ned07212024

Posledná aktualizáciastr, 17 júl 2024 10am

Súbehy a výzvy Celoštátnej slovenskej samosprávy

cssvyzv1CSS vypisuje súbeh na podporu miestnych slovenských aktivít a masmédií, do ktorého sa môžu prihlásiť miestne slovenské samosprávy, organizácie a inštitúcie. - Súbeh na obsadenie miesta šéfredaktora Ľudových novín - Vyznamenanie „Za našu národnosť“ - 1 % dane Verejnoprospešnej nadácii Za Slovákov v Maďarsku

Súbeh CSS na podporu miestnych
slovenských aktivít a masmédií

Celoštátna slovenská samospráva (CSS) vypisuje súbeh na podporu miestnych slovenských aktivít a masmédií. Do súbehu sa môžu prihlásiť miestne slovenské samosprávy, miestne slovenské organizácie a inštitúcie s vypracovaným slovenským projektom, ktorý plánujú uskutočniť do 28. februára 2013.
Žiadosti treba zaslať na adresu CSS (114 Budapešť, Fadrusz u. 11/A) do 10. apríla 2012.
Žiadosť o podporu musí obsahovať:
a/ počet zaregistrovaných voličov,
b/ meno, názov a presnú adresu uchádzača,
c/ ročný pracovný plán organizácie,
d/ rozpis plánovanej akcie, respektíve činnosti (uvedenie počtu účastníkov, informácie, či sa uchádzajú o podporu z iných nadácií alebo úradov),
e/ celkové náklady programu, respektíve činnosti,
f/ vlastné finančné zdroje určené na program, respektíve na činnosť,
g/ výšku žiadanej finančnej podpory,
h/ kópiu šeku, vystaveného na meno uchádzača, o predplatení Ľudových novín aspoň na prvý polrok (šek o predplatení na druhý polrok treba pripojiť k vyúčtovaniu; v inom prípade na budúci rok sa vylúčite zo súbehu),
i/ uvedenie názvu, adresy a čísla bankového konta, kam možno podporu zaslať,
j/ odporúčanie miestnej slovenskej samosprávy v prípade, ak uchádzačom nie je slovenská samospráva. (Výnimkou je, ak v obci neexistuje slovenská samospráva.)
cssvyzv2Uprednostňujú sa:
- programy, ktoré budú prebiehať prevažne v slovenskom jazyku,
- podujatia a detské tábory zamerané na zvyšovanie jazykovej úrovne žiakov a mládeže,
- tí uchádzači, ktorí sa snažia získať podporu aj z iných zdrojov.
Uchádzač, ktorý nevyúčtoval finančnú podporu CSS, sa zo súbehu vylučuje!
Maximálna výška poskytnutej podpory na jednu aktivitu je 100 000 Ft.
Osada alebo obvod Budapešti, kde sa registrovalo na volebnú listinu:
- do 50 Slovákov, môže podať 1 žiadosť,
- 51-100 Slovákov, môže podať 2 žiadosti,
- 101-200 Slovákov, môže podať 3 žiadosti,
- 201-500 Slovákov, môže podať 4 žiadosti,
- 501-1000 Slovákov, môže podať 5 žiadostí.
Valné zhromaždenie a odborné výbory CSS si vyhradzujú právo kontroly na mieste podujatia.
Žiadosť o podporu treba poslať na tlačive, ktoré si možno zaobstarať v sídle CSS a na webovej stránke CSS www.slovaci.hu.
O výške udelenej finančnej podpory rozhodne na návrh Kultúrneho výboru Valné zhromaždenie CSS na májovom zasadnutí r. 2012.
O svojom rozhodnutí, respektíve o termíne a podmienkach vyúčtovania bude CSS informovať každého uchádzača prostredníctvom svojho úradu písomne.

Súbeh na miesto šéfredaktora Ľudových novín

cssvyzv3Celoštátna slovenská samospráva (CSS) vypisuje súbeh na obsadenie miesta šéfredaktora Ľudových novín so sídlom v Budapešti.
Nástup 1. júna 2012. Poverenie bude platiť na štyri roky.
Podmienky:
- ovládanie slovenského jazyka,
- vysokoškolské a odborné vzdelanie novinárskeho smeru,
- znalosť súčasného stavu Slovákov v Maďarsku,
- dobré organizačné a komunikatívne schopnosti,
- ovládanie výpočtovej techniky,
- prax vo vedúcej funkcii.
Plat: podľa dohody.
Konkurzné práce treba zaslať do 16. apríla 2012 na adresu:
Celoštátna slovenská samospráva, 1114 Budapest, Fadrusz u. 11/A.
Obálku označte heslom: Súbeh na miesto šéfredaktora.
Konkurzné práce majú obsahovať:
- odborný životopis,
- kópie diplomu (diplomov), v prípade znalosti iných jazykov príslušné potvrdenie,
- výpis z registra trestov,
- plánovanú koncepciu týždenníka v rozsahu 4-6 strán,
- ukážku z vlastnej tvorby (päť uverejnených článkov rôzneho novinárskeho žánru).
Zaslané práce posúdi odborný výbor CSS. Výsledok súbehu bude vyhlásený 9. mája 2012 po zasadnutí Valného zhromaždenia CSS.

Vyznamenanie „Za našu národnosť“

cssvyzv4Celoštátna slovenská samospráva (CSS) aj v tomto roku plánuje udeliť vyznamenania „Za našu národnosť“ maximálne trom osobám, resp. kolektívom, ktoré vykonávali alebo vykonávajú významnú činnosť v prospech Slovákov v Maďarsku, prípadne vytvorili trvalé hodnoty v oblasti slovenskej kultúry, literatúry, výtvarného umenia, vedy alebo spoločenského diania.
Návrh na udelenie vyznamenania môžu predložiť:
- členovia a volené zbory CSS,
- miestne a teritoriálne slovenské samosprávy,
- registrované slovenské občianske organizácie v Maďarsku.
Návrh v slovenskom jazyku musí obsahovať:
- presné údaje osoby alebo kolektívu,
- podrobný opis a hodnotenie činnosti, ktorá je predpokladom na udelenie vyznamenania.
Návrh treba odoslať na adresu úradu CSS (1114 Budapešť, Fadrusz u. 11/A) do 16. apríla 2012. Návrhy vyhodnotí odborný výbor CSS, vyznamenania udelí Valné zhromaždenie CSS. Vyznamenania odovzdá predseda CSS v rámci Dňa Slovákov v Maďarsku 7. júla 2012 v Jášči.

Venujte 1 % svojej dane Verejnoprospešnej nadácii Za Slovákov v Maďarsku

Fungovanie Programu pre nadaných zabezpečuje od roku 2008 Verejnoprospešná nadácia Za Slovákov v Maďarsku. Program motivuje talentovaných žiakov slovenských národnostných škôl, aby vo svojom štúdiu pokračovali na slovenských gymnáziách v Maďarsku. Sedemčlenné kuratórium nadácie v súlade s Predpismi pre udelenie štipendií rozhoduje o prijatí študentov a ich mentorov do programu, o udelení štipendií na základe návrhu Slovenského pedagogického metodického centra, o výpise a podaní súbehov, ako aj o schválení ročného referátu. Finančné zdroje sú zabezpečované prostredníctvom súbehov. Fungovanie nadácie v posledných rokoch sťažoval fakt, že financie získavala formou dodatočnej podpory. Štipendiá boli vyplatené včas len vďaka preddavku zo strany CSS. Počas uplynulých štyroch rokov sa do programu zapojilo 75 žiakov. V zmysle rozhodnutia Kuratória v budúcnosti treba zvýšiť sumu podpory žiakov a mentorov a podľa možnosti rozšíriť okruh podporovaných aj na študentov stredných škôl. Na to je však potrebné zvýšiť sumu, ktorou nadácia disponuje. Viac informácií o fungovaní nadácie a o Programe pre nadaných nájdete na webových stránkach www.slovaci.hu a www.szlovak-pmk.sulinet.hu.

Prosíme Vás, aby ste venovaním 1 % svojej dane podporili národnostné školstvo a budúcu inteligenciu Slovákov v Maďarsku. Údaje nadácie: A Magyarországi Szlovákokért Közhasznú Alapítvány Daňové číslo: 1 8264980-1-43