnych skupín a tanečných súborov v Maďarsku

2 000,00

Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku - Oddelenie pre kultúrne dedičstvo

17. ročník Celoštátnej konferencie pre vedúcich slovenských národopisných zbierok

1 000,00

Nezisková verejnoprospešná s.r.o. SlovakUm

Tlačiarenské náklady Ľudových novín

5 000,00

Nezisková verejnoprospešná s.r.o. SlovakUm

Vydávanie príloh Ľudových novín

2 000,00

Kultúrny spolok Pre Mlynky

„Piesne moje, piesne...” - Medzinárodné odborné doškoľovanie a seminár

1 000,00

Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku

Etnokonfesionalita na Dolnej zemi - zborník z konferencie

800,00

Slovenské divadlo Vertigo

Divadelný tábor pre žiakov základných škôl

1 000,00

Slovenská samospráva v Mlynkoch

Účasť na 52. Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve v krajanskom dvore

1 900,00

Slovenská samospráva v Mlynkoch

Slovenská kavalkáda pod Pilíšom

2 000,00

Slovenské divadlo Vertigo

Spolu na javisku (i mimo neho!) - IX. ročník medzinárodnej prehliadky slovenských ochotníckych súborov

1 500,00

Zväz Slovákov v Maďarsku

Konferencia „Ako ďalej, Slováci v Maďarsku“

800,00

Zväz Slovákov v Maďarsku

Celoštátny folklórny festival Slovákov v Maďarsku

2 000,00

Zväz Slovákov v Maďarsku

Slovenské spievanky a veršovačky - celoštátna súťaž

1 600,00

Slovenská národnostná samospráva Novohradskej župy

XIV. Slovenský regionálny deň

1 000,00

Slovenský evanjelický cirkevný zbor v Budapešti

Výročia v Slovenskom evanjelickom cirkevnom zbore v Budapešti v r. 2017

1 000,00

Slovenská národnostná samospráva v Šalgótarjáne

14. Slovenské folklórne dni v Šalgótarjáne - Bystrická veselica

500,00

Organizácia komlóšskych Slovákov

Stretnutia

1 000,00

Združenie pilíšskych Slovákov

Memoriál Juraja Migaša - Výstup na Pilíš

800,00

Mad'arsko-slovenská dvojjazyčná národnostná ZŠ a internát

10 rokov samostatnosti

800,00

Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku

Medzinárodná konferencia k 70. výročiu presídlenia sa Slovákov z Maďarska do Československa - Výmena obyvateľstva a jej následky

1 000,00

Slovenské divadlo Vertigo

Deti deťom - 24. ročník prehliadky detskej dramatickej tvorivosti

500,00

Knižnica a dokumentačné centrum Slovákov v Maďarsku

Doplnenie fondu Knižnice a dokumentačného centra SM

1 000,00

Budapeštiansky spevácky zbor Ozvena

Medzinárodné stretnutie slovenských speváckych zborov

700,00

Evanjelický cirkevný zbor a.v. v Slovenskom Komlóši

X. Letný tábor pre deti cirkevného zboru

1 000,00

Cervinus - Slovenské divadlo v Sarvaši

I. Slovenský festival múzických umení na Vodnom javisku v Sarvaši

3 000,00

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Slovenskom Komlóši

Zachovať kultúrne dedičstvo - zápisnice zboru presbyterov od roku 1789 ECAV v Slovenskom Komlóši v digitálnej forme

600,00

Folklórna verejná nadácia v Sarvaši - Tanečný súbor Tešedíka

Účasť detského folklórneho súboru Sköcök na Južnoslovenskej detskej a mládežníckej folklórnej slávnosti v Dulovciach

2 500,00

Knižnica a dokumentačné centrum Slovákov v Maďarsku

Digitalizácia zbierky periodík a rukopisov Knižnice a dokumentačného centra SM

1 000,00

Materská škola, všeobecná škola, gymnázium a kolégium
s vyučovacím jazykom slovenským

Modernizácia technického vybavenia inštitúcie

2 200,00

Gáborné Somogyi

Prehlbovanie a rozvíjanie kontaktu pedagógov a detí. Nákup metodických pomôcok a audiovizuálnych prostriedkov

1 000,00

Tanečný spolok Komlóš

Letný tanečný tábor

1 000,00

Slovenská národnostná samospráva Bükkszentkereszt

Nákup jazykových kníh

600,00

Tanečný spolok Komlóš

Účasť na XI. ročníku medzinárodného festivalu mládežníckych folklórnych súborov Slovákov žijúcich v zahraničí „Slováci Slovákom 2017“ v Spišskej Novej Vsi

1 000,00

Slovenská regionálna národnostná samospráva Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej župy

Týždeň sviatočných farieb

500,00

Slovenská národnostná samospráva Bükkszentkereszt

Vytvorenie učebne slovenčiny

1 500,00

Slovenské regionálne kultúrne stredisko Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku v Jači

Účasť na Medzinárodnom festivale slovenského folklóru - Jánošíkov dukát

1 000,00

Spolok pre zachovávanie miestnych tradícií vo Veľkom Bánhedeši

Letný jazykový kurz v slovenskom zahraničí pre mladých dospelých Veľkého Bánhedešu

500,00

uszzdot4