ned07212024

Posledná aktualizáciastr, 17 júl 2024 10am

Užhorod - Nielen týždeň slovenského jazyka

Nemáme prázdniny, ani sviatky. Je vojna. Je síce ďaleko od nás, ale začiatkom roka sme chodievali do úkrytov často. V pivnici sme písali aj školské kolo olympiády zo slovenského jazyka. ♦ Druhý semester v Špecializovanej všeobecnovzdelávacej škole 1.-3. stupňa s prehĺbeným vyučovaním slovenského jazyka č. 4 v Užhorode

Tento školský rok sme boli chvíľu po Vianociach doma na dištančnom vzdelávaní, ale odvtedy sme neprestajne v škole. Nemáme prázdniny, ani sviatky. Je vojna. Je síce ďaleko od nás, ale začiatkom roka sme chodievali do úkrytov často. Byť v pivnici štyri a pol hodiny je pridlho... Ale Uzhoro02aspoň máme svoju pivnicu a každá trieda vyhradené svoje miesto.

V pivnici sme písali aj školské kolo olympiády zo slovenského jazyka. Bolo to zaujímavé. Na chvíľu sme zabudli aj na to, že je vzdušný poplach a písali sme, odpovedali na otázky z gramatiky, lexikológie i literatúry, riešili správnosť porozumenia textu. Najdôležitejší bol ale slohový písomný prejav. Mali sme na výber tri témy a podľa štylistickej úrovne nášho písomného prejavu, originality a autentickosti nášho textu sme získali ďalšie body k tým z teórie, ktorá je jednoznačná a ľahko zmerateľná, ale nehovorí veľa o tom, či vieme používať Uzhoro03slovenský jazyk.

Vo februári sme piesňami a básňami oslávili Deň materinského jazyka, pripomenuli sme si výročie Tarasa Ševčenka, Lesii Ukrajinky. 17. februára do školy zavítal aj predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Ján Milan Pilip a na pôde školy rokoval s vedením inštitúcie a riaditeľkou odboru školstva, vedy, mládeže a športu Uzhoro04Zakarpatskej Ukrajiny Marianou Marusinets o transformácii našej školy podľa nového zákona. V Zakarpatskom oblastnom umeleckom múzeu Jozefa Bokšaya sme potom na slávnostnom vyhodnotení dostali autorské výtlačky kníh a odmeny za našu rozprávku a ilustrácie do knihy Slovenské rozprávky zo sveta. Ale o tom písala Naďa Bodnarčuk do Ľudových novín.

V tomto mesiaci sme v deviatom ročníku zorganizovali aj konferenciu v slovenskom jazyku na tému Šikanovanie, sponzorovanú Občianskym združením ZHODA z Bratislavy.

V marci učitelia slovenčiny pripravili Týždeň slovenského jazyka. Toto podujatie už malo svoju tradíciu pred „Koronou“ vždy v mesiaci knihy. Aj tento rok sme sa preto venovali aj tvorivej slovesnosti. Prváci si vytvorili Uzhoro05vlastné originálne knihy, tretiaci svoje noviny, druháci sa prezentovali ľudovou slovesnosťou, štvrtáci začali pripravovať dramatizáciu knihy Kocúr na kolieskových korčuliach od Jána Uličianskeho.

Žiaci druhého a tretieho stupňa mali v tomto týždni besedy so spisovateľom a cestovateľom Emanom Erdélyim, ktorý pricestoval do Užhorodu až z Bratislavy. V piatom ročníku si na hodine literatúry s deťmi hovorili o tom, ako rodičia v Afrike rozprávajú svojim deťom úplne iné rozprávky ako u nás, v Európe. Z ilustrácií k téme afrických rozprávok, ktoré na domácu úlohu nakreslili piataci, boli najlepšie ilustrácie odmenené tričkami od Občianskeho združenia Zhoda, ktoré sponzorovalo všetky ocenenia v Uzhoro06Týždni slovenského jazyka, náklady na cestu a pobyt lektora zo Slovenska, aj ceny za ilustrácie a sladkosti pre deti.

V Centre slovenskej kultúry Matice slovenskej v Užhorode sa v pondelok a utorok postupne vystriedali jednotlivé ročníky vyššieho stupňa na netradičnej hodine zemepisu v slovenskom jazyku o vzdialenom africkom kontinente. Čo sa dozvedeli o živote v Kamerune? Napísal o tom ôsmak Vitalij Potorij: „Dozvedeli sme sa o bývaní, o jedle, tradíciách, aj o počasí v Afrike. Je tam málo zrážok a tak existuje aj obrad na privolanie dažďa, aby ho bolo viac. Majú svoje národné tance aj masky a učia sa ich vytvárať a pohybovať sa v nich už ako deti. Boli to veľmi zaujímavé informácie, fotografie a videá od pána Erdélyiho. Chcel by som, aby Uzhoro07cestoval po celom svete a potom nám prišiel znovu porozprávať o tom, čo videl. Ďakujem za tie krásne príbehy!“

Spoločná beseda s Emanom Erdélyim o tom, ako začal tvoriť, ako vznikla kniha Univerzita, ktorú napísal spolu so spolužiakom Marekom Vadasom, o reklame, o vydávaní kníh, aj o dôležitosti stretnutí s tvorcami literárnych diel, sa končila odovzdávaním ocenení za Celoškolskú olympiádu zo slovenského jazyka pre žiakov strednej školy v školskom roku 2022/23. Na štvrtom mieste sa Uzhoro08umiestnil Hleb Hajovič z 10. ročníka, na treťom deviatak Michal Ruščák, druhá bola desiatačka Júlia Kudriavceva a prvé miesto patrí Alexandrovi Melzakovskému z deviateho ročníka.

Víťazi získali knižné odmeny aj diplomy a všetci účastníci olympiády získali od Občianskeho združenia ZHODA tričká. Zaslúžili si ich, veď písali v sťažených podmienkach počas vzdušného poplachu. Na Ukrajine nie je zatiaľ iná škola, kde sa slovenský jazyk učí ako povinný predmet od prvého do 11. ročníka a kde žiaci na prvom stupni okrem ukrajinského a anglického jazyka na hodinách komunikujú so svojimi triednymi učiteľmi Uzhoro09iba v slovenčine. Aj na druhom a treťom stupni školy je slovenský jazyk povinný vyučovací predmet.

Po vyhodnotení olympiády sme všetci užasli nad krásou poézie – nad vlastnou tvorbou našich spolužiačok. Jedenástačka Angelika Bljashyn a ôsmačka Nana Bulajeva recitovali svoje verše po prvýkrát na verejnosti pred spolužiakmi a učiteľmi. Ich tvorbu sme potom zaznamenali aj na video a spolu s fotografiami a poetickými popismi deviatačiek Kristíny Haza a Darji Savuly sme ich zverejnili v našom školskom Štúdiu NOVINKY, kde hlavným spolutvorcom, strihačom a editorom videí je Ivan Uzhoro10Kryvka z jedenásteho ročníka.

Básne sme nahrávali v parku neďaleko školy. Toto miesto sa stalo vhodným aj na stretnutia tvorivého písania. Tam vznikli nové básne, ktoré sme s informáciou o našich poetkách poslali do redakcie prílohy Naše snahy. Je to mesačník Slovákov žijúcich v Rumunsku a už sa tešíme na Naše snahy plus, kde budú uverejnené aj slovenské básne našich nádejných poetiek z Ukrajiny.

http://www.oslovma.hu/Archiv/Nase-Snahy-Plus-3-4-2022.pdf

Otvorená štvrtková hodina slovenského jazyka Eriky Fajnorovej z lexikológie v deviatom ročníku na tému „rod“ bola spojená s domácou prípravou žiakov – vytváraním vlastného rodostromu a končila slohovou prácou Uzhoro11na tému rodina.

V piatok si žiaci tretieho stupňa školy vypočuli Doc. Lesiu Budnikovu, CSc., zastupujúcu vedúcu Katedry slovenskej filológie Filologickej fakulty Užhorodskej národnej univerzity o možnostiach a výhodách štúdia na UŽNU, a študentky slovenčiny, ktorých vystúpenie pripravila Prof. PaedDr. Jana Kesselová, CSc., lektorka slovenského jazyka a kultúry zo Slovenska, ktorá pôsobí na tej istej Uzhoro12katedre UŽNU.

O Týždni slovenského jazyka v IV. škole spracovala reportáž pani Gabriela Brovdi, redaktorka televízneho vysielania slovenskej menšiny na Ukrajine, v Užhorode. Príspevok odvysielali v RTVS 3. 4. 2023 v Národnostných správach. Sme v archíve vysielania.

Skončil sa týždeň slovenského jazyka, začal sa nový mesiac. V apríli do našej školy opäť zavítal zo Slovenska predseda ÚSZŽ Milan Ján Pilip, s ktorým prišla aj regionálna redaktorka pre východ z TA3 Katarína Uzhoro13Cimborová. (Vo vysielaní sme boli 15. 4. 2023) Pani redaktorka sa od štvrtákov dozvedela, že ich najobľúbenejšie slovo je „pani Svetlana“ - Svetlana Surová, ich triedna učiteľka zo Slovenska. V zostrihu nahrávok zaspieval folklórny súbor Ružička, ktorý pred rokmi založila Anita Hollá, hosťujúca učiteľka zo Slovenska. V súčasnosti ho vedie učiteľka umenia Natalia Pulja. Po prvýkrát pred hosťami z vedenia mesta, inšpektorátu, členmi spolkov a hostí zo Slovenska verejne vystúpila aj Malá ružička. Pod vedením Valérie Kizákovej sa predstavili malí druháci v štylizovaných krojoch, Uzhoro14ktoré sponzoroval Pavol Pánis, generálny konzul v Užhorode a Občianske združenie ZHODA z Bratislavy.

Apríl sa končil podujatím na Konzuláte SR v Užhorode za prítomnosti prezidentky SR Zuzany Čaputovej. Prezidentka odovzdala v Užhorode humanitárnu pomoc Ukrajine, rokovala s predstaviteľmi mesta a v priestoroch konzulátu potom hosťujúci učiteľ zo Slovenska Ján Pochanič, triedny tretieho ročníka našej školy, uviedol do života svoju 26. knihu, ktorú ilustrovali deti. Je výnimočná tým, že je dvojjazyčná a je venovaná deťom ukrajinských Uzhoro15odídencov na Slovensku a slovenskej komunite na Ukrajine. Tieto knihy už boli distribuované do všetkých knižníc v Ukrajine.

V tento deň zagratulovala pani prezidentka aj deťom, ktoré sa učia slovenčinu iba fakultatívne, ako nepovinný predmet. Pani Prof. PaedDr. Jana Kesselová, CSc., lektorka slovenského jazyka a kultúry Katedry slovenskej filológie Filologickej fakulty UŽNU, v spolupráci so spolkom Dôvera a Generálnym konzulátom v Užhorode pre ne pripravila súťaž z ovládania slovenského jazyka podľa vedomostnej úrovne v kategóriách A1, A2, B1, B2. Deti mali obrovskú radosť, ale nielen z medaily a čokolády, ktoré dostali od organizátorov, ale najmä z prítomnosti prvej a najdôležitejšej dámy Slovenska. Určite ich gratulácia pani prezidentky a podaná ruka bude motivovať k ďalšiemu prehlbovaniu si vedomostí v slovenčine.

Začína sa máj a nás čaká nielen uzatváranie koncoročných známok, ale ešte jedno pekné slovenské podujatie a potom - posledný zvonček tohto školského roka a rozlúčka so školou. Ale o tom už v ďalšom článku.

Text a foto: Erika Fajnorová

Uzhoro20

Uzhoro19Uzhoro18Uzhoro17Uzhoro16